Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
При виконанні зварювальних робіт на працівників можуть впливати шкідливі і небезпечні виробничі фактори. До шкідливих виробничих факторів належать вел...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В связи с ухудшением техногенной обстановки в России можно ожидать, что во многих случаях отдельные, даже небольшие по своим масштабам производственны...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Чрезвычайная ситуация (ЧС) –состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нару...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Принимаемые в настоящее время меры по совершенствованию законодательства и системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Российской Фед...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Заходи захисту від шуму

Зменшення шуму в джерелі виникнення. Зменшення шуму в джерелі виникнення досягається шляхом його конструктивних змін: заміна металевих деталей на пластмасові, усунення проміжків у зубчатих передачах, заміна підшипників кочення і зубчатих передач, заміна ударної дії безударною, зменшення частоти обертів валів та ін.

Звукоізоляція. Суть звукоізоляції полягає в тому, що найбільша частина звукової енергії, що падає на звукоізолюючі засоби, відбивається, і тільки незначна частина її проникає через огородження. До звукоізолюючих заходів належать огородження, стіни, перегородки, перекриття, спеціальні звукоізолюючі кожухи. Звукоізолюючі будівельні перегородки знижують рівень шуму в суміжних приміщеннях залежно від товщини і властивостей матеріалу на 30-50 дБ; скло товщиною 3-4 мм зменшує рівень шуму на 28 дБ.

Звукопоглинання - це властивість будівельних матеріалів і конструкцій поглинати енергію звукових коливань. Поглинання звуку пов'язане з перетворенням енергії звукових коливань в тепло, внаслідок втрат на тертя в каналах звукопоглинаючого матеріалу. Зменшення шуму залежить від якості матеріалу. Застосовуються пористі матеріали, що характеризуються коефіцієнтом звукопоглинання а, який визначається відношенням звукової енергії, яку поглинає матеріал, до звукової енергії, яка падає на нього. До звукопоглинаючих матеріалів належать матеріали з а > 0,2. Це може бути звукопоглинальне облицювання стелі, верхніх частин стін і штучні звукопоглинаючі - об'ємні звукопоглинаючі тіла різної форми, які вільно і рівномірно підвішуються в об'ємі приміщення.

Архітектурно-планувальні заходи. Найбільш шумні виробництва рекомендують компонувати в окремі комплекси із забезпеченням розривів між найближчими сусідами за СН 245-71. Всі шумні цехи розміщуються за межами міста з підвітряного боку з використанням озеленення.

Заходи індивідуального захисту. Використання протишумних навушників - внутрішніх, що вкладають у вухо, і зовнішніх, які закривають вухо повністю; протишумних касок, спеціального протишумного одягу, які ізолюють і поглинають звук.

При рівні шуму 120 дБ навушники не дають необхідного послаблення шуму.

5.3. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу

Вібрація - це рух точки або механічної системи, при якій відбувається почергове зростання та спадання в часі значень щонайменше однієї координати. Генерується вібрація ручним інструментом, верстатами й механізмами і сприймається тілом людині при безпосередньому контакті.

Вібрація поділяється на загальну, яка передається на тіло людини, що стоїть або сидить, через опорні поверхні (сидіння, підлога), і локальну, яка передається на руки робітника при контакті вібруючим інструментом. Вібрація сприймається людиною як трясіння. Часто вібрація супроводжується шумом, який чує людина.

Вібрація характеризується такими абсолютними параметрами

амплітудою зміщення (А), м, - це величина відхилення точки, що коливається, від положення рівноваги;

амплітудою швидкості (V), м/с;

амплітудою прискорення (W), м/с2;

частотою (f), Гц.

Гігієнічна оцінка вібрації здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.012-90 «Вібрація. Загальні вимоги безпеки», з «Санітарними нормами вібрації робочих місць» № 3044 від 15.04.1984р. та «Санітарними нормами й правилами при роботі з машина ми та обладнанням, що створюють локальну вібрацію, яка передається на руки працівників» № 3041 від 13.06.1984 р. ДСН 3.3.6-039-99 «Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації», такими методами: частотним аналізом параметра, що нормується, інтегральною оцінкою з частотою параметра, що нормується, та дозою вібрації. При частотному аналізі нормативними параметрами є середньоквадратичні значення віброшвидкості й віброприскорення або їх логарифміч­ні рівні, виміряні в октавних або третинооктавних смугах частот для загальної вібрації, а для локальної вібрації - в октавних смугах частот. Орієнтовну гігієнічну оцінку вібрації допускається здійснювати інтегральним за частотою методом, нормативним параметром якого є кориговане значення віброшвидкості й віброприскорення (або їх логарифмічні рівні), а для оцінки вібрації з урахуванням часу дії рекомендовано використовувати дозу вібрації, параметром якої є еквівалентне за енергією кориговане значення віброшвидкості або віброприскорення.

