Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Многие россияне любят итальянскую пиццу. Отведав ее один вкусную качественную пиццу, трудно потом забыть ее прекрасный вкус. Специалисты считают, что ...полностью>>
Экономика->Реферат
Существование стран с разным уровнем развития является дополнительным фактором, способствующим развитию международной торговли. Международная торговля...полностью>>
Экономика->Реферат
В соответствии с нормами Конституции, Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, "О правовом положении иностранных граждан в Республ...полностью>>
Экономика->Реферат
Ипотечные ценные бумаги - разновидность обеспеченных бумаг. Обеспечением платежей по ипотечным бумагам является пул ипотечных кредитов, который выдает...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1.Теоретичні основи малого підприємництва

1.1 Мале підприємництво, сутність та еволюція розвитку

1.2 Роль малого підприємництва в умовах ринкової економіки

2.Аналіз функціонування малого підприємництва в Україні

2.1 Аналіз стану та тенденції розвитку малого підприємництва

2.2 Механізм оподаткування малого підприємництва в Україні

3.Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні

3.1 Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні

3.2 Шляхи вдосконалення розвитку малого підприємництва

3.3 Зарубіжний досвід функціонування малого підприємництва

Висновки

Список використаних джерелВСТУП

Останнім часом актуальним питанням є дослідження стану та проблем розвитку малого підприємництва, що дає змогу отримати точну інформацію щодо ефективності його діяльності та визначити рівень впливу на економіку країни в цілому.

Незважаючи на значну увагу, що приділяється останнім часом проблемам розвитку малого підприємництва, розвитку різноманітних форм підтримки суб’єктів малого підприємництва, застосування спрощеної системи оподаткування, проблем фінансування малого бізнесу, дане питання потребує подальшого детального дослідження

Метою курсової роботи є дослідження ролі малого підприємництва на сучасному етапі, аналіз функціонування малого підприємництва в Україні та вирішення проблем фінансування.

Виходячи з мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити сутність і зміст малого підприємництва;

 • виявити механізм оподаткування малого підприємництва;

провести аналіз стану малого підприємництва;

проаналізувати проблеми фінансування малого бізнесу;

дослідити напрями вдосконалення розвитку малого підприємництва.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Відомо, що однією з найважливіших проблем розвитку малого підприємництва є нестача фінансових ресурсів. Питанням розвитку малого підприємництва присвячено багато вітчизняних та зарубіжних праць, зокрема таких науковців, як З. Варналій, Л. Вороніна, Н. Кожевіна, М. Крупка, О. Кужель, І. Кузнєцова, Д. Ляпін, А. Чередник, А. Резніченко, В. Савченко та інші.

Об’єктом дослідження є мале підприємництво в умовах ринку.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні проблеми малого підприємництва, та його реалії.

Інформаційною основою дослідження є праці українських та закордонних фахівців в галузі економіки, періодичні видання, навчальні посібники.

Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день досить важливо мати чітке уявлення про проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва, адже в сучасних умовах господарювання йому надається пріоритетна роль в розвитку економіки, підтримання її стабільності та вирішення ряду проблем з якими вона зіткнулася в умовах фінансової нестабільності.1.Теоретичні основи малого підприємництва

1.1 Мале підприємництво:сутність та еволюція розвитку

Відповідно до розмірів підприємств, масштабів їх діяльності підприємництво поділяють на мале, середнє та велике. У світі існують фірми гіганти з багатомільярдними оборотами, на яких працюють десятки й сотні тисяч працівників. Існують і розвиваються крихітні фірми, на яких зайнято дві, три особи. Розмір підприємств залежить від виробничої функції підприємства, технологічного типу виробничого процесу, здатності швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, на рух попиту, появу нових потреб у суспільстві тощо. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є мале підприємництво. Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних систем, показують, що воно є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і за підтримки з боку держави, – потенційно інноваційні, гнучкі й витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний рівень.

Властивістю сучасного етапу економічного розвитку є становлення (для постсоціалістичних країн) і подальше вдосконалення (для розвинутих країн) змішаної економіки ринкового типу. Саме ринковий тип економічної організації суспільства, конкурентно-ринковий спосіб координації економічних процесів і прийняття рішень у межах національних економічних систем є найбільш перспективним. Він стає історично виправданим для країн, що вирішують проблему вибору способу соціально-економічного розвитку.

