Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Реферат
Актуальность В связи с ухудшением состояния окружающей среды во всех сферах мирового хозяйства идет поиск новых способов использования природных ресур...полностью>>
Физкультура и спорт->Дипломная работа
Проблема Cпад життєвого рiвня, залишковий принцип фiнансування системи охорони здоров`я, економiчна неефективнiсть iснуючої системи фiнансування охоро...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
В октябре 1740 г в Авачинскую губу вошли пакетботы «Св апостол Петр» и «Св апостол Павел» - корабли русского военного флоты Отсюда, из маленькой бухто...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
В реализации социальной политики самое активное участие принимают некоммерческие общественные организации, образующие так называемый «третий сектор» с...полностью>>

Главная > Реферат >Физкультура и спорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

на тему:

Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її удосконалення.

Зміст

Вступ……………………………………………………….…………………………3

Розділ 1. Науково-теоретичні засади управління господарською діяльністю підприємств ресторанного господарства...............................................................5

1.1 Система управління підприємством: сутність та ключові складові..................5

1.2 Показники та методи оцінювання результатів господарської діяльності підприємства ...............................................................................................................11

Розділ 2. Дослідження ефективності управління господарською діяльністю кафе „Плазма-Плюс”, м.Київ.................................................................................17

2.1 Аналіз результатів господарської діяльності підприємства ............................17

2.2 Оцінювання впливу різних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на управління господарською діяльністю підприємства........................................28

Розділ 3. Вдосконалення управління господарською діяльністю кафе „Плазма-Плюс”.........................................................................................................35

3.1 Визначення основних недоліків управління господарською діяльністю підприємства та підходів щодо їх подолання..........................................................35

3.2 Етапи та прогнозне оцінювання впровадження підходів щодо удосконалення управління господарською діяльністю у кафе „Плазма-Плюс”............................40

Висновки та пропозиції.............................................................................................46

Список використаних джерел...................................................................................48

Додатки …..................................................................................................................50

Вступ.

Актуальність роботи. Перебудова системи управління національною економікою створила якісно нові умови функціонування підприємств ресторанного господарства, що потребує реформування системи управління, підвищення ефективності діяльності закладів ресторанного господарства в нових умовах. На сьогодні значно сповільнились темпи зростання обсягів господарської діяльності підприємств харчування, нижчою стала ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів, повільно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. Та завжди необхідно прагнути підвищення економічних показників і соціальної ефективності. Для цього необхідно вдосконалити роботу підприємства ресторанноого господарства за такими показниками:

 • вдосконалення системи обслуговування;

 • вдосконалення виробничої системи;

 • впровадження нових технологій управління

 • вдосконалення системи якості ;

 • підвищення конкурентоспроможності закладу.

Це забезпечить підприємству ресторанного господарства стабільність в умовах ринкової економіки, підвищення соціально-економічних показників.

Ресторанне господарство виконує три функції: виробництво готової продукції, реалізацію і організацію споживання. Стан та перспективи розвитку закладів ресторанного господарства залежать від умов оточуючого середовища: кон‘юнктури макро і мікрофакторів. Тому, щоб “вижити в сучасних умовах” підприємства повинні підвищувати свою конкурентоспроможність і фінансову стійкість шляхом розширення кола своїх послуг, підвищення їх якості, вдосконалення організації системи управління, організації та обслуговування.

Теоретичною та методологічною основою є праці вітчизняних та закордонних вчених: П‘ятницької Н.О., П‘ятницької Г.Т, Андрійчука В.Г., Валуєва С.А., Войчака А.В., Галушка З.І., Карсекіна В.І., Лафта Д.К., Макаренка М.В., Беляєва М.І. тощо з питань управління закладами ресторанного господарства, конкурентоспроможності, нормативні документи, аналітичні узагальнення, що характеризують стан розвитку закладів ресторанного господарства в місті Києві.

Мета і завдання дослідження. Метою є дослідження ефективності управління господарською діяльністю ТОВ „Плазма-Плюс”, м.Київ та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності його діяльності.

Відповідно до мети в курсовій роботі вирішені наступні завдання:

- визначено сутність системи управління підприємством, основні концептуальні підходи до її формування у ресторанному господарстві;

- розглянуто показники та методи оцінювання результатів господарської діяльності підприємства;

- досліджено ефективність управління господарською діяльністю ТОВ „Плазма-Плюс”, м.Київ

- проведено аналіз результатів господарської діяльності кафе „Плазма-Плюс” , м.Київ

-здійснено оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища закладу ресторанного господарства

- визначені основні недоліки та обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення управління господарською діяльністю ТОВ „Плазма-Плюс”, м.Київ

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є підприємство ресторанного господарства ТОВ „Плазма-Плюс”.Предметом курсової роботи є дослідження ефективності управління господарською діяльністю даного підприємства.

