Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Курсовая работа
На современном этапе развития экономики России проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие его динамику становятся очень важными От их реш...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Миграция населения (от лат migratio - переселение), перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий с переменой места жительства н...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Административная территория Урванского района расположена в юго-восточной части КБР и граничит на севере и востоке с землями Баксанского, Прохладненск...полностью>>
Социология->Курсовая работа
В современных российских условиях, социально - экономическое развитие Курской области, как и в целом России, проходит в условиях недостаточного с точк...полностью>>

Главная > Реферат >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Структура і функції соціології як науки

План:

 1. Структура соціологічної науки.

 2. Функції соціології.

 1. Структура соціологічної науки

Соціологія як наука про соціальні відносини, механізми та закономірності функціонування і розвитку різноманітних соціальних спільнот має складну структуру.

Складність суспільства, різноманітність процесів, явищ, що зумовлюють його життєдіяльність, потребують багаторівневої системи соціологічного пізнання соціальної реальності. Відповідно до цього формується багаторівнева структура соціологічної науки та визначаються її функції.

Існує багато підходів до визначення критеріїв структуроутворення і кількості рівнів соціології — від найпростішого (поділ соціології на фундаментальну (теоретичну) і прикладну) до найскладнішого (виокремлення семи рівнів соціології: методологічні та теоретичні засади, спеціальні знання, прикладний (емпіричний) рівень, соціоінженерний рівень (коли знання про суспільство використовуються для конструювання, проектування суспільства), теорія соціологічного дослідження, методи здобуття соціологічної інформації, знання про організацію соціологічних служб).

Але більшість учених дотримується думки про трирівневу структуру соціології, яка передбачає такі рівні соціологічного знання: емпіричні дослідження, спеціальні галузеві соціологічні теорії та теоретична соціологія.

Емпіричні соціологічні дослідження

Вони домінують на початковому етапі пізнавального процесу. На відміну від теоретичного дослідження (у межах якого соціолог оперує науковими категоріями і поняттями, що відображають сутнісні якості соціальних процесів і явищ) в емпіричному дослідженні предметом аналізу стають різноманітні дії, характеристики поведінки, погляди, настрої, потреби, інтереси, мотиви людей, соціальних груп і спільнот, відображення соціальної реальності у фактах людської свідомості.

Емпіричне дослідження є не тільки нагромадженням і відбором соціальних фактів, що підтверджують чи спростовують теоретичні гіпотези. Це спеціальні наукові процедури, які за допомогою соціологічних методів дослідження (аналіз документів, опитування, спостереження, соціальний експеримент, інтерв’ю, глибинне інтерв’ю) дають змогу зареєструвати соціальні факти, що є базою для подальших теоретичних пошуків та узагальнень.

Емпіричне соціологічне дослідження є найдинамічнішим і має специфічну організаційну структуру, яка відрізняється від структури традиційної теоретичної діяльності. Охоплюючи елементи теоретичного знання, необхідного для попереднього аналізу предмета дослідження, емпіричне дослідження потребує вирішення багатьох організаційних проблем, володіння професійними дослідницькими прийомами та засобами здобування первинної соціологічної інформації, математичними методами опрацювання та аналізу статистичного матеріалу. Важливе значення має також вміння встановити контакт із людьми, щоб одержати якісну інформацію.

Отже, проведення соціологічного дослідження є своєрідним мистецтвом, вимагає не тільки володіння специфічними соціологічними знаннями і навичками, а й значного професійного досвіду та певних морально-психологічних якостей.

Спеціальні соціологічні теорії

Вони вивчають закономірності розвитку окремих соціальних спільнот, функціонування соціальних інститутів і процесів.

Загальнотеоретична соціологія, осмислюючи загальні процеси та закономірності розвитку суспільства, не має можливості й необхідності пояснювати, як функціонують і розвиваються різноманітні соціальні спільноти (національно-етнічні, соціально-демографічні тощо), соціальні інститути (сім´я, держава, трудовий колектив), як відбуваються соціальні процеси (трудова діяльність, соціальні конфлікти, соціальні відхилення). Якщо прикладні функції загальнотеоретичної соціології – пояснення, прогнозування, вироблення наукових засад для регулювання масштабних соціальних процесів у тривалій перспективі, то функції спеціальних соціологічних теорій полягають у виробленні науково обґрунтованих рекомендацій для управління соціальними процесами у короткостроковій перспективі та в окремих сферах суспільного життя.

