Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Человек как личность может сформироваться только в общении с другими людьми Непосредственное воздействие на его личность оказывают люди, с которыми он...полностью>>
Психология->Реферат
Память - способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить информац...полностью>>
Психология->Реферат
Говоря о человеке и о человечестве мы всегда говорим о таких понятиях, как "память", "воспоминания" Человек всегда стремился к развитию, к прогрессу, ...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Память, на мой взгляд, одно из удивительных явлений, позволяющее существовать и человеку, и человечеству Испокон века люди знали, что они могут запеча...полностью>>

Главная > Реферат >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

KOPSAVILKUMS.

Diplomdarbā “ Parērētāja psiholoģija, kā reklāmas stratēģijas faktors” risina problēmu par firmas reklāmas attīstību, kad aktuāli paliek patērētāja iesajstība reklāmai.

Darbā izskata patērētāja informācijas procesa apstrādi, kurš sastāv no pieciem etapiem: kontakts, uzmanība, saprašana, uztvēršana, iegaumēšana.

Kontaktu var skaidrot kā reklāmas kairinājuma tuvību, kura ļauj iedarbināt vienu vai vairāka cilvēka jūtām. Jūtu aktivizācija notiek tad, kad kairinājums atbilst jūtu zemākajai pakāpei vai pārsniedz to.

Uzmanība, tas ir resursu iepazīšanās process, kurš ir pavērsts uz pienākta stimula apstrādi. Šo resersu ierobežojums saista uzmanības selektivitāti. Patērētāja uzmanības piesaistīšana - viena no galvenajām problēmām, kuru pārvarēt palīdzēs saprašana, kādi faktori iedarbojās uz uzmanību (pērsonīgie un pieskaitīti stimuliem). Personīgus faktorus jāizskata kā ierobežojumi un kavēkļi, pārvarējums dod saprašanu par stratēģijas efektivitāti.

Faktori, kurus pieskaita pie stimuliem raksturo pašie stimuli. Starp viņiem - izmērs, krāsa, intensivitāte, kontrasts, pozīcija, virziens, kustība, apstākļa mainīšana, izolācija, jaunums, “nosacīti” stimuli, reklāmu paziņojuma ievērojamās personas. Šos faktorus firma var izmantot konkurences cīņā par patērētāja uzmanības piesaistīšanu.

Saprašanas stādijā notiek patērētāju stimulu interpritācija. Geštaļtpsiholoģija parāda arī nedadz svarīgus stimula organizācijas principus: vienkāršību, attēlus un fonu viengabalainību. Galvenais ir patērētāja prasme klasificēt kairinātājus. Sekojošā stimula aktualizācija notiek sematiskajā vai attēlotā formā un stimula apstrādē.

Izpratni ietekmē šādi faktori: patērētāja zināšanu līmenis, motvācija vai ieinteresētība, viņu gaidīšana. Faktori, kas attiecas uz stimuliem, tādi kā psiholingvistiskie stimula raksurojumi vai stimulu apstrādes kārtība, tā pat var ietekmēt izpratni.

Patērētāja uztveres laikā notiek jaunu vai daļēji atjaunotu zināšanu vai attiecību pārliecību vedošana. Informācijas atzīšanu nosaka konkrētās izziņas un emocionālā reakcija.

Informācijas apstrādāšanas procesa pēdējais etaps - iegaumēšana, kura sevī ietver saņemto informācijas novietošanu ilgstošajā atmiņā. Atmiņa sastāv no trījām dažādām informācias novietošanas sistēmām:

sensora atmiņa

īslaicīga atmiņa

ilgstoša atmiņa

Iekļūta informācija sensoru atmiņā tiek analizēta pamatā pēc tādiem fiziskajem raksturojumiem, kā skaļums vai tonis. Vizuālā apstrāde šajā etapā nosaukta par portreta, bet skaņu apstrāde par skaņu kairinātāju. Izejot sensoru apstrādes stadiju informācija nokļūst īslaicīgajā atmiņā, kurā turpinājās informācijas apstrādāšana. Ilgstoša atmiņa - tā nav ierobežota un tā ir mūsu zināšanu parstāvīga krātuve.

Otrajā daļā tiek risināti praktiskie jautājumi, reklāmas stratēģījas izstrādes, un komunikacionālas politikas veidošanu. Tirgus segmentācija - tās ir process kurš vērš uzmanību uz preču un pakalpojumu noformēšanu vai izgatavošanu, lai tie kļūtu vēl īpaši pievilcīgi.

Torgus segmentācijai var izmantot dažādu veidu pārmaiņu kategorijas:

ģiogrāfisku - pilsēta, piepilsēta, rajona centrs un t.t.,

demogrāfisku - dzimums, vecums, izmērs un ģimenes dzīves veic,

psihografisku - personības tips un dzīves veids,

uzvedībisku - priekšrocība, produkta izmantošanas apjoms un patērētāja lojālību.

