Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Формы деятельности разнообразны. Результатом любой деятельности должна быть её полезность для существования человека. Но одновременно с этим любая дея...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
ВВЕДЕНИЕ . Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. Пожары наносят громадный материальный у...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Положительные эффекты. ХХ веке было впервые показано, почему УФ-излучение оказывает благотворное воздействие на человека. Физиологическое действие Уф-...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В Уголовном кодексе Российской Федерации терроризм определяется как «со­вершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели лю­дей,...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основи охорони праці

Вступ

Дисципліна Основи охорони праці займає особливе положення у формуванні майбутніх фахівців харчової промисловості. Її особливість полягає у нормативному характері знань та умінь фахівців, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Вперше ця дисципліна була впроваджена у Московському інституті залізничного транспорту у 1929 р. До 1966 р. вона викладалося у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін.

3 1966 р. у вищих навчальних закладах технічного профілю почали створюватися кафедри охорони праці, а дисципліна "Основи охорони праці" була офіційно впроваджена у навчальні програми всіх інженерних спеціальностей.

В Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) дисципліна "Основи охорони праці" (ООП) почала викладатися з 1936 р. на кафедрі технологічного обладнання зернових виробництв. З вересня 1984 р. вона викладалась на спеціально створеній для неї кафедрі "Охорона праці". З квітня 1992 р. дисципліна "Основи охорони праці" викладається на кафедрі безпеки життєдіяльності (БЖД), яка була створена на базі кафедри "Охорона праці" і циклу дисципліни з цивільної оборони.

Сьогодні дисципліна "Основи охорони праці" (ООП) є основною дисципліною кафедри БЖД. Вона викладається в ОНАХТ для бакалаврів усіх напрямків підготовки.

Перелік питань для самостійної роботи

Тема 1.1. Правові та організаційні питання охорони праці

1. Фізіолого-психологічні особливості праці.

2. Адаптація у трудовому процесі.

3. Показники важкості та напруженості трудового процесу.

4. Положення про розробку інструкції з техніки безпеки.

5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

6. Закон України "Про охорону здоров’я".

Тема 1.2. Загальні вимоги техніки безпеки на виробництві

7. Сигнальні кольори і знаки безпеки.

8. Вимоги безпеки до розміщення технологічного обладнання, конструкції площадок і драбин.

9. Заходи та засоби електробезпеки.

10. Статична електрика.

11. Захист від ураження статичною електрикою.

Тема 1.3. Промислова санітарія

12. Параметри мікроклімату та їх вплив на організм людини.

13. Захист від шуму та вібрації.

14. Освітлення виробничих приміщень.

15. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва.

Тема 1.4. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва

16. Несприятливі фактори виробництва харчових підприємств (згідно обраній спеціальності) та їх вплив на стан здоров’я.

17. Протипожежне водопостачання підприємства.

18. Пожежна безпека технологічного обладнання, системи опалення та вентиляції.

Самостійна робота студента (СРС) займає 70% обсягу годин, які передбачені навчальним планом і для даної дисципліни є основним засобом оволодіння матеріалом.

Рекомендована література

Основна

1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документ- тів): У 4 т. – К.: Держнаглядохоронпраці, Основа, 1995. - 450 с.

2. Система стандартов безопасности труда.–М.: Изд-во стандартов, 1989. - 52 с.

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).- М.: Энергоиздат, 1998. - 640 с.

4. Балтук В.А. та ін. Охорона праці у галузі. – К.: Знання, 2006. - 551 с.

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравелла, 2004. – 400 с.

6. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравелла, 2008. – 384 с.

Додаткова

7. Купчик М.П., Гандзюк П.П. Основи охорони праці. К.: Основа. 2000. – 416 с.

8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці” для бакалаврів денної та заочної форми навчання / Укл. О.А. Не-

требський, І. А. Дюдіна, Н.О. Коваленко – Одеса: ОНАХТ, 2008. – 35с.

9. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985. - 320 с.

10. Сегеда Д.Г., Дашевский В.Й. Охрана труда в пищевой промышленности. М.:Легкая и пищевая промышленность. 1983. - 344 с.

11. Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой

промышленности. М.: Агропромиздат, 1991. - 350 с.

12. Беляев В.В. Охрана труда на предприятиях мясной и молочной промышлен-

ности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 288 с.

Предмет курсу – "Захист здоров’я людини на виробництві"

Мета курсу:

Оволодіти системою знань з основ ОП та виробити уміння і навички управління ОП на виробництві, спрямовані на:

- поліпшення умов праці;

- підвищення її продуктивності;

- запобігання травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

Завдання курсу:

Розвиток творчої активності, ініціативи та здатності приймати самостійно рішення з питань безпеки праці, як при нормальному режимі роботи виробництва, так і в його аварійних та критичних ситуаціях.

