Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Одним из условий функционирования налоговой системы является эффективный налоговый контроль, осуществляемый, в том числе и путем проведения налоговых ...полностью>>
Финансы->Реферат
Экономические и политические реформы, проводимые в Казахстане с начала девяностых годов, не могли не затронуть сферу государственных финансов, и, в пе...полностью>>
Финансы->Тесты
Термин «налоговые вычеты» является новеллой налогового законодательства РФ. Ранее в ряде подзаконных актов, в частности, инструкций ГНС РФ, использова...полностью>>
Финансы->Реферат
Последние десятилетия ХХ ст. определили новые направления, за которыми может развиваться мировой рынок ценных бумаг в долгосрочной перспективе. Итак, ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

За результатами таблиці бачимо що ліквідність ТОВ "Антар’ес" порушена на початок і на кінець 2009 року. Найбільш строкові зобов’язання(П1) і строкові пасиви(П3) значно перевищують найбільш ліквідні активи(А1) та активи що повільно реалізуються(А3) тобто підприємство не є абсолютно ліквідним. Позитивним моментом є те що швидко реалізовані активи(А2) і активи що важко реалізуються(А4) перевищують суму короткострокових пасивів(П2) і постійних пасивів(П4) відповідно, як на початок так і на кінець 2009 року, тобто по даним показникам баланс підприємства є ліквідним.

Висновки

ТОВ "Антар’ес" - мале підприємство що надає побутові послуги і здає приміщення в оренду. На сьогоднішній день статутний капітал товариства становить 235,4 тис. грн..

Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік, надає уповноваженим державним органам звіти про свою діяльність в строки та в обсязі, що визначені чинним законодавством України

У 2009 році підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування – єдиний податок. Система оподаткування за единим податком є більш простою і зручною

Провівши вертикальний и горизонтальний фінансовий аналіз товариства з обмеженою відповідальністю "Антар’ес" за 2009 рік можна сказати що:

1.Підприємство є не ліквідним, що говорить про недостатність відповідних активів для покриття поточних зобов'язань.

2.Підприємство є не рентабельним, тому що у звітному 2009 році має збитки у розмірі 40 тис. грн..

3. Підприємство є фінансово не стійким

В цілому фінансовий стан підприємства можна оцінити як кризовий.

Список використаних джерел

 1. Наказ № 929 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів" від 21.12.2007р.

 2. Наказ №701 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів" від 21.09.2007р..

 3. Наказ № 382 "Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"" від 10.06.2010р.

 4. Наказ № 1396 "Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 23.12.2009

 5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 01.01.2007р.

 6. Указ президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 30.06.2005р.

 7. Закон України " Про господарські товариства " від 30.04.2010р.

 8. Декрет КМУ "Про місцеві податки та збори" №56-93 від 20.05.93р. із змінами та доповненнями.

 9. Закон України "Про оплату праці" від21.11.2004р.

 10. Закон України "Про відпустки" від 02.06.2010р.

 11. Закон України "Про охорону праці" від 08.06.2010р.

 12. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93г. № 250 / / Збірник постанов уряду України. - 1993. - № 9.

 13. Шеремет А.Д. Сайфулін Р.С. Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу підприємств. - М.: Економіка, 1992

 14. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О. Методика аналізу фінансового стану підприємства: Навч. Посібник. - К.: Торг .- екон. ін-т., 1993.

 15. Податкова система. Підручник/ За загальною редакцією С.М. Онисько.-Львів: "Новий світ", 2004.

