Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительног...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги В условиях рыно...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Малые предприятия играют огромную роль в развитии рыночных отношений многих развитых стран, в том числе и в России Быстрая адаптация к постоянно измен...полностью>>
Финансовые науки->Изложение
С вступлением в силу 18 июня 2004 года ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ заметно либерализована сфера валютных операций рос...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВІХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Аналіз майна підприємства

Зведення про розміщення капіталу, що є у розпорядженні підприємства, містяться в активі балансу. Кожному виду розміщуваного капіталу відповідає певна стаття активу балансу.

Баланс підприємства дає ряд найважливіших характеристик, що описують фінансово-майнове положення підприємства:

1. Загальна вартість майна підприємства;

2. Вартість необоротних активів;

3. Вартість мобільних (оборотних) активів, що включають товарно-матеріальні запаси, дебіторську заборгованість, грошову готівку.

Дослідження структури та динаміки фінансового стану підприємства проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період.

Використовуючи порівняльний аналітичний баланс підприємства, можна всебічно проаналізувати та оцінити структуру капіталу складу джерел формування майна підприємства, розміщення коштів в активах підприємства.

Аналізований баланс представлений в додатках А, Б. Проведемо аналіз структури та динаміки статей балансу на підставі порівняльного аналітичного балансу (дивись таблиці 2.1, 2.2).

Таблиця 2.1 – Порівняльний аналітичний баланс підприємства ВАТ «АЗОТ» за 2007 рік, в тис. грн.

Стаття баланса

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

Тис. грн

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютні, тис.грн.

