Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Кредит и деньги, кредитный рынок и банки - тесно связанные друг с другом понятия. В этой связи, при рассмотрении вопроса о кредитном рынке, следует об...полностью>>
Финансы->Реферат
Банки и банковское дело - это раздел экономической науки, в котором обсуждаются проблемы банковского сектора: зачем он нужен, как функционирует, как о...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, н...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. Налоги известны давным...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Факультет ______________________________________________

Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства

(на прикладі ЗАТ “Бахмацька рибна база”)

Студентка (_________________________)

Курс _____________________

Група _______________________________

Науковий керівник ___________________

__________________________________

“РОБОТА ДОПУЩЕНА ДО ЗАХИСТУ”

Зав.кафедри ____________________________

Протокол № _____________ від “__ “ “___________” 2007 року

Київ -2008

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота на тему «Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на прикладі ЗАТ “Бахмацька рибна база”)» на 70 листах, 14 рисунків, 9 таблиць, 4 додатки на 20 листах. Список використаної літератури з 69 джерел.

Об’єкт дипломного дослідження – передінвестиційний (бізнес-план) етап реалізації виробничого проекту впровадження цеху виробництва пресервів з оселедця на базі модернізованої виробничої інфраструктури ЗАТ “Бахмацька рибна база”.

Предмет дипломного дослідження – технологія бізнес-планування виробничих інвестиційних проектів.

Мета дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів побудови і економічного аналізу інвестиційної привабливості виробничих проектів на прикладі бізнес-плану проекту підприємства ЗАТ “Бахмацька рибна база” – впровадження виробництва пресервів з оселедця.

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — звітні документи ЗАТ “Бахмацька рибна база” за 2005 - 2007 роки, інформація Інтернет-сайтів підприємств України по виробництву та реалізації пресервів в Україні, методологічні керівництва Університету Управления Проектами (группа світових компаний ПМСОФТ в Україні).

Практична цінність отриманих в дипломному дослідженні результатів полягає в економічному обгрунтуванні доцільності та інвестиційній привабливості запропонованого бізнес-плану інвестиційного проекту впровадження виробництво пресервів на базі модернізації виробничих потужностей ЗАТ “Бахмацька рибна база”.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БІЗНЕС-ПЛАН, ДИСКОНТУВАННЯ, ВНУТРІШНЯ НОРМА ДОХОДУ, ІНВЕСТУВАННЯ, ПРОВІДНІ ФАКТОРИ УСПІХУ, ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Структурне місце бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства

1.2 Оцінка механізму бізнес-планування

1.3 Аналіз показників бізнес-планування

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПРЕСЕРВНОЇ ПЕРЕРОБКИ РИБИ ДЛЯ ЗАТ “БАХМАЦЬКА РИБНА БАЗА

2.1 Загальна характеристика виробництва пресервів в галузі переробки риби

2.2 Оцінка рушійних сил розвитку та сил конкуренції в галузі виробництва пресервів для ЗАТ “Бахмацька рибна база”

2.3 Діагностика конкурентних позицій підприємств-суперників та аналіз найближчих конкурентів

2.4 Визначення провідних факторів успіху та перспективи розвитку в галузі виробництва пресервів

2.5 Економічна діагностика діяльності підприємства ЗАТ “Бахмацька рибна база” та умов для виробництва пресервів

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ РОЗВИТКУ ЗАТ “БАХМАЦЬКА РИБНА БАЗА”

3.1 Бізнес-план оздоровлення та розвитку ЗАТ “Бахмацька рибна база”

3.2 Економічні прогнози результатів реалізації бізнес-плану розвитку ЗАТ “Бахмацька рибна база”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, що використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, яким чином її керівники збираються вирішити наступні задачі: підвищення прибутковості фірми, визначення конкретних напрямків і області діяльності фірми, цільових ринків; вибір складу і визначення якісних показників товарів і послуг, що будуть пропонуватися споживачам; оцінка виробничих і торгових витрат, оцінка відповідності кадрів фірми й умов мотивації їхньої праці вимогам по досягненню намічених цілей; визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, ціноутворенню, стимулюванню продажів, рекламі і каналам збуту; оцінка фінансового і матеріального становища фірми і відповідності матеріальних і фінансових ресурсів досягненню намічених цілей1.

Бізнес-план виступає основою бізнесу-пропозиції при переговорах з можливими інвесторами і майбутніми партнерами, обсяг і ступінь конкретизації розділів плану визначається специфікою компанії й області її діяльності.

Актуальність теми дипломної роботи полягає в необхідності впровадження в практику проектно-виробничої діяльності підприємств України системних підходів проектного менеджменту по управлінню інвестиційними проектами з застосуванням технологій бізнес-планування.

Об’єкт дипломного дослідження – передінвестиційний (бізнес-план) етап реалізації виробничого проекту впровадження цеху виробництва пресервів з оселедця на базі модернізованої виробничої інфраструктури ЗАТ “Бахмацька рибна база”.

Предмет дипломного дослідження – технологія бізнес-планування виробничих інвестиційних проектів.

Мета дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів побудови і економічного аналізу інвестиційної привабливості виробничих проектів на прикладі бізнес-плану проекту підприємства ЗАТ “Бахмацька рибна база” – впровадження виробництва пресервів з оселедця.

Завдання дипломної роботи:

- провести систематизацію сутності та методології бізнес-проектування виробничих інвестиційниїх проектів і оцінки їх ефективності та ризиків при реалізації;

- виконати проектні розрахунки доінвестиційної фази проекту при розробці бізнес-плану інвестиційного проекту і оцінці його економічної ефективності та інвестиційної привабливості;

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — звітні документи ЗАТ “Бахмацька рибна база” за 2005 - 2007 роки, інформація Інтернет-сайтів підприємств України по виробництву та реалізації пресервів в Україні, методологічні керівництва Університету Управления Проектами (група світових компаній ПМСОФТ в Україні).

