Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
На станции электрифицируются все пути, кроме подъездного к тяговой подстанции Стрелки, примыкающие к главному пути, имеют марку 1/11 (на одиннадцать м...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Этот способ основан на обработке результатов испытаний почти двухсот различных моделей и натуральных судов Метод может применяться для расчета сопроти...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
В удовлетворении постоянно растущих потребностей народного хозяйства нашей страны в перевозках пассажиров и грузов автомобильный транспорт занимает ве...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
При внедрении в эксплуатацию новых воздушных судов на конкретных авиалиниях, может быть достигнуто снижение себестоимости авиаперевозок по сравнению с...полностью>>

Главная > Реферат >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сутність та термінологія логістики

План

1.1. Етимологія та історія логістики

1.2. Дефініція логістики

1.3. Термінологія логістики

1.4. Структуризація логістичних систем

1.5. Перспективи використання логістики в Україні

1.1. Етимологія та історія логістики

Термін "логістика" має багатовікову історію. Грецьке за походженням слово "логістика" є у всіх основних європейських мовах, але використовується у різних (в основному в двох) значеннях. В Древній Греції воно означало мистецтво міркування [6, с.87], виконання розрахунків [1, 4]. Спеціальних державних контролерів називали логістами, і в IV ст. до н.е. в Древній Греції їх було десять. Герхард Соммере [8] вказує, що немає ніяких підстав вважати, що поняття логістики походить від грецького слова "логіка" чи прикметника "логічний". У Римській імперії це слово означало правила розподілу продуктів.

Дещо пізніше логістика зустрічається у військовій науці. Про військову логістику у Візантійській імперії Цісар Леонтас VI Візантійський (886 - 911 рр.) писав: "Справою логістики є утримувати армію, належно озброювати та організовувати, постачати військовими засобами, своєчасно й достатньо піклуватися про її потреби, кожний похід відповідно готувати. Це значить розраховувати час і простір, територію у зв'язку із пересуванням армій так само, як і правильно оцінити силу противника, і ці функції у відповідності до руху та розподілу власних збройних сил [8].

В подальшому паралельно існувало два значення логістики. Так, німецький філософ, фізик, математик (XVII-XVIII ст. ст.), Вільгельм Лейбніц називав логістикою математичну логіку, формальну логіку. Таке розуміння було офіційно зак­ріплене на філософському конгресі в Женеві в 1904 р. Вперше застосування понят­тя логістики в літературі відомо з 1780 р. В 1830 р. швейцарський барон, французь­кий генерал, а пізніше російський генерал-лейтенант, військовий теоретик А.А. Жоміні у своєму творі "Трактат про мистецтво воєн" визначає логістику як третю гілку військової науки поряд із стратегією і тактикою. Підтвердження вживання тер­міна логістики в такому розумінні можна знайти в США, Англії, Італії, Німеччині.

В німецькій літературі немає ніякого підтвердження, що поняття логістики застосовувалося під час другої світової війни. Однак побутує думка, що в середині ХХ століття значення логістики знову набуло попередньої ваги у зв'язку з труднощами в постачанні американської армії у другій світовій війні і в Європу повер­нулось із мовного вживання в США. В східноєвропейських державах, особливо членах колишнього Варшавського пакту, цього поняття строго уникали як у військовому, так і мовному вживанні. Як складовій імперіаліс­тичної військової доктрини йому не було місця у соціалістичному мовному вживанні. Однак від середини 80-х років це ґрунтовно змінилось.

Успішне постачання американської армії у другій світовій війні логічно ініціювало розуміння того, що проблеми матеріально-технічного забезпечення, які вирішуються у промисловості, споріднені із аналогічними проблемами у військовій логістиці. Іншими словами, чи не є проблеми гарантування безперервного процесу постачання, виробництва, збуту, розподілу та доставки продукції до споживача (консу­мента) у промисловості характерними для логістичних процесів?

Американський спеціаліст з системного аналізу професор О.Моргенштерн розглядає логістику як части­ну вчення про організацію і економіку виробництва, яка охоплює заготівельну, виробничу та дистрибуційну логістику [8].

Подальший перебіг розвитку теорії логістики в США дозволяє знайти такі категорії, як бізнес-логістика, маркетинг-логістика, промислова логістика, логістика менеджменту, логістика розподілу, логістика забезпечення тощо.

В Німеччині на перших порах логістичні рішення стосувались окремих функціональних сфер, що викликало вживання таких термінів як заготівельна логістика, транспортна логістика, торговельна логістика, логістика збуту, логістика переробки відходів, виробнича логістика тощо. Однак подальший розвиток теорії логістики досягає закономірного рівня і знаходить своє втілення в практичній діяльності у формі так званих логістичних центрів.

