Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, яка повинна бути структу...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Перебудова економічних відносин повинна сприяти посиленню спонукальних мотивів і стимулів до ефективної трудової діяльності Для цього необхідно, щоб с...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Возникновение и расцвет классической школы политической экономии от Петти и Буагильбера до Смита и Рикардо - это объективно-неизбежное теоретическое о...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Как измениться ВНП и ВВП стран, участвующих в следующей сделке: гражданин Беларуси в Москве зашел в ресторан, принадлежащий гражданину Грузии, и заказ...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.9. Планування інших операційних витрат здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

3.10. До складу інших операційних витрат не можуть включатись:

– суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів;

– витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;

– суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової та фізкультурної роботи;

– суми неустойки (штраф, пеня);

– суми нестачі та витрати від пошкодження цінностей;

– витрати, пов'язані з купівлею (продажем) іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

– суми спонсорської та благодійної допомоги;

– собівартість реалізованих виробничих запасів;

– витрати на добровільне страхування майна та працівників;

– витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

– оплата консалтингових та аудиторських послуг.

Фінансові витрати

3.11. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування кредитами та витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.

3.12. Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних договорів і законодавства.

Плановий прибуток

3.13. До розрахунку тарифів на послуги з перевезень пасажирів включається плановий прибуток, який спрямовується для здійснення капітальних інвестицій, технічне переоснащення підприємств та досягнення інших цілей відповідно до законодавства. При розрахунку планового прибутку враховуються також планові витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності підприємства.

3.14. Витрати на здійснення капітальних інвестицій включаються до тарифів на підставі економічно обґрунтованих розрахунків та затвердженої в установленому порядку програми технічного розвитку метрополітену з обсягами коштів і строками реалізації. У процесі формування тарифу підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку (чи його частки).

Розділ 4. Визначення тарифів на послуги з перевезень пасажирів метрополітеном

4.1. Розрахунок калькуляції для визначення розміру тарифу на разове перевезення одного пасажира здійснюється в розрахунку на рік. При цьому враховується загальна кількість перевезених пасажирів, включно з тими, які мають пільги на сплату за проїзд згідно із законодавством. Кількість пільгових пасажирів визначається за даними фактичного обліку.

4.2. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою

(С + П) – Ді

Т

=

грн./пас.,

Vзаг

де С – повна собівартість перевезень усіх категорій пасажирів для відповідного підприємства, грн.;

П – плановий прибуток, грн.;

Ді – доходи від іншої операційної діяльності без урахування цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю, грн.;

Vзаг – загальний обсяг перевезень пасажирів, прогнозований підприємством, пас.

4.3. Перегляд рівня тарифів здійснюється у зв'язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації транспортних послуг, що не залежать від господарської діяльності підприємства.

Розрахунки тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), підготовлені згідно з цим Порядком, за місяць до прийняття рішення щодо зміни таких тарифів погоджуються з Мінекономіки та Мінтрансзв'язку.

4.4. Метою коригування тарифів є забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих планованих витрат, які формуються на підставі повної собівартості та запланованого прибутку.

Перегляду рівня тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітенів) передує процедура його публічного обговорення.

Таблиця 2.2

Таблиця 2.3

Таблиця 2.4

Таблиця 2.5

Таблиця 2.6

Таблиця 2.7. Результати фінансово-господарської діяльності КП «Киівський метрополітен» за 2000–2008 роки

3. Зміст завдань щодо кадрової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

3.1 Аналіз кадрової діяльності в електродепо «Оболонь»

Основою кадрової політики на підприємстві КП «Київський метрополітен» є забезпечення матеріальних та соціальних умов збереження професійного колективу, зменшення плинності кадрів, створення системи надбавок та преміювання за шкідливі умови підземної праці та праці в нічний час.

Згідно з колективним договором між адміністрацією КП «Київський метрополітен» та профспілкою підприємства адміністрація гарантує:

1.1. Забезпечувати підвищення заробітної плати працівників метрополітену не нижче рівня, передбаченого Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008–2009 рр.

1.2. Оплату праці працівників метрополітену визначати першочерговим платежем в структурі витрат підприємства.

Оплату праці працівників метрополітену проводити відповідно до наказу від 10.03.2008 №106-Н «Про введення нових тарифних ставок і посадових окладів» та змінами до нього.

Мінімальний розмір тарифної ставки І розряду робітника основного виробництва – 5,58 грн./годину

Мінімальна заробітна плата по метрополітену – 960 грн./місяць.

Оплату праці начальника метрополітену відповідно до чинного законодавства здійснювати за контрактом.

Оплату праці неповнолітніх проводити відповідно до ст. 194 КЗпП України.

