Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
Налоги, взимаемые государством с населения, выполняют функции, свойственные налогам вообще. Но при этом они служат и средством связи гражданина, приче...полностью>>
Финансы->Реферат
Разработка финансовых планов является также одним из основных средств контактов с внешней средой: поставщиками, потребителями, дистрибьюторами, кредит...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Денежный характер отношений некоммерческих организаций обусловлен развитием товарно-денежных отношений и рыночной экономики и имеет двойственное значе...полностью>>
Финансы->Реферат
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в своей деятельности руководствуется ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)», «О банках и банковской деятельности в Р...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Фіксований виступ на тему:

«Характеристика елементів елементів фінансової звітності»

Виконала:

Студентка 204 групи

Булезюк Інни

Викладач:

Гакман Алла Степанівна

Чернівці 2010

План:

 1. Мета і склад фінансової звітності.

 2. Елементи фінансової звітності.

Список використаної літератури.

1.Мета та склад фінансової звітності

Загальні вимоги до фінансової звітності визначені П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. Дане положення встановлює:

• мету фінансових звітів;

• їх склад;

• звітний період;

• якісні характеристики та принципи, якими керуються при складанні звітності;

• вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності. Метою фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї, як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

Складові фінансової звітності:

• баланс;

• звіт про фінансові результати;

• звіт про рух грошових коштів;

• звіт про власний капітал;

• примітки до фінансової звітності.

Підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті фінансової звітності, якщо:

• існує ймовірність збільшення чи зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

• оцінка статті може бути достовірно визначена.

Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та зіставну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.

Дохідність. Щоб фінансова звітність була зрозумілою, П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” вимагає наявність у ній даних про:

1) підприємство;

2) дату звітності та звітний період;

3) валюту звітності та одиницю її виміру;

4) відповідні показники за звітний період;

5) облікову політику та її зміни;

6) аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;

7) консолідацію фінансових звітів;

8) припинення окремих видів діяльності;

9) обмеження щодо володіння активами;

10) участь у спільній діяльності;

11) виявлення помилок та пов’язані з ним коригування;

12) переоцінку статей фінансової звітності;

13) іншу інформацію, розкриття якої передбачено П(С)БО. Якісними характеристиками фінансової звітності є: Доречність інформації характеризується її впливом на прийняття рішень користувачами. Фінансова звітність повинна бути підготовлена у відповідні строки, адже її використовують для оцінки результатів звітного періоду і для прогнозування майбутніх фінансових результатів, спроможності підприємства вчасно виконати свої зобов'язання.

Під час складання фінансової звітності необхідно збалансовувати принципи таким чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності.

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операцій до складання фінансової звітності може бути поділений на етапи:

1) відображення всіх операцій у первинних документах;

2) аналіз операцій, її визнання та оцінка відповідно до вимог П(С)БО, а також відображення у певних реєстрах бухгалтерського обліку;

3) внесення записів за результатами інвентаризації щодо активів та зобов'язань до реєстрів;

4) перенесення даних у головну книгу;

5) закриття рахунків доходів і витрат;

6) складання оборотно-сальдового балансу;

7) складання фінансової звітності.

2.Елементи фінансової звітності

У П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" фінансова звітність визначена як бухгалтерська звітність, що відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Елементами фінансової звітності є:

1. Виручка— надходження чистих активів або погашення зобов'язань підприємства шляхом реалізації товарів або послуг, що становлять основні операції підприємства.

2. Витрати — відтік або використання активів чи виникнення зобов'язань у зв'язку з доставкою товарів чи послуг.

3. Прибутки — збільшення чистих активів від випадкових і неосновних операцій та інших видів діяльності, за винятком доходів від інвестицій з власників.

4. Збитки — зменшення чистих активів від випадкових або побічних операцій та інших подій, за винятком видатків або розподілень власникам.

5. Активи — можливі майбутні економічні вигоди, отримані підприємством внаслідок минулих операцій.

6. Зобов'язання — можливі майбутні втрати економічних вигод внаслідок минулих операцій, включаючи передачу активів або послуг.

7. Капітал власників — остаточні проценти власників після сплати всіх боргів (невипущені акції + нерозподілені прибутки).

Також має місце в обліку консолідована звітність (одній компанії належить контрольний пакет акцій іншої компанії та їх фінансові звіти зводяться воєдино). Процес зведення фінансових звітів називають консолідацією.

Список використаної літератури:

1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.

2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.

3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672 с.

5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 592 с

7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери, 1993.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація і методика аудиту фінансової звітності

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» 2.1 Характеристика системи внутрішнього контролю ЗАТ ... контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» 2.1 Характеристика системи внутрішнього контролю ЗАТ ... фінансової та управлінської звітності даних про адміністративні витрати за елементами витрат ...
 2. Методика складання і аудит фінансової звітності

  Реферат >> Финансы
  ... ознаки іншого еле­менту балансу - зобов'язань. Під час складання фінансової звітності повинен також завжди ... чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності. БАЛАНС. Вправа 8.2. Скільки склада ...
 3. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

  Курсовая работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... , принципи побудови та складання основних елементів фінансової звітності підприємства Джерелом інформації для ... введенню додаткових факторів впливу на характеристики діяльності. На основі даних спостережень ...
 4. Оцінювання фінансової звітності

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності 12.5. Фінансовий аналіз звітності ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Характеристика фінансової звітності та ... ємства для прийняття рішень. Стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критер ...
 5. Звіт про фінансові результати сутність методика і техніка його складання

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... на таких якісних характеристиках обліку та звітності: зрозумілість наведених ... фінансової звітності" визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елемент ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020740032196045