Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Инновационный менеджмент представляет собой самостоятельную область экономической науки и профессиональной деятельности, направленную на формирование ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В условиях рыночной экономики, развития различных форм собственности большое значение для предприятий приобретает рациональное управление производстве...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организационно-правовая форма собственности – общество с ограниченной ответственностью (ООО). Единственным учредителем, в дальнейшем участником Общест...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Сегодня, в изменившейся политической и экономической ситуации, рынок ставит организацию в принципиально новые условия: жесткость конкуренции, быстро м...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 4

Динаміка і структура операційних витрат сирзаводу

Показники

2008 р тис.грн.

2009 р тис.грн

2008 р у %

2009 р у %

2008 до 2009

1.Матеріальні витрати

25686

31864

87,5

85,2

124

2.Витрати на оплату праці

1728

2558

5,8

6,8

148

3.Відрахування на соціальні заходи

635

938

2,3

2,5

148

4.Амортизація

198

336

0,6

0,9

170

5.Інші операційні витрати

1120

1715

3,8

4,6

153

Разом

29367

37411

100

100

743

Найбільшу питому вагу в операційних витратах займають матеріальні витрати. Динаміка зростання цих витрат слідуюча: в 2008 році – 25686 тис. грн., в 2009 році 31864 тис. грн. Витрати на заробітну плату в 2008 році склали 1728 тис. грн., в 2009 – 2558 тис. грн. Амортизаційні відрахування підвищилися з 198 тис. грн. в 2008 році до 336 тис. грн. в 2009 році. Інші операційні витрати збільшилися.

Окрім основних витрат багато чого можна сказати і про допоміжні витрати. Це витрати, які також мають дуже важливе значення: а саме упаковка товару, етикетка, сичужні матеріали, марля, лавсан, сіль та інші матеріали. Наприклад, багато років у сиросховищі для упаковки сирів користувалися дерев'яною тарою, яка булла громіздкою і неестетичною, потім її замінили гофротарою. Це мало великий вплив і для полегшення праці людей і зовсім змінився зовнішній вигляд продукції.

Аналіз рентабельності Новоархангельського сирзаводу.

Коефіцієнт рентабельності активів 2008 року =

Коефіцієнт рентабельності активів за 2009 рік =

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 2008 року =

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за 2009 рік =

Коефіцієнт рентабельності діяльності 2008 року = = 0,051

Коефіцієнт рентабельності діяльності 2009 року =

Коефіцієнт рентабельності продукції за 2008 рік =

Коефіцієнт рентабельності продукції за 2009 рік =

Провівши розрахунки можна робити висновки, що всі показники рентабельності підприємства у 2009 році у порівнянні з 2008 року зменшилися, що говорить про погіршення фінансового стану Новоархангельського сир заводу.

Аналіз основних фінансових показників

Грошові надходження на ВАТ «Новоархангельський сир завод» поступають в основному на реалізовану продукцію. Основними покупцями сир заводу є великі торгові фірми, «АТ Молочний альянс», маслосирбази холодокомбінати. Гроші за реалізовану продукцію надходять у три комерційні банки, послугами, яких користується сир завод. Облік касових операцій ведеться у відповідності з Положенням ведення касових операцій у національній валюті, затверджено Правлінням Національного Банку України від 19.02.2001 року №72 із змінами від 1.08.2001 року №311. Облік операцій по касі та розрахунковому рахунку та інших рахунках ведеться в повному обсязі та на всіх бухгалтерських регістрах.

Згідно бухгалтерського обліку станом на 31.12.2009 року на рахунку товариства було 124 тис. грн., залишок готівки в касі 3 тис. грн.

Інформацію про рух грошових коштів викладено у звіті «Про рух грошових коштів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року №87.

За рік відбулося збільшення оборотних активів на 4616 тис. грн., збільшення поточних зобов’язань на 5422 тис. грн. та зменшення готівкових коштів в національній валюті на 98 тис. грн. Визначення доходу товариства згідно податкового обліку виконується без порушень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року №283;97 – ВР(зі змінами та доповненнями) згідно бухгалтерського обліку дохід від реалізації визначається згідно з ПСБО-15 «Доходи».

Згідно з даними форми №2 «Звіт про фінансові результати», що підтверджується бухгалтерською звітністю, за 2004 рік фінансові показники Товариства наступні:

 • Податок на додану вартість – 7714 тис. грн.