Об'єктивними перевагами сучасної ринкової економіки є ефективне і переважно раціональне використання виробничих ресурсів, динамізм, конкурентність, високі адаптаційні властивості науково-технічного прогресу тощо. Ринковий механізм господарювання забезпечує свободу економічного вибору, реалізацію власного економічного інтересу та взаємоузгодженість інтересів ринкових суб'єктів. Не менш важливими ознаками ринкової економіки є реалізація підприємницького потенціалу, мобілізація самостійної ініціативи господарського суб'єкта. Отже, мале підприємництво виступає рушійною силою соціально-економічного розвитку.

Мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого підприємництва набувають особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого підприємництва до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує в число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі.

У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються мале, середнє та велике підприємництво. Але на відміну від двох останніх, мале підприємництво є вихідним, найбільш численним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами підприємництва зумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.

Мале підприємництво – це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу [4, с.34].

Зокрема, до малих підприємств належать підприємства з кількістю зайнятих від 15 до 200 осіб залежно від галузі або виду діяльності. Так, у промисловості та будівництві малими вважаються підприємства, на яких працює до 200 осіб, в інших галузях виробничої сфери – до 50 осіб, у науці та науковому обслуговуванні – до 100 осіб, у .галузях невиробничої сфери – до 25 осіб, а в роздрібній торгівлі – до 15 осіб.

Верховною Радою України 19 жовтня 2000 р. було ухвалено Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва". Відповідно до цього Закону суб'єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності (громадяни-підприємці); юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн грн.

Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

За оцінками експертів Світового банку, тільки у країнах, що розвиваються, існує близько 50 визначень малого підприємства. У різних країнах використовують різні класифікаційні ознаки (критерії) віднесення підприємства до розряду малих. Так, у Японії такими критеріями є розмір капіталу, Чисельність працюючих та галузева належність. Згідно з чинним законодавством до малих відносять юридичне самостійні підприємства, що мають до 300 робітників, у галузях промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку, кредиту, комунального господарства; до 100 – в оптовій торгівлі; до 50 – у роздрібній торгівлі та сфері послуг. У Великобританії у виробничій сфері фірма офіційно вважається малою, якщо в ній зайнято до 200 осіб. У більшості інших секторів економіки основним критерієм визначення малого підприємництва є показник річного обороту, який не повинен перевищувати 250 тис. фунтів стерлінгів. Кількість зайнятих і обсяг основного капіталу – такі критерії віднесення підприємства до розряду дрібних в Італії, в Індії – чисельність зайнятих і обсяг інвестицій, а в багатьох галузях – ще й рівень використання енергії.

Більш повному розумінню суті підприємництва сприятиме короткий нарис історії та теорії поняття “ підприємництво ”.

Перші спроби теоретичного осмислення підприємництва почалися у 17 ст., хоча співтовариства підприємців, які складалися з ремісників, купців, лихварів, з’явилися значно раніше. Вперше поняття “підприємець” (фр. – entrepreneur) у науковий обіг ввів англійський економіст Річард Кантільйон. Р. Кантільйон зробив також систематичний аналіз підприємництва. Він розумів підприємництво як економічну функцію особливого роду та підкреслював, завжди присутній у ньому елемент ризику. Кантільйон визначав підприємця як людину, яка за певну ціну купує засоби виробництва, щоб виробити продукцію і продати її з метою одержання доходів, і яка, беручи на себе зобов’язання з витрат, не знає, за якими цінами може відбутися реалізація. До підприємців він зарахував людей з нефіксованими прибутками, тобто тих, хто був занятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбачуваності цін. Тому головною рисою підприємця Кантільйон вважав готовність до ризику.[6 с.488]

Особливу роль у розробці теорії підприємництва займають праці М. Вебера, який у своїх працях відтворив ідеальний тип підприємця з яскраво вираженими етичними якостями. Найкращий критерій веберівського підприємця – почуття добре виконаного обов’язку.

Вагомий внесок у дослідження феномену підприємництва протягом 18-19 ст. зробили відомі західні економісти А. Сміт, Ж.Б. Сей, А. Маршалл, М. Вебер, Й. Шумпетер та інші.

Узагальнюючи наукові погляди на сутність підприємництва і роль підприємця в контексті історичної еволюції, можна констатувати , що підприємець – це активний суб’єкт пошуку й реалізації нових можливостей у генеруванні та освоєнні новаторських ідей , розробленні нових продуктів і технологій , здійсненні інновацій та оволодінні перспективними факторами економічного розвитку.

