Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
Соперничество двух безалкогольных гигантов (Pepsi Cola и Coca Cola) продолжается уже не одно десятилетие Главный показатель, который при этом принимае...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Производственная и коммерческая деятельность предприятий и корпораций связана с объемами и формами осуществляемых инвестиций Термин инвестиции происхо...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Целью выполнение курсовой работы является углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплине «Организация и планирование производства» и разв...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Планируемые, реализуемые и осуществленные капиталовложения принимают форму капитальных (инвестиционных) проектов Но проекты надо подобрать, рассчитать...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Однак на сьогодні в Україні відсутня методика оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях. Авторська методика, наведена в дисертації, передбачає систему групувань адміністративно-територіальних одиниць за кількісними та якісними критеріями рівня розвитку малого підприємництва.

До кількісних критеріїв віднесені: кількість малих підприємств з розрахунку на 10 тис. жителів адміністративно-територіальної одиниці; розподіл малих підприємств за прибутковістю (збитковістю); випуск малими підприємствами продукції власного виробництва з розрахунку на 1 мешканця; обсяг платних послуг, наданих малими підприємствами на 1 мешканця; кількість індивідуальних підприємців на 1 мешканця. До якісних критеріїв віднесені: наявність різних пільг, що надаються суб'єктам малого підприємництва на місцевому рівні; наявність інформації про податки, сплачувані суб'єктами малого підприємництва; наявність інформації про інвестиції у власний розвиток суб'єктів малого підприємництва; надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва з місцевих бюджетів; наявність інформації про кількість суб'єктів малого підприємництва по галузях економіки; наявність інформації про частку малого підприємництва в загальному обсязі виробництва; робота з місцевим центром зайнятості щодо залучення безробітних у сферу малого підприємництва; наявність місцевого фонду підтримки малого підприємництва; проведення роботи в місцевих засобах масової інформації з формування позитивного іміджу підприємництва; проведення конкурсів серед підприємців на отримання державного замовлення.

За кожною ознакою адміністративно-територіальні одиниці поділені на чотири групи: перша – «лідери», друга – «середняки», третя – «початківці», четверта – «аутсайдери». Результати аналізу свідчать, що за кількісними критеріями до першої групи увійшло м. Запоріжжя; до другої – м. Мелітополь; до третьої – м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Токмак, Бердянський, Василівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Якімівський райони; до четвертої – Великобелозерський, Веселівський, Запорізький, Куйбишевський, Кам'янко-Дніировський, Михайлівський, Чернігівський райони.

Аналіз стану малого підприємництва за якісними ознаками свідчить, що його результати, як правило, збігаються з результатами аналізу за кількісними ознаками. Так, до групи «лідери» увійшло м. Запоріжжя; «середняки» – м. Мелітополь, м. Бердянськ; «початківці» – м. Енергодар, м. Токмак, Бердянський, Василівський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький райони; «аутсайдери» – Великобелозерський, Веселівський, Вільнянський, Запорізький, Кам'янко-Дніпровський, Куйбишевський, Чернігівський, Якімівський райони.

Це свідчить про наявність прямої залежності між заходами державної підтримки малого підприємництва і реальними показниками його розвитку.

Маючи якісну інформацію щодо стану управління в окремих адміністративно-територіальних одиницях на регіональному та місцевих рівнях, можна приймати ефективні управлінські рішення щодо підтримки розвитку малого підприємництва.

На сьогодні в Запорізькій області при місцевих органах виконавчої влади створені ти діють координаційні ради з питань розвитку підприємництва та обласна координаційна рада. Аналіз діяльності малого підприємництва свідчить про те, що реалізація Комплексної програми підтримки малого підприємництва поки що не дала змоги вирішити всього комплексу проблем з його розвитку. Для цього потрібне, насамперед, створення ефективних систем управління малим підприємництвом, його інформаційного забезпечення, підтримки соціально значущих проектів.

У третьому розділі «Удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва»визначені пріоритетні напрями створення децентралізованої системи управління малим підприємництвом, розроблено систему забезпечення інформаційної підтримки малого підприємництва, обґрунтовано механізм конкурсного фінансування соціально значущих проектів, визначено необхідність послаблення системи адміністративно-директивного тиску В Україні на мале підприємництво. При всіх позитивних моментах щодо концентрації органами влади своєї діяльності на створенні та вдосконаленні законодавчої бази, забезпеченні взаємної координації та інформаційного обміну між регіонами щодо заходів з політики сприяння розвитку малого підприємництва відсутнє врахування інтересів самих підприємців. Крім того, негативна дія посилюється тим, що місцеві органи влади впроваджують у практиці управління вже готові програми, які «спущені зверху». Це вимагає децентралізації влади, посилення ролі місцевих адміністрацій в управлінні розвитком малого підприємництва.

