Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Лекция
Одні і ті самі надзвичайні ситуації можуть виникати як у мирний так і у воєнний час. Воєнний час характеризується використанням великої кількості звич...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Лекция
Бета-випромінювання (β) — потік електронів або позитронів, що називаються β-частинками. При взаємодії з речовиною утворюється рентгенівське випромінюв...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Лекция
Закон "Про цивільну оборону України" гарантує громадянам України право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Лабораторная работа
У сховищах передбачається наявність аварійних виходів, фільтрувального устаткування та обладнання для забезпечення температури повітря не вище 23С і ...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1) розробники програм (інженери-програмісти) - виконують роботу переважно з ПК та документацією. При цьому відбувається інтенсивний обмін інформацією з ПК і висока частота прийняття рішень. Робота виконується у вільному темпі і пов'язана з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу, характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги, нервово-емоційним напруженням, статичною робочою позою, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок.

2) оператори електронно-обчислювальних машин - виконуютьроботу, яка пов'язана з обліком інформації, одержаної з ПК, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі;

3) оператор комп'ютерного набору - виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран монітора, з введенням даних з високою швидкістю, робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок, з напруженням зору (фіксація зорупереважно на документи), нервово-емоційним напруженням. Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ПК при 8-годинній денній робочій зміні залежно від характеру праці:

 • для розробників програм із застосуванням ПК слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи;

 • для операторів із застосуванням ПК слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;

 • для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за ПК.

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ПК не повинна перевищувати 4 години.

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4 годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин.

З метою зменшення негативного впливу монотонності на працюючого слід чергувати деякі операції, наприклад, введення тексту за допомогою клавіатури та редагування тексту тощо.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втоми зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ.

В окремих випадках - при постійних скаргах працюючих з ПК на зорову втому, незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці і відпочинку, а також застосування засобів локального захисту очей - допускаються індивідуальний підхід до обмеження часу робіт з ПК, зміни характеру праці, чергування з іншими видами діяльності, не пов'язаними з ПК.

Активний відпочинок має полягати у виконанні комплексу гімнастичних вправ, спрямованих на зняття нервового напруження, м'язове розслаблення, відновлення функцій фізіологічних систем, що порушуються протягом трудового процесу, зняття втоми очей, поліпшення мозкового кровообігу і працездатності. За умови високого рівня напруженості робіт з ПК необхідне психологічне розвантаження у спеціально обладнаних приміщеннях (в кімнатах психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв або в кінці робочого дня.

Контрольні запитання для самодіагностики знань

1. Поясніть зміст поняття "Охорона праці".

2. Значення, мета та завдання охорони праці в промисловості, зокрема у видавничо-поліграфічній галузі.

3. Охарактеризуйте особливості умов праці у видавничо-поліграфічній галузі.

4. Назвіть основні законодавчі та нормативні акти про охорону праці.

5. Функції та завдання системи управління охороною праці у промисловості.

6. Періодичність навчання та перевірка знань посадових осіб і спе-ціалістів з питань охорони праці,

7. Види інструктажів, їх зміст та періодичність провадження.

8. Організація вивчення питань з охорони праці на поліграфічних під­приємствах.

9. Види контролю за дотриманням законодавства про охорону праці на поліграфічних підприємствах.

10. Розслідування та облік виробничого травматизму в промисловості, зокрема у видавничо-поліграфічній галузі :
склад комісії, терміни розслідування, форма актів,
якими оформлюється повідомлення про нещасний випадок.

11. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь на
поліграфічних підприємствах.

12. Назвіть причини виникнення виробничого травматизму та про­-
фесійної захворюваності на поліграфічних підприємствах.

13. Назвіть основні заходи щодо запобігання виробничому травма­тизму та професійної захворюваності.

14. Поясніть, у чому полягає дисциплінарна, адміністративна та кри­мінальна відповідальність за порушення норм законодавства з охорони праці.

15. Як оцінюються гігієнічні умови праці на підприємствах полігра­фічної галузі?

16. Назвіть шкідливі та небезпечні фактори поліграфічної галузі, Наведіть їх класифікацію,

17. Розкрийте суть поняття "атестація робочого місця". Яка основна мета її проведення?

18. У чому полягає нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

19. Дайте визначення поняттям "важкість праці" і "напруженість праці".

20. Дайте визначення поняттям "робоче місце" і "робочий простір" користувача ПК.

21. Що становлять метеорологічні умови на поліграфічних підприємствах?

22. Які застосовуються системи опалення на поліграфічних вироб­ництвах?

23. Які види механічної вентиляції застосовуються на поліграфічних підприємствах?

24. Які види природної вентиляції застосовуються на поліграфічних підприємствах?

25. У яких випадках у поліграфічному виробництві застосовується система кондиціонування повітря?

26. Що таке загальнообмінна і місцева вентиляції?

27. Назвіть особливості проектування систем освітлення на поліграфічних підприємствах.

28. У чому полягає нормування природного і штучного освітлення

на виробництві?

