Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Закон
Различие во влиянии ценовых и неценовых детерминант на величину спроса наглядно демонстрируют графики кривых спроса. Ценовые детерминанты влияют на ст...полностью>>
Экономика->Статья
Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки мо...полностью>>
Экономика->Реферат
Целью данной курсовой работы является изучение основных макроэкономических целей и их реализация в экономической политике республики Татарстан. Для ре...полностью>>
Экономика->Реферат
В соответствии с законодательством Российской Федерации о предприятиях и предпринимательской деятельности каждое предприятие вправе открывать в любом ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План

Вступ…………………………………………………………………………3

Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу……..5

1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу………………………5

1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації…………………………………………………………13

1.3.Методи фінансового контролінгу………………………………….16

Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ «Добробут»………..23

2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут»……………………………………………………………………….23

2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут»…………………………………………………32

Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут»……………………….39

3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства………….39

3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства……………………………………………………………………..44

Висновки……………………………………………………………………48

Список використаної літератури………………………………………….50

Вступ

Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є:

 • оптимізація системи управління організаційною структурою компанії;

 • організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності;

 • впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності;

 • забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії;

 • автоматизація систем обліку і управління компанією.

Впровадження системи контролінгу на підприємстві надає цілий ряд переваг керівництву компанії та її співробітникам, наприклад, її реалізація дозволяє:

1.керівникові підприємства:

 1. реально оцінити рівень фінансової стабільності та потенціал компанії;

 2. передбачити перспективи розвитку компанії та одразу прийняти стратегічно слушне рішення, що сприятиме підвищенню конкуренто здатності підприємства;

 3. отримувати оперативну й достовірну інформацію про поточний стан основних показників діяльності компанії в зручному вигляді;

 4. забезпечити зацікавленість не лише керівництва, а й інших співробітників у реалізації стратегічної мети та завдань компанії;

2.фінансовому директорові та головному бухгалтеру:

 • здійснювати бухгалтерський, управлінський, податковий облік та оперативне планування;

 • регулярно порівнювати планові показники з фактичними, оперативно впливати на ситуацію та своєчасно реагувати у разі наявності значних відхилень;

 • формувати бухгалтерські, податкові та управлінські звіти в поточному режимі;

 • моделювати різні варіанти розвитку ринку та бізнесу за принципом «Що буде, якщо…?»;

Слід зазначити, що в Україні контролінгу приділяється не досить уваги, хоча причин для його активного запровадження достатньо, зокрема:

 • зростання нестабільності зовнішнього середовища, що висуває додаткові вимоги до системи управління підприємства, а саме:

 • необхідність у безперервному відстеженні змін, що відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищах підприємства;

 • необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства й уникнення кризових ситуацій;

 • ускладнення системи управління підприємством, що потребує механізму координації всередині системи управління [10,152]

Таким чином метою даної курсової роботи є визначення сутності конролінгу, його завдань, функцій і методів та практичне використання їх на ТОВ «Добробут».

Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу

1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу

Контролінг — нове явище в теорії і практиці сучасного управління, що ви­никло на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку, конт­ролю й менеджменту.

Слово контролінг походить від англійського to control — контролювати, управляти, яке, у свою чергу, є похідним від французького слова, що означає "реєстр, список перевірки"'. Але за іронією долі, незважаючи на те, що най­повніше його система уперше була описана і застосована у США, в англо­мовних джерелах термін "контролінг" практично не використовується: у Ве­ликобританії і США укорінився термін "управлінський облік" (managerial асcounting, management accounting), хоча працівників, до чиїх посадових обо­в'язків входить ведення управлінського обліку, там називають контролерами (controller). Власне термін "контролінг" прийнято в Німеччині, звідки він прийшов до Росії.

Щодо його змісту, то судячи з зарубіжної та вітчизняної літератури, конт­ролінг — це поняття дуже широке і, на перший погляд, асоціюється зі словом "кон­троль". Але контролінг не зводиться до простої системи контролю, а охоплює значно ширшу сферу діяльності підприємства, оскільки контролінг — це і сис­тема спостереження, й вивчення поведінки економічного механізму конкретно­го підприємства та розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить пе­ред собою, і система, орієнтована на майбутній розвиток підприємства.

