Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Одним из важных факторов, определяющих уровень корпоративного налогового бремени, является возможность использовать различные налоговые льготы, которы...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В декабре 2005 г Президентом подписан весьма важный документ, направленный на развитие российского флота Это Федеральный закон от 20 12 2005 N 168-ФЗ ...полностью>>
Финансовые науки->Отчет по практике
Местом прохождения преддипломной практики является отдел регистрации и учёта налогоплательщиков Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы Рос...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Сбор налогов является одной из важных функций государства, которая во многом носит объективный характер Это связано с тем, что существование любого го...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Робочій капітал

Отримані результати заносимо у таблицю 4.3.

Таблиця 4.3 – Оцінка показників ліквідності ВАТ «Азот»

Коефіціент

2007

2008

Нормативний показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0315

0,1109

0,1109

0,1085

> 0,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6144

1,4571

1,4751

1,1472

>= 1

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,7046

2,1543

2,1543

1,5279

>= 1

Коефіцієнт Бівера

0,6930

0,5427

0,17 - 0,14

Робочій капітал

96575

537281

537281

703391

Збільшення


Для наочності на рисунку. 4.1 представимо дані таблиці у вигляді гістограми коефіцієнтів ліквідності.

Рисунок 4.1 – Оцінка ліквідності

Стовпчики гістограми наочно показують поліпшення фінансового становища підприємства протягом звітного періоду. Всі коефіцієнти ліквідності знаходяться в допустимій нормі. Тільки коефіцієнт абсолютної ліквідності знаходиться за межами допустимого критичного рівня. Робочий капітал значно збільшився (з 96575 тис.грн на початок 2007 року до 703391 на кінець 2008 року).

 1. Аналіз фінансової діяльності ВАТ «АЗОТ»

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку (збитку) і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство і стійкіше його фінансове положення.

Показник діяльності підприємства:

- звичайна (операції, фінансування, інвестиції);

- надзвичайна.

Першочерговими завданнями аналізу прибутку підприємства як фінансового результату господарської діяльності є оцінювання формування прибутку підприємства, темпів зростання прибутку в цілому і окремо по кожній складовій, виявлення чинників, що впливають на розмір прибутку, визначення рівня їх впливу, виявлення резервів збільшення прибутку, аналіз використання прибутку підприємства.

Розрахунок показників фінансових результатів представлен в таблиці 5.1, 5.2.

Таблиця 5.1 – Аналіз фінансових результатів ВАТ «Азот» за 2007 р

Показник

Сума за період, тис. грн.

Зміни показника за звітний період

За звітний період

За попередній період

Абсолютні, тис. грн.

Темпи приросту, %

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

2706667

1851216

855451

0,6839

Собівартість реалізованої продукції

1940543

1457394

483149

0,7510

Валовий прибуток від реалізації

766124

393822

372302

0,5140

Адміністративні витрати

65121

62574

2547

0,9609

Витрати на збут

181974

151764

30210

0,8340

Інші операційні витрати

1799701

1369291

430410

0,7608

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

3987339

3041023

946316

0,7627

Прибуток від реалізації

-1280672

-1189807

-90865

0,9290

Інші операційні доходи

1780104

1349588

430516

0,7582

Прибуток від операційної діяльності

499432

159781

339651

0,3199

Доход від участі в капіталі

-

47

-

-

Інші фінансові доходи

10

0

10

0,0000

Інші доходи

3951

996

2955

0,2521

Фінансові витрати

16603

13295

3308

0,8008

Інші витрати

4048

2366

1682

0,5845

Прибуток від звичайної діяльності

482742

145163

337579

0,3007

Податок на прибуток від звичайної діяльності

121193

45477

75716

0,3752

Чистий прибуток

361549

99686

261863

0,2757

Чистий грошовий потік (читсая прибуток плюс амортизація)

470182

202086

268096

0,4298


Таблиця 5.2 – Аналіз фінансових результатів ВАТ «Азот» за 2008 р

Показник

Сума за період, тис. грн.

Зміни показника за звітний період

За звітний період

За попередній період

Абсолютні, тис. грн.

Темпи приросту, %

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

3447309

2706667

740642

0,7852

Собівартість реалізованої продукції

2167458

1940543

226915

0,8953

Валовий прибуток від реалізації

1279851

766124

513727

0,5986

Адміністративні витрати

103893

65121

38772

0,6268

Витрати на збут

193172

181974

11198

0,9420

Інші операційні витрати

1852326

1799701

52625

0,9716

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут

4316849

3987339

329510

0,9237

Прибуток від реалізації

-869540

-1280672

411132

1,4728

Інші операційні доходи

2053311

1780104

273207

0,8669

Прибуток від операційної діяльності

1183771

499432

684339

0,4219

Доход від участі в капіталі

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

0

10

-10

0,0000

Інші доходи

40296

3951

36345

0,0980

Фінансові витрати

32267

16603

15664

0,5146

Інші витрати

355391

4048

351343

0,0114

Прибуток від звичайної діяльності

836409

482742

353667

0,5772

Податок на прибуток від звичайної діяльності

142026

121193

20833

0,8533

Чистий прибуток

694383

361549

332834

0,5207

Чистий грошовий потік (читсая прибуток плюс амортизація)

805547

470182

335365

0,5837

Таблиця 5.3 – Структура прибутку від звичайної діяльності підприємства ВАТ «Азот» за 2007 рік

Показник

Сума за період, тис. грн.