Ідея впровадження цих теорій виникла під час наукової дискусії між двома видатними американськими соціологами Толкоттом Парсонсом (1902 – 1979) і Робертом Мертоном (1910 – 2002 рр.). T. Парсонс вважав за необхідне вироблення суперзагальної теорії, яка б мала всеохоплюючий характер. Роберт Мертон дотримувався думки, що такі грандіозні теоретичні схеми є передчасними, оскільки ще не закладені емпіричні засади для їх здійснення. Тому він ратував за вироблення теорій, які б займалися вивченням конкретних проблем суспільного життя, мали тісний зв´язок з емпірикою, давши їм назву «теорії середнього рівня». Головна їх метау забезпеченні гнучкого зв´язку між теоретичним та емпіричним рівнями соціологічного дослідження. Засобом побудови теорій середнього рівня Р. Мертон вважав структурно-функціональний аналіз. Йому належить авторство однієї з перших теорій середнього рівня – теорії соціальної аномії.

Однак концепції щодо теорій середнього рівня були відомі ще до Роберта Мертона: до молодіжних проблем у концепції про життя людських поколінь звертався О. Конт, до теорії бюрократії, соціології релігії – німецький вчений Макс Вебер (1864 – 1920), до проблем праці – німецький мислитель Карл Маркс (1818 – 1883), Ф.Енгельс, Еміль Дюркгейм та ін.

Теорії середнього рівня можна поділити на об’єктивні та суб’єктивні. Об'єктивний підхід – це коли суспільство розглядається як реальність, що знаходиться поза та над індивідами (такий підхід походить від Дюркгейма). Основа увага при об’єктивному підході спрямована на те, як соціальні структури впливають на поведінку людини. Суб'єктивний підхід бере за основу поведінку людини як суб’єкта соціальної дії.

Виникнення теорій середнього рівня відіграло позитивну роль у боротьбі з емпіризмом, загострило інтерес соціології до теоретичних пошуків, привернуло до неї увагу авторитетних учених, широких верств населення, які побачили можливості цієї науки у вивченні їх проблем, інтересів, поглядів, життя загалом.

Поняття «теорії середнього рівня» нерідко вживають за аналогією до поняття «спеціальні соціологічні теорії», під яким розуміють установлення логіко-емпіричних зв´язків між окремими групами змінних, що вивчаються. Ці теорії ідентифікують з навчальними дисциплінами. Водночас вони є не стільки теоріями, скільки диференційованою сукупністю узагальнень емпіричних досліджень різних сфер життя.

Останнім часом спеціальні соціологічні теорії набули бурхливого розвитку. Це зумовлено різким розширенням кола проблем, які вивчає соціологія, завдяки чому, наприклад, виокремилися такі соціальні теорії, як електоральна соціологія, соціологія життя, соціологія девіантної (збоченої) поведінки, соціологія влади тощо. Позначилося і відгалуження від основних соціологічних теорій нових спрямувань. Наприклад, своєрідним напрямом соціології праці є соціологія організацій, соціологія професій, соціологія підприємництва, економічна соціологія тощо. Значна кількість нових соціологічних теорій виникла внаслідок інтеграції соціології з іншими науками міждисциплінарної взаємодії. Так постали економічна соціологія, медична соціологія тощо, які належать до галузевої соціології.

Спеціальні соціологічні теорії виконують такі завдання:

– вироблення спеціальних термінів і категоріального апарату, які відображають сутність явищ конкретної соціальної сфери;

– розробка методів соціологічних досліджень, найбільш адекватних досліджуваним процесам та явищам;

– вивчення закономірностей і соціальних механізмів, які зумовлюють функціонування і розвиток окремих сфер суспільного життя та громадської свідомості;

– вивчення соціальних функцій певної соціальної підсистеми.