У Франції до недавнього часу розвиток теорії логістики формувався термінологічно як матеріально-технічне забезпе­чення (МТЗ). Ерм Мате та Даніель Тиксьє [3, с.9] вказують, що "... не менее века отделяет время, когда генерал Жомини, исследовавший военное искусство эпохи наполеоновских войн, впервые предложил соответствующее сегодняшним понятиям описание функций МТЗ, от появления термина "маркетинг", в муках рожденного Великой депрессией." Таке трактування існувало аж до 1986р., коли професійна асоціація "Національна рада керуючих МТЗ збуту" була перейменована в "Раду керуючих логістики".

В сучасних Європейських мовах слово логістика загалом використовується в двох значеннях: 1) математична логіка; 2) техніка і технологія транспортно-складсь­­ких робіт у військовій і цивільній сферах. У деяких мовах (іспанській, італійській, англійській) це слово використовується тільки в другому значенні. Так, в найновішому виданні Американської енцикло­педії логістика визначається як "управление перемещением и материально-техническим обеспечением вооружен­ных сил. Наряду с тактикой, стратегией и разведкой логистика является одним из четырех важнейших элементов военной науки... Термином "логистика" может также обозначаться снабженческо-сбытовая деятельность гражданских предприятий".

На початку 90-х рр. термін "логістика" став використовуватися не тільки в спеціальній літературі, але і в засобах масової інформації для означення нового напряму в науці - теорії і практиці управління матеріальним і відповідним інформаційним потоком, тобто у всьому комплексі питань, пов'язаних з процесами обігу сировини, матеріалів, готової продукції, їх доставкою від постачальника до заводу-виробника і від заводу-виробника до кінцевого споживача у відповідності до вимог та інтересів останнього.

Актуальність впровадження логістики підтверджується даними про те, що витрати в сфері МТЗ складають 20-30% валового внутрішнього продукту розвинутих країн і тим, що 95-98% часу знаходження матеріалів на підприємстві припадає на виконання вантажних і транспортно-складських робіт, а один відсоток скорочення витрат на виконання логістичних функцій еквівалентний 10% приросту обсягу збуту.

Логістичні витрати в США в 1989 р. склали 11,1% вартості валового національного продукту.

В розвинутих країнах Америки, Європи уже тривалий час функціонують різноман­ітні національні товариства, організації, асоціації з логістики, створена Європейська логістична асоціація (ЕЛА). В США існують такі організації як Това­риство інженерів-логістів, Американське товариство з проблем управління закупівлею (одна з найстаріших логістичних організацій, заснована в 1915 р) та ін.

Названа актуальність підтверджується також великою кількістю періодичних видань, присвячених цілком або частко­во проблемам логістики (наприклад "Logistics Management" (Великобританія), "Logistica" (Італія), "Logistiсs" (Великобританія), "Logistik Spektrum" (ФРН), "Logistiques Magasine" (Франція), "Materials Management and Distribution" (Канада) та ін.).

1.2. Дефініція логістики

Логістика як нова теорія підприємницької діяльності почала використовуватися на підприємствах з початку 80-х років. Власне, поглиблення спеціалізації сформувало систему підвищених вимог підприємств до своїх партнерів по виробництву. І це знайшло своє відображення у створеному, з метою виявлення і вирішення проблем, що виникають або можуть виникнути в майбутньому у виробництві чи бізнесі, найбільш узагальненому, всеохоп­люючому понятті "логістика".

Формування загального визначення (дефініція) поняття "логістика" відбувалося (цілком закономірно) у взаємозв'язку з виникаючими теоретичними проблемами, з часом інтегруючись у системоохоплюючий механізм. Історично склалося, що логістика була вперше широко задіяна у військовій галузі з метою комплексного забезпечення воюючих сторін, гарантій їх боротьби та готовності до дії. Доки ці проблеми не знаходяться в поєднаній реалізації і мають виключно репрезентативний характер, завдання з заготівлі та забезпечення є досить проблематичними. Але у випадку їх інтеграції ці ж завдання вирішуються строгіше географічно, в часі, за кількістю та асортиментом. Тому цей загальний підхід мати у відповідному місці, у відповідний час відповідний матеріал відповідної якості та асортименту, і це, можливо, відповідає мінімальним витратам в заготівельній, виробничій та дистрибуційній сферах, і складає основу визначення терміну "логістика".

Зважаючи на те, що метою логістики є отримання потрібних товарів або послуг у потрібному місці, в потрібний час, за базисних умов та одержання підприємством найбільшого доходу, логістику можна трактувати як механізм досягнення компромісу (узгодження) між виконанням зобов'язань і необхідними для цього витратами, тобто і споживач задоволений рівнем виконання його замовлень, і витрати виробника (надавача послуг) є для нього бажаними. При цьому слід враховувати, що як і в постачанні чи збуті, в зону дослідження логістики попадають диспозиційні, торгові, транспортні процеси, процеси складування та пакування, виробничого планування та управління тощо.