 • Чистий доход(виручка) від реалізації – 40932 тис. грн.

 • Собівартість реалізованої продукції – 37254 тис. грн.

 • Валовий прибуток – 3678 тис. грн.

 • Адміністративні витрати – 1490 тис. грн.

 • Фінансові результати від операційної діяльності – 1442 тис. грн.

 • Фінансові витрати (відсотки за кредит) – 906 тис. грн.

 • Фінансові результати від звичайної діяльності – 531 тис. грн.

 • Податок на прибуток від звичайної діяльності – 384 тис. грн.

 • Фінансові результати від звичайної діяльності – 147 тис. грн.

Таким чином, чистий прибуток товариства становить – 147 тис. грн.

Цей прибуток розподіляється згідно Статуту на такі цілі:

 • Резервний фонд – 7%

 • Фонд розвитку виробництва – 35%

 • Фонд матеріального заохочення – 30%

 • Фонд соціального розвитку – 18%

 • Фонд дивідендів – 10%

Аналіз ліквідності підприємства

Аналіз ліквідності підприємства дає змогу визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Аналіз ліквідності підприємства здійснено шляхом розрахунку наступних показників (коефіцієнтів):

 • коефіцієнта покриття;

 • коефіцієнта швидкої ліквідності;

 • коефіцієнта абсолютної ліквідності;

 • чистого оборотного капіталу.

Коефіцієнт покриття 2008 =

Коефіцієнт покриття 2009 =

Коефіцієнт швидкої ліквідності 2008 =

Коефіцієнт швидкої ліквідності 2009 =

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2008 =

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2009 =

Чистий оборотний капітал 2008 = Усього оборотних активів – усього поточних зобов’язань = 2924- 2018 = 906 тис грн.

Чистий оборотний капітал 2009 = 7540 – 7440 = 100 тис грн.

Провівши розрахунки, можна побачити, що зростання коефіцієнту швидкої ліквідності у 2009 році відображає покращення платіжних можливостей підприємства до сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Зменшення чистого оборотного капіталу у 2009 році у порівнянні з 2008 свідчить про погіршення спроможності сплачувати свої поточні зобов'язання та часткового розширення подальшої діяльності.

Аналіз платоспроможності підприємства

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіцієнт платоспроможності 2008 =

Коефіцієнт платоспроможності 2009 =

Коефіцієнт фінансування 2008 =

Коефіцієнт фінансування 2009 =

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами 2008 =

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами 2009 =

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 2008 =

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 2009 =

Зменшення коефіцієнту платоспроможності відображає негативну динаміку зростання у звітному періоді, що означає зменшення питомої ваги власного капіталу в загальній сумі засобів.

Збільшення коефіцієнту фінансування також є негативним для ВАТ «Новоархангельський сирзавод», оскільки характеризує зменшення залежності підприємства від залучених засобів.

Зменшення коефіцієнту забезпеченості показує спадання забезпеченості підприємства власними оборотними засобами, і, водночас, збільшення залежності від залучено капіталу, що є негативним для фінансової стійкості підприємства.

Зменшення коефіцієнту маневреності власного капіталу означає зменшення частки власного капіталу, який використовується для фінансування поточної діяльності.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  ... нтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформац ... виходять із зовнішнього середовища, і ознайомившись з основними принципами вироблення стратегії, можна визначити стратегію підприємства, при ...
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовн ... дприємства. Загальна ринкова стратегія підприємства — основний орієнтир при ... маркетингових ... дприємства, які характеризують інтенсивність господарювання. Життєдіяльність підприємства ...
 3. Фінансова діяльність підприємства

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... дприємств, поділяються на дві групи – внутрішні й зовнішні. Внутрішні характеризують грошові потоки на підпри ... , коли іншого виходу практично не існу ... на ринку, тобто збалансованість попиту і пропозиції. Діяльність підприємства починається з маркетингових ...
 4. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітності, матеріалів маркетингових досліджень. Важливе значення при виході на зовнішній ринок підприємство повинно прид ... . Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов Т. І., Петрова К. Я. "Фінансова діяльність підприємства" : Підручник. –К. : Либіть,1998.-312 ...
 5. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... і виходу суб’єктів господарювання на зовнішній ринок, координац ... при цьому треба додатково враховувати значні капітальні витрати, зв’язані з маркетинговими ... на діяльність підприємства всі фактори зростання продуктивності праці поділяють на дві групи – зовнішн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010647773742676