Удільна вага, %

Зміни в структурі

За звітний період

За попередній період

За звітний період

За попередній період

Прибуток від операційної діяльності

499432

159781

103,475

110,0708

6,5955

Доход від участі в капіталі

0

47

0

0

0

Інші фінансові доходи

10

0

0,0021

0,0000

-0,0021

Інші доходи

3951

996

0,8186

0,6861

-0,1325

Фінансові витрати

16603

13295

3,4399

9,1587

5,7188

Інші витрати

4048

2366

0,8387

1,6299

0,7912

Прибуток від звичайної діяльності

482658

145162

100

100

0

Таблиця 5.4 – Структура прибутку від звичайної діяльності підприємства ВАТ «Азот» за 2008 р

Показник

Сума за період, тис. грн.

Удільна вага, %

Зміни в структурі

За звітний період

За попередній період

За звітний період

За попередній період

Прибуток від операційної діяльності

1183771

499432

141,5308

103,4753

-38,0555

Доход від участі в капіталі

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

0

10

0

0,0021

0,0021

Інші доходи

40296

3951

4,8178

0,8186

-3,9992

Фінансові витрати

32267

16603

3,8578

3,4399

-0,4179

Інші витрати

355391

4048

42,4903

0,8387

-41,6516

Прибуток від звичайної діяльності

836405

482658

100

100

0

Рисунок 5.1 –Структура прибутку від звичайної діяльності підприємства

Дані таблиць 5.1 – 5.4 дають можливість праналізувати позитивні тендеції формування прибутку. Вони говорять про те, що за даний період структура прибутку підприємства від звичайної діяльності різко змінилася: збиток від фінансової діяльності в 2006 р. був – -14618 тис. грн., в 2007 р. – -16774,8 тис. грн., а в 2008 р. результат від фінансової діяльності став позитивним - 427958 тис. грн.; операційна діяльність в 2005-2008 рр. стабільно прибуткова і прибуток має тенденцію до зростання (159781 тис. грн. в 2006 р., 499432 тис. грн. в 2007 р., однако в 2008р. зменшилась до 1183771 тис. грн.). Значне зменшення прибутку від звичайної діяльності у 2006-2007р. відбулося за рахунок зниження об'ємів реалізації та відносного збільшення витрат на виробництво і реалізацію продукції. У 2006 р. на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції ВАТ «Азот» витрачав 1,64 грн., в 2007 р. – 1,47 грн., а в 2008 р. – 1,25 грн.. Також значно зменшилися адміністративні витрати (у 2006 р. на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції ВАТ «Азот» витрачав 0.04 грн. адміністративних витрат, в 2007 р. - 0.03 грн). Негативним є те, що збільшилися затрати на збут (в 2006 р. – 151764 тис. грн., в 2007 р.- 181974 тис. грн., в 2008р.193172 тис. грн.) і інші операційні витрати.

6 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ «АЗОТ»

Рентабельність – це відносний показник, що визначає рівень прибутковості бізнесу. Показники рентабельності характеризуються ефективністю роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною і так далі); вони більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з готівкою або спожитими ресурсами. Ці показники використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні, а також в сукупності з коефіцієнтами оборотності характеризують економічну ефективність і ділову активність підприємства.

Основні показники рентабельності:

 1. Рентабельність сукупного капіталу

де ЧП – чистий прибуток,

- средньорічна вартість капітала.

Для підприємства ВАТ «Азот» цей коефіцієнт склав

Рентабельність власного капіталу

де - средньорічна вартість власного капітала

 1. Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат)

де - сума затрат реалізованої продукції.

 1. Рентабельність продаж (обороту)

де - виручка від реалізації продукції

Розрахунок рентабельності представлен в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Аналіз рентабельності ВАТ «Азот» за 2007 - 2008 рр.

Показник рентабельності

2007

2008

Рентабельність сукупного капіталу

0,1822

0,2472

Рентабельність власного капіталу

0,2581

0,4031

Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат)

0,1863

0,3204

Рентабельність продаж (обороту)

0,1336

0,2014

Рисунок 6.1 – Показники рентабельності

Проведем розрахунок показників рентабельності, отримані результати занесемо в таблицю 6.2.