Теоретична соціологія

На цьому рівні суспільство вивчають як єдиний соціальний організм, акцентуючи на глобальних проблемах. Отримані знання встановлюють сутнісний зв´язок між окремими підсистемами суспільства, якнайзагальніше описують їх.

Концепцією, що вивчає специфіку соціальних процесів, закономірності розвитку суспільства, загальноприйнято вважають історичний матеріалізм. Тому теоретичну соціологію ототожнювали з історичним матеріалізмом (вчення про загальні закони та рушійні сили розвитку суспільства: економічний розвиток, зміни у засобах виробництва, поділ суспільства на класи і боротьба між ними). Людство виробило багато концепцій, які пояснюють закономірності розвитку цивілізації. Так, наприкінці XIX – на початку XX ст. поширення набули соціологія історії, біологічний, географічний і психологічний напрями у соціології; у середині XX ст. – теорії соціальної стратифікації, постіндустріального суспільства, конвергенції. Теоретична соціологія охоплює різноманітні течії, школи, напрями, які зі своїх методологічних позицій пояснюють розвиток суспільства.

Структуру теоретичної соціології формують такі компоненти:

– система загальних і специфічних законів, що виявляють і закріплюють відносно сталі зв´язки в суспільстві, його соціальних інститутах і системах;

– система постулатів, аксіом та інших тверджень про соціальне життя суспільства;

– логіка висновків і доведень, використовуваних для обґрунтування соціальних висновків, прогнозів, тенденцій і закономірностей у соціальному житті суспільства;

– загальний і спеціальний соціологічний категоріальний апарат;

– обґрунтування різних підходів до аналізу об´єкта і суб´єкта досліджень

– система пізнавальних методів і процедур, яка забезпечує повноту опису, пояснення і передбачення соціальних явищ і процесів на певному рівні соціальної організації суспільства;

– емпірична база (зафіксовані факти), що потребує теоретичної інтерпретації.

Теоретична соціологія вирішує низку завдань:

– створення теоретичних основ для опису і пояснення явищ, фактів соціальної дійсності у термінах і категоріях, які відображають їх сутнісні характеристики, спільні та відмінні риси;

– орієнтація на комплексний підхід до вивчення соціальних явищ і процесів;

– розкриття сутності соціальних законів (загальних і спеціальних);

– формування методологічної бази для соціологічного пізнання дійсності;

– виявлення загальних закономірностей соціального розвитку суспільства, а також вироблення методологічних засад розвитку спеціальних соціологічних теорій та емпіричних досліджень;

– інтеграція, синтез, узагальнення розрізнених знань, здобутих емпіричним шляхом, формування їх у систему висновків, узагальнень, понять, категорій, законів тощо.

Західні вчені поділяють соціологічну науку на макро- і мікросоціологію. Макросоціологія вивчає будову суспільства, взаємозалежність і взаємодію його структурних утворень. Мікросоціологія зорієнтована на вивчення механізмів взаємодії людей на особистісному рівні, який вважається базовим і вирішальним у формуванні складніших форм соціальної поведінки.

Ці рівні взаємопов´язані, оскільки безпосередня повсякденна поведінка людей відбувається в межах конкретних соціальних систем, структур та інститутів.

 1. Функції соціології

Будь-яка гуманітарна наука виконує специфічні й універсальні функції, які можна об´єднати у дві групипізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя соціальних об´єктів, їх властивості, відносини, а соціальна функція дає змогу оптимізувати процеси, відносини, зв´язки.

Зв´язок соціології з життям суспільства реалізується через її основні й допоміжні функції. У соціологічній літературі по-різному підходять до їх тлумачення та визначення кількості. Відсутність єдиного погляду на класифікацію функцій соціологічного знання пов´язана насамперед зі складною структурою та значною кількістю завдань, які соціологія має вирішувати, а також з різноманітністю соціальної дійсності, яку вона вивчає.

