Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Великие географические открытия XVI—XVII вв и колониальные захваты завершили первый этап становления мировой рыночной экономики — первоначальное накоп...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Феодализм (нем Ecudalismus, франц feodalite, от позднелатинского feodum, feudum – феод), классово антагонистическая формация, представляющая – во всем...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
У останній третині 19 ст ситуація, яка склалася в економічній науці, викликала необхідність вироблення принципово нових методологічних підходів до ана...полностью>>
Экономика->Доклад
Данное направление деятельности было выбрано, исходя из того, что в настоящее время большая часть населения имеет личный автотранспорт, предлагаемые в...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

-змішане;

-регресивне.

 1. За способом стягнення:

  • прямі;

  • непрямі.

 2. За змістом об’єкта оподаткування:

  • податки на доходи;

  • податки на споживання;

  • податки на майно.

 3. За системою ціноутворення:

  • податки, які відносять на собівартість;

  • податки, які сплачуються з прибутку.

3. Державні установи, що фінансуються з державного або місцевого бюджету, відносяться до сектору загального державного управління.

    • Державний бюджет

    • Головні розпорядники коштів

    • Структурні підрозділи

Лімітна довідка, кошторис, штатний розпис, дотримання цільового призначення, КЕКВИ, казначейство.

4. Державні замовлення є інструментом задоволення державних потреб у продукції.

Державними замовниками є міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади України. Основними функціями державних замовників є:

 1. Конкурсний відбір виконавців державного замовлення.

 2. Укладання державних контрактів з виконавцями.

 3. Гарантія оплати.

Виконавцями державного замовлення є суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, які виготовляють і поставляють продукцію для державних потреб відповідно до умов укладеного державного контракту.

Тендери, заборона виплат, заборона купувати у тих, хто не на єдиному податку.

5. Грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці, вирівнювання платіжного балансу.

НБУ був створений у 1992 році і діє на засадах Закону України про НБУ та інших законів. НБУ - центральний банк України, що включає обласні управління. Вищим органом НБУ є Рада Національного банку. Всією поточною роботою керує Правління НБУ.

Функції НБУ:

 1. Надає послуги комерційним банкам, так само, як комерційні банки надають їх юридичним та фізичним особам:

  • відкриття депозитних рахунків;

  • позичання готівки;

  • безготівкові перекази;

  • надання кредитів.

 1. Обслуговує поточний рахунок казначейства. За домовленістю з урядом НБУ розміщує урядові боргові цінні папери та фінансує урядові борги.

 2. Має виключне право встановлювати "правила поведінки" банківської системи в Україні.

 3. Стежить за кількістю грошей в обігу, є емісійним центром української економіки.

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика

Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. Поняття "структура економіки". Роль структурних зрушень в економічному розвитку. Характеристика структур економіки України. Види структури економіки. Відтворювальні пропорції. Галузева структура. Регіональна структура.

Структурний ефект і його вимірювання. Сутність структурного ефекту. Коефіцієнт абсолютних структурних зрушень. Коефіцієнт відносних структурних зрушень. Вплив структурних зрушень на динаміку виробничої функції.

Державне регулювання структурних зрушень в економіці. Концепція пріоритетів соціально-економічного розвитку. Критерії визначення державних пріоритетів. Активна структурна політика. Пасивна структурна політика. Методи реалізації структурної політики. Стратегія і тактика структурної політики України.

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці. Сутність понять "інвестиції" та "інвестиційна діяльність". Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Класифікація форм і видів інвестицій. Визначення пріоритетних сфер і державних інвестиційних проектів. Методи аналізу інвестиційної привабливості сегментів ринку. Фактор часу в оцінці витрат і результатів інвестиційної діяльності. Оцінка інфляції та ризиків при прийнятті інвестиційних рішень. Показники економічної ефективності інвестицій. Пряме управління державними інвестиціями. Державні капітальні вкладення та державне замовлення в капітальному будівництві. Податкове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності. Амортизаційна політика. Регулювання участі інвесторів у приватизації. Державне регулювання ринку цінних паперів. Експертиза інвестиційних проектів. Захист інвестицій. Завдання інвестиційної стратегії в Україні.

І. З огляду на економічну практику і теоретичні дослідження можна назвати дві основні ознаки системи ДМЄР - загальна системність і специфічна функція регулювання:

1. Діалектична єдність об’єктивних і суб’єктивних елементів суспільної структури, яка характеризується:

– сукупністю утворень і органів, пов’язаних процесом економічного розвитку;

– об’єднанням підсистем, які, взаємодіючи, зумовлюють (прямий зв’язок) і сприймають (зворотний зв’язок) свідомий вплив держави на економічне життя.

Ця ознака реалізується в таких рисах системи ДМЄР, як взаємозв’язок частин, елементів, підсистем; стійкість, адаптивність, саморозвиток, відносна ефективність.

2. Характеризує ДМЄР саме як державне регулювання, тобто системний вплив держави на економіку задля постійного забезпечення її руху відповідно до економічних законів. Це визнання є методологічно важливим для структури системи ДМЄР.

Структура економіки – багатопланове поняття, яке відображає співвідношення різних елементів економічної системи. Кількісну характеристику будь-якого виду структури можна визначити як питому вагу окремих структурних елементів у складі всієї структури.

Існують такі основні види структурних співвідношень:

1. Відтворювальні пропорції, характеризують співвідношення між споживанням та нагромадженням.

2. Співвідношення між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання.

3. Пропорція між заміщенням використаних засобів виробництва та новоствореною вартістю.

