Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Инновационный менеджмент представляет собой самостоятельную область экономической науки и профессиональной деятельности, направленную на формирование ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В условиях рыночной экономики, развития различных форм собственности большое значение для предприятий приобретает рациональное управление производстве...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организационно-правовая форма собственности – общество с ограниченной ответственностью (ООО). Единственным учредителем, в дальнейшем участником Общест...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Сегодня, в изменившейся политической и экономической ситуации, рынок ставит организацию в принципиально новые условия: жесткость конкуренции, быстро м...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.2. Аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників ВАТ «Новоархангельський сирзавод»

Аналіз основних засобів та оборотних коштів.

Основні засоби.

Згідно бухгалтерського обліку станом на 31.12.2009 року первинна вартість основних засобів складає 4367 тис. грн. Знос нарахований в сумі – 1989 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.09 становить 2378 тис. грн.

За звітний період було надходження 4 одиниці основних засобів на суму 301,0 тис. грн. , та вибуло за звітний період 2 одиниць на суму 51,0 грн.

Облік основних засобів у товаристві ведеться згідно з «Положенням» (стандарту) бухгалтерського обліку №7, затвердженим наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000 року.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються по таких групах:

 1. Будинки, споруди та передавальні пристрої загальнлю вартістю.

 2. Машини та обладнання, вартістю.

 3. Транспортні засоби.

 4. Інструменти, прилади та інвентар.

Коефіцієнт зносу основних засобів 2008 =

Коефіцієнт зносу ОЗ 2009 =

Коефіцієнт придатності ОЗ 2008 =

Коефіцієнт придатності ОЗ 2009 =

Отже, провівши розрахунки, можна зробити висновок, що коефіцієнт зносу основних засобів у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зменшився. Даний показник, що характеризує стан і ступінь зносу основних засобів (ОЗ) виявляє позитивну тенденцію для Новоархангельського сирзаводу, оскільки його зростання означає покращення стану ОЗ - його оновлення та покращення його роботи. Виходячи з цього проаналізувавши коефіцієнт придатності, який характеризується тенденцією збільшення, в даному випадку це добре.

Таблиця 2.

Структура і динаміка основних засобів за період 2008-2009 рр.

Група основних засобів

Середньорічна вартість ОФ

У % розрахунковий період до базового

Приріст(+) Зниження (-)

(фондів)

 

2008 р

2009 р

2008 р %

2009 р %

2009 до 2008

2009 до 2008

Будинки.Споруди.передавальні пристрої.

1204

1427

38,7

32,7

118,5

18,5

Машини та обладнання

1502

2054

48,3

47

136,7

36,7

Транспортні засоби

325

701

10,5

16,1

215,6

115,6

Інструменти,прилади,інвентар (меблі)

57

84

1,8

1,9

147,3

43,3

Інші основні засоби

-

 -

Бібліотечні фонди

 -

Малоцінні необоротні активи

24 

 101

 0,7

 2,3

420,8 

320,8

Усього

3112

4367

100

100

618,1

534,9

Як бачимо з таблиці, що найбільшу частину в основних засобах займають – машини і обладнання. По цій групі фондів на протязі всього періоду не відбувається значних змін. А саме 2008 рік – у відсотках 48,3%, 2009 – 47%, а також велике значення має перша група основних фондів – це будинки і споруди. А саме 2008 рік мало відрізняється від 2009 року, лише на 6%. Значні зміни відбулися в групі транспортних засобів 2009 рік до 2008 року 115,6%. А інструменти і прилади не зазнали значних змін, всього на 0,1%.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Амортизація на основні засоби нараховується згідно норм і методів нарахування амортизації основних засобів, передбачених податковим законодавством:

 • Перша група – 5%

 • Друга група – 10%

 • Третя група – 6%

 • Четверта група – 15%

В 2009 році за податковим методом нарахована амортизація в сумі 336 тис. грн. Фінансова звітність (Форма 5) в додотках до річного звіту дає повну інформацію щодо кожної групи основних засобів.

Оборотні активи.

До оборотних активів підприємства належать виробничі запаси, товари, готова продукція, грошові кошти на рахунках підприємства, грошові кошти за товари, послуги, а також зобов'язання перед бюджетом і позабюджетним фондам.

Виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені запаси, які підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для іншого споживання в ході нормального операційного циклу. Вони поділяються на:

 • Сировину – придбані або отримані іншим чином продукти, матеріали, які призначені для подальшої переробки;

 • Основні і допоміжні матеріали;

 • Комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначенні для виробництва продукції, обслуговування виробництва та адміністративних потреб.

