Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Налогообложение изобретено очень давно и существует во всех странах мира. Задача его состоит в том, чтобы создать необходимые условия для функциониров...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Анализ деятельности учреждения в современных условиях представляет собой функцию управления, имеющую целью выяснение реального состояния функционирова...полностью>>
Финансы->Реферат
Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства предприятий, организаций, учреждений, населения и других банков. Привлекаемые банками средства...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях рыночной экономики основной формой кредита является банковский кредит. Позитивный опыт деятельности банков разных стран свидетельствует о т...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

109

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: Формування фінансового механізму підприємства

(на матеріалах ВАТ «Центренерго»)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1 Поняття та сутність фінансового механізму

1.2 Фінансові методи і фінансові важелі

1.3 Правове, нормативне та інформаційне забезпечення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ЦЕНТРЕНЕРГО”

2.1 Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ „Центренерго”

2.2 Аналіз стану фінансового забезпечення діяльності підприємства

2.3 Механізм фінансового регулювання діяльності підприємства

2.4 Аналіз взаємодії між складовими фінансового механізму на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Проблеми формування фінансового механізму підприємства та напрямки його удосконалення

3.2 Удосконалення фінансового планування на підприємстві

3.3 Удосконалення ціноутворення на підприємстві

3.4 Державне регулювання діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового механізму на вітчизняних підприємствах.

Функціонування підприємств та їх позиції на ринку визначаються не лише особливостями їх виробничо-господарської діяльності, специфікою організаційно-правових форм, але й можливостями забезпечення та використання конкурентних переваг. Таким чином, ефективність діяльності сучасного підприємства значною мірою залежить від рівня його адаптованості до умов ринкової конкуренції, що обумовлює необхідність запровадження відповідної системи управління фінансами, адекватної ринковим вимогам. Стратегічними завданнями розробки та реалізації ефективної системи управління фінансами підприємства є досягнення стратегічних та тактичних цілей його діяльності на основі використання ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів, оптимізації структури капіталу та забезпечення фінансової стійкості, максимізації прибутку та підвищення ринкової вартості підприємства, а особливо впровадження ефективного, дієвого фінансового механізму. При цьому визначального значення набуває забезпечення прозорості інформації стосовно фінансово-економічного стану підприємства як для власників, так і для потенційних інвесторів.

Сьогодні, як ніколи, потрібне ефективне залучення значних обсягів коштів з недержавних джерел інвестування для фінансування діяльності вітчизняних підприємств. Серед умов реалізації цього завдання можна зазначити надійність фінансового стану об’єктів інвестування, можливість отримання прибутку та забезпечення необхідних гарантій тим, хто має намір вкласти вільні кошти у розвиток виробничого сектора економіки України. Ось чому зараз актуального значення набуває питання розробки обґрунтованих прогнозів фінансового стану підприємства з урахуванням впливу численних факторів та визначення пріоритетних напрямків фінансової політики.

Теоретичні та практичні аспекти проблеми впровадження фінансового механізму підприємств в умовах ринкової конкуренції досліджуються в працях вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців: М.С. Абрютиної, І.О. Бланка,

Р. Брейлі, Є. Брігхема, Є.В. Бикової, В.М. Гейця, А. Гропеллі, А.О. Єпіфанова, В.В. Ковальова, Б. Коласса, Ф. Котлєра, В.І. Міщенка, В.П. Москаленка,

С.В. Науменкової, А.М. Поддєрьогіна, М. Портера, В.М. Родіонової, І.В. Сало, В.М. Суторміної, А.А. Чухно, А.Д. Шеремета та ін.

Позитивно оцінюючи результати цих досліджень у вирішенні багатьох теоретичних і практичних питань управління фінансовим механізмом підприємств, слід водночас відзначити, що вони не повною мірою зорієнтовані на умови перехідної економіки і недостатньо пов’язані з конкретними стратегічними та поточними пріоритетами економічного розвитку підприємств України.