Галузева структура характеризує внесок окремих виробництв, галузей, міжгалузевих комплексів у відтворенні ВВП.

Територіальна структура характеризує внесок окремих регіонів у відтворення ВВП. Елементами територіальної структури на макрорівні є адміністративно-територіальні одиниці та інші регіональні утворення.

Соціальна структура відображає розподіл національної економіки за формами власності, за організаційно-правовими формами підприємництва, за рівнем доходів певних верств населення.

ІІ. Структурним ефектом називається вплив структурних змін в економіці на динаміку макроекономічних показників.

Він позитивний, якщо структурні зміни супроводжуються високими темпами зростання економіки. Він негативний, якщо індекс структурних змін має невелику величину, при цьому економічні пропорції консервативні, має місце застій або зменшення обсягів виробництва.

Програми стабілізації економіки можуть реалізуватись переважно двома шляхами – еволюційним і через так звану шокову терапію, тобто за максимально короткий час.

Економічна політика держави на галузевому рівні передбачає такі напрямки:

1. Посилення соціальної орієнтації виробництва в кожній галузі.

2. Формування ефективної структури виробництва в окремих комплексах і галузях шляхом обмеження розвитку сировинних та напівфабрикатних виробництв, збільшення частки виробництв, що мають закінчений технологічний цикл і поліпшують використання власного природно-ресурсного потенціалу.

3. Науково-технічне оновлення виробництв, упровадження ефективних і екологічно безпечних технологій, підвищення якості й технологічного рівня продукції та матеріалів, що виробляються, освоєння їх нових прогресивних видів, які були б конкурентноспроможними на зовнішньому ринку й замінювали імпортні матеріали.

4. Розвиток виробництва задля задоволення потреб власної міжгалузевої кооперації, підвищення збалансованості економіки та зменшення зовнішньоекономічної залежності України.

ІІІ Структурна політика держави – це обґрунтування цілей та характеру структурних перетворень, визнання комплексу заходів щодо підтримки розвитку тих елементів економічної системи, які забезпечують економічне зростання та вирішення актуальних проблем сьогодення.

Пасивна структурна політика полягає в тому, що держава створює правову базу для вільного переливання капіталу та праці з одних галузей в інші, але безпосередньо не втручається в інвестиційні.

Активна структурна політика полягає в тому, що держава широко застосовує державні важелі для прискорення прогресивних структурних зрушень.

Цілі державної структурної політики:

 1. підвищення технічного рівня та конкурентоспроможності продукції;

 2. зниження матеріаломісткості та енергоємності виробництва;

 3. розвиток конкуренції та обмеження монополізму;

 4. встановлення оптимальних макроекономічних пропорцій;

 5. ліквідація диспропорцій між галузевими комплексами;

 6. ліквідація диспропорцій технічного рівня виробництва різних галузей;

 7. раціональні розміщення виробництва та збалансований розвиток регіонів;

 8. охорона навколишнього природного середовища.

ІV. Державна інвестиційна політика – це комплекс правових, адміністративних та економічних заходів держави, спрямованих на поширення та активацію інвестиційних процесів.

Особливістю сучасних міжнародних економічних відносин є розширення міжнародного руху капіталу порівняно з традиційною формою – міжнародною торгівлею. Переваги іноземних інвестицій перед усіма видами економічної допомоги очевидні. Це можна аргументувати так:

 1. прямі іноземні інвестиції служать додатковим джерелом капіталовкладень у виробництво товарів і послуг, розроблення технологій, передових методів управління;

 2. іноземні інвестиції не є тягарем зовнішнього боргу держави, а навпаки, сприяють отриманню засобів для його погашення;

 3. іноземні інвестиції забезпечують певну інтеграцію української економіки до світової завдяки виробничій та науково-технічній кооперації.

Напрямки державного регулювання інвестиційної діяльності:

 1. визначення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування;

 2. податкове регулювання;

 3. бюджетне регулювання;

 4. кредитне регулювання;

 5. проведення гнучкої амортизаційної політики;

 6. регулювання участі інвесторів у приватизації;

 7. регулювання фондового ринку;

 8. експертиза інвестиційних проектів;

 9. забезпечення захисту інвестицій;

 10. залучення іноземних інвестицій та регулювання умов здійснення інвестицій за межі держави.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... -кредитне регулювання економіки 2.3.1 Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки 2.3.2 Податки як інструмент державного регулювання економіки 2.3.3 Грошово-кредитне регулювання 2.4 Ринок ...
 2. Державне регулювання економіки (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ії державного регулювання економіки 14 2.1 Основні функції державного регулювання економіки 14 2.2 Національні особливості державного регулювання 17 2.3 Основні форми державного регулювання ...
 3. Державне регулювання економіки (2)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... ІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки і управління КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: "Державне регулювання економіки" Варіант ... іна А.Ю. Дудкіна О.П. та ін. Практикум з державного регулювання економіки: Навч. пос/ За ред. д-ра ...
 4. Ринок і державне регулювання економіки

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ємств. Методи державного регулювання Державне регулювання економіки передбачає використання ряду методів. Під методами державного регулювання економіки розуміють способи ...
 5. Методи державного регулювання економіки України

  Реферат >> Экономическая теория
  ... ів в окремих сферах і секторах економіки. Система методів ДРЕ Теорія державного регулювання економіки проголошує необхідн ... і поточ­них завдань соціально-економічного розвитку. Державне регулювання економіки — це система заходів задля ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018911361694336