Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Стратегия роста нацелена на использование предоставляемых рынком возможностей. Работа со старым продуктом на старом рынке не требует новых знаний и ум...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В условиях рыночных отношений целью предпринимательской деятельности является получение прибыли Показатели финансовых результатов характеризуют абсолю...полностью>>
Менеджмент->Дипломная работа
Вообще, термин «организационная культура» охватывает большую часть явлений духовной и материальной жизни коллектива, а именно, доминирующие в нем мора...полностью>>
Менеджмент->Дипломная работа
Финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресу...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Характер змісту і властивості процесу управління

 • Основні складові частини організації.

 • Характер змісту і властивості процесу управління.

 • Еволюція способів координації і їхній вплив на тип організації.

1.Основні складові частини організації

Якщо основу будь-якого підприємства становлять процеси виробництва продукції й/або надання послуги, то персонал або автоматичні механізми, безпосередньо зайняті в цих процесах можна розглядати як операторів, що утворять операційне ядро підприємства. Операційне ядро є тією базовою частиною організаційної структури, що перетворює ресурси в продукцію і є присутнім абсолютно на всіх, навіть найменших підприємствах.

Крім операторів на кожнім підприємстві повинен бути, принаймні, один спеціально виділений менеджер, що займає таке положення (стратегічну вершину), що дозволяє йому контролювати й погоджувати дії операторів, утримувати в полі зору систему в цілому і направляти її розвиток відповідно до обраної стратегії.

У міру росту організації число таких керівників буде зростати - причому не тільки співробітників, що управляють операторами, але й менеджерів, що управляють менеджерами. У цьому випадку виникає деяка вертикаль управління або ієрархія владних повноважень від операційного ядра до стратегічноївершини, представлена менеджментом нижньої й середньої ланки [32].

У міру ускладнення організації виділених трьох частин виявляється недостатньо, виникає необхідність у появі ще однієї групи співробітників - аналітиків, які не маючи безпосередніх розпорядницьких повноважень, взаємодіючи з лінійними керівниками, впливають на процеси виробництва шляхом дослідження й оптимізації процесів виробництва, складання виробничих графіків, розробки технологічних норм і стандартів, підготовки й навчанні персоналу. Аналітики утворять так називані штабні служби або організаційну техноструктуру [28].

На більшості підприємств також є штатні організаційні одиниці, в обов'язку яких входить надання різних внутрішніх послуг, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції, але прямо або побічно сприятливому підвищенню ефективності функціонування підприємства. Це допоміжний персонал, що може включати найрізноманітніші служби: від юридичного відділу, відділу зв'язків із громадськістю і НІОКР до охорони і заводської їдальні.

Перераховані базові частини організації зображені на (рис.1.),на якому чітко видно, що стратегічна вершина, з'єднана ієрархією, що розширюється донизу, вертикалі управління з операційним ядром, утворюють основу всієї конструкції. Ці три частини зв'язані суцільними стрілками, спрямованими на підлеглий об'єкт (об'єкт управління), які демонструють, що ці частини об'єднані єдиним ланцюжком формальних владних повноважень.

Рис.1. Основні частини організації [32]

Штабні служби й допоміжний персонал зображені по обох сторони від основної вертикалі управління, що підкреслює їхній непрямий зв'язок з основною лінією влади й опосередкований вплив на інші частини організації, відображене пунктирними стрілками.

Ідеологія організації зображена у вигляді ореола, що оточує систему в цілому.

Кожна активно діюча організація має складову частину, яку можна назвати ідеологічною, і яка задає напрямок формування традицій і переконань організації, формує організаційну культуру.

Спроби певним чином впливати на організацію, вплинути на її рішення вживають і ззовні. У групу зовнішніх фігур впливу, дії яких створюють навколо організації якесь силове поле, можуть входити її власники, профспілки й інші асоціації найманих робітників, постачальники, клієнти, партнери, конкуренти, а також різного роду суспільні сили - урядові організації, групи з особливими інтересами та інше. Всі разом вони утворять зовнішню коаліцію.

У деяких випадках зовнішня коаліція поводиться в достатній мірі пасивно (наприклад, власники акцій організації з розпиленим акціонерним капіталом). Іноді в ній домінує одна активна фігура впливу або група діючих спільно фігур. У деяких інших випадках зовнішня коаліція може виступати в роз'єднаному виді, оскільки різні групи керуються різними мотивами й роблять різний тиск на організацію [19].