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Наукова робота до курсової

Виконав студент групи ФН-571

Літвінов Андрій

Луганськ 2010

Зміст

Вступ

1. Податки як система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту

2. Єдиний податок на прикладі ТОВ "Антар’ес"

3. Проблеми оподаткування суб’єктів господарювання та шляхи їх вирішування

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Одним із найдієвіших важелів стимулювання розвитку економіки є податки й оподаткування. Адже податки регулюють основні макроекономічні процеси та пропорції, завдяки податкам відбувається розподіл і перерозподіл у просторі й часі значної частини виробленої вартості. Вони також безпосередньо впливають на результати економічної діяльності платників, тому податкова політика може або зацікавити (стимулювати) платників працювати у певних галузях і на певних територіях, або ні. Також держава використовує податкову політику для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин податкова система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення. У цьому зв’язку дослідження питань оподаткування субьектів господарювання набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку даного питання. Актуальність теми дослідження визначається тим, що в Україні малі підприємства ще не посіли належного місця в національній економіці країни, в той час, як, наприклад, в країнах ЄС малі підприємства розглядаються як визначальний фактор у досягненні конкурентоспроможності європейської економіки на світовому ринку, високої ефективності внутрішнього ринку, а також як фактор забезпечення зайнятості населення. Отже, об’єктом дослідження наукової роботи є податки.

Головною метою наукової роботи є аналіз оподаткування, як основи економічної системи.

1. Податки як система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту

Податкам в системі державних фінансів належить центральне місце. Вони, як система економічних розподільних відносин, охоплюють фактично все суспільство, на відміну від інших ланок фінансової системи, які мають більш обмежене функціонування. Це, зокрема, пов’язано з тим, що податки повинні забезпечувати виконання державою її основних функцій.

Наявні в сучасній літературі визначення є досить різноманітними за ємністю та змістом. Наведемо декілька з них:

"Податок — обов'язковий платіж, що стягується державою з фізичних та юридичних осіб";

"Податки — частина національного доходу, що вилучається державою у населення через позаекономічний та економічний примус здебільшого на еквівалентній основі з метою виконання її соціально-економічних, політичних, правових функцій та досягнення військових цілей";

"Податки — це встановлені вищим органом державної законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах та в терміни, передбачені законом".

Аналіз наведених визначень свідчить, що вони більш-менш дають відповідь на питання про зміст податків. Однак у них не уточнюється про який саме зміст йдеться. Із вивчених літературних джерел лише в одному дане чітке уточнення щодо цього: "Матеріальний зміст податків полягає в тому, що вони є частиною новоствореного продукту, який в процесі його розподілу і перерозподілу в обов'язковому порядку безповоротно мобілізується на користь держави для виконання покладених на неї функцій".

Отже, як бачимо, питання економічної сутності податків залишається відкритим. Але, думаю, можна визначити термін "податки" в такій інтерпретації: податки — це система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту, у ході яких провадиться вилучення частини доходів юридичних та фізичних осіб на користь держави для її забезпечення і вторинного перерозподілу на користь інших юридичних і фізичних осіб та на громадські потреби [12, с.70].

У зв'язку з викладеним та з метою уникнення термінологічних непорозумінь вважаю необхідним означити, що під "оподаткуванням" також пропонується розуміти процес стягнення податків. З цього випливає принципова різниця між даними термінами: податки — система суспільних відносин, притаманних будь-якому суспільству, що має державні утворення; оподаткування - процес, що має суттєві відмінності у рамках різних суспільних об'єднань з огляду на його організацію. Тобто оподаткуванню значно більшою мірою притаманні суб'єктивні риси [12, с.70].

Отже, на сучасному етапі розвитку нашої держави вже можна чітко визначити, що під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. А сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування.

2. Єдиний податок на прикладі ТОВ "Антар’ес"

Оподаткування ТОВ "Антар’ес" здійснюється на основі Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 р. № 727 в редакції від 26 червня 1999 р. № 746/99

ТОВ "Антар’ес" сплачуючи єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів);

- податку на додану вартість, крім випадку, коли діє оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 %;

- податку на прибуток підприємств;

- податку на доходи фізичних осіб;

- плати (податку) за землю;

- збору на спеціальне використання природних ресурсів;

- збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

- збору на обов'язкове соціальне страхування;

- відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

- комунального податку;

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

- внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

- внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

Але спрощена система оподаткування має недоліки, серед яких можна виділити:

- відсутність єдиного закону, у якому були б висвітлені усі аспекти оподаткування малих підприємств;

- невідповідність законодавчих актів по спрощеній системі оподаткування іншим законодавчим актам і нормативним актам;

- відсутність „перехідних" положень, що регламентують особливості податкового обліку операцій, які починаються при одному способі оподаткування, а завершуються при іншому;

- тимчасовий характер спрощеної системи оподаткування і незрозумілих перспектив її застосування

Чинним законодавством також затверджений Порядок ведення Книги обліку доходів і видатків ТОВ "Антар’ес". І тому воно використовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.. Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності товариство подало письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації.

