Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Дипломная работа
Современные условия делают необходимыми элементами общей человеческой культуры определённый объём математических знаний, владение характерными для мат...полностью>>
Педагогика->Дипломная работа
Глубокие преобразования, происходящие в современном обществе, приводят к изменениям в сфере образования, предъявляются новые требования к обучению и в...полностью>>
Педагогика->Дипломная работа
Одно из первых математических понятий, с которым ребёнок встречается в школе, - понятие о числе Если это понятие не будет усвоено, у обучаемых возникн...полностью>>
Педагогика->Дипломная работа
Под влиянием возрастающих требований жизни увеличивается объем и усложняется содержание знаний, подлежащих усвоению в школе Но при традиционной систем...полностью>>

Главная > Научная статья >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Особистість вчителя в реалізації науково – методичного проекту для успішного розвитку творчої особистості учня

Як удосконалити себе як вчителя, як готувати учня до життя, яка особистість потрібна суспільству сьогодні та як вчити, виховувати? Запитань чимало. Відповідей теж багато. Школа повинна стати середовищем самореалізації та само актуалізації особистості, її головна мета — виявлення та розвиток творчих здібностей дитини, що потребує оновлення змісту й форм професійної діяльності, модернізації їхньої підготовки.

Однією з головних рис педагогічної діяльності сьогодення є її науковий характер. Аналіз, визначення мети, планування, організація, вивчення, узагальнення — усе потребує наукового підходу.

Н а думку вчених Європи, освіта ХХІ століття буде варіюватися залежно від потреб учня, школи будуть різними. Але головне залишиться результат. Людина повинна бути готовою до життя. Добираючи ту чи іншу форму навчання, учитель повинен враховувати її вплив на розвиток учнів. Дидактичну мету уроку, зміст і характер начального матеріалу, власний досвід, запити й побажання вихованців.

Інноваційні процеси, що відбуваються сьогодні у світі, вимагають нових підходів до організації та проведення навчальних занять. Необхідність вибору нетрадиційних форм навчання в 9 – 11 класах зумовлена, зокрема тим, що старшокласники є потенційними студентами, і тому варто приділяти особливу увагу таким урокам, як лекції, семінари, заліки, практикуми, колоквіуми, моделювання ситуацій, бо саме в таких формах будуть відбуватися заняття у вищих закладах освіти. Головним у навчальному процесі є переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Педагог має по – новому розуміти свою професійну діяльність.

Сьогодні вчителі в основному працюють не з учнем, а з предметом, і головним завданням вважають навчити дітей свого предмету. Необхідно змінити таку позицію на позицію « педагогічної підтримки» учня. Надзвичайно важливо плекати в дитині прагнення до самостійності, самопізнання, самоаналізу та самооцінки, « вирощувати» в ній здатність до самовдосконалення, уміння знаходити опору в самій собі. Учитель повинен стати більшою мірою « координатором» або « наставником», ніж безпосереднім джерелом знань та інформації.

У навчанні, здійснюваному на принципах педагогічної підтримки, акцент робиться не на програмовий матеріал, а на організацію пізнавальної діяльності. Отже, за принципом педагогічного супроводу, вчитель аналізує сам і допомагає зрозуміти учневі не тільки зміст того, що він засвоїв, а й як йому це вдалося зробити( за допомогою яких прийомів, технік тощо). У зв’язку з цим , основним результатом діяльності навчального закладу має стати не система знань, умінь і навичок дітей сама по собі, а набір ключових компетентностей в інтелектуальній, цивільно – правовій, комунікативній, інформаційній та інших сферах.

Модель сучасного вчителя

Критерії створення портрета педагога у світлі нової парадигми освіти:

 • Методи та форми навчання, які застосовує вчитель на уроці й ефективність їх застосування;

 • Роль учителя в роботі на уроці;

 • Сприйняття педагогом активності школярів;

 • Реакція вчителя на успішність дитини;

 • Реакція на помилку або негативний вчинок учня;

 • Загальні аспекти поведінки педагога: постава, міміка, жести, тон голосу, найуживаніші фрази і т. ін..

Наведу приклади створених моделей портретів педагогів різних типів.

Авторитарний педагог.

Уважає, що на уроці домінувати повинен вчитель; застосовує стандартні форми роботи( лекція з елементами бесіди, індивідуальне опитування , розповідь, виконання вправ під керівництвом вчителя та ін..) ; демонструє свою владу над учнями; не допускає протиріч; контролює, що, коли і як зобов’язані робити учні; не сприймає виявів творчості та індивідуальності; пригнічує будь – яку активність; дуже стримано реагує на успіх дитини, помилка ж, навпаки, викликає бурхливу реакцію; рідко посміхається, часто буває невдоволений будь – чим; жести — різкі, у мовленні переважають фрази « я сказав», « по- моєму», « ви повинні», « вам необхідно» тощо.