Формування запасів у бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності здійснюється згідно із стандартом №29 «Запаси» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року №246 . Первинною вартістю запасів, являються кошти, що сплачуються постачальником за вирахуванням непрямих податків, транспортно-заготівельні витрати та інші, які безпосередньо пов'язанні з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Залишок готової продукції на 31.12.2009 року становить 249 тис. грн.

Таблиця 3

Динаміка і структура оборотних коштів за період 2008-2009 рр.

Елементи оборотних коштів

Середньорічна вартість оборотних коштів

У % розрахунковий період до базового

У % приріст(+) зниження (-)

2008,тис.грн.

2008р. %

2009,тис. грн.

2009р. %

2009 до 2008

2009 до 2008

1.Виробничі запаси

695

42,7

650

55,5

93,5

-6,5

2.Незавершене виробництво

 -

 -

3.Готова продукція

897

55,3

249

21,3

27,7

-72,3

4.Дебіторська заборгованість

462

140

12

 -

+140

5.Поточні фінансові інвестиції

 -

 -

6.Грошові кошти

29

1,7

127

10,8

438

+338

7.Інші оборотні кошти

2

0,12

4

0,4

2

-98

Разом

1623

100

1170

100

561,2

+301,2

З таблиці видно, що з 2008 року оборотні кошти поступово зменшились, на 453 тис. грн. в 2009 році. Виробничі запаси за звітний період зменшилися з 695 тис. грн. в 2008 році до 654 тис. грн. в 2009 році. Готова продукція також зменшилася з 897 тис. грн. в 2008 році до 249 тис. грн. в 2009 році. Сиру на дозріванні на кінець звітного періоду на 630 тис. грн. менше. Грошові кошти і дебіторська заборгованість збільшилися.

Готова продукція – це продукція, яка виготовлена на підприємстві, визначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченими договорами або іншими нормативно-правовими актами. До оборотних активів також відносяться товари по реалізаційних цінах, а також дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість розподіляється на:

 • Дебіторську заборгованість по виданих авансах;

 • Дебіторську заборгованість за розрахунках з бюджетом;

 • Дебіторську заборгованість з внутрішніх розрахунків;

 • Іншу дебіторську заборгованість

Визначення дебіторської заборгованості відповідає нормам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №10, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року №237.

Станом на 31.12.2009 року дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом становить 30 тис. грн. Заборгованість за виданими авансами становить 110 тис. грн.

Аналіз собівартості продукції, нормування витрат та рентабельності.

Первісною вартістю запасів і продукції, що виготовляється власними силами підприємства визначається собівартість їх виробництва, яка визначається за ПСБО 16 «Витрати».

До виробничої собівартості продукції включається:

 • Прямі матеріальні витрати;

 • Прямі витрати на оплату праці;

 • Загальновиробничі витрати.

На ВАТ «Новоархангельський сирзавод» правильність формувань та складу витрат на виробництво продукції для податкового обліку ведеться згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року №283/97ВР. В бухгалтерському обліку формування витрат здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318. Для оцінки вартості запасів товариство використовує метод середньозваженої оцінки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  ... нтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформац ... виходять із зовнішнього середовища, і ознайомившись з основними принципами вироблення стратегії, можна визначити стратегію підприємства, при ...
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовн ... дприємства. Загальна ринкова стратегія підприємства — основний орієнтир при ... маркетингових ... дприємства, які характеризують інтенсивність господарювання. Життєдіяльність підприємства ...
 3. Фінансова діяльність підприємства

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... дприємств, поділяються на дві групи – внутрішні й зовнішні. Внутрішні характеризують грошові потоки на підпри ... , коли іншого виходу практично не існу ... на ринку, тобто збалансованість попиту і пропозиції. Діяльність підприємства починається з маркетингових ...
 4. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітності, матеріалів маркетингових досліджень. Важливе значення при виході на зовнішній ринок підприємство повинно прид ... . Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов Т. І., Петрова К. Я. "Фінансова діяльність підприємства" : Підручник. –К. : Либіть,1998.-312 ...
 5. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... і виходу суб’єктів господарювання на зовнішній ринок, координац ... при цьому треба додатково враховувати значні капітальні витрати, зв’язані з маркетинговими ... на діяльність підприємства всі фактори зростання продуктивності праці поділяють на дві групи – зовнішн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00095415115356445