Усяка діяльність задає два фундаментальних і конфронтуючих один одному вимоги: необхідність поділу праці для виконання різних завдань і потреба в його координації в рамках цілісного процесу. Тому організаційні структури можуть визначатися й залежно від способів поділу праці й координації діяльності.

2 Характер змісту і властивості процесу управління

У системі управління підприємством основним і провідним її «елементом» є процеси управління. Процес управління в порівнянні з іншими елементами (категоріями) системи управління значною мірою залежить від людського фактору, що перешкоджає її формалізацію. Як всяке реальне функціонування, процес управління найбільш повно і розгорнуто характеризує систему управління в цілому. У той же час він є найбільш складним для аналізу. Процес управління:

 • визначається характером розв'язуваних завдань;

 • має специфічні властивості;

 • може бути класифікований на основі окремих операцій залежно від конкретних умов.

2.1. Характер змісту процесу управління

Характер змісту процесу управління визначається характером вирішуваних завдань. Залежно від цього розрізняють наступні аспекти змісту управління (рис. 12):

 

■ Методологічне зміст управління передбачає представлення процесу управління у вигляді послідовності чотирьох  його етапів: визначення мети, оцінки ситуації, визначення проблеми та знаходження рішення управлінського рішення (рис. 13).

 • Мета - це уявлення керівника про те, якою повинна бути керована ним система, тобто це ідеальний образ бажаного, можливого і необхідного стану. Процес управління починається з з'ясування, визначення та постановки мети впливу. Категорія «мета» означає планований результат, який виступає як єдність бажаного і можливого.

 • Ситуація - це стан керованої системи, що оцінюється щодо мети. Ситуація характеризується сукупністю врахованих факторів, вимірюваних показників (змінних) і їх оцінкою. Стан системи ніколи не може бути тотожно мети. Отже, завжди існують ситуації, які треба оцінювати.

 • Проблема - це протиріччя між бажаним (метою) і дійсністю (ситуацією). Для його дозволу, для наближення системи до мети необхідний акт впливу. Протиріччя, на вирішення якої має бути спрямована дія, і є проблема. Без визначення проблеми неможливий ніякий управлінське рішення.

 • Управлінське рішення як завершальний етап процесу управління є знаходження шляхів вирішення проблеми та організаційну роботу з практичного її вирішення в керованій системі. Рішення є заключним етапом процесу управління, його з'єднанням з процесом виробництва, імпульсом впливу керуючої системи на керовану.

Процес управління має і економічний зміст. Воно обумовлено тим, що в процесі управління знаходить своє вираження використання ресурсів виробництва - від оцінки їх наявності до перетворення на продукт. Виходячи з цього, економічний зміст процесу управління можна представити як етапи використання ресурсів, руху фондів, які здійснюються працею в керованій системі. Економічний зміст процесу управління проявляється при виконанні наступних етапів (рис. 14):

 • Встановлення економічних потреб;

 • Оцінка наявності ресурсів;

 • розподіл ресурсів;

 • використання ресурсів.

■ Соціальний зміст процесу управління розкривається роллю людини в її здійсненні. Кожний етап цього процесу (цілеспрямування, оцінка ситуації, визначення проблеми, прийняття управлінського рішення) припускає неодмінна участь людини.

■ Організаційний зміст процесу управління виявляється у послідовності використання організаційних важелів впливу - етапів (рис. 15):

 • Регламентування (регламент - сукупність правил, положень, що визначають порядок виконання робіт);

 • нормування - показник, що характеризує відносну величину (ступінь) використання знарядь і предметів праці, живої праці, грошових коштів тощо, їх витрачання на одиницю продукції, площі, ваги і т. п.;

 • Інструктування - процесу роз'яснення порядку і способу виконання якої-небудь роботи або дії;

 • Вказівки на міру відповідальності за невиконання або неправильне виконання дорученої роботи.