Існує декілька визначень логістики. Одне з них: місією логістики може бути визначений розвиток логістичної системи, який призводить до можливо найнижчих витрат на логістичному об'єкті. Інше: логістика є процесом планування, контролю та управління формуванням матеріального потоку, його складуванням та інтегрованою інформацією від місця виготовлення до місця споживання з метою пристосування до потреб споживача.

Євген Крикавський в монографії “Пріоритети стабілізації економіки” наводить наступне визначення: логістика комплексно охоплює планування і управління потоком матеріалів, складових частин і виробів і включно до цього необхідним інформаційним потоком з метою прискорення загального потоку і мінімізації загальних витрат для здійснення процесу постачання, виробництва та збуту продукції [5].

М. Окландер в книзі “Концепція промислової логістики - Економіка України” наголошує, що логістику слід розглядати як інтегровану функцію управління матеріалопотоками, а також як міждисциплінарну науку.

Голова правління Німецького федерального об'єднання з логістики вважає, що логістика - це основна функція управління і контролю матеріалопотоків як всередині фірми, так і поза нею.

Англійська національна рада з управління розподілом трактує логістику як об'єднання двох або більше видів діяльності з метою планування, впровадження і спостереження за високим рівнем сировинного потоку, запасами незавершеного виробництва і кінцевою продукцією на шляху від її виробництва до споживання.

Американська рада з управління логістикою вважає, що логістика - це процес планування, реалізації і управління ефективним економічним рухом і зберіганням сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції та зв'язаної з усім цим інформації з пункту походження у пункт споживання з метою забезпечення відповідності вимогам споживача.

А.Н. Родников в термінологічному словнику “Логістика” наводить наступне трактування логістики. "Логистика - наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и др. материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутри­заводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранении, обработки соответствующей информации."

Таким чином, різноманітність визначень логістики пояснюється швидше формою (багатством національних мов), а не змістом. Разом з тим дефініція логістики закономірно вимагає збагачення визначення логістики, оскільки в цьому понятті на практиці інтегрується все більше нових сфер та функціональних галузей (технологічна підготовка виробництва, обробка відходів та утилізація, розробка товарів, науково-дослідна та конструкторська робота тощо). Не останнім доказом цього можна вважати створення відповідних логістичних центрів.

Є. Крикавський пропонує наступне загальне визначення: логістика - це наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв'язками. Таке визначення враховує наступні суттєві елементи: по-перше, термінологічне тлумачення "заземлене" до якоїсь системи, відповідно обмеженої, хоч і відкритої, але здатної адаптуватися до порушень в зовнішньому середовищі; по-друге на основі теорії логістики чи без неї функціонально це завжди менеджмент в його функціях планування, управління, контролю тощо; по-третє, грунтується на ефекті синергічного зв'язку. Суть його полягає в тому, що система з синергічними зв'язками (а в економіці вона для того і створюється штучно) забезпечує приріст загального ефекту кооперованих дій елементів системи до величини більшої, ніж сума ефектів цих же елементів, що діють незалежно.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Логістика. Навчально-методичний посібник

  Книга >> Транспорт
  ... 1. Теоретичні та методологічні засади логістики. Тема 1. Сутність та організаційн ... подає біля 25 визначень логістики, що наведені у термінологічних словниках, підручниках, ... продукції. По визначенню автора термінологічного словаря з логістики Роднікова А. Н., ...
 2. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  ... сть, сутність та функції. Питання, які необхідно розглянути. 1. Необхідність та еволюція грошей 2. Сутність ... дно з вищенаведеною термінологією. Випускають їх ... лого ряду елементів. Основними з них є: Назва, купюрність та ... і бюджету уряд стикається з проб­лемою ...
 3. Зміст та функціональна структура логістики підприємства

  Реферат >> Транспорт
  ... ОПТ є виявлення "вузьких місць, за термінологією її творців - критичних ресурсів, якими можуть ... та об'єкти логістики підприємств Сутність методу логістики підприємства полягає в розумінні логістики ...
 4. Сутність маркетингу (2)

  Лекция >> Маркетинг
  ... запити); 2. Сутність, типи та види вимірювання попиту; 3. Товари та послуги; 4. Вартість; 5. Задоволення ... з конкретної номенклатури товарів на певний термін). 5. Залежно від виду діяльності: - ... до ринку як до єдиного цілого, політику ж сегментації не ...
 5. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... ) писав про четвертий вимір, про містику логіки, про науку і розум. У книз ... багатозначність. Така тенденція є характерною і для формування наукових категоріальних та термінологічних ... не повідомляє про його сутність та характер, а, подруге, саме уявлення про ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017039775848389