Різноманітність зв’язків соціології з життям суспільства, її суспільне призначення визначається, насамперед, тими функціями, які вона виконує. Основні функції соціології: теоретична, описова, інформаційна, прогностична, ідеологічна, критична, гуманістична.

Теоретична функція – це концентрація, роз’яснення, поповнення та збагачення існуючого соціологічного знання, розроблення законів і категорій даної науки на основі дослідження соціальної дійсності.

Описова функція – систематизація, опис, накопичення дослідницького матеріалу у вигляді аналітичних записок, різного роду наукових звітів, статей, книг.

Інформаційна функція – збирання, систематизація та накопичення соціологічної інформації, отриманої в результаті проведених досліджень.

Прогностична функція полягає у соціальному прогнозуванні. Соціологічні дослідження завершуються обґрунтуванням короткотермінового або довгострокового прогнозу досліджуваного об’єкта. Ідеологічна функція випливає з того, що соціологія об’єктивно бере участь в ідеологічному житті суспільства. Тобто соціологами випрацьовується та чи інша модель розвитку, в залежності від ідеологічних установок та існуючих моделей (так марксисти пропонують побудову соціалістичного, комуністичного суспільства, ліберали – ліберального, соціал-демократи – державу загального добробуту і т.д.).

Також соціологія виконую критичну функцію по відношенню до існуючого соціуму, пов’язану з створенням більш прогресивних «ідеальних» моделей майбутнього.

Взагалі існує таке висловлювання: медицина призвана лікувати людину, так соціологія призвана лікувати суспільство в цілому. І цю функцію «лікування» суспільства можна вважати гуманістичною функцією соціології.

Питання для підготовки на Семінарське заняття №1:

 1. Виникнення соціології як самостійної науки.

 2. Соціологія як наукова дисципліна, об’єкт та предмет вивчення соціології.

 3. Огюст Конт – родоначальник науки про суспільство.

 4. Основні періоди становлення соціологічного знання.

 5. Закони соціології, класифікація соціальних законів.

 6. Основній категорії соціології.

 7. Структура соціологічного знання.

 8. Основні функції соціології.

 9. Зв'язок соціології з іншими суспільними науками.

 10. Основні завдання вітчизняної сучасної соціології

Підручники для підготовки до семінарських занять:

 1. А.О.Ручка, В.В.Танчер «Курс історії теоретичної соціології» (К.: Наукова думка, 1995)

 2. Підручник по соціології за ред. Макеєва, ІС НАНУ

 3. Зборовский Г.Е. История социологии. Классический и современный этапы — Издательство Гуманитарного университета, 2003. — 872 с.

 4. История теоретической социологии в 5 томах, под. редакцией Ю.Н.Давидова, М.: Канон+, 1997.

 5. Є.Сірий. Соціологія. Навчальний посібник (К.: Аттіка, 2009 (є видання 2004 р.))

 6. Н.Черниш. Соціологія (К.: 2009).

 7. А.А.Горелов. Социология в вопросах и ответах (М.: Эксмо, 2008, 2009)


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціологія як наука про суспільство (2)

  Учебное пособие >> Социология
  Соціологія як наука про суспільство План 1 Соціологія як система наукового знання 2 Функції соціології 3 Структура соціології 4 Місце соціології в системі наук про сусп ...
 2. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

  Реферат >> Социология
  ... й структуру соціологічного знання: загальні соціологічні теорії, які відображають визначальні тенденції становлення й функціонування соц ...
 3. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології

  Реферат >> Социология
  ... ії його різноманітних структур. У системі суспільних наук соціологія найтісніше вза ... констатувати, що соціологія як наука являється безумовно важливою для подальшого функціонування людського ...
 4. Соціологія як наука про суспільство (1)

  Курсовая работа >> Социология
  ... тарних наук; ─ визначити об’єкт соціологічного знання; ─ розглянути структуру та визначити функції соціології як науки; ... ─ охарактеризувати суспільство в історії соціолог ...
 5. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Контрольная работа >> Социология
  ... Контрольна робота з предмету соціологія Тема Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології Студента групи ФЗ-32 ... соціологію як науку про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільностей, соціальних організацій і соц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018808841705322