■ Функціональний зміст процесу управління виявляється у масштабній послідовності та перевагах реалізації основних функцій управління. Тут можна виділити наступні форми прояву цілеспрямованого впливу на колективи людей (рис. 16):

 • планування, прогнозування - вироблення і постановка цілей та завдань у сфері управління виробництвом, а також визначення шляхів і засобів реалізації планів для досягнення поставлених цілей;

 • Організація - створення нових і впорядкування функціонуючих організаційних структур управління як елементи процесу реалізації планів;

 • Координація, регулювання - забезпечення необхідної узгодженості дій людей як елемент процесу реалізації намічених планів;

 • Стимулювання, активізація-спонукання людей до дії, що передбачає забезпечення підвищення ефективності діяльності системи управління як елемент процесу реалізації планів;

 • Контроль, аналіз, облік - систематичне спостереження за діяльністю людей для виявлення відхилень від встановлених норм, правил і вимог у процесі реалізації планів.

■ Інформаційний зміст процесу управління виявляється у послідовності виконання робіт в процесі управління на наступних етапах (мал. 17):

• пошук інформації;

• комплектування інформації;

• обробка інформації;

• передача інформації. 

2.2. Властивості процесу управління

Процес управління має специфічні властивості, які відображають його особливості (рис. 18).

 

 

Властивість мінливості (динамічності) проявляється в постійній зміні процесу управління за його спрямованості, проблематики, характеру здійснення, а також у динамічності взаємодії різних його етапів і операцій. Процес управління переходить з однієї ступені системи управління на іншу, здійснюючи в різному взаємодії ланок управління.

Властивість непохитності виявляється у виникненні в процесі управління та відповідному закріпленні певних каналів його здійснення. Вони утворюють природну структурну основу системи управління, яка закріплюється в організаційних актах її стабілізації і служить системоутворюючим фактором процесу управління. Завдяки такому властивості утворюється власне система управління, яка являє собою сукупність стійких зв'язків процесу управління між ланками, які його здійснюють.

Властивість безперервності процесу управління може проявлятися по-різному в залежності від рівня управління, особливостей самого процесу виробництва (чи є воно одиничним, серійним, масовим і пр.). Але сама суть названого властивості від цього не змінюється.

^ Властивість дискретності доповнює властивість безперервності і в певному сенсі протилежно йому. Воно проявляється в тому, що процес управління протікає нерівномірно, спочатку як би накопичуючи потенціал впливу при постановці мети, оцінки ситуації, визначення проблеми і далі перетворюючись в імпульс для активної організаційної роботи на етапі вирішення. Ця властивість відображає специфіку управлінської діяльності і не заперечує необхідності рівномірного ритму роботи. ^ Властивість послідовності. Як зазначалося вище, процес управління не може бути побудований за своїми етапам інакше, як у послідовності мета, ситуація, проблема, рішення, що кожний із цих етапів є обов'язковим. Наприклад, якщо рішення виробляється тільки лише на основі мети управління, без досить ретельного обліку існуючого стану справ, реальних умов роботи, обставини, що склалися, то такий процес управління не може бути ефективним, тому що в цьому випадку рішення виявляються або помилковими, або передчасними, або просто волюнтаристськими. Можлива й інша крайність, коли в процесі управління недостатньо уваги приділяється цілепокладання. У цьому випадку рішення виробляються переважно на ситуаційної основі, без достатнього з'ясування цілей, які вони переслідують, тому бувають недостатньо ефективними, часто суперечливими, позбавленими перспективи та довгострокової орієнтації. Мета систематизує рішення, надає їм загальну спрямованість і перспективу; ситуація визначає реальність і практичну значимість рішення; чітка постановка проблеми забезпечує його конкретність і ефективність. Кожен з етапів процесу управління обов'язковий, як і виконання послідовності їх здійснення.

^ Властивість циклічності. Кожен акт впливу закінчується переходом керованої системи в новий стан. Це викликає необхідність (у залежності від того, що це за стан) або постановки нової мети управління, або коригування, доповнення та уточнення цілі, для досягнення якої необхідний новий акт впливу. Процес управління повторюється заново, здійснюється новий його цикл. Розуміння властивостей процесу управління має велике значення в успішному вирішенні всіх проблем його вдосконалення, підвищення ефективності управління підприємством.