Розділ1. Науково-теоретичні засади управління господарською діяльністю підприємств ресторанного господарства

  1. Система управління підприємством: сутність та ключові складові

Поняття „менеджмент” має широке тлумачення у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Менеджмент - це управління в умовах ринку, ринкової економіки, що означає:

 • орієнтацію фірми на попит і потреби ринку, на запити конкретних споживачів і організацію виробництва тих видів продукції, що користуються попитом і можуть принести фірмі намічуваний прибуток;

 • постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва: з меншими витратами, одержання оптимальних результатів;

 • господарська самостійність, що забезпечує волю прийняття рішень тим, хто несе відповідальність за кінцеві результати діяльності фірми або її підрозділів;

 • постійне коректування цілей і програм у залежності від стану ринку;

 • кінцевий результат діяльності фірми або її господарчо самостійних підрозділів виявляється на ринку в процесі обміну;

 • необхідність використання сучасної інформаційної бази з комп'ютерною технікою для різноманітних розрахунків при прийнятті обґрунтованих і оптимальних рішень [4, c.17].

  Система управління підприємством – це принципи та механізми прийняття рішень, проходження інформації, планування, а також системи мотивації та матеріального стимулювання. Стандартна система управління включає: опис діяльності, що необхідна для реалізації політики підприємства, у вигляді процесів; опис послідовності та взаємодії цих процесів; організаційну структуру, розподіл повноважень та відповідальності у системі; методики та методи здійснення процесів; опис ресурсів, що необхідні для адекватної реалізації процесів; встановлення критеріїв та методів, що будуть необхідними для моніторингу процесів; встановлення інформаційних каналів, що необхідні для моніторингу прцесів. Таким чином, виходячи з сучасних підходів до управління, діяльність підприємства моделюється як сукупність процесів, кожний з яких знаходиться під контролем та управлінням відповідальної особи. Певний набір цих процесів складає основу стандартної системи управління. Кожна з стандартних систем управління направлена на реалізацію політики, що сформульована керівництвом підприємства у даній області діяльності. Сукупність спеціалізованих систем управління та єдиної інформаційної системи управління складає загальну систему управління підприємством, яка направлена на реалізацію загальної політики підприємства та знаходиться у процесі постійного контролю, аналізу та вдосконалення.

Розрізняють дві групи принципів побудови системи управління на підприємствах ресторанного господарства: принципи, що характеризують вимоги до формування системи управління, та принципи, які визначають напрямки розвитку системи управління, які нами згруповано у табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Принципи побудови систем управління підприємствами ресторанного господарства

Назва принципу

Зміст принципу

Принципи, що характеризують вимоги до формування системи управління підприємством

Обумовленості функцій управління персоналом цілями виробництва

Функції управління персоналом формуються та змінюються не довільно, а відповідно до потреб і цілей виробництва

Первинності функцій управління

Склад підсистем системи управління, організаційна структура, вимоги до працівників та їх чисельність залежать від змісту, кількості та трудомісткості функцій управління

Оптимальності співвідношення інтра- та інфрафункцій управління

Визначає пропорції між функціями, направленими на організацію системи управління персоналом (інтрафункції), та функціями управління персоналом (інфрафункції)

Оптимального співвідношення управлінських орієнтацій

Диктує необхідність випередження орієнтації функцій управління на розвиток виробництва порівняно з функціями, направленими на забезпечення функціонування виробництва

Потенційних імітацій

Тимчасове вибуття окремих працівників не повинно переривати процес здійснення функцій управління. Для цього кожен працівник системи управління повинен вміти імітувати функції вищестоящого, нижчестоячого співробітника та одного-двох працівників свого рівня

Економічності

Передбачає найбільш ефективну та економічну систему управління, зменшення частки витрат на систему управління в загальних витратах, підвищення ефективності виробництва. У випадку якщо після проведення заходів із удосконалення системи управління збільшились витрати на управління, вони повинні перекриватись ефектом у виробничій системі, одержаним в результаті їх здійснення

Прогресивності

Відповідність системи управління передовим закордонним та вітчизняним аналогам

Перспективності

При формуванні системи управління персоналом слід враховувати перспективи розвитку організації

Комплексності

При формуванні системи управління персоналом потрібно враховувати всі фактори, які впливають на систему управління (зв’язки із вищестоящими органами, договірні зв’язки, стан об’єкта управління і т.д.)