Reklāma informē savus klientus par firmu, par tās popularitāti un viņas apgrozījumiem. Reklāmas mērķis ir pārliecināt cilvēkus izmēģināt preci vai pakalpojumu un pēc pārbaudes - atkārtot pirkumu. Parstāv dažādu veidu reklāmas: preču reklāma, institucionālā (firmas imidžu veidošana), jalīdzinošā, konkurējošā. Reklāmas veidi - informatīvais, atkārtošanas, ierunāšanas. Reklāmu darbības etapi - reklāmu darbības uzdevuma uzstādīšana, reklāmu pievēršanas izstrāde, līdzekļu izvēle un laika nosacījums, reklāmu budžeta izstrāde, reklāmu darbības efektivitātes vērtējums. Reklāmas izsplatīšanas līdzekļi - avīzes, TV, radio, žurnāli, izstādes, vitrīnas ar precēm, plakāti un t.t.

Trešajā daļā izskata reklāmu pārdošānas vietas. Ši reklāma pievērš pircēju uzmanību. Viņu izvieto veikalos jeb tur, kur var saņemt preci vai pakalpojumus.

Galvenā loma ir reklāmas teksta sastādīšana. Pastāv dažādi tekstu tipi: informatīvais, atgadīšanas tips, pārliecinošs un iespaidīgs. Reklāmas teksts sastāv no 5.elementiem: nosukuma, zemnosaukuma, pamatteksta, pāraksta, komentāra reklāmas lozunga.

Nosukums pievērš uzmanību teksta, ieinteresē pircējus.

Zemteksts - savieno nosukumu ar pamattekstu.

Teksts ir varāko reklāmu galvēna sastāvdaļa. Viņš paskaidro reklāmas galveno saturu. Lielu iespaidu atstāj fotogrāfiju, ilustrāciju izmantošana.

Reklāmas lozungs parādās kopā ar firmas nosaukumu vai firmas zīmi.

Reklāma izmanto aukstās kvalitātes burtus un attēlus, kuri pastiprina reklāmas tekstu. Zem attēla var izmantot zīmējumu, foto uzņēmumu, diopositīvu.

Izpētot ārējas reklāmas īpašības tirgošanas vietās ir dotas rekomendācijas “Infoimpeks” firmai.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

 1. Психологические аспекты обработки информации потребителем

 2. Обработка информации (Контакт)

 3. Привлечение внимания потребителя

 4. Личные детерминанты внимания

 5. Детермианты внимания, относящиеся к стимулам

 6. Привлечение внимания: меры предосторожности

 7. Понимание

 8. Классификация раздражителя

 9. Организация стимулов

 10. Личные детерминанты понимания

 11. Детермианты понимания, относящиеся к стимулам

 12. Принятие

 13. Познавательные реакции

 14. Эмоциональные реакции

 15. Запоминание

 16. Физиологические характеристики мозга человека

 17. Хранение информации

 18. Практические вопросы разработки рекламной стратегии

 19. Сегментирование рынка

 20. Формирование коммуникационной политики

 21. Основные разновидности рекламы

стр.

1

4

4

9

10

22

27

27

27

29

32

34

38

39

41

43

43

44

50

50

54

56

 1. Постановка задач рекламной деятельности

 2. Решение о разработке рекламного сообщения

 3. Выбор средств и установление времени рекламного обращения

 4. Реклама в местах продажи (магазины)

 5. Рекламный текст

 6. Шрифт в рекламе

 7. Изображение в рекламе.

 8. Рекомендации по созданию наружной рекламы в местах продажи

Заключение

Литература

Резюме

Автореферат

Оглавление

Приложение

58

58

60

63

65

67

69

70

74

77

78

79

87

89

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ С УЧЁТОМ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ, ПОНИМАНИЯ, ПРИНЯТИЯ, ЗАПОМИНАНИЯ РЕКЛАМНОГО ОБРАЩЕНИЯ

3


ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ с учётом факторов привлечения внимания, понимания, принятия, запоминания рекламного обращения.

(с практическим применением.)

КОНТАКТ зрение (орган чувств) [ рисунок, шрифт, текст]

плакаты: DIESEL, Zelta Zivtiņa, GUTTA, LUKOIL, Kāpnes, Ceļvedis.

ВНИМАНИЕ - личные факторы (учитывающиеся при

сегментировании рынка).