2.3. Типізація видів протікання процесу управління

Характер протікання процесу управління становить практичний інтерес як можливість представити перебіг процесу прийняття рішення в залежності від обстановки, ходу пошуку підходів до вирішення. Для прикладу розглянемо процес управління як послідовність чотирьох його етапів (див. рис. 19). Це дозволяє виділити найбільш типові види його протікання. Такий підхід будується на основі розподілу окремих операцій по етапах залежно від конкретних умов, можливостей управління, цілей і ситуації. Знання різних видів протікання процесу управління допомагає побудувати його найбільш раціонально і тим самим домогтися підвищення якості управлінських рішень, економії часу на їх підготовку, раціональної спеціалізації робіт, внесення строгості в розробку рішення або його знаходження в умовах недостатності.

 • Лінійний тип процесу управління (мал. 19а) характеризується строгою послідовністю здійснення його етапів і використовується тоді, коли є повна або достатня визначеність щодо мети дії, ситуації і т. д., а також можливість повного здійснення кожного з етапів у рамках властивих йому робіт . Найчастіше лінійний тип управління використовується в типових ситуаціях і тоді, коли приймаються повторювані або елементарні рішення.

^

 

Коригований тип процесу управління (мал. 19б) характеризується необхідністю додаткового коректування кожного з етапів процесу управління після проходження наступного етапу. Цей тип використовується в тому випадку, коли існує певна невизначеність, яку можна усунути лише після проходження наступного етапу процесу управління за допомогою коригування вже пройденого етапу. ^ Розгалужений процес управління (мал. 19в) полягає в методологічному поділі робіт по частинах на певних етапах. Він використовується тоді, коли відсутня можливість узагальненої оцінки ситуації та виділення головної ключової проблеми або прийняття єдиного рішення в даній ситуації.

Ситуаційний процес управління (мал. 19г) характеризується тим, що він виникає як би по ситуації, при якій з неї ж головним чином виходять і пошук проблеми, і розробка рішення. Він використовується в умовах невизначеності щодо мети впливу, яка усувається після проходження наступних етапів. У цьому випадку спочатку формується попередня мета впливу, до уточнення якої повертаються після оцінки ситуації, визначення проблеми чи навіть вироблення рішення.

 • Пошуковий тип процесу управління (мал. 19д), навпаки, виходить з повної ясності мети впливу, а також неможливості досить добре оцінити існуючу ситуацію щодо даної мети і, отже, сформулювати основну проблему. Тоді рішення виробляється на основі мети і загальної оцінки ситуації, а потім вже на основі рішення уточнюється ситуація. Далі відбувається коригування рішення з обраної та сформульованої мети і новим можливостям оцінки ситуації.

3.Еволюція способів координації і їхній вплив на тип організації

М. Мінцберг в [24] виділяє наступні види координації:

1. Взаємне узгодження - досягається координацією праці за допомогою простого інформаційного обміну. Виконуючі окремі завдання співробітники в процесі спілкування погоджують свої дії. Даний метод знаходить застосування як в організаціях із простою структурою, у яких узгодження відбувається між елементами операційного ядра і являє собою найбільш очевидний спосіб координації дій, так й у самих складних випадках, де узгодження може відбуватися між різними частинами організації, оскільки тільки воно дозволяє забезпечити необхідний ступінь надійності дій у винятково відповідальних ситуаціях.

2. Прямий контроль припускає, що координацію здійснює індивід, що віддає розпорядження й накази іншим співробітникам. Прямий контроль сприяє координації тому, що відповідальність за роботу інших людей, визначення завдань для них і спостереження за їхніми діями покладає на одну людину, що здатний побачити результати роботи інших людей у їхній цілісності й взаємозв'язку.

Координація може бути також досягнута за допомогою стандартизації, коли єдність діяльності досягається майже автоматично на основі дотримуваних всіма співробітниками правил. Можна вказати чотири форми стандартизації [15]: стандартизація процесу праці як такого, стандартизація випуску, стандартизація знань і навичок на "вході" робочого процесу, стандартизація норм як більше загальне керівництво діяльністю.

3. Стандартизація процесу праці - найбільш тверда форма стандартизації - означає специфікацію, або програмування безпосереднього змісту діяльності, завдання процедур, яким необхідно випливати. Стандарти процесу праці звичайно розробляють аналітики, і за допомогою їх програмувати праця співробітників таким чином, щоб забезпечити найбільш тісну координацію.

Стандартизація випуску означає специфікацію не процесу праці, а його результатів, що дозволяє досягти високої погодженості різних видів діяльності. Такого роду стандарти виходять теж насамперед від аналітиків.