Виходячи з цього, нами запропонована система підтримки малого підприємництва, орієнтована на місцевий рівень.

Її особливість полягає в тому, що основна робота з надання допомоги суб'єктам малого підприємництва проводиться на місцевому рівні. Система поділена на дві складові: організація управління та організація підтримки малого підприємництва. При цьому такі складові концентруються в місцевих адміністраціях, у свою чергу, місцеві адміністрації здійснюють вплив на громадські об'єднання підприємців та сприяють розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва. У разі неефективності прийнятих заходів державної підтримки суб'єкти малого підприємництва мають можливість впливати па державну політику через місцеві та обласні адміністрації.

В умовах всебічної інформатизації суспільства найбільш актуальним є інформаційне забезпечення підтримки розвитку малого підприємництва. Якщо у великих містах ця проблема частково вирішується, то на периферії майже повністю відсутнє таке забезпечення у зв'язку з недостатністю фінансування.

У дисертації запропонована концепція розвитку інформаційного забезпечення підприємців Запорізької області на основі створення інформаційно-маркетингових центрів підприємництва. Метою цієї концепції є розширення асортименту пропонованих підприємцям послуг, перетворення інформації в такий же необхідний ресурс, як сировина або матеріали, і на цій основі забезпечення збільшення економічного потенціалу вже діючих малих підприємств. Передбачається, що вся інформація щодо діяльності суб'єктів малого підприємництва буде зосереджена в одному місці – в інформаційно-маркетингових центрах.

Такі центри самі створюють умови для формування попиту на інформацію за трьома основними напрямами діяльності: організаційним, інформаційно-консультативним, маркетинговим. Дуже важливим у цьому випадку є процес актуалізації інформації, тобто її потреби з боку підприємців. На основі постійного збору статистичної інформації, в періодичних виданнях і на спеціалізованих сайтах в Інтернеті, а також її аналізу щотижня створюються блоки оперативної поточної інформації про стан справ у малому підприємництві, у сфері податків, фінансів, ситуації на кредитному ринку, про ціни на основні товари і послуги в регіоні і сусідніх регіонах. Ця інформація розсилається в усі місцеві інформаційно-маркетингові центри. Необхідно розвивати такий напрям, як сприяння розширенню взаємодії адміністративно-територіальних одиниць у сфері обміну інформацією про товари та послуги, що виробляються на території кожного з них. Інформаційно-маркетингові центри також мають виконувати функцію координатора руху товарів між різними адміністративно-територіальними одиницями регіону, але не директивним порядком, а використовуючи принципи, засновані на вільному доступі до інформації про ринки адміністративно-територіальних одиниць. Для цього пропонується проведення віртуальних ярмарок і виставок місцевих виробників.

Для представлення адміністративно-територіальних одиниць регіону на загальнонаціональному рівні і залучення інвесторів створюється уніфікована бізнес-карта кожної адміністративно-територіальної одиниці, яка містить інформацію про ресурси, інфраструктуру, потенційні можливості території, із зазначенням контактів у місцевих адміністраціях. Це є заявою для потенційних інвесторів, перш за все українських, про те, що місцева влада готова створити сприятливі умови для ведення їх бізнесу на своїй території.

Пріоритетними при визначенні об'єктів інвестування повинні стати соціально значущі проекти, які реалізовуються суб'єктами малого підприємництва з виконання місцевого замовлення або програми соціально-економічного розвитку. Фінансування повинне здійснюватися на конкурсній основі з проведенням експертизи бізнес-планів проектів за критеріями забезпечення максимальної економічно доцільної кількості робочих місць, здійснення діяльності в пріоритетній для регіону галузі і можливості виконання державного замовлення.

Конкурс соціально значущих проектів підприємців спрямований насамперед на розширення можливостей працевлаштування безробітних громадян шляхом створення підприємцями нових робочих місць для незайнятого населення, що зазнає найбільших труднощів у пошуку роботи.

Висновки

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової проблеми державної підтримки розвитку малого підприємництва шляхом визначення теоретичних підходів, оцінювання стану регулювання малого підприємництва, обґрунтування децентралізації управління, забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів малого підприємництва та запровадження конкурсного фінансування підприємницьких проектів. Отримані в процесі дослідження результати підтвердили покладену в його основу гіпотезу, а їх узагальнення дає змогу сформулювати висновки і внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення.