Девіз курсу ООП: Якби Ви вчились так,

Як треба,

То й мудрість би

Була своя.

Т.Г. Шевченко

Пам'ятка вивчаючим ООП

Незнання математики, фізики, хімії, технології тощо приведе в гіршому випадку до звільнення з роботи.

Незнання охорони праці може привести до кримінальної справи.

Системний підхід в охороні праці

Охорона праці відноситься до достатньо складної і багатомірної галузі знань, яка нараховує більше 10 тис. документів нормативно-правового характеру. Тому при її вивченні треба використовувати системний підхід. Він передбачає взаємодію людини, машини і середовища.

Методологічна основа дисципліни “Основа охорони праці”. Аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій.

На основі такого аналізу розробляються технічні і організаційні заходи для запобігання дії цих факторів на працюючих.

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Лекція 1. Охорона праці як динамічна система

ОБ’ЄКТИВних знань про безпечні методи праці

План лекції

1. Історичні аспекти розвитку охорони праці як науки.

2. Основні поняття в охороні праці, терміни і визначення.

3. Зв'язок охорони праці з іншими дисциплінами.

4. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація.

5. Соціальні та економічні аспекти охорони праці.

Питання для самостійної роботи

1. Фізіолого-психологічні особливості праці.

2. Адаптація у трудовому процесі.

3. Показники важкості та напруженості трудового процесу.

1. Історичні аспекти розвитку охорони праці як науки

Історія розвитку людства із стародавніх часів визначена увагою до умов діяльності людині, у тому числі і охорони її здоров’я.

Деякі приклади розвитку науки про охорону праці у хронологічному порядку.

Гіппократ - вперше почав вивчати умови праці людини.

(460 – 370 рр. до Р.Х.)

Аристотель

(384 – 322 рр. до Р.Х.) - здійснив реформу античної медицини і показав

її зв'язок з умовами діяльності людини.

Парацельс - вперше вивчав шкідливі та небезпечні фактори,

(1493 –1544 рр.), що пов’язані з гірничою справою.

відомий лікар епохи

Відродження.

"Все є отрута і все є ліки, і тільки одна доза (поняття концентрації) робить речовину отрутою або ліками".

Парацельс

Агрікола Георгій - вперше описав випадок виділення та вибуху

(1494 – 1555 рр.) рудничного газу.

Ломоносов М.В. - розробив теорію природної вентиляції шахт;

(1711 – 1764 рр.), - дав рекомендації з безпеки при використанні драбин

великий російський і сходин;

вчений - пропонував використання робочого одягу (як індиві-

дуального засобу захисту);

- розробив блискавковідвід;

- у 1742 р. видав книгу "Первые основания металлур-

гии или рудных дел".

Нікітін А.М. - вперше описав заходи попередження професійних

(1793 - 1858 рр.) захворювань та аварій;

- у 1847 р. видав книгу "Хвороби робітників із зазна-

ченням попереджувальних заходів".

Кірпічов В.Л. - вперше провів дослідження технологічних процесів

(1845 -1913 рр.), у машинобудуванні;

ректор Київського - у 1882 р. на з'їзді Технічного товариства зробив до-

політехнічного інституту повідь "Про заходи запобігання при поводженні з

машинами і приводами".

Ерисман Ф.Ф. - надрукував першу книгу про гігієну праці – "КурсЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи охорони праці (3)

  Методичка >> Безопасность жизнедеятельности
  ... технічних спеціальностей Вступ „Основи охорони праці” (ООП) – це ... яльності”. Як видно з наведеного визначення, основою охорони праці є передусім законодавство, на якому ... добровільну. Література Жидецький В.Ц. „Основи охорони праці”, Львів Афіша 2002р. – ...
 2. Основи охорони праці (2)

  Контрольная работа >> Безопасность жизнедеятельности
  ... (м3/год) Список використаної літератури Основи охорони праці: Навчальний посібник/За редакц ... с. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. «Основи охорони праці»: Підручник для студентів вищих навчальних ...
 3. Основи охорони праці (4)

  Задача >> Безопасность жизнедеятельности
  ... КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ “Основи охорони праці” Виконала студентка 5-го курсу ... урахуванням нормативних вимог. Використана література: Основи охорони праці. Навч.посібник. – К. ... яльності. Підручник. – К., 2000. Основи охорони праці. - Львів.:Афіша, 1999. ...
 4. Основи охорони праці. Курс лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... 6. Закон України «Про охорону праці». Ж.«Охорона праці» № 1, 2003. 7. Основи охорони праці: Навчальний посібник/ за ред ... України «Про охорону праці». Ж.«Охорона праці» № 1, 2003. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид. 2-е, ...
 5. Основи охорони праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці в навчальних закладах

  Реферат >> Безопасность жизнедеятельности
  ... Основи охорони праці Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Організація охорони праці у навчальних закладах. Охорона прац ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019299983978271