Отже, контроль переважно спрямований у минуле, на встановлення помилок і прорахунків, а контролінг — на управління майбутнім для забезпечення тривалого й успішного функціонування суб'єкта господарювання.

Спочатку під контролінгом розуміли сукупність завдань у сфері обліку і фі­нансів, а контролер був головним бухгалтером. Потім це поняття почали тракту­вати ширше: до функцій контролінгу стали відносити фінансовий контроль і оптимізацію використання фінансових ресурсів та джерел. Водночас, можна стверджувати, що існує неоднозначність трактувань,
які характеризують внутрішній зміст поняття "контролінг", при цьому найчас­тіше його ідентифікують як:

— діяльність щодо забезпечення ефективного управління:

— управління процесом одержання прибутку;

— діяльність з інформаційного забезпечення управління;

— механізм саморегулювання діяльності;

— механізм координації системи управління;

— контроль, що охоплює усі сторони діяльності;

— управлінський облік;

— коментуюча функція менеджменту;

— діяльність, спрямована на оцінку усіх сторін господарювання;

— обліково-аналітична система.

Одні автори й перекладачі вважають наведені поняття і об'єктивні явища господарської практики західних підприємств, що стоять за ними, відмінними за змістом, інші — тотожними.

Неоднозначність трактувань змісту визначення системи конролінгу наведено у таблиці 1.1 [10,15-151].

Таблиця 1.1.

Трактування змісту визначення системи контролінгу зарубіжними і вітчизняними дослідниками

Джерело даних

Суть визначення

 1. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления, - М.: Финансы и статистика.- 1993.-с.9

Под контроллингом следует понимать руководящую концепцию эффективного управления фирмой и обеспечения ее долгосрочного существования.

 1. Там само. – С.15

…контроллинг… является механизмом саморегулирования на предприятии, обеспечивающим обратную связь в контуре управления.

 1. Там само. – С.88

… контроллинг представляет собой в широком смысле систему обеспечения выживаемости предприятия в двух аспектах: краткосрочном – оптимизация прибыли – и долгосрочном – сохранение и поддержание гармоничных отношений ы взаимосвязей данного предприятия с окружающими его сферами: природой, социальной, хозяйственной.

 1. Там само. – С.88

Контроллинг представляет собой совокупность методов оперативного и стратегического управления: учета, планирования, анализа и контроля, объединяемых на качественно новом этапе развития рыночных отношений на Западе в единую систему, функционирование которой подчинено определенной цели.

 1. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих.- М.: Финансы и статистика.- 1992.-С.8

…Систему управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности фирмы… как систему управления прибылью предприятия.

 1. Там само. – С.21

Контроллинг – это система регулирования затрат и результатов деятельности, помогающая в достижении целей предприятия, позволяющая избежать неожиданностей и своевременно включить красный свет, когда экономике предприятия угрожает опасность, требующая принятия мер поп противодействию.

 1. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Общ. Ред. Градова А.П. – СПб.: Специальная литература, 1996.- с.217

Контроллинг – новейшая концепция эффективного управления фирмой для обеспечения ее долгосрочного существования на рынке. Контролинг представляет собой… сисетму обеспечения выживаемости предприятия на этапах стратегического и тактического управления.

 1. Анташов В.А., Уварова Г.В. Экокномический советник менеджера.- Минск: Финансы, учет, аудит.- 1996.- С.93

Контроллинг рассматривается … как определенная концепция руководства предприятием, ориентированная на его долговременное и эффективное функционирование в постоянно меняющихся хозяйственных условиях.

 1. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Общ. Ред. Данилочкиной Н.Г. – М.: Аудит, ЮНИТИ.- 1998. – с.6

Контроллинг – это функционально обособленное напрвление экономической работы на предприятии, связанное с реализацией финансово- экономической комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений.

