Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Под основными средствами понимаются активы, которые организация не предполагает перепродавать, которые способны приносить организации экономические вы...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В условиях формирования рыночных отношений практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом хозяйствующего субъекта без своевременной...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Аудит денежных средств имеет важное значение для правильной организации денежного обращения, в эффективном использовании финансовых ресурсов. Умелое р...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
В условиях развивающихся рыночных отношений в нашей стране предприятие стало юридически и экономически самостоятельным. Эффективное управление произво...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Курсова робота

на тему:

«Порядок формування та облік фінансових результатів»

Харків-2009

Вступ

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази навіть на віддалену перспективу.

Про складний фінансовий стан у всіх галузях економіки свідчить значна кількість збиткових підприємств і організацій. Протягом 2007 року понад 50 відсотків підприємств були збитковими. Сума збитків одержаних ними становила 12 млрд.грн. [28].

Одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств є несплата боргових зобов’язань.

Порівняно з початком року дебіторська та кредиторська заборгованість збільшилась в 1,4 рази. Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 1 грудня 2007 року становила відповідно 106,7 млрд.грн. та 148,2 млрд.грн. [28].

Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов’язує підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформації про діяльність підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є об’єктом економічного і фінансового аналізу.

З метою вивчення діючої системи обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу, обрана тема «Порядок формування та облік фінансових результатів»

Головним завданням курсової роботи є:

 • Розглянути діючу систему обліку фінансових результаів;

 • На прикладі ДП АФ «Шахтар» показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів;

 • Провести фінансово-економічний аналіз та запропонувати заходи по їх вдосконаленню на збільшення прибутку та правильного його використання.

Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку, його постійного вдосконалення, впровадження міжнародного обліку та його автоматизації, проведення аналізу фінансових результатів.

Основними джерелами інформації фінансових результатів є:

 • Баланс (форма № 1);

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2), і інші первинні документи товариства.

 1. Огляд літератури

Реформування сільськогосподарських підприємств зумовило появу різних організаційно-правових форм їх функціонування: приватні підприємства, господарські товариства, селянські (фермерські) господарства та сільськогосподарські кооперативи. На сьогодні формується і відпрацьовується господарський механізм діяльності таких типів підприємств, що потребують відповідної побудови обліку, та контролю в них, для забезпечення потреб управління на перехідний період [22].

Передумовою такого реформування послужив Указ президента України від 3 грудня 1999р. «Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектора економіки». Даний Указ був спрямований на прискорення і спрощення процесу реорганізації КСП у підприємницькі структури як колективного, так й індивідуального господарювання у сільськогосподарські виробничі кооперативи та різні види господарських товариств, приватно-орендні підприємства і селянські (фермерські) господарства [5].

Після виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектора економіки» на селі сформовано нові економічні відносини, що ґрунтуються на приватній власності. В цілому завершено реформування колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю і майно з широким використанням оренди.

Так, одним із головних законів, який регулює міжгосподарські відносини, встановлює правові основи господарської діяльності і забезпечує розвиток підприємств є Господарський Кодекс України, в статті 19 якого записано: «Суб’єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству». Дана стаття також регламентує, що усі суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати первинний (оперативний) і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності [4].

Перехід України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку потребує відповідних змін у діючій в нашій країні системі бухгалтерського обліку. Стосовно до цих змін, була розроблена Програма реформування бухгалтерського обліку,Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998р. № 1706. Згідно з цією Програмою 16 липня 1999р. за № 996 було прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1].

У зв’язку з тим, що нові стандарти розроблені на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, дещо змінився склад фінансової звітності. На сьогодні фінансова звітність підприємства включає в себе: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, Звітність за сегментами.

Жук В.М. в своїй статті зазначає, що провадження реформування бухгалтерського обліку у зв’язку з переходом до Міжнародних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та приведення у відповідність форм статистичної звітності сільськогосподарських підприємств стало передумовою розроблення форми 50 с.-г. «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», затвердженої наказом Держкомстату України № 344 від 31.07.2001 р. В перше дана форма подавалася за результатами діяльності за 2001 р. [22].

Оскільки прийняті положення (стандарти) бухгалтерського обліку мають важливе методологічне значення для формування системи звітності та її облікового забезпечення, їх необхідно доопрацьовувати, привівши у відповідність їх термінологію із змістом показників, які відображуються у Звіті про фінансові результати (ф. № 2) зауважує Хомин П. [45].

Як зазначає Третяк Н.М. економіка України зазнає суттєвих змін, обумовлених швидкими темпами росту інформаційних технологій, що спонукає до перегляду організації та форми бухгалтерського обліку. Реформування національного бухгалтерського обліку до європейських стандартів підвищує вимоги до якості та кількості інформації, що отримується споживачами. Вирішити проблему інформаційного «голоду» на фінансову інформацію покликана автоматизація облікового процесу [44].

Досить актуальним в умовах реформування бухгалтерського обліку є висвітлення суті й методології обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, оскільки фінансові результати є основним показником, які характеризують ефективність роботи підприємства - такої думки дотримується ряд вчених у своїх дослідженнях, таких як Сук П.Л., Онищенко Н.М., Павлик В.П. [42,39,33].

