Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Землетрясением обычно называют любое колебание земной поверхности и недр, какими бы причинами оно не вызывалось эндогенными или антропогенными и каков...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания возникла одновременно с появлением на Земле наших далеких предков. На заре че...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Вредные производственные факторы – это неблагоприятные факторы трудового процесса или условий окружающей среды, которые могут оказать вредное воздейст...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.2. Основні законодавчі та нормативні акти про охорону праці, які діють в промисловості і зокрема у видавничо-поліграфічній галузі

Як уже зазначалося, правовою основою законодавства з охорони праці є Конституція України, закони України: "Про охорону праці", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності", а також Кодекс законів про працю України (КЗпП).

У ст. 43 Конституції України записано: "Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується"; "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітню платню не нижче тієї, яку визначено законом"; "Використовування праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх здоров'я роботах забороняється".

"Кожен, хто працює, має право на відпочинок" (ст. 45 Конституції України).

Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпуски, встановлення скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скороченою тривалістю роботи в нічний час.

У тексті ст. 46 Конституції України вказано, що громадяни мають право на соціальний захист, включаючи право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них обставинами, а також у старості і в інших випадках, передбачених законом.

Основним законодавчим документом в області охорони праці є Закон України "Про охорону праці", дія якого розповсюджується на всі підприємства й організації незалежно від форми власності і видів їх діяльності, на всіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість, якої надано Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Нормативно-правові акти з охорони праці - це правила, норми, рег-ламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.

Повний перелік чинних в Україні нормативних документів з охорони праці наведено в "Державному реєстрі міжгалузевих та галузевих актів про охорону праці", який діє з 1995 р. Він включає більш ніж 2 000 нормативних актів (правил, норм, положень, інструкції, тощо), близько 40 державних стандартів України (ДСТУ). Приведемо основні з них:

ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация";

ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования";

ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";

ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление";

ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.016-81 "ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требова­ния безопасности";

ГОСТ 12.2.026.0-93 "ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции";

ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам";

ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные";

ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности";

ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.025-80 "ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности";

ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования";

ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности";

ГОСТ 10807-78 "Знаки дорожные. Общие технические условия";

ГОСТ 13508-74 "Разметка дорожная";

ГОСТ 16215-80Е "Автопогрузчики вилочные общего назначений. Общие технические условия";

ГОСТ 18962-86 "Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия";

ГОСТ 22584-88 "Тали электрические канатные. Технические условия";

ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством";

СНиП 2.03.13-88 "Полы, нормы проектирования";

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация";

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение. Внутренние и наружные устройства";

СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания";

СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания и помещения";

СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

СНиП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение";

СНиП ІІ -89-90 "Генеральные планы промышленных предприятий";

СН 181-70 "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий";

ДНАОП 0.00-1.02-92 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів". Затверджені Держгіртехнаглядом України 17.06.92;

ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128;

ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.10.94 № 104;

ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 26.05.94 № 51;

ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71;

ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання України". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254. Зареєстровані Мін’юстом України 15.05.98 № 318/2758;

ДНАОП 0.00-1.21-84 "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84;

ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4. Зареєстровані Мін’юстом України 10.02.98 № 93/2533;

ДНАОП 0.00-1.22-72 "Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72;

ДНАОП 0.00-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С (зі змінами і доповненнями)". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 23.07.96 № 125. Зареєстровані Мін’юстом України 05.11.96 № 655/1680;

ДНАОП 0.00-1.28-97 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 13.01.97 № 5;

ДНАОП 0.00-4.03-93 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях (зі змінами та доповненнями)". Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623;

ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці". Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 № ЗО. Зареєстровано Мін’юстом України 12.05.94 № 95/304;

ДНАОП 0.01-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Україні". Введені наказом МВС України від 22.06.95 № 400. Зареєстровані Мін’юстом України 14.07.95 № 219/755;

ДНАОП 0.03-3.01-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71". Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1971;

ДНАОП 0.03-3.14-85 "Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85". Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1985;

ДНАОП 0.00-4.13-94 "Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці". Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 № 16;

ДНАОП 0.03-3.01-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71". Затверджені наказом Мінохорониздоров'я СРСР, 1971;

ДНАОП 0.03-3.18-88 "Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88". Затверджені наказом Мінохорониздоров'я СРСР, 1988;

ДНАОП 0.03-3.28-93 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками". Затверджені наказом Мінохорониздоров'я України від 10.12.93 № 241;

