Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Курсовая работа
Сегодня опционами торгуют на многих биржах Кроме срочных сделок на покупку или продажу обыкновенных акций заключаются опционные контракты на фондовые ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Сучасний банк – це автономне, економічно самостійне, незалежне підприємство, яке функціонує за умови повної економічної самостійності, партнерських вз...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Деятельность коммерческого банка проходит на фоне постоянно изменяющейся общеэкономической, а также социально-политической ситуации, изменений состоян...полностью>>
Банковское дело->Курсовая работа
Кредит (від лат creditum – позика, борг) – одна з найскладніших економічних категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного бо...полностью>>

Главная > Конспект >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які є одним з найважливіших факторів економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки та технологій, сучасних систем організації і управління економічними процесами, якісного відтворення виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури.

Економічна криза в Україні зробила найбільш негативний вплив на інвестиційні процеси, які характеризуються значною різницею між інвестиційними вкладеннями й інвестиційними потребами, скороченням обсягу інвестицій, погіршенням їх технологічної й відтворювальної структури, обмеженими можливостями фінансування інвестицій з різних джерел, що в сукупності впливає на відтворювальні процеси в країні, призводить до зростання ризику й встановлення несприятливих умов інвестування.

У сформованих умовах нераціонально розраховувати тільки на ринковий механізм управління інвестиційною діяльністю, який в кризовій ситуації не в змозі автоматично забезпечити ефективність інвестиційних процесів. Найважливішого значення набуває управління інвестиційною діяльністю, націлене на підвищення ефективності інвестування і мінімізацію ризиків інвестиційної діяльності.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

1.1 Економічна сутність інвестиції. Основні поняття та суб’єкти інвестиційної діяльності

У сучасних умовах розвитку економічних процесів Україні інвестиції являють собою категорію, яка найбільш часто використовується в економіці як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. У сучасній літературі існує безліч визначень цього поняття, однак часто пропоноване в них трактування характеризує інвестиції недостатньо чітко або надмірно вузько, акцентуючи увагу лише на окремих сутнісних сторонах поняття. Тому доцільно буде уточнити економічну сутність категорії «інвестиція».

Термін «інвестиція» походить від латинського слова «invest», що означає «вкладати». Існують різні визначення цього поняття. Так, у монографії «Інвестиції», підготовленою нобелевським лауреатом з економіки У. Шарпом разом з іншими американськими вченими, визначається, що «інвестувати» означає «розстатися із грішми сьогодні для того, щоб отримати більшу їхню суму в майбутньому». Аналогічне визначення терміну подано в монографії «Основи інвестування», підготовленою Л. Гітманом і М. Джонком [1997]: «Інвестиція – це спосіб розміщення капіталу, який повинен забезпечити заощадження або зростання капіталу». За цими визначеннями, інвестиції являють собою всі форми забезпечення розвитку підприємства, пов’язані зі збільшення вкладеного капіталу.

Деякі автори розглядають інвестиції як довгострокові вкладення капіталу в різні галузі й сфери економіки, інфраструктуру, соціальні програми, охорону навколишнього середовища як усередині країни, так і за її межами з метою розвитку виробництва, соціальної сфери, підприємництва, одержання прибутку.

В умовах командно-адміністративної системи термін «інвестиція» ототожнювався з терміном «капітальні вкладення» тобто сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в галузі народного господарства (виробничі фонди). Однак капітальні вкладення – поняття більш вузьке, що є однією з форм з інвестицій, вкладення у відтворення основних фондів. На відміну від капіталовкладень, інвестиції можуть здійснюватися і в оборотні кошти, і в нематеріальні фонди, і у фінансові активи.

Доволі часто інвестиції представляються як довгострокові вкладення капіталу. Безумовно, окремі форми інвестицій мають довгостроковий характер, однак інвестиції можуть бути і короткостроковими (короткострокові вкладення в акції, сертифікати та інше).

В окремих визначеннях інвестицій представляються вкладення коштів, але, крім грошової форми, інвестиції можуть здійснюватись у формі вкладень нерухомого майна, нематеріальних активів, фінансових інструментів.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991р. № 1560 визначає інвестиції як «усі види майнових та інтелектуальних цінностей, вкладених в об’єкти підприємницького й іншого видів діяльності, у результаті якої утворюється прибуток або досягається соціальний ефект».