Загальну вібрацію вимірюють у таких координатних осях: z - вертикальна, перпендикулярна до опорної поверхні, що йде уздовж тулуба; x - горизонтальна від спини до грудей; у - горизонтальна від правого плеча до лівого. При вимірюванні локальної вібрації вісь х паралельна до осі місць охоплення джерел вібрації, вісь z лежить у площині, утвореній віссю х та напрямом подачі або прикладання сили (віссю передпліччя, якщо сила не прикладається), вісь у перпендикулярна до площини осей х та z.

Загальна вібрація нормується з урахуванням джерел її виникнення і поділяється на транспортну, яка виникає при русі машин; транспортно-технологічну - виникає при роботі машин, які виконують технологічну операцію в стаціонарному положенні або переміщуються по спеціально підготовлених поверхнях, та технологічну, яка виникає при роботі стаціонарних машин або передається на робочі місця, що не мають джерел вібрації.

Коливання тіл з частотою нижче 16 Гц сприймається організмом як вібрація, а коливання з частотою 16-20 Гц і більше -одночасно як вібрація і звук.

Людина починає відчувати вібрацію при швидкості коливань 1•10 -4м/с. Загальна вібрація найбільше впливає на нервову та серцево-судинну системи, викликає втому, роздратованість, головний біль; локальна вібрація викликає біль в суглобах кистей рук і пальців.

При тривалій роботі виникає вібраційна хвороба, яка призводить до порушення функцій різних органів перефирійної і центральної нервової системи, а у важких випадках - до незворотних органічних змін в організмі, які призводять до інвалідності.

Небезпечними є коливання робочих місць, які мають частоту резонансну з коливаннями окремих органів або частин тіла людини. Так, весь організм і більшість внутрішніх органів резо­нують при дії коливань з частотою 6—9 Гц, голова - 17—25 Гц, що призводить до розриву цих органів.

Рівень вібрації, яка діє на працівників на робочому місці, не повинен перевищувати значень, представлених у ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №39.

Заходи захисту від вібрації

Зменшення вібрації в джерелі виникнення досягається шляхом його конструктивних змін: заміна ударних процесів безударними, використання деталей з пластмас, ремінних передач замість ланцюгових та ін.

Зменшення вібрації на шляху поширення досягається вібро-ізоляціїєю, вібропоглинанням або віброгасінням. Віброізоляція ослабляє передачу коливань від джерела виникнення на основу, підлогу, сидіння тощо за рахунок встановлення між ними пружних елементів - віброізоляторів (стальні пружини, прокладки з гуми, пружинно-пластмасові та пне-вмогумові конструкції).

Вібропоглинання здійснюється шляхом нанесення на вібруючу поверхню шару пружнов'язких матеріалів (гуми, мастики, пластики) за рахунок чого частина енергії коливань переходить у тепло.

Віброгасіння здійснюють шляхом встановлення вібруючого обладнання на жорсткі масивні віброгасячі фундаменти або залізобетонні плити, по їх периметру встановлюють акустичний шов, який заповнюють легкими пружними матеріалами і який призначений для ліквідації безпосередньої передачі ко­ливань від фундаменту до будівельних конструкцій. Індивідуальний захист: для захисту ніг від впливу вібрації використовують спеціальне взуття, наколінники, для рук -рукавиці, прокладки, налокотники, для тулуба - пояси, нагрудники, спеціальні костюми.

5.4. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу

На поліграфічних підприємствах масово застосовуються обладнання та машини для друку і виготовлення поліграфічної продукції, високочастотне обладнання для виготовлення палітурок, персональні комп’ютери, радіотелефони, мобільні телефони тощо, які являються джерелом електромагнітного випромінювання (ЕМВ) різних частот : звукових, високочастотних, дуже високих, надвисоких і надмірно високих, оптичного, інфрачервоного і ультрафіолетового (УФ) діапазону. Робота персоналу по обслуговуванню обладнання, а також осіб, які знаходяться поруч з обладнанням, пов’язана з негативним впливом цього випромінювання на організм людини, тому потребує спеціального захисту.

Електромагнітне поле (ЕМП) характеризується векторами напруженості електричної (Е, В/м) і магнітної складової (Н, А/м), а також частотою (f, Гц).