Суть та значення малого бізнесу полягають у тому, що він є провідним сектором ринкової економіки; становить основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції .

На тенденції розвитку малого підприємництва в Україні безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних показників.

До основних макроекономічних факторів, які впливають на розвиток малого підприємництва, слід віднести, насамперед, такі:

обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку у зв’язку з браком вільних фінансових коштів підприємств та падінням реальних доходів населення;

вкрай незначна інвестиційна активність, відсутність переливу коштів з фінансового в реальний сектор економіки, обмеженість (або відсутність) кредитів;

неконкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва за умов зростаючого тиску з боку імпортних товарів тощо.

Разом з тим, мале підприємництво в Україні має певні властивості, які суттєво відрізняють його від даної сфери більшості зарубіжних країн:

низьких технічних рівень і технологічна озброєність при значному інноваційному потенціалі;

низький управлінський рівень, брак знань, досвіду та культури ринкових відносин;

прагнення до максимальної самостійності, коли більшість зарубіжних малих підприємств працює за умов франчайзинга, субпідряду тощо;

поєднання в межах одного малого підприємства кількох видів діяльності, неможливість у більшості випадків орієнтуватися на однопродуктову модель розвитку;

відсутність системи самоорганізації та недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва;

відсутність повної і вірогідної інформації про стан та конюктуру ринку;

низький рівень системи інформаційних, консультаційних та навчальних послуг;

практична відсутність державної фінансово-кредитної підтримки;

високий ступінь пристосовуваності до складної економічної ситуації, зо ускладнюється дезорганізацією управління і зростаючою криміналізацією суспільства;

недовіра західних партнерів та поки що негативне ставлення населення до підприємців.

Крім того, слід зазначити, що стан товарного ринку в Україні, на якому діють суб’єкти малого підприємництва, суттєво відрізняються від розвинутих країн. Розвинутим ринковим відносинам притаманні переважний вплив попиту з швидкою реакцією на нього, пріоритет приватної власності, розвинута ринкова інфраструктура, дієвість та детальність законодавства, фінансова стабільність, доступність факторів виробництва, традиції використання договірних відносин, інформаційна відкритість, мінімальна криміналізація.

Зовсім інша (якщо не сказати протилежна) ситуація має місце сьогодні в економіці України. В цілому правове, соціально-економічне середовище для малого підприємництва стає, на жаль, усе більш несприятливим. Крім того, відбувається активний процес концентрації капіталу поряд з встановленням фінансового і управлінського контролю за самостійними підприємствами з боку великих компаній та відповідних монопольних утворень, які існували раніше і проявляються тепер.

1.2 Роль малого підприємництва в умовах ринкової економіки

У цілому в секторі малого підприємництва працює понад 2 млн. чоловік, що становить майже 10% зайнятого населення України. Підприємства малого бізнесу створюються в різних галузях економіки.

Результати проведеного аналізу структури малого підприємства за формами власності свідчать про те, що найбільша частина малих підприємств з колективною формою власності (64,1%). Питома вага підприємств з приватною формою власності 34,5%, з державною лише 1,3%. [ 2, с 302].

Малі підприємства з приватною формою власності забезпечують 22% усієї виручки від реалізації продукції підприємств малого бізнесу та 24% балансового їх прибутку, а з колективною формою власності 77 та 75% відповідно. У сучасних умовах розвитку підприємництва в Україні малі підприємства з колективною формою власності стають життєздатними за рахунок об'єднання капіталу кількох засновників, спільного ведення бізнесу, привабливих умов обмеженої відповідальності порівняно з підприємствами інших форм власності. [13,с 117].

Розвиток малого підприємництва здійснюється в результаті проведення послідовної державної політики в цьому важливому секторі ринкової економіки.

Основними напрямками подальшого розвитку малого підприємництва в Україні в найближчій перспективі є:

формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу;

вдосконалення фінансово-кредитної підтримки;

забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу;

стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва.

Згідно із Господарського кодексу України "Про підприємства" до малих відносяться такі підприємництва:

у промисловості й будівництві – з числом працюючих до 200 чоловік;

у науці й науковому обслуговуванні – до 100 чоловік;

в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) – до 50 чоловік;

у галузях нематеріального виробництва – до 25 чоловік;

у роздрібній торгівлі – до 15 чоловік.

У нашій країні в залежності від природно-кліматичних, національних, технологічних та інших особливостей регіонів можуть бути різні критерії виділення малої економіки.