На думку Кузьмінськго Ю.А., на сьогоднішній день бухгалтерський облік відіграє важливу роль у здійсненні заходів щодо переходу до ринкових відносин. Система бухгалтерського обліку в Україні має ввібрати в себе кращі традиції і правила застосування світової практики ведення та організації бухгалтерського обліку [26].

Бєлоусова І. стверджує, що фінансовий облік дає можливість оцінити результати діяльності підприємства в цілому, а управлінський облік – у межах окремих сегментів діяльності [12].

Збільшення підприємствами обсягів виробництва продукції в умовах ринкової економіки є важливим, але не головним критерієм їх діяльності, як це було за часів командно – розподільчої системи господарювання. За ринкових відносин головною метою їх стало досягнення високих фінансових результатів у вигляді прибутків при максимально можливій рентабельності виробничих затрат і прибутковості вкладених капіталів. Неконтрольоване збільшення ринкової ситуації по кожному її виду може призвести до негативних фінансових результатів – до зменшення прибутків або й до збитків.

Багато вчених приділяло і приділяє увагу процедурі визначення фінансових результатів. І це не випадково, оскільки інтереси соціальних груп по-різному оцінюють ті чи інші об’єкти обліку й неминучі неоднакові методологічні підходи у визначенні фінансових результатів [27].

Аналіз останніх досліджень публікацій показує. Що даною проблемою займаються багато вчених Ф.Ф. Бутинець, М.Л. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, В.Б. Малаковський, П.Т. Саблук, Л.К.Сук, але так і немає єдиної думки щодо визначення фінансових результатів соціально-економічного змісту категорії – прибуток. Зокрема, як зазначає С.Я. Чарвінсмька по даній проблемі відсутня література монографічного характеру [48].

Навіть за умов діючих в країні процесу оподаткування, фінасво-кредитної системи, системи страхового захисту, системи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, господарства мають суттєві можливості впливати на процес формування фінансових результатів і забезпечувати прибуткову діяльність і для цього, як вважає І.В.Дерев’янко, необхідно:

 • підвищити рівень прибутковості праці при оптимальному використанні сільськогосподарських угідь та виробничих засобів;

 • впровадити ресурсозберігаючі технології виробництва сільськогосподарської продукції;

 • здійснити фінансове планування;

 • організувати на відповідальному рівні маркетингову роботу [20].

Одним з найголовніших результативних показників діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах є розмір отриманого прибутку, а показником ефективності – його рентабельність, вважає В.Г.Андрійчук [11].

В свою чергу Є. Іщенко зазначає, що головним показником, який характеризує фінансову результативність підприємства є прибуток. Він визначає основну мету підприємницької діяльності. В умовах ринкової економіки прибуток розглядають, як узагальнюючий показник фінансового результату господарської діяльності підприємств [24].

Рентабельність являє собою важливий економічний показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, який свідчить про те, що підприємство від своєї діяльності одержує прибуток [16].

Професор В.Г. Андрійчук у своїй статті зауважує, що у вітчизняній практиці для оцінки ефективності виробництва найбільшого розповсюдження набув показник рівня рентабельності, як відношення прибутку до собівартості реалізованої продукції [12].

Відповідно до П(с)БО № 3 «Звіт про фінансові результати» «прибуток» - це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. По суті, таке визначення прибутку є досить простим, однак на практиці складно визначити доходи і витрати [9].

За Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 15, доходом є надходження економічних вигод, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції, товарів та послуг. В обліку дохід відображається у вигляді надходження активів або зменшення власного капіталу [10].

Як відмічає Гуцаленко Л.В. - доходи класифікують за групами: дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт чи послуг; інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи; надзвичайні доходи [18].

На думку Кучеркової С.О. найважливішими факторами росту прибутку є збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції (а звідси збільшення розміру виручки), підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення якості продукції [23].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік фінансових результатів і використання прибутку

  Реферат >> Астрономия
  ... рахунків бухгалтерського обліку для відображення формування фінансових результатів діяльності підприємства та визначення чистого ... , об'єкти оподаткування і порядок визначення оподатковуваного прибутку, порядок обчислення І сплати податку, обов ...
 2. Облік доходів в системі управління прибутками

  Курсовая работа >> Финансы
  ... питання організації обліку доходів, формування та обліку фінансових результатів господарської діяльності ... та фінансової звітності (рис. 4.1). Рис. 4.1. Порядок відображення доходів і фінансових результатів Аналітичний облік фінансових результат ...
 3. Облік фінансових ресурсів

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... фінансових результатів та порядок їх формування. Значення і завдання обліку фінансових результатів 2. Характеристика господарсько-фінансової діяльності та постановки фінансового обліку 3. Синтетичний та анал ...
 4. Управління формуванням та облік власного капіталу підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ія на тему: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄ ... одне - нерозподілений прибуток, цілі і порядок формування, напрямки і можливості використання кожної його ... і фонди спеціального призначення. Фінансовим результатом підприємства, що здійсню ...
 5. Звіт про фінансові результати сутність методика і техніка його складання

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... операцій з обліку фінансових результатів 2.2 Порядок обчислення та облік фінансових результатів 2.3 Методика складання звіту про фінансовий результат РОЗДІЛ 3. ПОР ... немає єдиного підходу до формування та відображення у звітності облікової інформації. Одн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019669532775879