Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Статья
Тема злоупотребления правом уже несколько лет широко обсуждается в профессиональной юридической среде, написаны сотни статей и десятки монографий, защ...полностью>>
Экономика->Статья
Нередко налогоплательщик сталкивается с вопросами правильности признания в целях налогообложения прибыли расходов в виде процентов по заемным средства...полностью>>
Экономика->Статья
Если предприятие выявило продукцию с истекшим сроком годности, то ее стоимость и расходы на утилизацию можно учесть при расчете налога на прибыль К та...полностью>>
Экономика->Статья
Норма Налогового кодекса, позволяющая налогоплательщику применять повышенный коэффициент амортизации в отношении основных средств, эксплуатирующихся в...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Анотація

Драган І.О. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», Запоріжжя, 2006.

У дисертації досліджено теоретичні засади формування державної підтримки розвитку підприємництва, в рамках якої діятимуть соціально відповідальні підприємці. Визначено принципи державної політики у сфері малого підприємництва, які виходять із завдань держави в досягненні загальної рівноваги. Здійснено оцінку впливу існуючих регуляторних бар'єрів на розвиток малого підприємництва. Розроблено методику оцінки результативності функціонування малого підприємництва в регіоні, концепцію розвитку інформаційного забезпечення малого підприємництва на державному та місцевому рівнях. Запропоновано напрями формування децентралізованої системи підтримки малого підприємництва. Обґрунтовано механізм підтримки соціально значущих проектів підприємців.

Ключові слова: державна підтримка, забезпечення, концепція, мале підприємництво, механізм, політика, розвиток, система, управління.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Мале підприємництво є важливим елементом ринкової економіки, без якого не може стійко розвиватися держава. Формування сприятливих умов для розвитку малого підприємництва забезпечує населенню отримання доходів від самостійної господарської діяльності, а місцевим бюджетам – податки. Однак в Україні державна підтримка розвитку малого підприємництва поки що не віднесена до основних напрямів у розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Мале підприємництво підтримується тільки на регіональному рівні. Участь місцевих адміністрацій в його розвитку незначна, хоча за своєю природою цей рівень управління найбільш близький і доступний підприємцям. З цього виникає необхідність змістити акценти державної підтримки малого підприємництва на місцевий рівень. Слід враховувати, що повна децентралізація регіональної підтримки розвитку малого підприємництва неможлива.

Спільні заходи з державної підтримки малого підприємництва на регіональному і місцевому рівнях не набули значного поширення, незважаючи на те, що інтереси влади різних рівнів збігаються. Це зумовлено як недостатністю фінансування з бюджету, так і відсутністю зацікавленості посадових осіб у розвитку малого підприємництва.

Зазначена проблематика перебуває в полі зору вчених, її різні аспекти досліджувались у працях таких українських науковців, як: В. Бакуменко, Я. Берсуцький, 3. Варналш, В. Воротін, Л. Воротіна, В. Геєць, В. Горник, А. Дєггяр, С. Дзюбик, М. Долішній, В. Керецман, В. Колот, І. Комарницький, Т. Кондратюк, М. Корецький, В. Кредісов, М. Крупка, О. Кужель, О. Кузьмін, О. Лебединська, К. Ляпша, О. Мордвінов, Н. Нижник, О. Смоленський, А. Пасхавер, С. Покропившій, С. Реверчук, Л. Тарангул, В. Юрчишин та ін. Серед зарубіжних учених необхідно відзначити роботи В. Антонова, В. Високова, А. Горбунова, Дж. Кейнса, Д. Рікардо, В. Савченка, Ж. Сея, А. Сміта, Ф. Шамхалова, Й. Шумпетера та ін.

Проте, незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі аспекти проблеми державної підтримки розвитку малого підприємництва залишились невирішеними. Так, потребують подальшого дослідження аспекти реалізації підприємницької функції в умовах розвинутої ринкової економіки. Не визначено впливу існуючих регуляторних бар'єрів на розвиток малого підприємництва. Відсутня методика оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях. Поіребує вдосконалення система інформаційної підтримки малого підприємництва на місцевому рівні. Не обґрунтовано механізму конкурсного фінансування соціально значущих проектів.

Актуальність проблеми, її практичне значення і недостатня теоретична розробленість зумовили вибір теми дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження були здійснені у межах теми Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» – «Планування, прогнозування та державне регулювання мікро- та макроекономічних процесів» (номер державної реєстрації 0102ЦЮ03195). Роль автора полягає в розробці пропозицій з удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва на рівні адміністративно-територіальних одиниць Запорізької області.

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування і розробка рекомендацій з удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва на рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону як складової державного регулювання економіки України.

Для досягнення мети дисертаційної роботи були поставлені та вирішені такі завдання:

– дослідити теоретичні засади формування державної підтримки розвитку підприємництва, в рамках якої діятимуть соціально відповідальні підприємці;

– визначити принципи державної політики у сфері малого підприємництва, які виходять із завдань держави щодо досягнення загальної рівноваги;

 • здійснити оцінку впливу існуючих регуляторних бар'єрів на розвиток малого підприємництва;

 • розробити методику оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях;

 • запропонувати напрями формування децентралізованої системи підтримки малого підприємництва;

– розробити концепцію розвитку інформаційного забезпечення малого підприємництва на державному та місцевому рівнях;

– обґрунтувати механізм підтримки соціально значущих проектів підприємців. Об'єктом дослідження є процес державної підтримки розвитку малого підприємництва.