Оперативності

Своєчасне прийняття рішень з аналізу та удосконалення системи управління, які попереджують або оперативно усувають відхилення

Оптимальності

Багатоваріантна проробка пропозицій по формуванню системи управління та вибір найбільш раціонального варіанту для конкретних умов

Простоти

Чим простіша система управління, тим краще вона працює. Безумовно, при цьому виключається спрощення системи управління на шкоду виробництву

Науковості

Розробка заходів з формування системи управління повинна базуватися на досягненнях науки в галузі управління та враховувати зміни законів розвитку суспільного виробництва в ринкових умовах

Ієрархічності

В будь-яких вертикальних розрізах системи управління повинна забезпечуватись ієрархічна взаємодія між ланками управління (структурними підрозділами або окремими керівниками)

Автономності

В будь-яких горизонтальних та вертикальних розрізах системи управління повинна забезпечуватись раціональна автономність структурних підрозділів або окремих працівників

Погодженості

Взаємодії між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між окремими автономними ланками системи управління по горизонталі повинні бути в цілому погоджені із основними цілями організації.

Стійкості

Для забезпечення стійкого функціонування системи управління необхідно передбачати спеціальні “локальні регулятори”, які при відхиленні від заданої мети організації ставлять того чи іншого працівника або підрозділ в невигідний стан та спонукають їх до регулювання системи управління персоналом.

Багатоаспектності

Управління персоналом як по вертикалі, так і по горизонталі може здійснюватись по різним каналам: адміністративно-господарському, економічному, правовому і т.ін.

Прозорості

Система управління повинна мати концептуальну єдність, містити єдину доступну термінологію; діяльність всіх підрозділів та керівників повинна будуватись на єдиних “несучих конструкціях” (етапах, фазах, функціях) для різних за економічним змістом процесів управління

Комфортності

Система управління повинна забезпечувати максимум зручностей для творчих процесів обгрунтування, розробки, прийняття та реалізації рішень людиною

Принципи, які визначають напрямки розвитку системи управління підприємством

Концентрації

Розглядається у двох напрямках: (1) концентрація зусиль працівників окремого підрозділу або всієї системи управління на вирішенні основних завдань та (2) концентрація однорідних функцій в одному підрозділі системи управління, що виключає дублювання

Спеціалізації

Розподіл праці в системі управління (виділяється праця керівників, спеціалістів та інших працівників). Формуються окремі підрозділи, що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій

Паралельності

Передбачає одночасне виконання окремих управлінських рішень, підвищує оперативність управління персоналом

Адаптивності (гнучкості)

Означає пристосовуваність системи управління персо-налом до цілей об’єкта управління, які змінюються.

Наступності

Передбачає загальну методичну основу проведення робіт з удосконалення системи управління на різних її рівнях та різними спеціалістами, стандартне їх оформлення

Безперервності

Відсутність перерв в роботі працівників системи управління персоналом або підрозділів, зменшення часу пролежування документів, простоїв технічних засобів управління і т.ін.

Ритмічності

Виконання однакового обсягу робіт в рівні проміжки часу та регулярність повтору функцій управління персоналом

Прямоточності

Впорядкованість та цілеспрямованість необхідної інформації по виробленню певного рішення. Вона буває горизонтальною та вертикальною (взаємозв’язки між функціональними підрозділами та взаємозв’язки між різними рівнями управління)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами в закладі ресторанного господарства

  Реферат >> Кулинария
  ... шляхом розширення кола своїх послуг, підвищення їх якості, вдосконалення організації системи управління, організації та ... управлінської діяльності на підприємствах ресторанного бізнесу свідчить, що при організац ... характеризувати діяльність підприємства. Система ...
 2. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... встановлені Конституцією та законами України; Регуляторний орган вищого управління господарською діяльністю підприємств - ... і органи - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, ...
 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ів. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю До органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю належать ... -господарська діяльність підприємства підлягає ревізії яка здійснюється: аудиторськими та іншими організаціями ...
 4. Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дприємства, установи та організації незалежно від форм власності та ... ресторанів, транспортних підприємств та ... знесі, організац ... дприємництва: 2.1.1) фізичні особи – підприємці, які провадять господарську діяльн ... та шляхи ... Орган управління: (0)Не визначено Організац ...
 5. Управління торгово виробничою діяльністю ресторану Кратер

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... зації, організації споживання і обслуговування, органічно зв’язані і співпадаючі у часі і просторі. Господарська діяльн ... управління торговельно- виробничою діяльністю ресторану “Кратер” , м.Київ 2.1. Оцінка товарної та збутової політики підприємства Ресторан ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014569759368896