Темп приросту, %

Структури, %

Частка пунктів

АКТИВ

1 Майно разом

2218709

100

3400245

100,0000

1181536

53,2533

100

0

1.1 Необоротні активи

1215901

54,8022

1363740

40,1071

147839

12,1588

12,5124

-14,6951

1.1.1 Нематеріальні активи

7997

0,3604

6595

0,1940

-1402

-17,5316

-0,1187

-0,1665

1.1.2 Незавершене будівництво

83664

3,7708

151336

4,4507

67672

80,8854

5,7275

0,6799

1.1.3 Основні засоби

1120740

50,5132

1202312

35,3596

81572

7,2784

6,9039

-15,1536

1.1.4 Довгострокова дебіторська заборгованість

3203

0,1444

3203

0,0942

0

0,0000

0,0000

-0,0502

1.2 Оборотні активи

1002537

45,1856

2036226

59,8847

1033689

103,1073

87,4869

14,6991

1.2.1 Запаси

315807

14,2338

470110

13,8258

154303

48,8599

13,0595

-0,4080

1.2.2Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

141346

6,3706

550599

16,1929

409253

289,5399

34,6374

9,8223

1.2.3 Дебіторська заборгованість за рахунками

492450

22,1953

855349

25,1555

362899

73,6926

30,7142

2,9602

1.2.4 Грошові кошти та їх еквіваленти

51672

2,3289

144598

4,2526

92926

179,8382

7,8648

1,9237

1.2.5 Інші оборотні активи

5098

0,2298

6808

0,2002

1710

33,5426

0,1447

-0,0296

1.3 Витрати майбутніх періодів

271

0,0122

279

0,0082

8

2,9520

0,0007

-0,0040

ПАСИВ

2 Джерела майно разом

2218709

100

3400245

100

1181536

53,2533

100

0

2.1 Власний капітал

1535419

69,2033

1910123

56,1760

374704

24,4040

31,7133

-13,0272

2.1.1 Статутний капітал

1056490

47,6173

1056490

31,0710

0

0,0000

0,0000

-16,5463

2.1.2 Додатковий вкладений капітал

9935

0,4478

9935

0,2922

0

0,0000

0,0000

-0,1556

2.1.2 Інший додатковий капітал

649178

29,2593

648146

19,0617

-1032

-0,1590

-0,0873

-10,1975

2.1.3 Резервний капітал

6681

0,3011

24754

0,7280

18073

270,5134

1,5296

0,4269

2.1.4 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-186865

-8,4222

170798

5,0231

357663

-191,4018

30,2710

13,4453

2.2 Забезпечення наступних виплат та платежів

4683

0,2111

6055

0,1781

1372

29,2975

0,1161

-0,0330

2.3 Позиковий капітал

678607

30,5857

1484067

43,6459

805460

118,6931

68,1706

13,0602

2.3.1 Довгострокові зобов’язання

212980

9,5993

150953

4,4395

-62027

-29,1234

-5,2497

-5,1598

2.3.2 Короткострокові кредити та позики

183595

8,2749

945240

27,7992

761645

414,8506

64,4623

19,5243

2.3.3 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання

175542

7,9119

387874

11,4072

212332

120,9579

17,9708

3,4953

Таблиця 2.2 – Порівняльний аналітичний баланс підприємства ВАТ «АЗОТ» за 2008 рік, в тис. грн.

Стаття баланса

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

Тис. грн

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютні, тис.грн.

