Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Бюджет играет важную роль в жизни каждого государства Он является статьей доходов и расходов государства, оказывающей влияние на благосостояние каждог...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Переход к рыночной экономике требует от предприятий торговой и производственной сферы повышения эффективности развития на основе внедрения достижений ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В современных условиях хозяйствования существенно возрастает роль анализа финансового состояния предприятия Целью данной курсовой работы является выра...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Сытник Анна Валерьевна Анализ финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия на примере ОАО «Керченский таксопарк» Дипломная работа Та...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рисунок 3.2 – Аналіз фінансових коефіцієнтів ВАТ «Азот»

Аналізуючи фінансові коефіцієнти, можна зробити наступні висновки: коефіцієнт фінансової автономії за звітний період зменшився, отже, збільшився ризик появи фінансових труднощів у майбутньому; коефіцієта фінансової залежності збільшився, що свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства; коефіцієнт співвідношення привернути і власних засобів збільшився за 2007 рік на 0,064 грн., а за 2008 рік на 0,34 грн. помітно збільшився коефіцієнт маневреності власного капітала, що позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними оборотними коштами, і коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами.

Таким чином, можна сказати, що за досліджуваний період фінансова стійкість підприємства ВАТ «Азот» значно покращала.

4 Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ «АЗОТ»

Платоспроможність (ліквідність) - це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої термінові зобов'язання.

Перевищення платіжних засобів над терміновими зобов'язаннями свідчить про платоспроможність підприємства.

У бухгалтерському балансі в активі засобу підприємства групуються по ступеню зростання їх ліквідності, в пасиві зобов'язання розміщені у міру скорочення термінів їх погашення.

Всі активи підприємства залежно від здатності і швидкості їх перетворення в грошові кошти можна умовно розділити на такі групи:

1. Абсолютно ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях грошових коштів і їх еквівалентів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно або протягом короткого періоду часу, зазвичай в розрахунках беруть термін в 3 місяці;

2. Активи, що швидко реалізовуються (А2), - активи, для перетворення яких в готівку потрібен певний час;

3. Активи, що вільно реалізовуються (А3) - найменш ліквідні активи (це запаси і витрати). Термін перетворення таких активів в грошові кошти приймають рівним 12 місяцям або одному операційному циклу;

4. Активи, що важко реалізовуються (А4), - це активи, призначені для використання в господарській деятельності на протязі тривалого періоду часу, більше 12 місяців або більш за один операційний цикл.

Пасиви балансу залежно від ступеня зростання термінів погашення зобов'язань групуються так:

1. Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, позики для працівників, інші короткострокові пасиви. Термін погашення цих зобов'язань відповідає терміну перетворення на грошові кошти активів першої групи (А1).

2. Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові кредити банків і інші позики, які підлягають погашенню впродовж шести місяців після звітної дати;

3. Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові кредити банків, позикові засоби і інші довгострокові пасиви, термін погашення яких від 6 до 12 місяців або протягом одного операційного циклу;

4. Постійні пасиви (П4) - статті розділу 1 пасиву балансу.

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують поточні зобов'язання.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні статей по активу, згрупованих по ступеню убиваючої ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються по ступеню зростання терміновості їх погашення. Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки по кожній групі активів і пасивів. Баланс вважається за абсолютно ліквідний, якщо виконуються умови

А1 >= П1;

А2 >= П2;

А3 >= П3;

А4 <= П.

Якщо одне або декілька умов порушуються, то ліквідність відрізняється від абсолютної. При цьому недолік засобів по одній групі активів компенсується їх надлишком в іншій тільки за вартістю, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Аналіз ліквідності балансу представлен в таблиці 4.1, 4.2.

Таблиця 4.1 – Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Азот» за 2007 р.