Визначено, що дотримання інтересів країни і суспільства не є пріоритетом вітчизняного підприємництва. При цьому економічна політика держави, яка проводиться останнім часом, не сприяє розвитку в підприємців соціальної відповідальності. Тому формування соціально-орієнтованої економіки, в рамках якої діятимуть соціально відповідальні підприємці, можливе лише за підтримки держави. Спрямовуючими механізмами суб'єктів підприємництва повинні стати ціннісні орієнтири. Від підприємництва вимагається допомога соціально незахищеним групам населення, здійснення заходів щодо повнішого задоволення соціальних потреб людей, допомога у створенні належних умов життєдіяльності всіх верств населення. Від держави вимагається підтримка дотримання соціальної відповідальності підприємців.

Завдання державної політики полягає в досягненні загальної рівноваги, при якій держава прагне підтримувати конкурентну рівновагу, тобто коли споживачі максимізують значення функції корисності, а підприємці максимізують одержаний прибуток. Виходячи з цього побудова державної політики у сфері малого підприємництва полягає у поєднанні принципу невтручання у виробничу діяльність підприємця з принципом соціального партнерства, у дотриманні принципів децентралізації управління та стабільності нормативно-правового режиму.

Регуляторні бар'єри, які створюються державою, гальмують розвиток та функціонування малих підприємств у ринкових умовах. їх негативний вплив простежено у розвитку малого підприємництва Запорізької області. Так, непрозорість регуляторної політики та відсутність законодавчо встановленої відповідальності контрольних органів, значні перешкоди при реєстрації, складність та об'ємність державної звітності призвели до зростання кількості малих підприємств, які займалися операціями з нерухомістю, оптовою та роздрібною торгівлею, здаванням під найм і послугами юридичним особам, тобто тими видами економічної діяльності, які не потребують значних вкладень і витрат. При цьому лише 30% загальної кількості малих підприємств діяли у виробничій сфері. Значний податковий тиск та непропорційні великі відносно до отриманих доходів ставки відрахувань на соціальні заходи призвели до того, що заробітна плата в малих підприємствах залишається на рівні, що є більше ніж у 2 рази нижчим, ніж в цілому по області. Загалом вплив регуляторних бар'єрів виявився в тому, що у 2005 р. 21% малих підприємств не вів господарської діяльності, і було створено тільки 9% нових підприємств від їх загальної кількості.

Існують значні розбіжності в рівні сприятливості регуляторного середовища по регіонах, що свідчить як про недостатність контролю за діяльністю державних органів на місцях, так і про низьку ділову етику місцевого підприємництва. Розходження можливостей створення, функціонування та розвитку малих підприємств в адміністративно-територіальних одиницях призвели до значного розкиду показника кількості малих підприємств області у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення: від 96 підприємств у м. Запоріжжі до 10 – у Кам'янко-Дніпровському районі.

Відсутність методик оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях визначила необхідність формування авторської методики, яка передбачає систему групувань адміністративно-територіальних одиниць за кількісними та якісними критеріями рівня розвитку малого підприємництва. їх збігання за більшістю ознак свідчить про наявність прямої залежності між заходами державної підтримки малою підприємництва і реальними показниками його розвитку. Запропонована методика дає змогу виділяти рівні управління в окремих адміністративно-територіальних одиницях та приймати ефективні управлінські рішення щодо підтримки розвитку малого підприємництва.

Неефективність чинної політики щодо підтримки малого підприємництва сприяла впровадженню такої системи, яка враховує інтереси самих підприємців. Вона передбачає здійснення заходів з надання допомоги суб'єктам малого підприємництва на місцевому рівні. При цьому передбачено її поділ на дві складові: організація управління та організація підтримки малого підприємництва. Місцеві адміністрації здійснюють вплив на громадські об'єднанім підприємців та сприяють розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва. У разі неефективності прийнятих заходів державної підтримки, суб'єкти малого підприємництва мають можливість впливати на державну політику через місцеві та обласні адміністрації.

