Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Согласно Федеральному закону об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений капитальные вложения - инвестиции в основной ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполн...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Податок на майно підприємства, що знаходиться на балансі — це сукупність основного капіталу, нематеріальних активів, виробничих запасів і витрат Подат...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Деньги известны с далекой древности, и появились они как результат высокого развития производительных сил и товарных отношений Деньги – историческая к...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інтерпретація отриманих результатів представлена на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 – Аналіз капітала підприємства ВАТ «Азот»

Аналізуючи фінансові коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу підприємства, можна зробити наступні висновки: коефіцієнт фінансової автономії за звітний період зменшився, отже, збільшився ризик появи фінансових труднощів у майбутньому; коефіцієнт фінансової залежності збільшився, що свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства; коефіцієнт фінансового ризику, збільшився, таким чином, звеличив кількість позикових коштів на одиницю власних джерел фінансування. Помітно збільшився і коефіцієнт маневреності власного капіталу, що позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними оборотними коштами.

фінансовий стійкість капітал ліквідність

 1. Аналіз фінансової стійкості ВАТ «АЗОТ»

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють стабільність діяльності підприємства з погляду довгострокової перспективи.

Стійкість багато в чому залежить від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових засобів), структури активів підприємства, і насамперед - від співвідношення основних і оборотних засобів, а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства.

Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити непереривний процес виробничо-торгової діяльності, а також провести витрати на його розширення і оновлення.

Ступінь фінансової незалежності підприємства можна оцінювати за різними показниками:

 • рівню забезпеченості матеріальних оборотних коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

 • платоспроможності підприємства, тобто його потенційній можливості покрити термінові зобов'язання мобільними активами;

 • частини власних стабільних джерел в сукупних джерелах фінансування діяльності підприємства.

Основним абсолютним показником фінансової стійкості є сума власних оборотних коштів. Сума власних оборотних коштів (чистий оборотний капітал) визначається як різниця між власним капіталом (ВК) та вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої насамперед спрямовується власний капітал:

Власні оборотні кошти= Власний капітал - Необортні активи

Абсолютні показники, що відображають різний ступінь обхвату різних видів джерел фінансування запасів і витрат:

1. Власні оборотні кошти

ВОК= ВК – НА (3.1)

2. Робочий капітал

РК =ВОК + ДЗ (Довгострокові зобов'язання) (3.2)

 1. Загальні джерела фінансування:

Дзаг =ВОК + ДЗ + Ккр (Короткострокові кредити) (3.3)

Класифікація фінансової ситуації за ступенем її стійкості:

1. Абслютна фінансова стійкість - для забезпечення запасів (З) достатньо власних оборотних коштів; платоспроможність підприємства гарантована

З < ВОК

2. Нормальна фінансова стійкість - для забезпечення запасів окрім власних оборотних коштів притягуються довгострокові кредити і позики; платоспроможність підприємства гарантована

З < ВОК+ДЗ

 1. Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів окрім власних оборотних коштів і довгострокових кредитів і позик притягуються короткострокові кредити і позики;платоспроможність підприємства гарантована

З < ВОК+ДЗ+Ккр

4. Кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів не вистачає «нормальних» джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:

З >ВОК+ДЗ+Ккр

У табл. 3.1 наведено аналіз фінансової стійкості підприємства за даними агрегованого балансу.

Таблиця 3.1 – Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Азот» 2007-2008 рр

Показник

Сума, тис. грн.

Сума, тис. грн.

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Власний капітал

1266337

1535419

1535419

1910123

Необоротні активи

1271397

1215901

1215901

1363740

Власні оборотні кошти (с.1- с.2)

-5060

319518

319518

546383

Довгострокові зобов'язання

97171

212980

212980

150953

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (с.3+с.4)

92111

532498

532498

697336

Короткострокові кредити і позики

85628

183595

318004

1177924

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (с.5+с.6)

177739

716093

716093

1642576

Запаси

243681

315807

315807

470110

Надлишок (+) або недостача (-) власних оборотних коштів (с.3-с.8)

-248741

3711

3711

76273

Надлишок (+) або недостача (-) власних коштів та довгострокових кредитів і позик (с.5- с.8)

-151570

216691

216691

227226

Надлишок (+) або недостача (-) основних джерел покриття запасів (с.7- с.8)

-65942

400286

400286

1172466

Тип фінансової стійкості

Нестійка

Абсолютна

Абсолютна

Абсолютна

Надлишок (+) або недостача (-) коштів на 1 грн. запасів (с.11/с.8), коп.