При малих частотах, у тому числі промисловій частоті f=50 Гц, що характерно для більшості обладнання поліграфічних підприємств, електричне і магнітне поле не зв’язані. Тому їх можна розглядати окремо, як і дію, яку вони викликають у біологічному об’єкті.

У будь-якій точці ЕМП на f=50 Гц енергія магнітного поля, що поглинається тілом людини, приблизно в 50 разів менша енергії електричного поля, яка поглинається ним.

Негативна дія на організм людини ЕМП в електроустаткуванні промислової частоти в основному обумовлена електричним полем. Електричне поле діє на різні відділи нервової системи, структури головного і спинного мозку і призводить до порушення регуляції фізіологічних функцій організму.

Негативні зміни викликає в основному індукований в тілі людини струм. Механізм дії полягає в поляризації атомів і молекул тіла людини в електричному полі, іонізації (появі іонів, що спонукають виникнення індукованого струму), і як наслідок – нагрівання тканин тіла. Тепловий ефект тим більший, чим більша напруга і час дії.

Поряд з біологічною дією електричне поле обусловлює виникнення розрядів між людиною і металевим предметом, який має інший, ніж у людини потенціал.

Якщо обладнання (персональні комп’ютери, мобільні телефони, ВЧ обладнання для виготовлення палітурок) генерує частоти, які значно перевищують промислову частоту(кГц, МГц), то крім електричної складової ЕМП на людину негативно впливає і магнітна складова. Механізм її дії аналогічний дії магнітної складової ЕМП.

Унаслідок довгого перебування в зоні ЕМП у людини настає передчасна втомлюваність, сонливість або порушення сну, головні болі, розлад нервової системи. При систематичному опроміненні спостерігається зміна кров’яного тиску, порушення серцево-судинної системи, сповільнення пульсу, нервово-психічні захворювання, трофічні явища (випадання волосся, ламкість нігтів).

У діапазоні промислової частоти нормується напруженість електричного поля (Е). У діапазоні частот 60 кГц - 300 МГц нормується як напруженість електричного поля (Е), так і напруженість магнітного поля (Н). У діапазоні частот 300 МГц – 300 ГГц нормується поверхнева густина потоку енергії (ПГЕ).

Гранично допустимі значення Е і Н на робочих місцях визначають виходячи з допустимого енергетичного навантаження і часу дії.

Згідно ГОСТ 12.1.002-75 опромінення електричним полем регламентується як за величиною напруженості, так і за часом дії. Граничнодопустима величина напруженості ЕМП за електричною складовою становить 5 кВ/м. при такій напруженості людина може знаходитись необмежену кількість часу. При Е=5-10 кВ/м – 3 години, при Е=10-15 кВ/м – 0,5 години. Кожні півроку проводять заміри напруженості електричного поля.

До заходів захисту працюючих на поліграфічних підприємствах відносять:

обмеження перебування в зоні дії ЕМП;

захист відстанню між випромінювачем і обслуговуючим персоналом;

зменшення потужності випромінювання за рахунок використання спеціальних пристроїв: поглиначів потужності (еквівалент навантаження);

екранування джерел випромінювання (заземлені екрани з металевих листів або сіток у вигляді замкнутих камер і кожухів) ;

засоби індивідуального захисту (халати і комбінезони з металізованої тканини з виводом на заземлення, захисні окуляри марки ЗП5-90.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конспект лекцій з патологічної фізіології

  Конспект урока >> Медицина, здоровье
  Конспект лекцій з патологічної фізіології Лекція № 1. Тема: Вступ до дисцип ... з харчовими алергенами та іншими факторами. Лекція № 6. Тема: Хвороботворна дія фізичних ... центри швидко виснажуються, настає позамежове (охоронне) гальмування. Головні функціональні ...
 2. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... знань та умінь. Даний Конспект лекцій відповідає програмі нормативної ... іал у ньому викладений у вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТ ... норм. Реально існують системи безпеки: охорона праці, охорона природного середовища, БЖДЛ, захист в НС ...
 3. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... товарних ринках; участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і ко­оперуванні виробництва ... ; - транспорт, включаючи транспортні засоби; - енергетика; охорона здоров'я та фармацевтична промисловість ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... іни «Охорона праці в галузі», а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичн ... охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.Основні поняття у галузі охорони прац ...
 5. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і ядерної безпеки, органи контролю за охороною праці, інші органи державного нагляду, спец ... студентів спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне проектування" складений ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018119812011719