Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц интенсивность ЭМП характеризуется напряженностью электрического (Е) и магнитного (Н) полей, энергетическая нагрузк...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Элиот Спиндель из Орегонского национального центра исследования приматов изучал клетки людей с определенной формой опухоли легких. Он обнаружил в неко...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного ил...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Смерч – одно из жестоких, разрушительных явлений природы. По мнению В.В. Кушина, смерч - это не ветер, а скрученный в тонкостенную трубу «хобот» дождя...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конспект лекцій дисципліни Охорона праці спрямований на поглиблене вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання і контролю безпечних умов праці на поліграфічному виробництві, на підвищення рівня їх компетентності в майбутній професії. Вивчення дисципліни базується на знаннях, які одержали студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Рекомендовано для студентів напряму підготовки «видавничо-поліграфічна справа».

вступ

«Охорона праці» – нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих навчальних закладах з метою формування у майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної справи знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі відповідно до напряму їх підготовки, складу і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці» студент повинен набути наступних компетенцій, які полягають в здатності та вмінні застосовувати в майбутній професії в видавничо-поліграфічної галузі:

  правові та організаційні питання з охорони праці, які стосуються промисловості взагалі та видавничо-поліграфічної галузі (далі – на виробництві) зокрема, систему управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності; вплив метеорологічних умов, освітлення, шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань та інших факторів на організм людини та її працездатність на виробництві; методи оптимізації робочого процесу на виробництві; основні принципи організації робочого процесу за роботи з комп’ютерною технікою; вимоги до дотримання техніки безпеки та організаційні заходи щодо попередження враження електричним струмом на виробництві; особливості пожежної безпеки та систему заходів, що запобігають пожежам та вибухам на виробництві, правила евакуації людей під час виникнення пожежі.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, які одержали студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Наукова основа дисципліни «Охорона праці складається з результатів сучасних досліджень з фізіології і психології праці, ергономіки, інженерної психології та т.ін., що забезпечує системність знань, які одержує студент. Конспект лекцій дисципліни «Охорона праці» охоплює всі розділи, які передбачено навчальною програмою курсу.

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Правові та організаційні питання охорони праці в промисловості

  1. Предмет і завдання дисципліни «Охорона праці»

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці на промислових підприємствах, зокрема на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі.

Предметом охорони праці у видавничо-поліграфічній галузі як науки є вивчення умов праці на поліграфічних підприємствах, спрямоване на забезпечення не тільки повної безпеки працюючих, а й на створення оптимальних (комфортних) умов для підвищення їх працездатності. До нього також належать: працююча людина, виробничі колективи, процес праці, виробниче середовище, взаємозв'язок людини з промисловим устаткуванням, організація праці і виробництва, технологічні процеси.

В основу розгляду всіх питань дисципліни "Охорона праці " покладено профілактичні засади.

Основне завдання охорони праці полягає в переважному попередженню виникнення можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів і створенні безпечних, у широкому розумінні цього слова, умов праці на поліграфічних підприємствах, а не в усуненні засобами техніки безпеки і виробничої санітарії в машинах, механізмах, приладах, що працюють, конструктивних недоліків, що призводять до виникнення небезпечних і шкідливих факторів.

Дисципліна "Охорона праці " виникла на стику цілої низки наук й удосконалюється разом із розвитком соціально-правових, економічних, медичних, технічних та інших наук. Для успішного оволодіння предметом потрібні знання основ фізики, хімії, електротехніки, математики й інших як природничих, так і суспільних наук. Охорона праці тісно пов'язана з такими науками, як ергономіка, інженерна психологія, фізіологія і гігієна праці, охорона навколишнього середовища, а також інших наук, що відображають питання життєдіяльності людини. Дисципліна "Охорона праці " є соціально-технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпечні і професійні шкідливості, розробляє методи їх запобігання або послаблення з метою усунення нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж.

Науково-технічний прогрес призводить до конкретної зміни характеру засобів трудової діяльності. Він надає людині більшу кількість благ, зменшуючи небезпеку праці. Проте сучасна технік є потенційним джерелом високої небезпеки для життя людини, вимагає додаткових витрат для захисту обслуговуючого персоналу.

Враховуючи практику розуміння змісту охорони праці виділяють чотири основні складові її частини:

трудове законодавство;

виробнича санітарія;

техніка безпеки;

пожежна безпека.

Трудове законодавство базується на Конституції України, законах України: "Про охорону праці", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності", а також Кодексі законів про працю України (КЗпП). На підставі цих документів розробляються санітарні норми, правила, інструкції, а також формуються рішення профспілок з питань охорони праці на промислових підприємствах та в організаціях, зокрема на підприємствах поліграфічної промисловості.

Виробнича санітарія - це система організаційних і технічних засобів, які попереджають або зменшують дію на працівників виробничих шкідливих та небезпечних факторів. До цих заходів можна віднести вивчення виробничих шкідливих та небезпечних факторів і розробки методів нейтралізації їх дії на організм людини, запобігання професійним захворюванням.

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів, які запобігають дії на працівників небезпечних виробничих факторів у промисловості. До питань техніки безпеки слід віднести поліпшення технологічних процесів, вдосконалення машин і механізмів, зниження рівня ручної праці, встановлення огорож І блокуючих пристроїв та ін.

Пожежна безпека - це стан промислового об'єкту, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також дії на людей її небезпечних факторів на підприємствах. Крім того, забезпечується захист матеріальних цінностей.