НАОП 1.3.10-1.06-77 "Загальні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях". Затверджені наказом Мінхімпрому СРСР 27.07.77;

НАОП 1.9.40-2.04-84 "ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки". Затверджений Держкомвидавом СРСР, 1984;

НАОП 1.9.40-2.06-83 "ОСТ 29.12.1.002-83 Виробництво поліграфічне. Друкарські процеси. Вимоги безпеки". Затверджений Держкомвидавом СРСР 1983;

НАОП 1.9.40-2.07-83 "ОСТ 29.12.1.003-83 Виробництво поліграфічне. Процеси формні. Вимоги безпеки". Затверджений Держкомвидавом СРСР, 1983;

НАОП 1.9.40-2.08-84 "ОСТ 29.12.1.004-83 Виробництво поліграфічне. Допустимі рівні шуму". Затверджений Держкомвидавом СРСР, 1984;

НАОП 1.9.40-2.09-85 "ОСТ 29.12.1.005-85 Виробництво поліграфічне. Палітурно-брошурувальні та оброблювальні процеси. Вимоги безпеки". Затверджений Держкомвидавом СРСР, 1985;

ВДОП 0.00-3.01-98 "Штучне освітлення підприємств та організацій поліграфічної промисловості, книжкової торгівлі, видавництв і редакцій. Відомчі норми". Затверджений наказом Мінінформу України від 30.07.98 № 39;

ВДОП 0.00-3.02-98 "Мікроклімат виробничих приміщень підприємств та організацій поліграфічної промисловості, книжкової торгівлі, видавництв і редакцій. Санітарно-гігієнічні вимоги. Відомчі норми". Затверджений наказом Мінінформу України від 30.07.98 № 40;

ВДОП 1.10-4-01-96 "Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості". Затверджені наказом Мінінформу України 20.05.96 № 68;

ВДОП 1.10-6.01-98 "Колірне оформлення інтер'єрів цехів поліграфічних підприємств. Рекомендації". Затверджений наказом Мінінформу України 30.07.98 № 46;

НАОП 9.0.00-1.01-79 "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць". Затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР 29.12.79;

"Правила дорожнього руху України". Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93 № 1094;

ПУЕ "Правила улаштування електроустановок". 6-те видання, перероблене і доповнене, 1987. Затверджені Міненерго СРСР 04.07.84;

"Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений". Затверджено наказом Держбуду СРСР від 29.12.73 № 279;

"Типовое положение о газовой службе и ответственных лицах за газовое хозяйство предприятий". Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 09.12.75;

"Положение о планово-предупредительном ремонте оборудования полиграфической промышленности." Затверджено Держкомвидавом СРСР 06.06.79.

"Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості". Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці гірничого нагляду №287 від 03.12.2007 р.

В правилах охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості відображені наступні питання:

Загальні положення

Вимоги до території підприємства виробничих і допоміжних будівель та приміщень.

Вимоги до виробничого і технологічного устаткування та робочих місць.

Вимоги до допоміжних видів робіт.

Вимоги до електроустановок та інженерних мереж.

Вимоги до автотранспорту, вантажно-розвантажувальних робіт, підіймально-транспортного устаткування та внутрішнього транспорту.

Основні положення правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості знайшли своє відображення в цьому конспекті лекцій.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конспект лекцій з патологічної фізіології

  Конспект урока >> Медицина, здоровье
  Конспект лекцій з патологічної фізіології Лекція № 1. Тема: Вступ до дисцип ... з харчовими алергенами та іншими факторами. Лекція № 6. Тема: Хвороботворна дія фізичних ... центри швидко виснажуються, настає позамежове (охоронне) гальмування. Головні функціональні ...
 2. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... знань та умінь. Даний Конспект лекцій відповідає програмі нормативної ... іал у ньому викладений у вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТ ... норм. Реально існують системи безпеки: охорона праці, охорона природного середовища, БЖДЛ, захист в НС ...
 3. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... товарних ринках; участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і ко­оперуванні виробництва ... ; - транспорт, включаючи транспортні засоби; - енергетика; охорона здоров'я та фармацевтична промисловість ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... іни «Охорона праці в галузі», а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичн ... охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.Основні поняття у галузі охорони прац ...
 5. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і ядерної безпеки, органи контролю за охороною праці, інші органи державного нагляду, спец ... студентів спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне проектування" складений ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019428730010986