При цьому підприємство зазначило, що обрало ставку єдиного податку у розмірі 10%. І вже через 5 днів орган державної податкової служби видав безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного податку.

За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період товариство подає до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку

Наприклад:

За звітний період підприємство отримало дохід від надання побутових послуг у розмірі 37 474грн. А також дохід від сдачі пріміщень в оренду у розмірі 19737.

Отже податок дорівнює (37747 + 19737)×10% = 5749,4грн

3. Проблеми оподаткування суб’єктів господарбювання та шляхи їх вирішування

Проблеми оподаткування знайшли відображення в роботах відомих вчених і практиків, таких як О. Василик, Н. Кучерявенко, Л. Омелянович, С. Дзюбак, С. Юргелевич, А. Бодюк, А. Азаров та інші. В багатьох роботах висвітлено зарубіжний досвід як джерело накопичення практичних знань у сфері удосконалення податкової системи. Але досить мало робіт присвячено проблемі оподаткування малого бізнесу в умовах інтеграції України в світове товариство.

Народний депутат України Сергій Тігіпко зазначає що система податків, яка зараз сформована в Україні, має майже всі класичні податки.

Єдиним винятком є податок на нерухомість Сьогодні в Україні підприємці сплачують 99 податків та зборів.

В цілому, проблема податкового тиску в Україні - це не проблема ставок оподаткування, які є досить конкурентними, порівняно з іншими країнами, хіба що за винятком ставок нарахувань на фонд оплати праці.

Наприклад:

ТОВ "Антар’ес" яке сплачує единий податок зі ставкою 10% нарахувало у фонд оплати праці 10 тис. грн..

При цьому на фонд нараховується 33,2% відрахувань до пенсійного фонду шо становить 3320 грн..

Тобто товариство має сплатити єдиний податок плюс 3320грн. відрахувань до пенсійного фонду. Це є великою втратою для товаритсва бо ці грощі воно могло використати для свого розвитку або ремонту.

Проблема податкового тиску - це, окрім значної кількості податків та зборів, також проблема заплутаного та непрозорого законодавства, проблема зловживань при адмініструванні.

З огляду на це, при зменшенні податкового тиску наголос треба робити не на зменшенні ставок податків, а на радикальному спрощенні податкової системи. Але спрощена система оподаткування має як переваги, так і недоліки, серед яких можна виділити:

- відсутність єдиного закону, у якому були б висвітлені усі аспекти оподаткування малих підприємств;

- невідповідність законодавчих актів по спрощеній системі оподаткування іншим законодавчим актам і нормативним актам;

- відсутність „перехідних" положень, що регламентують особливості податкового обліку операцій, які починаються при одному способі оподаткування, а завершуються при іншому;

- тимчасовий характер спрощеної системи оподаткування і незрозумілих перспектив її застосування.

Для поліпшення стану субьєктів господарювання треба кардинально зменшити кількість податків. Треба залишити лише основні бюджетоутворюючі податки, які діють в усьому цивілізованому світі, тоді як суттєва кількість незначних податків та зборів, які лише обтяжують підприємства веденням обліку та звітуванням, потрібно скасувати.

При цьому обкладатися податком повинна "зайва" нерухомість та нерухомість, яка не працює, тоді як певний мінімальний поріг нерухомості треба звільнити від оподаткування. Таким чином, податок на нерухомість має забезпечити більшу соціальну справедливість і стимулювати надходження нерухомості в економічний оборот.

Необхідно також нарешті ввести єдиний соціальний податок, уніфікувавши бази оподаткування податку на доходи фізичних осіб і внесків до соціальних позабюджетних фондів.