-0,2706

1,2675

1,2675

2,4940

Для наочності на рисунку 3.1 представимо дані таблиці у вигляді гістограми.

Рисунок 3.1 – Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Азот»

Для ВАТ «Азот» розрахунки показують, що фінасовий стан підприємства за даний період зазнав якісну зміну: з нестійкого на початку 2007 року ВАТ «Азот» перейшов в абсолютно стійке положення, коли для забезпечення запасів достатньо власних оборотних коштів, і зберіг такий стан до кінця 2008 року. Збільшилися запаси (у 2007 р. на72126 тис. грн., у 2008 р. на 154303тис.грн.), власний капітал (у 2007 р. на 269082 тис. грн., у 2008 р. на 374704 тис. грн.). Необоротні активи також збільшилися, але значно менше, ніж власний капітал. Можна зробити висновок, що ВАТ «Азот» стоїть на правильному шляху розвитку.

Для характеристики ступеня покриття запасів і витрат джерелами їх фінансування використовують наступні відносні величини

1. Коефіцієнт іммобілізації власних оборотних коштів, що показує частку найбільш ліквідних засобів у складі власних оборотних коштів:

2. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами, що показує на скільки запаси, що мають найменшу ліквідність забезпечені власними джерелами фінансування

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), що показує частку власних засобів в загальній сумі джерела фінансування

4. Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами їх фінансування

5. Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

6. Коефіцієнт фінансової залежності, що показує скільки совокупних джерел засобів доводиться на одиницю власних засобів

7. Коефіцієнт співвідношення привернутих і власних засобів, який доповнює коефіцієнт автономії і характерізує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Нормальне співвідношення привернутих і власних засобів Кп/в = 1

8. Коефіцієнт маневреності власного капітала

Результати розрахунків фінансових коефіцієнтів представлені в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 – Аналіз фінансових коефіцієнтів ВАТ «Азот»

Коефіціент

2007

2008

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт іммобілізації власних оборотних коштів

-4,8204

0,9892

0,9892

3,7273

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

-0,0207

1,0118

1,0118

1,1622

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,7238

0,6920

0,6920

0,5618

Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами їх фінансування

1,9443

3,1602

3,1606

4,3191

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,3760

0,8245

0,8245

1,4931

Коефіцієнт фінансової залежності

1,3817

1,445

1,445

1,7801

Коефіцієнт співвідношення привернутих і власних засобів

0,3781

0,4419

0,4419

0,7769

Коефіцієнт маневреності власного капітала

-0,00389

0,2081

0,2081

0,2861Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дприємства; - оцінка фінансової діяльності підприємства; - підготовка обґрунтування для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства ... у Верховну Раду спостережну раду ВАТ «Азот». У новому проекті підвищу ...
 2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... повітря (очищувати, підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано ... ібні (діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні); рідкі ... Суми: Ініціатива, 2004.- 292 c. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України.- 2004.- № 5.- ...
 3. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  ... % 27,63% Медичний закис азоту 0,13% 11,42% Карбам ... підприємства. Було розглянуто сновні методи ціноутворення, які застосовуються на ВАТ ... ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Характеристика сутності „продуктивність ...
 4. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ ... системами зниження викидів NOХ (оксиди азоту), SO2 (оксид сірки) і пилу та ...
 5. Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

  Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... підприємства 1.1 Історія підприємства 1.2 Структура управління 1.3 Баланси ВАТ "ВРЗ" 1.4 Опис фінансових коефіцієнтів 1.5 Аналіз фінансового стану підприємства 1.6 ... ; наявність пилу, озону, окислів азоту й аэроионизации. 4.2.2 Будинки і приміщення, у ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020132064819336