29. Джерела шуму на поліграфічних підприємствах. Вплив шуму на організм людини. Засоби зниження негативного впливу шуму.

30. Джерела вібрації на поліграфічних підприємствах. Вплив вібрації на організм людини. Засоби зниження негативного впливу вібрації.

31. Які види електромагнітних випромінювань найбільш характерні для поліграфічного виробництва. Назвіть методи боротьби із негативним впливом електромагнітних випромінювань на організм працівника,

32. Назвіть основні умови враження людини електричним струмом.

33. Класифікація електроустановок на поліграфічних підприємствах за ступенем небезпеки враження людини електричним струмом.

34. Назвіть основні заходи щодо забезпечення електробезпеки облад­нання.

35. Статична електрика та захист від її негативного впливу.

36. Які знаки безпеки використовуються на поліграфічних підприємствах?

37. Назвіть категорії приміщень і будівель поліграфічних підприємств за пожежною і вибухопожежною небезпекою.

38. Наведіть класифікацію приміщень (зон) за пожежо- і вибухонебезпечністю.

39. Наведіть класифікацію будівель і споруд за ступенем вогнестійкості.

40. Наведіть класифікацію вогнегасних засобів.

41. Які первинні засоби пожежогасіння використовуються на поліг­рафічних виробництвах?

42. Дайте професіографічну характеристику роботи користувача ПК.

43. Назвіть основні заходи, спрямовані на організацію повноцінного відпочинку користувача ПК.

44. Назвіть основні види захворювань користувачів ПК.

11. Рекомендована та використана література

1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. Коваленко, Е.М. Матицин, Ф.В. Мусіяченко, О.В. Северинов, О.Ф. Протасенко. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008, - 360 с.

2. Болотов Е. В. Основы НОТ в полиграфии. – М.: «Книга», 1970. – 300 с.

3. Васильева В. В. Физиология человека. – М.: «Физкультура и спорт», 1973. – 189 с.

4. Всестороннее изучение причин травматизма и профзаболеваний с целью прогнозирования мер по их снижению, разработка рекомендаций для проектирования новых полиграфических предприятий и оборудования (отчеты)/ Под ред. Решетова Е.Т. – М.: Гипронииполиграф, 1975. – 1200 с.

5. Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ніка-центр, 2005. –296 с.

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – 336 с.

7. Закон України «Про охорону праці». – К., 1992. – 129 с.

8. Зимкин Н. В. Физиология человека. – М.: «Физкультура, и спорт», 1975. – 492 с.

9.Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. практикум: Навчальний посібник.- 2-е вид., стер.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 496с.

10. Лазарев Н. В. Вредные вещества в промышленности. – М.: «Книга», 1971. – 1240 с.

11.Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів напрямів підготовки «Облік и аудит», «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Туризм», «Фінанси і кредит», «Управління персоналом і економіка праці» усіх форм навчання / Укл. В. В. Чубук, О. Ф. Протасенко, О. Г. Балюк, І.Ф. Шевченко, В.Г. Кобзін – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009.

12. Охорона праці у видавничо-поліграфічній галузі: конспект лекцій

/ В. Г. Кобзін, О. Г. Балюк, О. В. Северинов. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. — 72 с. (Укр. мов.)

13. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии на предприятиях полиграфической промышленности / Под ред. Решетова Е.Т. – М.: «Книга»,1975. – 303 с.

14. Правила охорони праці для підприємств та організацій полігра­фічної промисловості / Під ред. В. П. Ровенець. - К.: "Поліграфкнига", 1999.-380 с.

15. Правила охорони праці для підприємств та орган;іацій полігра­фічної промисловості / Під ред. Л. Я. Шишанська. - Харків : "Форт", 2008. -380 с.

16. Решетов Е. Т. Охрана труда и техника безопасности на полиграфических предприятиях. – М.: «Книга», 1974. – 243 с.

17. Решетов Е. Т. Комплексное влияние параметров производственной среды на состояния организма человека. – М.: «Книга», 1975. –
130 с.

18. Рекомендации по проектированию вентиляции в наборных и плоскопечатных цехах высокой печати полиграфических предприятий / Под ред. Чернышева А. Н. – М.: Гипронииполиграф, 1972. – 62 с.

19. Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання / Укл. Балюк О.Г., Кобзін В.Г., Савченко Т.С., Северинов В. В., Чубук В.В., Шевченко І.Ф.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 32 с. (Укр.мов.).

20. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці. – К., 2005. – 176 с.

21. Сухарева А. И. Вентиляция и пневмотранспорт в полиграфии. – М.: «Книга», 1971. – 313 с.

22. Чернышев А. Н. Эргономика в полиграфии. – М.: «Книга», 1969. – 166 с.

23. Чернышев А. Н. Вопросы техники безопасности и организации труда на полиграфических предприятиях. – М.: «Мир», 1965. – 278 с.

24. Чернышев А. Н. Охрана труда в полиграфии. Справочник. – М.: «Книга», 1976. – 302 с.