Все вищевикладене й обумовило вибір об’єкта, теми дослідження та її актуальність для підприємств енергетичного комплексу України.

Для реформування енергетичного комплексу в умовах впровадження ринкових відносин в економіці України через реструктуризацію галузі, структурний поділ суб’єктів з монопольними та конкурентними видами діяльності за збереження єдиної енергосистеми країни, а також створення конкурентного ринку електроенергії виникла потреба у впровадженні державного регулювання електроенергетики.

Для підвищення конкурентоспроможності української енергетики, забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії за мінімально можливою ціною на засадах конкуренції між виробниками та між постачальниками електричної енергії, забезпечення надійного електропостачання споживачів, а також фінансової стабільності і прибутковості галузі та інтересу до неї з боку потенційних інвесторів, у 1996 році в Україні створено оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ).

Оптовий ринок електроенергії у відповідності із Законом України „Про електроенергетику” діє на основі Договору між його членами, яким визначені умови, діяльності, права, обов’язки і відповідальність його учасників, а також порядок діяльності, інфраструктура ринку та його органи. Економічні та фінансові механізми функціонування регулюються Правилами Оптового ринку електроенергії та відповідними інструкціями до Договору.

Нова економічна система ринкових відносин в електроенергетичній галузі запроваджувалась з урахуванням умови збереження об’єднаної енергетичної системи, яка включає об’єкти електроенергетики, об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної енергії за умови централізованого оперативно-диспетчерського управління.

Оператором ОРЕ є державне підприємство „Енергоринок”, яке здійснює купівлю-продаж всієї електричної енергії, виконує функції розпорядника системи розрахунків (формування оптової ринкової ціни та розрахунок платежів) та розпорядника коштів ОРЕ.

Оптова ринкова ціна, за якою здійснюється закупівля електричної енергії на ОРЕ енергопостачальними компаніями, формується на основі середньозваженої ціни закупівлі електроенергії Оптовим ринком у виробників електричної енергії (ТЕС, АЕС, ГЕС, ТЕЦ, ВЕС), з урахуванням цін продажу електроенергії на експорт, платежів за надання послуг системним оператором (ДП „НЕК „Укренерго”) та оператором ринку (ДП „Енергоринок”), на фінансування інвестиційних проектів та платежів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів.

Розподіл електричної енергії в ОЕС виконується енергопостачальними компаніями, що є ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим і нерегульованим тарифом. Постачальники за регульованим тарифом мають у своїй власності розподільні електричні мережі і, крім ліцензії на постачання, отримують ліцензію на передачу електричної енергії власними мережами.

На Оптовому ринку електроенергії законодавчо забезпечено рівноправний доступ до ринку електроенергії та послуг електричних мереж усіх суб’єктів підприємницької діяльності, а також купівлю і продаж електроенергії за Правилами оптового ринку та визначення ціни на електроенергію генеруючих компаній.

Розрахунки між учасниками оптового ринку здійснюються пропорційно обсягам виробництва товарної продукції за алгоритмом розподілу коштів, затверджених НКРЕ.

Метою дипломної роботи є удосконалення фінансового механізму діяльності підприємств на прикладі ВАТ “Центренерго”.

Відповідно до мети дипломної роботи були поставлені наступні задачі:

  - узагальнити теоретичні дослідження фінансового механізму підприємств і виявити специфічні ознаки функціонування та фінансування підприємств з метою окреслення напрямків удосконалення їх фінансового механізму;

  - визначити роль нормативно-правового регулювання в процесі функціонування фінансового механізму підприємств;

  - вивчити передумови побудови фінансового механізму функціонування підприємств на основі аналізу діяльності цих підприємств та визначити напрямки вирішення основних проблем фінансування;

  - проаналізувати формування фінансового механізму на підприємстві ВАТ «Центренерго»;

  - визначити основні складові регулювання фінансового механізму та фінансового забезпечення діяльності підприємства;

- розробити систему конкретних заходів щодо забезпечення сталого розвитку підприємства ВАТ «Центренерго».