Таблиця 6.2 – Показники рентабельності ВАТ «Азот»

Рентабельність

Формула для розрахунку

Джерело інформації

Реалізованно продукции по операционной прибыли,

(Операционная прибыль)

(Чистая выручка от реализации)

Ф №2, с. 100 / Ф №2, с. 035

Реализованной продукции по прибыли от реализации,

(Прибыль от реализации) (Чистая выручка от реализации)

Ф №2, с. 050–с. 070–с. 080/ Ф №2, с. 035

Реализованной продукции по чистой прибыли,

(Чистая прибыль)

(Чистая выручка от реализации)

Ф №2, с. 220 / Ф №2, с. 035

Капитала (активов),

(Чистая прибыль)

(Актив баланса)ср

Ф №2, с. 220 / Ф №2, с. 280

Собственного капитала,

(Чистая прибыль)

(Собственный капитал)ср

Ф №2, с. 220 /

Ф №1, с. 380 + с. 430

Производственных фондов,

(Чистая прибыль)

(Производственные фонды)ср

Ф №2, с. 220 /

Ф №1, с. 030+с.100+с. 120

Всі показники рентабельності підприємства ВАТ «Азот» в 2008 році значно збільшилися в порівнянні з 2007 роком, що говорить про високу ефективність роботи підприємства в цілому.

ВИСНОВОК

Так в даному курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр..

За результатами аналізу можна сказати наступне, що діяльність підприємства прибуткова. Це викликано тим, що у підприємства порівняно не висока собівартість продукції, зумовлена раціональним використанням сировини і матеріалів для виробництва кінцевої продукції.

Не дивлячись на прибуток, відбулося зменшення частки власного капіталу підприємства у звітному періоді. На кінець звітного 2008 року частка власного капіталу в сукупних джерелах фінансування склала 31,71%, а частка позикового 68,17%. Така ситуація відбувається внаслідок наявності кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань і короткострокових кредитів та позики.

Збільшилися необоротні активи. Найбільшу частку необоротних активів складає незавершене будівництво (54,64% в 2007 р. і 80,89% у 2008р.) – це характеризує орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності.

У складі оборотних активів запаси збільшилися у 2007 р. на 29,6%, а у 2008 р. – на 48,86%. Значну частку оборотних коштів підприємства складає дебіторська заборгованість, отже, від її зміни значно залежить і зміна суми всіх оборотних коштів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла в 2007 р. на 503,76% (на 117935 тис.грн.), а в 2008 р. на 289,54% (на 409253 тис. грн.). А дебіторська заборгованість за розрахунками зросла 135,21% у 2007 р. і на 73,69% у 2008 р.

Збільшилися запаси (у 2007 р. на 72126 тис. грн., у 2008 р. на 154303тіс.грн.).

Збільшення величини оборотних коштів, з одного боку, призвело до збільшення оборотності, що відображає підвищення виробничо - технічного потенціалу і, з іншого боку, це призвело до збільшення більш ліквідних коштів, наслідком чого є можливість погашення своїх зобов'язань більш ліквідними активами (А1, А2, А3) у встановлені терміни.

Значно звеличились власні оборотні кошти (з -5060 тис. грн. на початок 2007 року до 546383 на кінець 2008 року).

У підприємства склалася важка структура актівов.т.к. частка необоротних активів, по відношенню до оборотних активів, у структурі активів на кінець звітного періоду складає 60,6% від сукупних активів (тобто більше 40%).

Негативним є те, що збільшилися затрати на збут (в 2006 р. - 151764 тис.. грн., у 2007 р .- 181974 тис. грн., у 2008 р.193172 тис. грн.) і інші операційні витрати, збільшився ризик появи фінансових труднощів у майбутньому, тому що зменшився коефіцієнт фінансової автономії за звітний період.

Проте, в цілому, можна зробити висновок, що ВАТ «Азот» стоїть на правильному шляху розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV // Галицькі контракти. – 1999. - № 36.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 Галицькі контракти. – 1999. - № 32.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. «Баланс»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 Галицькі контракти. – 1999. - № 32.

 4. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.

 5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

 6. Финансовый анализ Л.Г. Рева, А.Н. Цепляев, Ю.Б. Рабынина. – Учеб. пособие по выполнению курсовой работы для студентов факультета заочного обучения. – Харьков: Нац. аэрокосм. Ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 98 с.

 7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 208 с.

 8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 344 с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дприємства; - оцінка фінансової діяльності підприємства; - підготовка обґрунтування для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства ... у Верховну Раду спостережну раду ВАТ «Азот». У новому проекті підвищу ...
 2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... повітря (очищувати, підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано ... ібні (діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні); рідкі ... Суми: Ініціатива, 2004.- 292 c. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України.- 2004.- № 5.- ...
 3. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  ... % 27,63% Медичний закис азоту 0,13% 11,42% Карбам ... підприємства. Було розглянуто сновні методи ціноутворення, які застосовуються на ВАТ ... ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Характеристика сутності „продуктивність ...
 4. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ ... системами зниження викидів NOХ (оксиди азоту), SO2 (оксид сірки) і пилу та ...
 5. Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

  Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... підприємства 1.1 Історія підприємства 1.2 Структура управління 1.3 Баланси ВАТ "ВРЗ" 1.4 Опис фінансових коефіцієнтів 1.5 Аналіз фінансового стану підприємства 1.6 ... ; наявність пилу, озону, окислів азоту й аэроионизации. 4.2.2 Будинки і приміщення, у ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0047178268432617