 1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем.; под ред. И с предисл. Турчака А.А., Головача Л.Г., Лукашевича М.Л.-М.: Финансы и статистика.-1997.- С.113

… контроллинг пердставляет собой элемент управления социальной системой, выполняя свою главную функцию поддержки руководства в процессе решения им общей задачи координации системы управления с упором прежде всего на задачи планирования, конроля и информирования (Й. Вебер)

 1. Петренко С.Н. Контроллинг: Учебное пособие.- К.:Ника-Центр, Эльга.- 2003.- С.15

Система контроллинга представляет собой синтез элементов учета, анализа, контроля, планирования, реализация которых обеспечивает выработку альтернативных подходов при осуществлении оперативного и стратегического управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности предприятия.

 1. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Ананькина Е.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. и др.; под ред. ДанилочкинойН.Г. – М.: ЮНИТИ-ДАНА.- 2003.- С.22

… контроллинг является сложной конструкцией, объединяющей в себе столь различные элементы, как установление целей, планирование, учет, контроль, анализ, управление информационными потоками и выработку рекомендаций для принятия управленских решений.

 1. Циглик І.І., Мозіль І.О., Кідрякова Н.В. контролінг. Сутність і основи формування та функціонування на підприємствах України // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №4. – с.14

Контролінг – це система, яка орієнтована на майбутній розвиток підприємства чи регіону в цілому. Це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою.

 1. Рыночная экономика: Словарь / Под общ.ред. Купермана Г.Я. – 2-е изд., доп. –М.: Республика. -1995.- с.202

Контролінг … система державного, управлінського і незалежного контролю. Контролінг включає систему безперервного інформування керівництва фірми про стан усіх сторін діяльності фірми відповідно до затвердженого переліку окремих і узагальнюваних показників: стан портфеля замовлень і йього відповідність завданням і вимогам фірми, хід підготовки виробництва й запровадження технологічних та інших новинок, виконання виробничої програми, дотримання кошторисів затрат на виробництво, виконання інвестиційної програми, фінансовий стан фірми, дебіторська і кредиторська заборгованість.

 1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.- 4-те вид., випр. Та доп. – Л.: Т-во «Знання», КОО; Вид-во Львів. Банк. Ін-ту НБУ.- с.230

Контролінг – функціонально відокремлений напрям економічної роботи на підприємстві, що пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної інформативної функції в менеджменті для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  ... контролінгу стали відносити фінансовий контроль і оптимізацію використання фінансових засобів і джерел. Нині контролінг ... на найбільших світових фондових біржах займаються спец ... зними: одержання прибутку, підвищення добробуту акціонерів, завоювання стратегічно ...
 2. Фінансовий контроль та його роль в економічній системі держави

  Реферат >> Финансы
  ... нансового контролю 4 Сутність та значення фінансового контролю 4 Види фінансового контролю 16 Методи фінансового контролю ... ії на е-вітових ринках. За ... подальшому зростанні добробуту народу. Досвід ... запровадження системи контролінгу. Контролінг — це управ­л ...
 3. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і продукції 3.1.3 Бенчмаркінг як інструмент підвищення ... Система виробничого планування і контролю визначає генеральну стратегію ... компанії, а отже, і добробут її власників збільшиться. ... змін основних фінансових показників діяльності ТОВ „ДКБ „РОТЕКС” ...
 4. Управління фінансами акціонерних товариств

  Дипломная работа >> Финансы
  ... фінансових інструментів мобілізації засобів, що широко поширені у світовій ... вартості капіталу і добробуту акціонерів. Фінансовому управлінню надається ... завдань із залучення, використання і контролю за фінансовими ресурсами, а саме: аналіз структури ...
 5. Бізнес-план для діяльності виробничого підприємства ТОВ КРУЧА

  Курсовая работа >> Экономическая теория
  ... влас­них працівників контроль   за   фінансовими   резуль­татами діяльності заходи ... Бондаренко Є.В. «Функціональний топінг (солодкий соус) для харчування спортсмен ... діяльності виробничого підприємства ТОВ «КРУЧА» 2.1. Загальна характеристика підпри ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.011317014694214