Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

География->Реферат
Точний вік шведського прапора невідомий, але найстаріші зображення синього полотнища з жовтим хрестом датуються XVI століттям. Згідно з королівським у...полностью>>
География->Реферат
Греція, по-грецьки Еллада - країна на Південному сході Європи. Країна є найпівденнішою околицею Балканського півострова. Вона межує з Албанією, Болгар...полностью>>
География->Реферат
Грузія розташована в центральній і західній частині Південного Кавказу, її сусідами з півночі є Російська Федерація, зі сходу Республіка Азербайджан, ...полностью>>
География->Реферат
Загальна довжина державного кордону складає 3496 км. На півночі переважну частину кордону складає територіальний відрізок Балтійського моря - 440 км, ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >География

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

з курсу «Регіональної економіки»

на тему

«Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Одеської області»

Київ 2010

Зміст

Вступ 3

1.Роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Одеської області 5

2.Передумови розвитку та розміщення господарського комплексу Одеської області: історичні, природні, демографічні, екологічні 7

Таблиця 1 9

Національний склад населення Одеської області [16]. 9

Рисунок 1. Безробіття в розрізі міст Одеської області. 10

Рисунок 2. Середньомісячна заробітна плата в розрізі міст Одеської області. 10

3.Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Одеської області 12

4.Територіальна структура господарства Одеської області 16

Рисунок 3. Господарство Одеської області. 17

5.Участь Одеської області у внутрідержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках 20

6.Проблеми та перспективи розвитку та розміщення господарського комплексу Одеської області 24

Висновки 27

Список використаної літератури 30

Інтернет-ресурси 31

Додатки 32

1.Адміністративно-територіальний поділ та основні транспортні шляхи. 32

2.Тенденції розвитку виробництва. 33

3.Продуктивність вирощування деяких сільськогосподарських культур в Одеській області. 33

4.Обсяги реалізованої промислової продукції 35

5.Темпи зростання обсягів виконаних будівельних робіт 35

Вступ

Розміщення господарського комплексу є об’єктом дослідження регіональної економіки як науки та навчальної дисципліни. Особливості розміщення господарського комплексу Одеської області вивчає навчальний предмет регіональна економіка та розміщення продуктивних сил. Предметом вивчення є виявлення закономірностей та визначення принципів і факторів територіальної організації продуктивних сил економічних районів, їх сучасне і перспективне розміщення.

Оскільки завданнями регіональної економіки є забезпечення ефективності суспільного виробництва за рахунок раціонального розміщення виробництва, забезпечення комплексного розвитку регіонів, удосконалення поділу праці та територіальної організації виробництва, споживання, умов проживання та обслуговування населення, розробка та реалізація регіональних програм економічного та соціального розвитку, то вивчення особливостей розміщення господарського комплексу Одеської області є важливою складовою курсу регіональної економіки. Ці знання є важливою ланкою підготовки фахівця в умовах ринкової економіки, адже дають об’єктивну картину розвитку регіону та наводять сучасні та актуальні статистичні дані.

Об’єктом дослідження цієї роботи є елементи просторової організації продуктивних сил Одеської області – населення, трудові та природні ресурси, виробництво і сферу обслуговування, галузеві та міжгалузеві комплекси, соціальну інфраструктуру, територіальні системи господарювання, тобто продуктивні сили регіону. Предметом дослідження є економічні та соціальні проблеми просторової організації суспільства, територіальні економічні системи, сукупність факторів, що обумовлюють формування і розвиток продуктивних сил у межах Одеської області.

Метою роботи є дослідження ролі та значення господарського комплексу у розвитку економіки Одеської області, передумови розвитку та розміщення господарського комплексу території, сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу регіону, територіальна структура господарства території, участь Одеської області у внутрідержавному територіальному поділі праці України та економічних зв’язках, проблеми та перспективи розвитку, розміщення господарського комплексу цього регіону.

Завданням роботи є висвітлення основних тенденцій розвитку Одеської області, загальна характеристика її економічного розвитку, аналіз сучасних статистичних даних та прогнозування подальшого розвитку регіону, всебічне дослідження економічного та соціального стану цієї території, її зв’язки та вплив на сусідні області та економіку всієї України.