5. Стандартизація навичок - трохи менш ефективний спосіб забезпечення координації дій. У цьому випадку стандартизація стосується не робочого процесу або його результатів, а, скоріше, працівника, що повинен використати у своїй діяльності певний обсяг знань і навичок. Такого роду стандартизація звичайно відбувається поза самою організацією (наприклад, в університеті ще до того, як індивід приступає безпосередньо до праці). У цьому випадку стандарти виходять уже не від аналітика, а сприймаються оператором у ході його професійної підготовки як "вхідна умова" професії.

6. Стандартизація норм припускає, що всі працівники організації розділяють якийсь загальний набір переконань, випливають єдиної для всієї організації місії, на основі чого й здійснюється координація дій (рис. 1.3.)

Рис. 2.3. Еволюція способів координації і їхній вплив на тип організації [24]

Перераховані координаційні механізми розташовані в порядку зростання складності організації: у міру того як ускладнюється організаційна діяльність, трансформуються й координаційні механізми. Від взаємного узгодження (як найпростішого механізму) до прямого нагляду, потім до стандартизації (від стандартизації праці до стандартизації навичок і норм).

Однак, якщо стандартизувати дуже складну працю виявляється неможливим, організація знову повертається до найпростішого координаційного механізму - взаємному узгодженню. Незважаючи на те, що жодна організація не може повною мірою покладатися лише на єдиний механізм координації й практично в кожній розвинутій організації присутні всі описані механізми, однак багато організацій наголошують на якісь певні координаційні механізми, які й визначають тип організаційної системи, а також ступінь її "механістичності" або "органічності" [24].

Успіщні організаційні структури повинні відповідати наступним принципам [19]:

- організаційна структура повинна бути погоджена з основними бізнес-процесами, що перебувають у процесі постійного вдосконалювання, а виходить, мати здатність перебудовуватися разом із процесами залежно від змін умов функціонування підприємства;

- організаційна структура повинна передбачати повну координованість підрозділів й окремих виконавців: як по горизонталі за рахунок предметної орієнтації процесів, так і по вертикалі - за рахунок продуманої системи узгодження цілей для різних рівнів управління;

- система оплати праці й система мотивації повинна передбачати особисту зацікавленість кожного співробітника виконанні завдань, зв'язаних в остаточному підсумку з досягненням цілей підприємства.

Таким чином, організаційні структури повинні постійно видозмінюватися, доповнюватися й удосконалюватися відповідно діяльності підприємства, ринкових вимог і світового технічного прогресу [9].

У той же час технології, за допомогою яких підприємство може з якість організаційної структури управління й виробляти ефективні механізми забезпечення її стабільності, випробовують значні зміни [17].


Похожие страницы:

 1. Управління торгово виробничою діяльністю ресторану Кратер

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... структури системи управління: характер і гнуч­к ... змісту робіт: наукові дослідження, постачання і збут, оперативне управління ... управління і відображають зміст повсякденного управління виробництвом. Весь процес управління ... ість властивостей процесу обслуговування: ...
 2. Управління фінансами

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... У залежності від принципу і характеру предмета оподатковування податкові ставки можуть ... Законодавча база в процесі управління Акти державного управління мають ряд властивостей та ознак, ... 'я; 4 - окремі операції виробничого змісту; 5 - інші операції. Важлива ...
 3. Предмет і методологічні основи психології управління

  Реферат >> Психология
  ... властивості; система управління повинна мати реальну можливість змінювати стан об'єкта управління ... онального змісту управлі ... процеси управління, управлінські відносини. В той же час, в психології управління ... управління може детально вивчати характер змін управл ...
 4. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... управління грошовими потоками є одночасно етапами процесу управління в цілому. Ефективність управління ... процесу вивчення, порівняння, виявлення, фіксації проблем змісту ... характер позикових засобів; - інфляція. Внутрішні джерела: Недоліки в системі управління ...
 5. Значення мотивації для процесу управління

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... Мета роботи – розкрити зміст та значення мотивації для процесу управління. У даній робот ... трудових процесах, що пов’язано з істотними змінами не лише характеру, але й змісту трудово ... ією актуалізації. Він являє собою «властиву організму тенденцію розвивати вс ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0068039894104004