Найбільше відповідає сучасним умовам розвитку економічних процесів наступне визначення даного терміна.

Інвестиції – це капітал у всіх його формах, що вкладається в об’єкти виробничого й невиробничого призначення з метою забезпечення його збільшення в майбутньому, а також досягнення позаекономічних ефектів соціального й екологічного характеру.

Інновації – це вкладання коштів у нематеріальні активи, пов’язані з науково-технічним прогресом, інакше – інноваційні інвестиції.

Збільшення капіталу має бути достатнім для компенсації інвесторові відмови від використання цих коштів на споживання в поточному періоді, винагороди його за ризик, а також відшкодування витрат від інфляції в майбутньому періоді.

Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій її суб’єктів (інвесторів та учасників) для реалізації інвестицій.

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», суб’єктами останньої можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави в особі урядів.

Інвестор – це суб’єкт інвестиційної діяльності, що ухвалює рішення щодо вкладання власних, позикових і притягнутих інвестиційних ресурсів у об’єкти інвестування.

Інвестори можуть бути кредиторами, вкладниками, покупцями і виконувати функції будь-якого іншого учасника інвестиційної діяльності, тобто вкладати капітал, купувати цінні папери, бути товаровиробниками, проектувальниками, підрядниками, замовниками і забудовниками.

Розрізняють індивідуальних та інституціональних інвесторів. Індивідуальний інвестор – конкретна юридична або фізична особа, що здійснює інвестиції для розвитку своєї основної господарської діяльності. Інституціональний інвестор – це фінансовий посередник, що акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює спеціалізовану інвестиційну діяльність (інвестиційні фонди і компанії). Інвестори: стратегічні, портфельні, консервативні, агресивні.

Забудовник – суб’єкт інвестиційної діяльності, юридична особа, що забезпечує фінансування капіталовкладень та їхнє освоєння підрядним або господарським способом.

Замовник – це суб’єкт інвестиційної діяльності, юридична особа, що видає замовлення на виконання робіт на будівництво об’єктів, укладає підрядний договір (контракт), контролює вартість, строки, якість робіт і здійснює їхню оплату.

Реципієнт інвестицій – це суб’єкт інвестиційної діяльності, що приймає інвестиції. Якщо підприємство фінансує свої інвестиційні потреби за рахунок власних інвестиційних ресурсів, то воно є одночасно інвестором і реципієнтом інвестицій.

До об’єктів інвестиційної діяльності належать такі цінності:

- грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери;

- рухоме і нерухоме майно;

- інтелектуальні права, авторські права, інші види інтелектуальних цінностей;

- сукупність технічних, технологічних, комерційних знань у вигляді технічної документації, навичок, досвіду, але незапатентованих;

- права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням та інші майнові права.

1.2 Класифікація інвестиції

Для ефективного управління інвестиційною діяльністю доцільно розглянути існуючі види інвестицій за різними класифікаційними ознаками (таблиця 1.1).

Валові інвестиції – це загальний обсяг коштів певному періоді, що спрямовуються на нове будівництво, придбання засобів виробництва, на приріст запасів товарно-матеріальних цінностей.

Чисті інвестиції – менші від валових на величину коштів, що направляються з фонду відшкодування у вигляді амортизаційних відрахувань на реновацію.

Реальні інвестиції – це вкладання капіталу в господарську діяльність підприємства з метою одержання прибутку. Це вкладання в основні та оборотні фонди і нематеріальні активи. Тобто це - капітальні вкладення плюс інноваційні інвестиції.

Рисунок 1.1 – Класифікації інвестицій

Фінансові інвестиції – вкладання капіталу у фінансові об’єкти інвестування. Це купівля фондових цінних паперів, цільових банківських вкладів, депозитів та інше. Фінансові інвестиції ділять на стратегічні та портфельні. Стратегічні – інвестор повністю контролює об’єкт інвестування і управляє ним. Портфельні – представлені пакетом акцій, на який припадає 10-25 % власного капіталу підприємства. Мета цих інвестицій - отримання поточного доходу або приріст суми вкладеного капіталу.

Прямі інвестиції мають на увазі особисту участь інвестора у виборі об’єкта інвестування і потребують від нього певного досвіду і знань.