Методами дослідження особливостей розміщення господарського комплексу є інформаційний – збирання та обробка інформації, аналітичний – проведення аналізу одержаної інформації, її систематизація та інтерпретація з метою отримання наукових і практичних результатів, алгоритмічний – визначення чіткого порядку дослідження теми, модельний – прогнозування подальшого розвитку регіону на основі аналізу його сучасних тенденцій розвитку.

 1. Роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Одеської області

Одеська область відіграє важливу роль в економіці України. Вона є головним морським зовнішньоторговельним виходом країни, обслуговує міжнародні транзитні вантажо- і пасажиропотоки, виконує найважливіші транспортно-розподільні функції на національному і міжнародному рівнях, є провідним регіоном України за рівнем розвитку морегосподарського комплексу і галузей, зв'язаних з використанням ресурсів моря і світового океану. Одеська область є одним з найбільш перспективних регіонів України щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності, спільного підприємництва, формування спеціальних (вільних) економічних зон, є одним з найбільш перспективних рекреаційних регіонів приморського типу для розвитку туризму.

На півночі Одеська область межує з Вінницькою та Кіровоградською, на сході — з Миколаївською областями, на заході — з Молдовою, на південному заході — частина державного кордону України з Румунією. Всього в межах області пролягають 1362 кілометри державного кордону. Площа Одеської області складає 5,5 % території України [16].

Геополітичне положення Одещини обумовлене як вигідним транспортно-географічним розміщенням, так і зростаючою активізацією її участі у великих європейських міжрегіональних організаціях — Асамблеї Європейських Регіонів і Робітничої Співдружності Придунайських Країн. Будучи частиною морського фасаду країни, Одеська область значною мірою сприяє активній участі України в роботі країн-членів Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС).

Одеська область має розвинену економіку. Вона має значний науково-технічний і проектно-конструкторський потенціал, є центром підготовки кадрів, а також здійснення науково-технічної, інформаційної, інноваційної й інвестиційної діяльності регіонального і національного масштабу, виділяється як важливий регіон інтенсивного сільського господарства з високою часткою зрошуваного землеробства й індустрією переробки сільськогосподарської продукції, є одним з центрів машинобудування, легкої і хімічної промисловості регіонального і національного масштабу. Частка інноваційно активних промислових підприємств в області у 2008 році склала 11,4% від загальної кількості промислових підприємств [20].

За станом на 1 січня 2007 року в області зареєстровано 1061 сільськогосподарське підприємство. На базі 483 колективних сільськогосподарських підприємств створено 857 агроформувань ринкового типу. Державні акти, що дають право приватної власності на землю, отримали 75,9 тис. осіб [16].

Основними промисловими галузями Одеської області є машинобудування та металообробка, паливна, хімічна та нафтохімічна промисловість, медична, легка та харчова промисловість.

Морегосподарський комплекс області включає в себе 7 морських портів, 5 судноремонтних заводів, найкрупніші державні судноплавні компанії та понад 20 приватних судноплавних компаній, майже 80 приватних крюїнгових та понад 90 експедиторських і агентських компаній.

Систему морських торговельних портів утворюють 7 виробничих одиниць розташованих по всьому морському узбережжю області й у гирлі ріки Дунай.

Особливість економіко-географічного розташування області, сприятливі природно-кліматичні умови, різноманітні природні лікувальні ресурси, наявність піщаних пляжів, розвинута мережа водних, залізничних та автомобільних магістралей обумовлюють розвиток в області сфери туризму і рекреації. Тут існують понад 5000 об’єктів культурної спадщини та 120 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення [16].

На території області є 92 природно-заповідні зони, у тому числі державного значення – Дунайський біосферний заповідник, Дунайські і Дністровські плавні, ландшафтний парк "Тилігульський", ботанічний сад Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 19 парків-пам'ятників садово-паркового мистецтва тощо.

Отже, Одеська область відіграє важливе в економіці України. На її території розміщені важливі підприємства державного та міждержавного значення. Господарський комплекс відіграє провідну роль в розвитку цього регіону, визначає його вагомий вплив в економіку держави.

 1. Передумови розвитку та розміщення господарського комплексу Одеської області: історичні, природні, демографічні, екологічні

Історичні передумови. Систематичне заселення та господарське освоєння території, на якій розташована Одеська область, почалось на початку XIX ст. До середини 30-х років переселенський рух був в основному землеробського характеру, однак швидке зростання міст та зменшення вільних резервів державних земель посилили роль неземлеробського міграційного руху до міст.