Предмет дослідження – теоретичні аспекти, практичні рекомендації з удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що децентралізація управління розвитком малого підприємництва, забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів малого підприємництва та запровадження конкурсного фінансування підприємницьких проектів сприятимуть розвитку малого підприємництва та ефективному використанню його можливостей у національній економіці.

Методи дослідження. Теоретичною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених, наукові дослідження у сфері програмно-цільового управління, законодавчі та нормативно-правові акти, що встановлюють правові та організаційні основи суспільних відносин у сфері малого підприємництва України.

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук. У роботі використано: історичний та логічний методи – для дослідження теоретичних засад розвитку малого підприємництва; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний – для аналізу сучасного стану державної підтримки малого підприємництва в Україні та за її межами; методи аналізу і синтезу – для розробки ефективного механізму підтримки розвитку малого підприємництва; експериментальний – для формування напрямів ефективної державної підтримки розвитку малого підприємництва.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

вперше:

– запропоновано методику оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях, яка передбачає систему їх групувань за кількісними та якісними критеріями;

удосконалено:

 • систему підтримки малого підприємництва, яка орієнтована на місцевий рівень та визначена двома складовими: організація управління та організація підтримки;

 • процес інформаційного забезпечення підприємців через формування концепції створення інформаційно-маркетингових центрів підприємництва;

механізм підтримки соціально значущих проектів підприємців на двох рівнях: соціально-ділових центрів, центрів розвитку підприємництва, навчальних центрів місцевої адміністрації, центрів соціальної підтримки населення (перший рівень); фінансових інститутів, консультаційних центрів, аудиторських фірм, засобів масової інформації, бізнес-центрів, агентств і центрів розвитку малого підприємництва, фондів підтримки, страхових компаній і лізингових фірм (другий рівень);

набуло подальшого розвитку:

– теоретичні аспекти формування соціально-орієнтованої економіки в Україні, в рамках якої діятимуть соціально відповідальні підприємці при підтримці держави в напрямах: допомоги соціально незахищеним групам населення, здійснення заходів щодо повнішого задоволення соціальних потреб людей, допомоги у створенні належних умов життєдіяльності всіх верств населення;

– дослідження принципів державної політики у сфері малого підприємництва (невтручання у виробничу діяльність підприємця, соціального партнерства, децентралізації управління, стабільності нормативно-правового режиму), які виходять із завдань держави в досягненні загальної рівноваги.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження використані у практичній діяльності центральних та регіональних органів влади: Комітетом Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва при розробці законопроектів щодо удосконалення системи державної підтримки розвитку малого підприємництва (довідка №06–11/13–198/121080 від 15.09.2006 р.); Міністерством промислової політики України при розробці Програми взаємодії і співробітництва з регіонами (довідка №12–15/14–136/1009 від 15.06.2006 р.).

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» при викладанні таких дисциплін: «Менеджмент», «Теорія державного управління», «Державне регулювання економіки», а також у системі підвищення кваліфікації державних службовців (довідка №47 від 02.09.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні положення й висновки дисертації розроблено автором особисто і викладено в одноосібних наукових працях.

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертації доповідались і обговорювались на науково-практичних конференціях: «Дні науки», М. Запоріжжя (2004 р. – 2006 р.), «Наука та інновації – 2005», м. Дніпропетровськ (2005 р.), «Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні», м. Дніпропетровськ (2005 р.), «Державне управління та місцеве самоврядування», м. Харків (2005 р.).

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 195 сторінок та містить 11 рисунків, 10 таблиць, список використаних джерел з 260 найменувань та 10 додатків.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... встановлює такі напрями державної підтримки малого підприємництва в Україні: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки ...
 2. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ї економіки. В Україні політику державної підтримки розвитку малого підприємництва започатковано 1991 року, тобто вже ... схему формування системи підтримки малого підприємництва та її взаємозв'язки із системою державного управління розвитком нац ...
 3. Розвиток малого підприємництва

  Реферат >> Астрономия
  ... специфіку регулювання розвитку підтримки малого підприємництва. Важливим напрямом у реалізації державної підтримки розвитку малого підприємництва є формування стабільної податково ...
 4. Малі підприємства в Україні (1)

  Реферат >> Астрономия
  ... умов для сталого розвитку малого підприємництва; цілеспрямоване формування системи державної і суспільної підтримки малого підприємництва; розвиток малих підприємств у виробнич ...
 5. Державна політика підтримки підприємництва як засіб ліберального регулювання економіки

  Реферат >> Экономика
  ... . В Україні політику державної підтримки розвитку малого підприємництва започатковано 1991 року, тобто вже ... малому підприємництві; формування системи фінансово-кредитних установ для підтримки малого підприємництва, які кредитують під відповідні державні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020499229431152