Актуальність отриманих в дипломному дослідженні результатів полягає в економічному обґрунтуванні доцільності та інвестиційній привабливості запропонованого інвестиційного проекту впровадження виробництво пресервів на базі модернізації виробничих потужностей ЗАТ “Бахмацька рибна база”.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Структурне місце бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства

Планування ринкової стратегії здійснюється фірмою на трьох різних рівнях [47]:

- Глобальний рівень. Планування тут здійснюється в найбільш довгостроковому аспекті, визначаються важливі для підприємства цілі, які сприймаються як єдине ціле;

- Стратегічний рівень. Планування здійснюється на рівні керівництва підприємства і дає уявлення про довго- і середньострокові варіанти розвитку;

- Фактичний рівень. У цьому разі планування зосереджується на визначені конкретних заходів, необхідних для вирішення питань ефективного використання наявних ресурсів при реалізації глобальних цілей на тих ринках, де діє фірма.

Планування стратегії фірми має на меті насамперед попередити несприятливий вплив зовнішніх чинників. Найважливішою його функцією є прогнозування майбутнього. Визначаючи бажані і можливі орієнтири своєї майбутньої діяльності на світовому ринку, фірма зменшує можливість непередбаченої дії основних чинників, що діють на світовому ринку.

Система планування і контролю виробництва (MPC)складається з п'яти основних рівнів ієрархії планів [40] :

- Стратегічний бізнес-план;

- План виробництва (план продажів і операцій);

- Головний календарний план виробництва;

- План потреби в ресурсах;

- План закупівлі і контролю над виробничою діяльністю.

У кожного рівня своя задача, тривалість і рівень деталізації. В міру просування від стратегічного планування до контролю над виробничою діяльністю задача міняється від визначення загального напрямку до конкретного детального планування, тривалість зменшується з років до днів, а рівень деталізації збільшується з загальних категорій до окремих конвеєрів і одиниць устаткування.

Оскільки в кожного рівня своя тривалість у часі і свої задачі, розрізняються і наступні аспекти:

- Ціль плану;

- Обрій планування – проміжок часу від поточного моменту до того чи іншого дня в майбутньому, на який розрахований план;

- Рівень деталізації – деталізація необхідних для виконання плану заходів;

- Цикл планування – періодичність перегляду плану.

Стратегічний бізнес-план – це виклад головних цілей і задач, які компанія прогнозує виконати в термін від двох до десяти років чи довше. Це формулювання загального напрямку діяльності фірми, що описує вид бізнесу, яким фірма хоче займатися в майбутньому, – предметно-виробничу спеціалізацію, ринки і т.д. План дає загальне представлення про те, як компанія має намір домагатися цих цілей. Він заснований на довгострокових прогнозах, і в його розробці беруть участь маркетинговий, фінансовий, виробничий і технічний відділ. У свою чергу, цей план визначає напрямок і забезпечує координацію маркетингового, виробничого, фінансового і технічного планів.

Фахівці з маркетингу аналізують ринок і приймають рішення щодо дій фірми в сформованій ситуації: визначають ринки, на яких буде вестися робота, продукцію, що буде поставлятися, необхідний рівень обслуговування клієнтів, цінову політику, стратегію просування і т.д. Фінансовий відділ вирішує, з яких джерел одержувати і як використовувати наявні у фірми кошти, рух готівки, прибуток, прибуток на інвестований капітал, а також бюджетні кошти. Виробництво повинне задовольняти ринковий попит. Для цього воно як можна більш ефективно використовує агрегати, механізми, устаткування, працю і матеріали. Технічний відділ відповідає за дослідження, розробку і проектування нової продукції й удосконалення існуючої. Технічні фахівці тісно взаємодіють з відділами маркетингу і виробництва для розробки конструкції виробів, що будуть добре продаватися на ринку, і виготовлення яких зажадає при цьому мінімальних витрат.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Обрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

  Магистерская работа >> Финансы
  ... ємства ВАТ “Київмедпрепарат” 3.2 Економічне обгрунтування доцільності та ефективност ... 2006 роки. Методологічне забезпечення: сучасні теорії ринкової економіки, систем- ... McKinsey для ВАТ «Київмедпрепарат» 3.2 Економічне обгрунтування доцільності та ефективност ...
 2. Розробка конструкції та технічне обрунтування темброблоку

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  ... Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних ... конструкції та технічне обґрунтування темброблоку ДОПУЩЕНИЙ ... Відділення виробництво і технічне обслуговування Стрюк К. М. Раді ... Розробка конструкції та технічне обґрунтування темброблоку 1. ...
 3. Оперативно-тактичне обрунтування розробки перспективної радіорелейної станції

  Реферат >> Коммуникации и связь
  ... ншими високоефективними методами, що забезпечують економічне використання смуг випромінювання .[1] ... нформації; - у ряді випадків найбільш економічною є передача цифрової інформації в ... язку, що привело до значного економічного й оперативного виграшу .[2] ...
 4. Предмет і завдання гігієни Її основні розділи

  Реферат >> Астрономия
  ... здоров’я людини; · економічне обгрунтування їх доцільності і економічної ефективності з ... попиту з боку виробничого сектора економіки (промислового, сільськогосподарського ... актуальними залишатимуться питання наукового обрунтування заходів щодо безпечного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019280910491943