Надзвичайно важливим чинником, що сприяв господарському освоєнню та заселенню краю, було будівництво залізниць. Це значно покращило транспортно-географічне положення Одеси і разом з наявністю різних видів сільськогосподарської сировини мало вирішальний вплив на швидкий розвиток обробної промисловості міста [16].

Природні передумови. Взагалі інтегральний природно ресурсний потенціал області невисокий, що пояснюється відносною бідністю корисними копалинами. Але є два фактори, які цілком компенсують дефіцит мінеральних ресурсів: це теплий клімат і море. Перший сприяв формування потужного агропромислового комплексу й унікального для України рекреаційного комплексу з південною специфікацією. Вихід до моря, крім рекреаційного значення, має велике економічне: завдяки цьому в районі сформувалися припортові комплекси, які працюють як на українській сировині (зерно, цукор, риба – переробляються й вивозяться в інші регіони країни й за кордон), так і на довізній з інших країн (аміак, суперфосфорна кислота, чаю, значною мірою тютюн, нафта, бавовна, джут). Завдяки морю однією з провідних галузей стало суднобудування [10, c. 497].

Головне природне багатство області — її земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом вони формують високий агропромисловий потенціал регіону.

В області понад 2,5 млн. га сільськогосподарських угідь, у тому числі більш 2 млн. га ріллі, більше 80 тис. га виноградників і садів. Клімат краю, особливо в південній частині області, посушливий. Тому тут майже 10 % оброблюваних земель зрошуються. Тепле море, лікувальні грязі, мінеральні води, морські пляжі створюють винятково високий рекреаційний потенціал Одещини [16].

Основними корисними копалинами в області є вапняк (родовища Загнітківське, Єлизаветівське, Главанське), мармур (Білгород-Дністровське), глина (Шкодовогірське), нафта (Східносаратське), Куяльницькі лікувальні грязі тощо [7, c. 12-13].

На території області розташовано ряд великих об'єктів природно-заповідного фонду регіонального, національного і міжнародного масштабу. Область має перспективи для розвитку біосферно-природоохоронного сектора економіки. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані високоцінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має національне і міжнародне значення. Тут розташований Дунайський біосферний заповідник, заказники Савранський ліс, Дністровські плавні, Філофорне поле Зернова [16].

Демографічні передумови. По Одеській області загальна кількість наявного населення станом на 1 грудня 2009 р. становила 2 млн. 391 тис. осіб. Кількість міського населення становила 1 млн. 595 тис. осіб, або 66,7%, сільського — 796 тис. осіб, або 33,3%.

Таблиця 1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ МІСЬКОГО ТА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  Реферат >> Астрономия
  ... ВЕРСИТЕТ Кафедра розміщення продуктивних сил ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ МІСЬКОГО ... на півдні — до Одеської і Кіровоградської областей. У цьому регіоні є ... це вилучаються з господарського обороту значні за ... ічного прогресу (комплексів сільськогосподарських машин ...
 2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2)

  Учебное пособие >> Экономика
  ... розміщення продуктивних сил, а також з найсуттєвішими особливостями сучасного розвитку міжгалузевих і регіональних господарських комплекс ... Одеській областях. Мужиївське родовище Закарпатської області ... (на півдні Одеської області); експериментальна економічна ...
 3. Розміщення продуктивних сил України

  Реферат >> География
  ... не відповідає розміщенню водомістких господарських комплексів. Найменша кількість ... в Івано-Франківській, Одеській областях та Автономній Республіці Крим. ... також продукцію оборного призначення. Особливості розміщення і територіальна структура: промисловості, ...
 4. Розвиток і розміщення харчової промисловості

  Курсовая работа >> Экономика
  ... харчової промисловості в господарському комплексі України. Харчова ... ій, Вінницькій та Одеській областях. Виробництво махорки зосереджено ... комплексу за підгалузями сформувалася залежно від наявності ресурсів молока, його якості та особливостей розміщення ...
 5. Розміщення водних ресурсів України і їх економічна характеристика

  Реферат >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... не відповідає розміщенню водоємних галузей господарського комплексу (табл. 2). Найбі ... вської, Донецької і Луганської областей. Особливо незадовільний стан якості ... Джерелами забруднення р. Дунай у межах Одеської області є Кілійський маслозавод, Ізмаїльський ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0099990367889404