Относящиеся к стимулам:

Категории:

1. размер (Zelta Zivtiņa, DIESEL)

1. географические (DIESEL, Ceļvedis)

2. цвет (LUKOIL, эскиз Попугая)

 1. демографические

(Zelta Zivtiņa, GUTTA, LUKOIL)

3. интенсивность (LUKOIL, Zelta Zivtiņa, эскиз Попугая)

 1. личностные

(Kāpnes, DISEL)

4. контраст (GUTTA, DIESEL)

 1. поведенческие

(Zelta Zivtiņa, Ceļvedis, GUTTA)

5. положение (Zelta Zivtiņa, GUTTA)

6. направление (Zelta Zivtiņa, LUKOIL)

7. движение (Ceļvedis)

8. новизна (ВСЕ)

ПОНИМАНИЕ

Классификация:

1. LUKOIL (Бензин, маш.масло, продукты на АЗС, газеты и т.д.)

2. Zelta Zivtiņa (Моб.телефон, аксессуары к телефону)

3. Kāpnes (Камины, строительные аксессуары)

АКТУАЛИЗАЦИЯ РАЗДРАЖИТЕЛЯ:

1. GUTTA (желание выпить соку)

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФОН:

1. DIESEL (либо фон, либо изображение)

2. GUTTA (либо стакан сока, либо фрукты)

3. LUKOIL (либо фон, либо капля нефти)

ПОНИМАНИЕ

Личные факторы:

Факторы относящиеся к стимулам

мотивация

 1. GUTTA (жажда)

 2. LUKOIL (мало бензина)

3. Zelta Zivtiņa (необходимость звонка)

ЛИНГВИСТИКА

 1. Ceļvedis (Я тебе нужен!)

ЗНАНИЕ

 1. Zelta Zivtiņa (понятие карточки)

 2. DIESEL (надо иметь понятие о фирме, мировой лидер производства джинсов)

ФАКТОРЫ ПОРЯДКА

(новизна[1], первенство[2,3])

 1. Zelta Zivtiņa (привлечь клиента к покупке моб.тел.)

 2. Kāpnes (привлечь клиента к магазину)

 3. LUKOIL (завлечь клиента на заправку)

ПРИНЯТИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ:

 1. GUTTA (приятный рисунок способствует привлечению к сокам)

 2. DIESEL (привлекающий рисунок делает акцент на запоминание названия)

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ:

 1. GUTTA (живой, радостный, привлекательный, оживлённый, заинтересованный, эмоциональный)

 2. DIESEL (нежный, хороший)

 3. Zelta Zivtiņa (активный, предприимчивый, творческий, ликующий, энергичный, с чувством юмора)

 4. LUKOIL (взволнованный, восхищенный, активный, заинтересованный, привлекательный)

 5. Kāpnes (мирный, спокойный, трудолюбивый)

 6. Ceļvedis (активный, предприимчивый, заинтересованный, творческий, энергичный)

ЗАПОМИНАНИЕ

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:

СЕНСОРНАЯ ПАМЯТЬ:

(GUTTA, DIESEL, Zelta Zivtiņa, LUKOIL, Kāpnes, Ceļvedis)

КРАТКОСРОЧНАЯ ПАМЯТЬ:

(Kāpnes, Ceļvedis, DIESEL)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПАМЯТЬ:

(GUTTA, Zelta Zivtiņa, LUKOIL)

SABIEDRМBA AR IEROBEЭU ATBILDМBU

Приложение 1

SABIEDRÌBA AR IEROBEÝU ATBILDÌBU

INFOIMPEKS
Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Рекламная стратегия по продвижению торгового предприятия

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Факторы и условия организации рекламной деятельности торговых предприятий Целевая аудитория потребителей: ... попытку экспериментального изучения психологии восприятия. Результаты ... процесс в разработке рекламной стратегии и создании бренда. Как правило, однажды ...
 2. Рекламная стратегия торговой организации

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... рекламной стратегии - это самый главный этап рекламной кампании. Суть рекламной стратегии в том, чтобы донести до потребителя ... над стратегией должен быть маркетологом, аналитиком, психологом, ... и пояснения, как и в какой степени конкретный фактор влияет на ...
 3. Рекламная деятельность (5)

  Реферат >> Маркетинг
  ... связи с потребителями, какой является реклама, ... знания: маркетинга, психологии, журналистики, лингвистики, ... научно-технического прогресса, фактора моды, разделения ... к осведомлённости потребителя - «пирамида» 3. Рекламная стратегия a) Концепция продукта ...
 4. Функции управления и факторы реализации стратегии

  Реферат >> Менеджмент
  ... факторами для формулирования и выбора стратегии. Транснациональный бизнес. Как ... и за­про­сов по­тен­ци­аль­ных по­тре­би­те­лей. - Спо­соб­ность ... те­ку­щих рек­лам­ных ме­ро­прия­тий: - по рек­лам­ным сред­ст­вам; ... – социальной психологии, управлении ...
 5. Психология и этика делового общения (1)

  Реферат >> Этика
  ... Стратегия делового успеха. — Ростов-на-Дону: Фе­никс, 1995. 5. Курс практической психологии или Как ... Благодаря телесериалам, рекламным роликам, ... руководства"? 3. От каких факторов зависит оптимальный стиль руководства ... прочных связей с по­требителями. Одно из ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019919872283936