Об’єктом дослідження є процес функціонування фінансового механізму ВАТ «Центренерго».

Предметом дослідження є сукупність фінансових важелів, що використовуються державою і підприємством ВАТ «Центренерго» для забезпечення його стабільної роботи.

Методи дослідження. В процесі роботи залежно від конкретних цілей і задач було використано наступні методи економічного аналізу та вивчення економічних процесів: розрахунково-аналітичний, економіко-статистичний, порівняльний аналіз, системний підхід та логічне моделювання, спостереження та узагальнення.

Наукова новизна та практична цінність отриманих результатів полягає в:

1. Врахуванні в методології розрахунку чистої ринкової вартості підприємства балансовим методом застави основних засобів, наданої підприємством комерційним банкам для забезпечення кредитів, які фактично до моменту погашення кредиту повинні бути виключені з чистої ринкової вартості підприємства.

2. Отримання висновків, що для ВАТ “Центренерго”, в умовах використання довгострокових та короткострокових кредитів банків в обсязі 51% від валюти баланса, його поточна ринкова вартість дорівнює 0,537 млрд.грн., що становить усього 12% від обсягу валюти балансу підприємства.

Відповідна ліквідаційна вартість акції підприємства розраховується як 1,45 грн./шт. при номіналі 1,3 грн.шт.

Таким чином, курс акцій ВАТ “Центренерго” на ПФТС 16,8 грн./шт є необгрунтовано завищенним, що свідчить про те, що фондова торгівля в Україні на сучасному етапі переслідує цілі переділу основної інфраструктури державної власності в ході приватизації і не носить характеру прибуткового інвестування вільних коштів.

3. Розрахунок інтегрального показника Альтмана ВАТ “Центренерго” за 2006 рік дає значення 1,49, що відповідає високому рівню імовірності банкрутства підприємства ВАТ “Центренерго”, тобто підтверджує необґрунтованість ринкового курсу акцій та дає підстави для введення антикризового управління на підприємстві для запобігання банкрутству соціально важливої інфраструктури суспільства України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Корпоративні права підприємства, їх номінальна й ринкова вартість, фактори, що впливають на ринковий курс акцій

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... на ринку. Не набагато кращі результати діяльності мали й ВАТ «Центренерго» та ВАТ «Донбасенерго», але курс ... і підприємства містить у собі, крім фінансового результату від звичайної діяльності, фінансовий результат від надзвичайних подій, що на ...
 2. Бюджетне планування на акціонерних товариствах

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ВАТ «Центренерго». Джерелом формування фінансових ресурсів Теплової електростанції є прибуток Компанії, амортизаційні відрахування, внески підприємства ...
 3. Ринок цінних паперів (7)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дприємства або товариства. Ці заборони, які перешкоджали появі акцій на ... матеріалізованих цінних паперів. Зростає кількість позабіржових фінансових ... і: ВАТ «Центренерго», ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ « ... прискорити формування кращого регулятивного механізму фондового ...
 4. Міжнародний фондовий ринок

  Контрольная работа >> Экономика
  ... «Центренерго», ... ВАТ «Укрнафта» спільно із BNY. На ... дприємства. Про нього дізнаються на західних фінансових ... тими матері ... на ринку. І навпаки, перебої у функціонуванні даного механізму ... спеціалізуються на продажу ... у формуванні вільних від монополізму цін, ...
 5. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... на фондовому ринку. 2.2 Операції з цінними паперами. Розділ 3 Національні особливості формування ... до підприємства; ринок фінансових ресурсів ... акцій ВАТ на фондових бі ... і як механізму, що ... ПФТС: «Центренерго» (зниження ці ... роботі фактичний матеріал , можна зробити ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0068771839141846