Темп приросту, %

Структури, %

Частка пунктів

АКТИВ

1 Майно разом

1749652

100

2218709

100,0000

469057

26,8086

100

0

1.1 Необоротні активи

1271397

72,6657

1215901

54,8022

-55496

-4,3650

-11,8314

-17,8635

1.1.1 Нематеріальні активи

10133

0,5791

7997

0,3604

-2136

-21,0796

-0,4554

-0,2187

1.1.2 Незавершене будівництво

54102

3,0922

83664

3,7708

29562

54,6412

6,3024

0,6787

1.1.3 Основні засоби

1203463

68,7830

1120740

50,5132

-82723

-6,8737

-17,6360

-18,2698

1.1.4 Довгострокова дебіторська заборгованість

3318

0,1896

3203

0,1444

-115

-3,4659

0,0000

-0,0453

1.2 Оборотні активи

478019

27,3208

1002537

45,1856

524518

109,7274

111,8239

17,8648

1.2.1 Запаси

243681

13,9274

315807

14,2338

72126

29,5985

15,3768

0,3064

1.2.2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

23411

1,3380

141346

6,3706

117935

503,7589

25,1430

5,0326

1.2.3 Дебіторська заборгованість за рахунками

209368

11,9663

492450

22,1953

283082

135,2079

60,3513

10,2291

1.2.4 Грошові кошти та їх еквіваленти

12028,4

0,6875

51672

2,3289

39643,6

329,5833

8,4518

1,6414

1.2.5 Інші оборотні активи

1200

0,0686

5098

0,2298

3898

324,8333

0,8310

0,1612

1.3 Витрати майбутніх періодів

236

0,0135

271

0,0122

35

14,8305

0,0075

-0,0013

ПАСИВ

2 Джерела майно разом

1749652

100

2218709

100

469057

26,8086

100

0

2.1 Власний капітал

1266337

72,3765

1535419

69,2033

269082

21,2488

57,3666

-3,1732

2.1.1 Статутний капітал

1056490

60,3829

1056490

47,6173

0

0,0000

0,0000

-12,7655

2.1.2 Додатковий вкладений капітал

9935

0,5678

9935

0,4478

0

0,0000

0,0000

-0,1200

2.1.2 Інший додатковий капітал

650930

37,2034

649178

29,2593

-1752

-0,2692

-0,3735

-7,9441

2.1.3 Резервний капітал

1459

0,0834

6681

0,3011

5222

357,9164

1,1133

0,2177

2.1.4 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-450863

-25,7687

-186865

-8,4222

263998

-58,5539

56,2827

17,3465

2.2 Забезпечення наступних виплат та платежів

4464

0,2551

4683

0,2111

219

4,9059

0,0467

-0,0441

2.3 Позиковий капітал

478851

27,3684

678607

30,5857

199756

41,7157

42,5867

3,2173

2.3.1 Довгострокові зобов’язання

97171

5,5537

212980

9,5993

115809

119,1806

24,6897

4,0455

2.3.2 Короткострокові кредити та позики

85628

4,8940

183595

8,2749

97967

114,4100

20,8859

3,3809

2.3.3 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання

104616

5,9792

175542

7,9119

70926

67,7965

15,1210

1,9327

На підставі структурних та динамічних змін в активі і пасиві порівняльного аналітичного балансу можна зробити наступні висновки: майно підприємства за 2007 рік збільшилось на 26,81% (з 1749652 тис. грн. на початок року до 2218709,2 на кінець року), а в 2008 році на 53,25% (з 2218709 тис. грн. на початок періоду до 3400245 тис. грн. на кінець періоду). При цьому приріст необоротних активів у 2008 році склав 12,16% (з 1215901 тис. грн. на початок звітного періоду до 1363740 тис. грн. на кінець звітного періоду). Вартість оборотних активів збільшилася у 2007 році на 109,73% (на 524518 тис. грн.), а у 2008 році – на 103,11% ( на 1033689 тис. грн.). Витрати майбутніх періодів збільшились у 2007 році на 14,83% (з 236 тис. грн. на початок року до 271 тис. грн. на кінець року), а у 2008 році всього на 2,95% (з 271 тис. грн. на початок року до 279 тис. грн. на кінець року).

Найбільшу частку необоротних активів складає незавершене будівництво (54,64% в 2007 р. і 80,89% в 2008р.) – це характеризує орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності. При цьому питома вага незавершеного будівництва в загальній сумі активів підприємства вкрай незначна – усього 3,09% на початок 2007р. і 3,77% на кінець 2007р., в 2008 р. - 3,77% і 4,45% відповідно.

У складі оборотних активів запаси збільшилися у 2007 р. на 29,6% (з 243681 тис. грн. на початок року до 3115807 тис. грн. на кінець року), а у 2008 р. – на 48,86% (з 315807 тис. грн. на початок року до 470110 на кінець року). Значну частку оборотних коштів підприємства складає дебіторська заборгованість, отже, від її зміни значно залежить і зміна суми всіх оборотних коштів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла в 2007 р. на 503,76% (на 117935 тис.грн.), а в 2008 р. на 289,54% (на 409253 тис. грн.). А дебіторська заборгованість за розрахунками зросла 135,21% у 2007 р. і на 73,69% у 2008 р..У структурі джерел формування майна підприємства частка позикового капіталу (68,17% у 2008 р.) значно перевищує власний капітал (31,71% у 2008 р.). Така ситуація відбувається внаслідок наявності кредиторської заборгованості і поточних зобов'язань (175542 тис. грн. на початок періоду та 387874 тис. грн. на кінець періоду) і короткострокових кредитів та позики (183595 тис. грн. на початок періоду та 945240 тис. грн. на кінець періоду), які, в свою чергу, викликало істотне зростання позикового капіталу (в 2007 р. на 199756 тис. грн., у 2008 р. на 805460 тис. грн).

2.2 Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства

Для проведення повного аналізу структури активів необхідно розрахувати наступні відносні показники:

 1. Найбільш загальну структуру активів характеризує коефіцієнт спів відношення оборотних і необоротних активів (коефіцієнт мобільності)

Для підприємства «Азот» на початок і кінець 2007 року цей коефіцієнт склав

Відповідно за 2008

рік

Якщо

то важається, що підприємство має легку структуру балансу, в інакшому випадку – структура активів важка.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дприємства; - оцінка фінансової діяльності підприємства; - підготовка обґрунтування для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства ... у Верховну Раду спостережну раду ВАТ «Азот». У новому проекті підвищу ...
 2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... повітря (очищувати, підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано ... ібні (діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні); рідкі ... Суми: Ініціатива, 2004.- 292 c. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України.- 2004.- № 5.- ...
 3. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  ... % 27,63% Медичний закис азоту 0,13% 11,42% Карбам ... підприємства. Було розглянуто сновні методи ціноутворення, які застосовуються на ВАТ ... ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Характеристика сутності „продуктивність ...
 4. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ ... системами зниження викидів NOХ (оксиди азоту), SO2 (оксид сірки) і пилу та ...
 5. Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

  Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... підприємства 1.1 Історія підприємства 1.2 Структура управління 1.3 Баланси ВАТ "ВРЗ" 1.4 Опис фінансових коефіцієнтів 1.5 Аналіз фінансового стану підприємства 1.6 ... ; наявність пилу, озону, окислів азоту й аэроионизации. 4.2.2 Будинки і приміщення, у ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021450519561768