Подальше підвищення заробітної плати з метою соціального захисту працівників здійснювати в межах фінансових можливостей метрополітену із збереженням міжрозрядних і міжпрофесійних співвідношень.

1.3. Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи:

 • шести-, восьмирозрядної тарифної сітки;

 • годинних тарифних ставок (окладів) робітників;

 • відрядних розцінок на відрядних роботах;

 • схем місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців;

– «Класифікатора професій», Довідників кваліфікаційних характеристик
професій працівників.

1.4. Проводити оплату праці за індивідуальні і там, де це доцільно, колективні результати роботи, з розподілом колективного заробітку із застосуванням коефіцієнта трудової участі, пропорційно відпрацьованому часу відповідно до встановлених розрядів чи тощо.

1.5. Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні і перевиконанні виробничих планів (завдань), підвищення ефективності виробництва, якості роботи та безпеки руху поїздів застосовуються наступні системи оплати праці:

 • почасово-преміальна;

 • відрядно-преміальна;

 • акордно-відрядна;

 • відрядно-прогресивна

та проводиться преміювання відповідно до розроблених Положень з урахуванням фінансових можливостей метрополітену за:

 • основні виробничі результати роботи;

 • збирання, збереження відходів чорних, кольорових і дорогоцінних металів та інших вторинних ресурсів;

 • впровадження нової техніки;

 • сприяння введенню нових потужностей;

 • сприяння винахідництву та раціоналізації;

 • виконання особливо важливих виробничих завдань;

 • до ювілейних та пам'ятних дат;

 • за позареалізаційну діяльність.

1.6. Проводити, відповідно до діючих Положень, виплати:

 • винагороди за загальні результати роботи по підсумках за рік при наявності фінансових можливостей;

 • щомісячної винагороди за вислугу років.

1.7. Виплату річної винагороди за загальні результати роботи і доплат працівникам системи охорони здоров'я, закладів культури і спорту, проводити при наявності коштів і за умови виконання ними взятих на себе зобов'язань.

1.8. Встановлювати такі надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників:

1.8.1. Робітникам за високу професійну майстерність диференційовано по розрядах:

 1. розряду – до 12 відсотків

 2. розряду – до 16 відсотків

 3. розряду – до 20 відсотків

 4. розряду – до 24 відсотків

Надбавки встановлювати робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконання робіт, освоїли нові професії і суміжні функції і виплачуються за рахунок економії фонду оплати праці.

Указані надбавки відміняти при допущенні браків в роботі, неякісному виконанню робіт, невиконанні планових (нормованих) завдань, встановлених норм трудових затрат.

1.8.2. За високі досягнення в праці до 50 відсотків. При погіршенні показників роботи надбавки зменшувати або відміняти повністю.

1.8.3. За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків.

1.8.4. Машиністам електропоїздів, машиністам-інструкторам. черговим по депо та їх помічникам за класність:

I клас – 25 відсотків

II клас – 15 відсотків

III клас – 5 відсотків

1.8.5. Майстрам (старшим майстрам) і контрольним майстрам (старшим
контрольним майстрам), яким в установленому порядку присвоюються звання:

«Майстер II класу» – 10–20 відсотків;

«Майстер І класу» – 20–30 відсотків.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансово-господарська діяльність військової частини

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... екзамен по предмету “Фінансово-господарська діяльність військової частини”. Основні завдання фінансово-економічної служби ... ; бухгалтерський облік; звітність; фінансовий контроль за фінансово-господарською діяльністю і використанням коштів. Отриман ...
 2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства сп ... мінімізує вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність торгового посередника – СП "КИПАРИС". РОЗД ...
 3. Прибутковість та фінансово-господарська діяльність ВАТ "Турбоатом"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ї роботи є теоретичні основи і сутність прибутковості та фінансово-господарська діяльність ВАТ “Турбоатом”. При складанн ... ємства Одним з найважливіших фінансових показників, що характеризує господарську діяльність підприємства, є дох ...
 4. Закони України які регулюють фінансово-господарську діяльність

  Реферат >> Государство и право
  ... : Закони України, які регулюють фінансово-господарську діяльність Залежно від концепції державного втручання у бізнес ... нормативно-правовим актом, який регулює фінансово-господарську діяльність є Господарський кодекс України від 16 січня ...
 5. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  ... :”Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва” Виконав ... з бюджету, визначаються у такому порядку: Враховуючи господарську діяльність платника, визначаємо базу оподаткування ...
 6. Фінансово господарська діяльність товариства з обмеженою відповіда

  Отчет по практике >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... облікової практики Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відпов ... з підприємством. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 1. ... яльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019559860229492