У дисертації запропонована концепція розвитку інформаційного забезпечення підприємців Запорізької області на основі створення інформаційно-маркетингових центрів підприємництва. На місцевому рівні на основі постійного збору та аналізу статистичної інформації щотижня в таких центрах створюються блоки оперативної поточної інформації про стан справ в малому підприємництві: у сфері податків, фінансів, ситуації на кредитному ринку, про ціни на основні товари і послуги в регіоні і сусідніх регіонах. Ця інформація розсилається в усі місцеві інформаційно-маркетингові центри. На державному рівні відбувається взаємодія адміністративно-територіальних одиниць у сфері обміну інформацією про товари та послуги, що виготовляються на території кожного з них. На підставі цього створюється уніфікована бізнес-карта кожної адміністративно-територіальної одиниці, яка містить інформацію про ресурси, інфраструктуру, потенційні можливості території. Це дає змогу залучити додаткові інвестиції для розвитку малого підприємництва.

У роботі запропонована дворівнева підтримка соціально значущих проектів, що включає на першому рівні підтримку соціально-ділових центрів, центрів розвитку підприємництва, навчальних центрів місцевої адміністрації і центрів соціальної підтримки населення; на другом)' – фінансових інститутів, консультаційних центрів, аудиторських фірм, засобів масової інформації, бізнес-центрів, агентств і центрів розвитку малого підприємництва, фондів підтримки, страхових компаній і лізингових фірм. Це забезпечує якнайповнішу реалізацію проектів, дає можливість отримання державних дотацій, пільгового фінансування і кредитування, а отже, ефективного розвитку малого підприємництва.

Виходячи з результатів дослідження, запропоновано такі практичні рекомендації:

 • Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва здійснити заходи щодо створення інформаційної інфраструктури підтримки розвитку малого підприємництва;

 • Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо формування державної регуляторної політики з використанням методики оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях;

– обласним державним адміністраціям впровадити систему підтримки малого підприємництва, яка орієнтована на місцевий рівень.

Список опублікованих праць

 1. Драган І.О. Критерії визначення та функціональна роль малого підприємництва в сучасних умовах // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – №2. – С. 70–75.

 2. Драган І.О. Особливості формування організаційно-економічних механізмів розвитку малого підприємництва в Україні // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2005. – №2. – С. 84–89.

 3. Драган І.О. Розвиток малих підприємств у системі ринкової економіки України // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2005. – №1. - С. 33–38.

 1. Драган І.О. Сутність малого підприємництва як об'єкта державного регулювання // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. – №1. – С. 51–56.

 2. Драган І.О. Формування ефективної податкової системи як фактора розвитку малого підприємництва в Україні // Менеджер. Вісник ДонДУУ. – 2006. - №2 (36). – С. 200–206.

 3. Драган І.О. Формування регуляторної політики як складової державного регулювання підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Державне регулювання економічного розвитку регіонів та підприємств», т. V, вип. 42, Серія: Державне управління. - Донецьк, ДонДУУ, 2004. – С. 203–212.

 4. Драган І.О. Формування системи регіонального управління розвитком малого підприємництва // Вісник НАДУ. – 2006. – №2. – С. 273–279.

 5. Драган І.О. Зарубіжний досвід підтримки малого підприємництва і можливість його використання у вітчизняній практиці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. – №5. – С. 76–80.

 6. Драган І.О. Державне регулювання діяльності малих підприємств // Дні науки: 36. тез доповідей: В 3 т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 27–28 жовтня 2005 р.; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – Т. 2. – С. 66–67.

 7. Драган І.О. Підтримка розвитку малого підприємництва в зарубіжних країнах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні». – Т. 6. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.-С. 7–9.

 8. Драган І.О. Формувашгя державної політики у сфері регулювання малого підприємництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та інновації – 2005». – ї. 12. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.-С. 13–14.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... встановлює такі напрями державної підтримки малого підприємництва в Україні: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки ...
 2. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ї економіки. В Україні політику державної підтримки розвитку малого підприємництва започатковано 1991 року, тобто вже ... схему формування системи підтримки малого підприємництва та її взаємозв'язки із системою державного управління розвитком нац ...
 3. Розвиток малого підприємництва

  Реферат >> Астрономия
  ... специфіку регулювання розвитку підтримки малого підприємництва. Важливим напрямом у реалізації державної підтримки розвитку малого підприємництва є формування стабільної податково ...
 4. Малі підприємства в Україні (1)

  Реферат >> Астрономия
  ... умов для сталого розвитку малого підприємництва; цілеспрямоване формування системи державної і суспільної підтримки малого підприємництва; розвиток малих підприємств у виробнич ...
 5. Державна політика підтримки підприємництва як засіб ліберального регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  ... . В Україні політику державної підтримки розвитку малого підприємництва започатковано 1991 року, тобто вже ... малому підприємництві; формування системи фінансово-кредитних установ для підтримки малого підприємництва, які кредитують під відповідні державні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001896858215332