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Надлишок (+), нестача(-)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

Абсолютно ліквідні активи (220,230, 240)

12029

51672

Найбільш термінові зобов'язання (540-610)

79800

147623

-67771

-95951

Активи, що швидко реалізовуються (160,170,180,200, 210, 250,270)

222507

635174

Короткострокові пасиви (500-530,630)

301880

318004

-79373

317170

Активи, що вільно реалізовуються (040, 045, 100, 110, 120, 130, 140, 150)

244102

316259

Довгострокові пасиви (480)

97171

212980

146931

103279

Активи, що важко реалізовуються (080 – 040 – 045)

12713586

1215604

Постійні пасиви (380,430)

1270801

1540102

11442785

-324498

Баланс (280)

1749652

2218709

Баланс (640)

1749652

2218709

х

х

Таблиця 4.2 – Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Азот» за 2008 р

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

Надлишок (+), недолік(-)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

Абсолютно ліквідні активи (220,230, 240)

51672

144598

Найбільш термінові зобов'язання (540-610)

147623

155190

-95951

-10592

Активи, що швидко реалізовуються (160,170,180,200,210, 250,270)

635174

1384746

Короткострокові пасиви (500-530,630)

318004

1177924

317170

206822

Активи, що вільно реалізовуються (040, 045, 100, 110, 120, 130, 140, 150)

316259

507455

Довгострокові пасиви (480)

212980

150953

103279

356502

Активи, що важко реалізовуються (080 – 040 – 045)

1215604

1363446

Постійні пасиви (380,430)

1540102

1916178

-324498

-552732

Баланс (280)

2218709

3400245

Баланс (640)

2218709

3400245

х

х

Для ВАТ «Азот» баланс як на початок, так і на кінець 2007 р. не є абсолютно ліквідним, тому що у підприємства дуже мало найбільш ліквідних активів. Але на кінець 2008 року баланс акціонерного суспільства став більш-менш ліквідним, оскільки абсолютно ліквідні активи збільшилися майже в 3 рази, але вони не зовсім покривають найбільш термінові зобов'язання.

По 2-ій групі активи, що швидко реалізовуються, значно покривають короткострокові пасиви. По 3-ій групі активи, що вільно реалізовуються, покривають довгострокові пасиви.

Аналіз співвідношення по 4-ій групі говорить про позитивну тенденцію: на початок 2007р. у ВАТ «Азот» був недолік у власних оборотних коштах, але під кінець 2007 року власні оборотні кошти значно зросли, а в 2008 році стали ще більше. Це говорить про те, що ситуація на підприємстві нормалізувалася.

І в цілому, можна сказати, баланс ліквідності свідчить про поліпшення фінансового стану товариства.

Разом з абсолютними показниками для оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства розраховуються відносні показники.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу або іншу конкретну дату за рахунок наявної грошової готівки

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує відношення сукупності грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 6 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов’язань

Коефіцієнт поточної ліквідності – відношення всієї суми оборотних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов’язань

Коефіцієнт Бівера показує співвідношення суми самофінансируємого доходу до загальної суми зобов’язань підприємства. Значення коефіцієнта Бівера, що рекомендується по міжнародних стандартах, 0.17 – 0.4.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дприємства; - оцінка фінансової діяльності підприємства; - підготовка обґрунтування для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства ... у Верховну Раду спостережну раду ВАТ «Азот». У новому проекті підвищу ...
 2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... повітря (очищувати, підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано ... ібні (діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні); рідкі ... Суми: Ініціатива, 2004.- 292 c. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України.- 2004.- № 5.- ...
 3. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  ... % 27,63% Медичний закис азоту 0,13% 11,42% Карбам ... підприємства. Було розглянуто сновні методи ціноутворення, які застосовуються на ВАТ ... ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Характеристика сутності „продуктивність ...
 4. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ ... системами зниження викидів NOХ (оксиди азоту), SO2 (оксид сірки) і пилу та ...
 5. Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

  Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... підприємства 1.1 Історія підприємства 1.2 Структура управління 1.3 Баланси ВАТ "ВРЗ" 1.4 Опис фінансових коефіцієнтів 1.5 Аналіз фінансового стану підприємства 1.6 ... ; наявність пилу, озону, окислів азоту й аэроионизации. 4.2.2 Будинки і приміщення, у ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0066890716552734