Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Ботаника и сельское хоз-во->Реферат
Защита диссертации состоится 26 ноября 2010 г. в 15-00 на заседании диссертационного совета Д 212.208.32 по биологическим наукам при Южном федеральном...полностью>>
Ботаника и сельское хоз-во->Курсовая работа
Россия обладает одним из крупнейших в мире с/х - ым потенциалом. Имея лишь 2,2 % численности мирового населения, она располагает 8,9 % мировой пашни, ...полностью>>
Ботаника и сельское хоз-во->Курсовая работа
Огромное значение сельского хозяйства в экономическом и социальном развитии общества обуславливается тем, что оно производит основную массу продуктов ...полностью>>
Ботаника и сельское хоз-во->Курсовая работа
Приобретение активов (например, ценных бумаг, произведений искусства, депозитов в банках или строительных обществах и т.п.) прежде всего в целях получ...полностью>>

Главная > Реферат >Ботаника и сельское хоз-во

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика досліджуваного об‘єкту.

1.1. Загальна характеристика підприємства.

1.2. Виробнича структура Ніжнєвартовського ВБР.

1.3. Матеріально технічна база підприємства.

2. Методичні основи виконання проекту.

2.1. Загальна характеристика та класифікація енергоресурсів промислових прідприємств.

2.2. Організаційні форми забезпечення різними фидами енергоресурсів.

2.3. Методичні основи виконанняч проекту.

3. Аналіз нормативного енергетичного обслуговування на підприємстві.

3.1. Днаміка основних технікоекономічних показників діяльності підприємства.

3.2. Анааліз енергобалансу по окремих авидах енергоресурсів.

3.3. Аналіз витрат підприємства по окремим видам енергоресурсіів.

3.4. Аналіз організаційно-технічного рівня енергетичного господарства.

4. Заходи по вдосконаленню організіції енергетичного обслуговуванняю.

4.1. Зниження втрат енерго ресурсів.

4.2. Вдосконалення організації праці в енергетичному обслуговуванні.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.


Вступ.

З року в рік зростає потреба в збільшенні втдобутку нафти і газу.

У вирішенні цих завдань велика роль належить буровикам, які повинні збідльшувати обєми проходки гшлибоктх нафтових і газовихз свердловин в складних геологічних умовах при високих техніко-економічних показниках роботи.

Ефективність роботи в значній мірі залежить від своєчасного та повного забезпечення виробництва різними видами енергіїта енергоносіїв коли поклади нафти або газу знаходяться на великій відстані від міст. Тому найчастіше використовуються пересувні електростанції та парові котельні. Тобто потрібно створити належний рівень виробництва. Хоча з другоїх сторони, такий випадок є економічний по використанні електроенергії, оскільки підприємства, які помстачаються з центраольних енергосистем маюить легкий доступ електро енергії.Це призводить до більшого його використання що спричиняє зайві витрати енергії. Тому такі підприємства потребують дотримання енергетичної дисципліни.

Метою проекту є вивчення структури і складу енергетичної служби підприємства, постачальників електроенергії, ознайомлення з формами та методами організації енергопостачання, виявлення недоліків, невикористаних резервів та розробка заходів по реалізації цих резервів.

 1. Загальна характеристика досліджуваного об‘єкту.

1.1.Загальна характеристика підприємства

Ніжнєвартовське ВБР входить до складу ВАТ «ННП», діє на правах його структурної одиниці та здійснює виробничу діяльність забезпечує одержання прибутку. ВБР має право бути власником всіх видів ліцензій підприємницької діяльності, пов`язаної з використанням надр.

Метою діяльності ВБР є забезпечення приросту запасів нафти і газу, забезпечення рентабельності виробництва, підвищення ефективності і якості викокуваних робіт за рахунок використання трудових ресурсів і організації робіт, задоволення потреб населення, підприємств і організації народного господарства.

Ніжнєвартовське ВБР входить до складу ВАТ «ННП», і знаходиться в місті Ніжнєвартовськ Тюменської області Російської федерації проводить наступні роботи:

 • будівництво пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин;

 • відновлення та дослідна експлуатація ліквідованих нафтових і газових свердловин;

 • освоєння та дослідна експлуатація низькоперспективних геологічних об‘єктів, на основі використання високоенергетичних методів розкриття та дії на класи як бездіючих і ліквідованих, так і пробурених свердловин;

 • надання побутових послуг виробничого та комерційного характеру ;

 • транспортене обслуговування.

Такожз Ніжнєвартовське ВБР надає послуги по проекту бурового обладнання, по прокату ДВС, послуги ремонтних майстерень (ПруБО) — прокатно ремонтрий цех бурового обладнання, прокатно ремонтний цех електрообладнання і електропостачання (ПруЕіЕ), який забезпечує електропостачання і обслуговування електромереж, прокат електрообладнання.