25. Чижевский И. М., Моргуновский В. К. Пожарная безопасность на полиграфических предприятиях / И. М. Чижевский, В. К. Моргуновский – К.: «Техника», 1987. – 111 с.

зміст

Вступ 3

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Правові та організаційні питання охорони праці в промисловості 4

1.1. Предмет і завдання дисципліни «Охорона праці» 4

1.2. Основні законодавчі та нормативні акти про охорону праці, які діють в промисловості і зокрема у видавничо-поліграфічній галузі 26

1.3. Система управління охороною праці на виробництві 33

1.4. Навчання з питань охорони праці. Види інструктажів, їх зміст і періодичність 34

1.5. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 37

Тема 2. Умови праці на підприємствах за показниками шкідливості
й небезпечності факторів виробничого середовища, важкості
й напруженості трудового процесу 38

2.1. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Класифікація шкідливих та небезпечних факторів 38

2.2. Визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості й небезпечності робочого процесу. Атестація робочого місця 39

2.3. Умови праці на поліграфічних підприємствах. Важкість і напруженість трудового процесу 47

Тема 3. Травматизм та професійні захворювання працівників
промисловості 52

3.1. Основні види травм і професійних захворювань в промисловості і зокрема на поліграфічних виробництвах 52

3.2. Розслідування та облік нещасних випадків і професійних захворювань 53

3.3. Причини виробничого травматизму і професійної захворюваності на поліграфічних підприємствах 62

3.4. Заходи зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності на поліграфічних підприємствах 65

Тема 4. Метеорологічні умови в виробничих приміщеннях.
Вентиляція і кондиціонування повітря 66

4.1. Метеорологічні умови в виробничих приміщеннях 66

4.2. Системи вентиляції та кондиціонування повітря 71

4.3. Системи опалення 84

Тема 5. Освітлення, шум, вібрація, електромагнітні
випромінювання в промисловості 85

5.1. Освітлення виробничих приміщень та особливості його проектування на поліграфічних підприємствах 85

5.2. Шум: його джерела, нормування та засоби захисту від його негативного впливу 94

5.3. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу 99

5.4. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу 102

Тема 6. Техніка безпеки і електробезпека в промисловості 105

6.1. Вимоги до безпеки виробничих процесів і обладнання в промисловості 105

6.2. Методи і засоби створення безпечних умов праці робітників 107

6.3. Дія електричного струму на організм людини. Умови враження електричним струмом 108

6.4. Класифікація електроустановок за ступенем небезпеки враження людини електричним струмом 116

6.5. Засоби захисту людини від ураження електричним струмом 118

6.6. Статична електрика і її вплив на організм людини 124

6.7. Засоби боротьби зі статичною електрикою 125

Тема 7. Пожежна безпека в промисловості 126

7.1. Причини пожеж та вибухів на поліграфічних підприємствах 126

7.2. Категорії приміщень і будівель поліграфічних підприємств за пожежною і вибухопожежною небезпекою 130

7.3. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості 132

7.4. Класифікація приміщень за пожежо- і вибухонебезпечністю 132

7.5. Засоби і техніка гасіння пожеж 134

Тема 8. Організація робочого місця, режими праці
та відпочинку під час роботи з комп’ютерною технікою 137

8.1. Аналіз умов праці при роботі з комп'ютерною технікою 137

8.1.1. Особливості праці користувача ПК 137

8.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень з комп'ютерною технікою 138

8.2.1 .Вимоги до мікроклімату 138

8.2.2 Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць 138

8.2.3. Вимоги, що забезпечують захист користувача від шуму 140

8.2.4. Захист користувачів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання моніторів 141

8.3. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК 143

8.3.1. Вимоги до обладнання та організації робочих місць користувачів ПК 144

8.4. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з персональними комп'ютерами 147

Контрольні запитання для самодіагностики знань 150

Рекомендована та використана література153 Зміст 156Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конспект лекцій з патологічної фізіології

  Конспект урока >> Медицина, здоровье
  Конспект лекцій з патологічної фізіології Лекція № 1. Тема: Вступ до дисцип ... з харчовими алергенами та іншими факторами. Лекція № 6. Тема: Хвороботворна дія фізичних ... центри швидко виснажуються, настає позамежове (охоронне) гальмування. Головні функціональні ...
 2. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... знань та умінь. Даний Конспект лекцій відповідає програмі нормативної ... іал у ньому викладений у вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТ ... норм. Реально існують системи безпеки: охорона праці, охорона природного середовища, БЖДЛ, захист в НС ...
 3. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... товарних ринках; участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і ко­оперуванні виробництва ... ; - транспорт, включаючи транспортні засоби; - енергетика; охорона здоров'я та фармацевтична промисловість ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... іни «Охорона праці в галузі», а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичн ... охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.Основні поняття у галузі охорони прац ...
 5. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і ядерної безпеки, органи контролю за охороною праці, інші органи державного нагляду, спец ... студентів спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне проектування" складений ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019221305847168