Враховуючи вище висловлюване необхідно відзначити, що майбутні фахівці у видавничо-поліграфічній галузі, які широко використовують сучасні технології електронних мультимедійних видань та комп'ютеризовані технології і системи, повинні на високому рівні володіти знаннями з охорони праці, оскільки основним її завданням є збереження здоров'я людини в процесі праці.

Особливості роботи в видавничо-поліграфічній галузі полягають в тому що на діючих підприємствах поліграфічної промисловості при використанні майже всіх технологічних операцій можуть використати ті чи інші виробничі небезпеки та шкідливості, які більш детальніше будуть розглядатися в наступних параграфах.

Основні терміни та поняття з охорони праці

Аварія - пошкодження механізму, машини, пристрою, споруди під час роботи, руху.

Аерозоль - дисперсна система, що складається з дрібних твердих або рідких частинок та газового середовища, де зависли ці частинки.

Акт про нещасний випадок на виробництві - офіційний документ, що складає комісія з розслідування нещасного випадку, унаслідок якого працівник згідно з медичним висновком втратив працездатність щонайменше на один день, або виникла необхідність перевести його на іншу (легшу) роботу терміном щонайменше на один день, або в разі його смерті.

Акт санітарного обстеження - обліковий та медичний документ, в якому лікар або його помічник відображають стан об'єкта при здійсненні поточного санітарного нагляду, а також пропозиції щодо усунення порушень санітарних норм і правил.

Антипірен - речовини чи суміші, які додаються в матеріал (речовину) органічного походження для зниження його горючості.

Атмосферостійка вогнезахисна речовина - речовина, яка забезпечує в заданих інтервалах тривалий вогнезахист виробів, які постійно перебувають під впливом атмосферних факторів.

Безпека - стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

Безпека праці - стан умов праці, за яких виключений вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Безпечна відстань - найменша допустима відстань між працюючим і джерелом небезпеки, необхідна для забезпечення безпеки працюючого.

Безпечність виробничого обладнання - властивість виробничого обладнання зберігати відповідність вимогам безпеки праці при виконанні заданих функцій в умовах, установлених нормативно-технічною документацією.

Безпечність виробничого процесу - властивість виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, установлених нормативно-технічною документацією.

Безпечність промислової продукції - властивість продукції забезпечити і зберегти протягом певного терміну експлуатації рівень безпеки персоналу, людського оточення і довкілля у межах, обумовлених вимогами чинних нормативних актів та досягнутим науково-технічним рівнем.

Безпечні умови праці, безпека праці - став умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усу­нуто або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує гра­нично допустимих значень.

Важкогорючий матеріал - матеріал, який під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та далі горить, чи тліє, чи обвуглюється при наявності джерела запалювання, а після його ліквідування горіння чи тління припиняється.

Вентиляція — регульований повітряний обмін у приміщеннях, сприятливий для здоров'я людини; сукупність технічних заходів, які забезпечують такий повітряний обмін.

Види нагляду - спеціалізація в здійсненні державного нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості за галузевою ознакою, залежно від особливостей неконтролюючих галузей народного господарства або контрольованих, різновидностей обладнання, робіт:, наприклад, вугільний нагляд, котлонагляд, газовий нагляд, нагляд за охороною надр.

Виконання трудових обов'язків - трудова діяльність за встановленими нормами, правилами та інструкціями.

Вимоги безпеки (праці) — вимоги, встановлені актами законодавства, нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких гарантує безпечні умови праці та регламентує поведінку працівника.

Виробничий мікроклімат - поняття, яке характеризується дією таких параметрів виробничого середовища, як температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання навколишніх поверхонь.

Виробничий ризик — ймовірність ушкодження здоров'я працівника під • час виконання ним трудових обов'язків, що обумовлена ступенем шкідливості та (або) небезпечності умов праці й науково-технічним станом виробництва.

Виникнення пожежі - сукупність процесів, що призводять до пожежі.

Випадок травмування - факт порушення природної цілісності або нормального функціонування організму людини.

Виробнича санітарія - система організаційних і технічних засобів, що попереджують або зменшують дію на працівників шкідливих виробничих факторів.

Виробнича травма - травма, що сталася внаслідок дії виробничих чинників.

Виробниче приміщення - замкнений простір у будівлях і спорудах, призначений для трудової діяльності людей.

Виробниче середовище - сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та інших чинників, що діють на людину під час виконання нею трудових обов'язків.

Виробничий травматизм - явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Вібраційна хвороба - професійне захворювання, що спричинюється тривалою дією вібрації, яка передається через руки або поверхнюЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конспект лекцій з патологічної фізіології

  Конспект урока >> Медицина, здоровье
  Конспект лекцій з патологічної фізіології Лекція № 1. Тема: Вступ до дисцип ... з харчовими алергенами та іншими факторами. Лекція № 6. Тема: Хвороботворна дія фізичних ... центри швидко виснажуються, настає позамежове (охоронне) гальмування. Головні функціональні ...
 2. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... знань та умінь. Даний Конспект лекцій відповідає програмі нормативної ... іал у ньому викладений у вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТ ... норм. Реально існують системи безпеки: охорона праці, охорона природного середовища, БЖДЛ, захист в НС ...
 3. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... товарних ринках; участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і ко­оперуванні виробництва ... ; - транспорт, включаючи транспортні засоби; - енергетика; охорона здоров'я та фармацевтична промисловість ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... іни «Охорона праці в галузі», а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичн ... охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.Основні поняття у галузі охорони прац ...
 5. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і ядерної безпеки, органи контролю за охороною праці, інші органи державного нагляду, спец ... студентів спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне проектування" складений ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019168853759766