Прокатно ремонтний цех турбобурів і труб (ПРЦТіТ) здійснює проккат турбобурів і труб, прокат електробурів здійснює (ПРЦЕБ). Цех автоматизації виробництва (ЦАВ) надає послуги з прокату засобів автоматики і контролю вимірювальних пристроїв: цех промивальної рідини здійснює контроль за якістю промислової рідини.

Ніжнєвартовське ВБР виконує геологорозвідувальні та бурові роботи для Ніжнєвартовського НГВУ і для акціонерного товариства «Покавнафтогаз».

Основні задачі ВБР на даному етепі :

1.Впровадження найперспективніших досягнень науки і техніки;

2.Підвищення ефективності виробництва за рахунок покращенння використаних туродових і матеріальних ресурсів;

3.Раціональне використання капіталовкладень і підвищення ефективності;

4.Покращення якості продукції.

Ніжнєвартовське ВБР в сучасній експлуатації змушене займатися не тільки основною діяльністю, але і надавати послуги різного харакутеру.

В основному послуги носять ремонтний та транспортний характер.

  1. Виробнича структура Ніжнєвартовського ВБР.

Виробнича структура підприємства залежить від форм і методів організації виробничих процесів, рівня їх концентрації, аспеціалізації кооперування та комбінування.

Масштаби виробництва, розподіл виробничого процесу на складові частини визначає види і призначення струкутурних підрозділів підприємства.

Основне виробнцтво, що охоплює процеси, безпосередньо зв‘язані з виготовленням цільової функції (будівництво, монтаж бурової, проходка і кріплення свердловини, її випробуваня), представлене вжомонтажним цехом, що включаєвежомонтажну бригаду, буровою бригадою, бригадою по випробуванню, інженеро-технічною службою.

Допоміжне виробництво забезпечує нормальні умови для безперервного випуску продукції підрозділами основного виробництва. В Ніжнєвартовському ВБР воно включає базу виробничого обслуговування (БВО) з прокатно- ремотним цехом бурового обладнання (ПРЦБО), який здійснює реонт на прокат необхідного бурового обладнання, складових вузлів, елементів, (ПРЦТіТ) прокатно-ремонтний цех труб і турбобурів, який здійснює їх прокат, (ПРЦЕіЕ) прокатно-ремонтний цех електрообладнання і електропостачання.

Даний цех входить в склад енергетичного господарства, як бурових так і нафто-газовидобувних підприємтв. Основною фукнкцією такого цеху є перетворення і розподіл електроненергії між споживачами. Ремонтні цехи обслуговує ремонтна бригада. Є ремонтне господарство.

Виробнича структура Ніжнєвартовського ВБР пердставлена на рис.1.1.


НВБР

Основне виробництво

Допоміжне втробництво

ВМЦ

Ці­ТС

Бригада по випробовуванню

ВБО


ВМ Бригада

ПРЦБО

ПРЦТіТ


ПРЦЕіЕ

ЦПВП


РІТС №1

РІТС №2


ЦАВ


Бурова бри­гада

Бурова ­­бригада


Рис. 1.1. Виробнича структура НВБР.

  1. Матеріально-технічна база підприємства.

Специфікою будь-якого бурового підприємства є те, що воно не використовує сировину, а для таких матеріальних ресурсів як запасні частини, хімічні реагенти та паливно енергетичні ресурси займає значні місця у собівартості виконування робіт. Отже, виконання виробничої програми бурового підприємства залежить від виконання плану матеріально технічного постачання.

Забезпеченість Ніжнєвартовського ВБР матеріально-технічними ресурсами представлена наступними укріпленими номенклатурними одиницями:

 1. Труби сталеві бурильні;

 2. Труби обсадні;

 3. Запчастини окремих вузлів обладнання;

 4. Хімреагенти;

 5. Лісоматеріали;

 6. Бурові долота;

 7. Електроенергія;

 8. Глинопорошок.

Ніжнєвартовське ВБР займається, в основному виконанням геологорозвідувальних та бурових робіт які забезпечують передумови для нормального розвитку нафтогазовидобувної промисловості. В кінцевій стадії продукцією ВБР служать створені ними виробничі фонди галузі, що визначають величину промислового потенціалу на видобутку нафти і газу. Більшу частину об’єму робіт тут відносять до капітального будівництва, що обумовлює ряд областей планування робіт та будівництва розвідувальних і експлуатаційних свердловин.

Запасні частини обладнання, які в попередні роки отримували безпосередньо від постачальників. Різко зменшився об’єм поставок матеріалів і обладнання.

ВБР постачається спецодягом ріжучими інструментами, вимірювальними пристроями, засобами індивідуального захисту, паливо матеріальними та ізоляційними матеріалами.

На даний момент підприємство добре забезпечене лісом та лісоматеріалами.

Задовільно надходять поставки труб, металу цементу, електроматеріалів.Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0019779205322266