Ліберальний педагог.

Не повною мірою зосереджений на процесі навчання та виховання; даючи завдання, часто не перевіряє їх виконання; на уроках переважає самостійна робота учнів з підручником; вчитель майже не втручається у процес здобуття знань; активність школярів може переходити в неконтрольовану; перевірку рівня знань здійснює через самостійні письмові роботи; низькі оцінки — рідкість, оскільки завжди дає змогу виправити отриманий результат; успіх дитини сприймає стримано – відчужено, так само як і помилку; рідко конфліктує, погоджуючись з будь – якою точкою зору.

Педагог – гуманіст.

Надто « опікає» своїх вихованців; старанно готується до кожного уроку; намагається всю роботу виконати сам, щоб « не перевантажувати» дітей; кілька разів повторює прохання; дуже докладно роз’яснює завдання; на уроках переважно пояснює сам, вступаючи в бесіду з учнями; практикує колективні форми роботи; докладно аналізує результати контрольних видів робіт; не дає змогу учням проявити ініціативу і творчість; успіх і невдалі дії школярів переживає, немов власні, бурхливо реагуючи на них; має стомлений вигляд, опущені плечі; у мовленні переважають фрази, насичені словами « ввічливості».

Демократичний педагог.

Намагається « йти в ногу з часом»: активно впроваджує інтерактивні форми та методи навчання; вимогливий і справедливий; на уроці керує роботою учнів, контролює і спрямовує їхню діяльність; уважно вислуховує думку; стисло аналізує відповіді; вимагає узагальнень; завдання учням дає різного характеру, часто — творчі; на уроці сприяє здоровій активності кожного учня; успіх дитини сприймає стримано – позитивно, вказуючи на потенціал; помилку учня не виставляє « на загал», допомагає знайти шляхи її виправлення; стриманий, привітний, доброзичливий.

Тож, подумайте до якого типу відноситесь ви і чи треба в собі щось зміни на краще.

А ще пропоную розглянути портрет особистості вчителя в парадигмі сучасної освіти і переглянути в собі чи все відповідає цьому портрету.

Однією з найважливіших вимог, що ставить педагогічна професія до особистості вчителя, є чіткість його соціальної та професійної позиції, гуманістична спрямованість особистості.

При гуманістичній спрямованості особистості педагога кожна дитина — неповторна і має свій унікальний сенс життя, право на вибір. Педагог, здатний до суб’єктивної позиції щодо дитини, здатний вести діалог з учнем, зробити освітній процес особистісно – значущим. Особистісно – гуманістичний рівень розвитку освіти, який є необхідним в умовах нестабільного розвитку суспільства та є розвивальним, продуктивним, таким, що забезпечує саморозвиток особистості учня.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Метод проектів як один із сучасних методів навчання

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... що для успішного розвитку пізнавальної активності учнів необх ... особистісно орієнтованому творчому ... вчителя, груповий аналіз роботи та самоконтроль учасників. Планування у розробці стратегії реалізації проекту ... ість психолого-педагогічних науково-методичних ...
 2. Моделі успішного фахівця: складові та напрями реалізації в умовах конкурентних відносин

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... для розвитку економічної активності молоді, та реалізації ... , успішного фахівця. Особистість фах ... проекту “Налаштування освітніх структур в Європі”, спрямованого на реалізац ... методичну, науково-дослідну. Зауважимо, що завдання перших п’яти функцій характерні для ...
 3. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці

  Курсовая работа >> Психология
  ... ідність успішного формування у школярів якостей творчої особистості. Для цього учням варто надавати максимум можливостей для випробовування ... ізації розумової діяльності, що реалізуються опосередковано через спеціально організовані методичн ...
 4. Педагогічна майстерність. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... . Сутність майстерності — в особистості вчителя, в його позиції, здатності виявляти творчу ініціативу на грунті реалізації власно ... досягають успіхів у вихованні? Для того щоб здійснювати рефлексивне керівництво розвитком учнів, учитель ...
 5. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... альна науково-методична підготовка вчителів; озброєння вчителів ... психологічних умов для успішного функціонування ... сть учнів під керівництвом вчителя, він вважає, що для розвитку творчих ... реалізацію комунікативно-діяльнісного і особисті ... (тези до проекту) // Осв ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019199848175049