Законодавство України надає широкі права щодо створення малих підприємств. Так, засновниками їх можуть бути орендні, колективні, спільні підприємництва, кооперативи, акціонерні товариства та інші підприємства й організації, а також громадяни, члени сімей, інші особи, що спільно ведуть трудове господарство. У зв'язку з цим будь-яке створене мале підприємство, зберігаючи пріоритет свого засновника, є відповідно і державним, колективним, приватним. Діяльність кожного з них регулюється діючим законодавством.

Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. Як зазначено в нещодавно прийнятому Верховною Радою закон: ” Про державну підтримку малого підприємництва ”, воно розглядається як “ провідна сила в подоланні негативних процесів в економіці та забезпеченні сталого розвитку суспільства, як одна із сфер забезпечення зайнятості населення, запобіганню безробіттю та створення нових робочих місць ”[7 с. 208].

Перспективи малого бізнесу пов’язані і з його особливою роллю як в переході до ринкової економіки, так і в її становленні. Насамперед це полягає в тому, що самостійне господарювання суб’єктів підприємницької діяльності активно впливає на формування конкурентного середовища.

Все це перетворює мале підприємництво у своєрідний соціальний двигун економічного розвитку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості і спонукає до зростання.

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується сьогоднішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця. З огляду на це, як, доречі свідчить і зарубіжна статистика, мале підприємництво є більшим стабілізуючим фактором, ніж велика індустрія.

Окрім вирішення проблем створення нових робочих місць, формування конкурентного ринкового середовища та відповідної кон’юнктури ринкової економіки, малі підприємства виконують ще ряд важливих функцій.

Зокрема в країнах з ринковою економікою малі підприємства відіграють велику роль в стимулюванні технологічних інновацій, створюючи їх у 2 – 2,5 рази більше, ніж великі компанії.

Крім того, створення і діяльність великої кількості малих підприємств забезпечує стабільний розвиток регіональної економіки. Завдяки більш високій конкуренції вони краще забезпечують місцеві ринки товарами і послугами і в той же час значно менше дестабілізують ситуацію на ринку робочої сили при банкрутстві окремих з них в порівнянні з великими підприємствами .

Малі підприємництва використовують здебільшого місцеві ресурси, міцніше прив’язані до місця свого розташування. Крім того вони є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, часто беруть участь у спонсоруванні місцевих програм, будучи зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони знаходяться.

Крім інших вищезазначених функцій підприємництва виділяються саме та, що воно виступає важливим джерелом фінансового та організаційного забазпечення соціального захисту, вносить визначальний внесок у зменшення соціальної напруги і демократизації ринкових відносин. Саме мале підприємництво своїми руками забезпечує свій рівень життя воно є фундаментальною основою у формуванні середнього класу. Немаловажна роль малого підприємництва полягає і в тому ,що воно виступає інвестором вітчизняної економіки, а також сприяє розширенню експортних можливостей держави.

Таким чином, подивившись на історію розвитку підприємництва, бачимо, що її коріння сягають сивої давнини, коли разом з розвитком перших мануфактур відбувався перехід від натурального господарства до товарно-грошових відносин. З того часу підприємництво сильно змінило свою зовнішність, ускладнилася його організаційна структура, але суть і мета залишалася незмінною – одержання прибутку.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  ... велику мобільність. Розвиток малого підприємництва в умовах перехідної економіки залежить ... можливостей самостійної підприємницької діяльності. У нормальній ринковій економіці мале підприємництво в більшості випадків і по ...
 2. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

  Курсовая работа >> Экономика
  ... України, то розвиток малого підприємництва почався ще в умовах соціалістичної економ ... ітики, ніж галузі і товарні ринки. Державне регулювання і сприяння розвитку малого підприємництва має на мет ...
 3. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податкового регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва в умовах трансформації економіки. Предметом досл ... необхідні нормативи функціонування ринку малого підприємництва, його загальні межі. Сьогодні пров ...
 4. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ї форми дрібного виробництва в умовах ринку. Підхід до малого підприємництва як сектору економіки ... ї форми дрібного виробництва в умовах ринку. Підхід до малого підприємництва як сектору економіки ...
 5. Підприємництво, його сутність та основні форми

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... ринок традиційних або інноваційних товарів. 2. Основні форми підприємництва:мале та середнє В умовах ... фінансування та гарантування.[6] Розвиток малого та середнього підприємництва є умовою рішення наступних проблем: формування ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017869472503662