Непрямі інвестиції – найпоширеніша форма у світовій практиці, що припускає наявність інвестиційного або фінансового посередника в здійсненні інвестицій.

Інвестиції в економіку регіону – вкладання коштів у об’єкти інвестування, розташовані на території одного регіону.

Інвестиції в економіку держави – це сукупність інвестицій по всіх регіонах країни.

Інвестиції за кордон – вкладання капіталу в економіку інших країн.

Приватні (недержавні) інвестиції – це вкладання, здійснювані недержавними підприємствами, а також фізичними особами України.

Державні інвестиції здійснюють центральні і місцеві органи державної влади за рахунок бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також державні підприємства за рахунок власних і позикових коштів.

Іноземні інвестиції – інвестиції міжнародних та іноземних підприємств і організацій, іноземних громадян, іноземних держав.

Короткострокові інвестиції – вкладання капіталу на період не більше одного року (короткострокові депозитні внески, короткострокові ощадні сертифікати і т. д).

Довгострокові – вкладання капіталу на період більше одного року. Їх деталізують так:

 • до двох років;

 • від двох до трьох років;

 • від трьох до п’яти років;

 • понад п’ять років.

Інвестиційні ресурси являють собою сукупність фінансових ресурсів, які формуються й використовуються для вирішення проблем пов’язаних з процесами проектування, будівництва, розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, тобто фінансують інвестиційну діяльність.

Формування інвестиційних ресурсів підприємства здійснюється за двома напрямами – державними та недержавними джерелами фінансування. Структура інвестиційних ресурсів представлена на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 - Класифікація інвестиційних ресурсів

Державні інвестиційні ресурси беруть участь в прямому регулюванні інвестиційної діяльності і використовуються для фінансування окремих проектів з метою розвитку галузей економіки, виділених як пріоритетні напрями інвестування, а також для підприємств (нерентабельних), що мають загальнодержавне значення.

У сучасних умовах розвитку найбільш важливими джерелами фінансування є недержавні інвестиційні ресурси (рисунок 1.2).

Найважливішим джерелом інвестиційних ресурсів для підприємств є власні кошти підприємств і організацій, формування яких здійснюється за допомогою частини чистого прибутку, спрямованого на виробничий розвиток; амортизаційних відрахувань; страхової суми відшкодування збитків.

У формуванні власних коштів підприємств і організацій основне місце займають прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов’язкових платежів. Частина цього прибутку, що спрямованого на виробничий розвиток, може бути використана на інвестиційні цілі. Наступним джерелом власних коштів є амортизаційні відрахування, розмір яких залежить від обсягу використовуваних підприємством основних фондів і прийнятої політики їх амортизації.

Рішення щодо використання власних коштів в інвестицій діяльності приймає безпосередньо керівництво підприємства з урахуванням загальної стратегії економічного розвитку підприємства.

Використання власних інвестиційних ресурсів має істотний недолік – обмеженість власних коштів. Це обумовлює використання підприємством зовнішніх (позикових і притягнутих) джерел фінансування.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економі ... союз - АКС, Фінансова корпора­ція-АСЄАН Африканські міжнародні організації: ... прямі і непрямі інвестиції, міжнародне інвестиційне право, захист іноземних інвестицій, інвестиційний договір, ін­вестиційні гарант ...
 2. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  ... Прийдешнє А С В D E F G B D F G A C E ЛЕКЦІЯ 2 ІНТЕГРОВАНІ КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС ... стю залучення додаткових ресурсів. Аналіз наявних виробничих потужностей (ресурс ... його, створюючи несприятливий інвестиційний клімат. Можуть ...
 3. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... знань та умінь. Даний Конспект лекцій відповідає програмі ... ал у ньому викладений у вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ... Концепція ООН про постійний розвиток людства. Метою Концепції ... чною базою БЖД є системний аналіз, це сукупність методологі ...
 4. Інвестиційні операції комерційних банків

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... та стимулювання інвестиційної діяльності. 3. Інвестиційний аналіз і прогнозування. У процесі банківської інвестиційної діяльност ... навчальної літератури, 2006. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів. Конспект лекцій. Київ. 2002. Щукін Б.М. Інвестування ...
 5. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... і відомчих актів, інвестицій, господарських та інших ... матеріальні збитки. Евакуаційний вихід - вихід ... вібрації. При частотному аналізі нормативними параметрами є ... література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013229846954346