При цьому не треба створювати ніяких нових контролюючих органів, а функції адміністрування єдиного соціального внеску мають перейти до Державної податкової адміністрації.

Потрібно нарешті прийняти простий і зрозумілий Податковий кодекс, про який усі так багато говорять. Новий податковий кодекс має передбачати реформування податку на прибуток та ПДВ.

Податок на прибуток потребує змін у частині підвищення норм амортизації, спрощення процедур зарахування до валових витрат коштів, спрямованих на ремонт і модернізацію.

Необхідно перейти до касового методу збирання цього податку, адже оподатковуватися має прибуток, який реально отримано, а не заплановано. Для певної групи підприємств, наприклад, ресторанів чи перукарень, податок на прибуток, який вони, як правило, не показують, можливо взагалі замінити на певні фіксовані платежі. Необхідно негайно та суттєво реформувати ПДВ, процедури його адміністрування. ПДВ - це приклад того, як невдале впровадження іноземного досвіду в Україні призвело до негативних наслідків.У теперішньому вигляді цей податок стимулює експорт сировини та вбиває підприємства, які виробляють високотехнологічну продукцію.

Процедури відшкодування ПДВ мають унеможливлювати зловживання, особливо за схемами, що реалізуються за сприяння чиновників, а добросовісні підприємства повинні отримувати відшкодування ПДВ автоматично.

Висновки

Оподаткування є одним із найдієвіших важелів стимулювання розвитку економіки.

Податки — це встановлені вищим органом державної законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах та в терміни, передбачені законом. А сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування.

На сьогодні в Україні існує дві системи оподаткування – звичайна і система за единим податком.

Можна сказати, що на даному етапі розвиток системи оподаткування бізнесу в Україні відбувається хаотично. Над його вдосконаленням працює багато науковців. Але перед ними постає ряд проблемних питань, які вимагають невідкладного розв'язання. Наприклад, через невизначеність у зовнішній політиці України не зрозуміло на податкові механізми яких країн нам необхідно орієнтуватися при розробці своїх: чи то на інтеграцію в ЄС, чи то на союз з Росією, Білоруссю, Казахстаном або іншими країнами.

Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що необхідно розробити і затвердити Закон України „Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва", який повинен створити належне законодавче поле для подальшого розвитку малого бізнесу та сприяти розв'язанню зазначених проблем спрощеного оподаткування з урахуванням інтеграційних процесів, а також упередити можливі зловживання суб'єктів малого підприємництва щодо використання системи спрощеного оподаткування як способу зменшення своїх податкових зобов'язань.

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.97. № 47 / 97-ВР з послідуючими змінами та доповненнями.

 2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 24.12.93. із змінами і доповненнями.

 3. Закон України "Про податок на додану вартість" №168 / 97-ВР від 3.04.97р. із змінами і доповненнями.

 4. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15.09.95р.

 5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону №283/97-ВР від 22.05.97 // ВВР. –1997.-№105

 6. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" № 889-IV від 22.05.2003р.

 7. Декрет КМУ від 26.12.92р. "Про акцизний збір"

 8. Декрет КМУ "Про місцеві податки та збори" №56-93 від 20.05.93р. із змінами та доповненнями.

 9. Податкова система. Підручник/ За загальною редакцією С.М. Онисько.-Львів: "Новий світ", 2004.

 10. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник.-2-ге вид.,доп.і перероб.-К.:КНЕУ, 2001.

 11. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад.. АН вищої школи України І.Р. Міхасюка.-Львівський національний університет ім.. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене.-К.:Атака, Ельга-Н, 2000.

 12. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник.-К.: Вища школа, 1997.-383с.

 13. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Оніщенко В.А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навч. Посібник.-Урпінь: Академія ДПС України, 2002.-292с.

 14. Епіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І.: Бюджет і фінансова політика України: Навч. Посібник-К.: Наук.думка,1997

 15. Гега П.Т., Доля Л.М.: Основи податкового права: Навч. Посіб.-2-ге вид., перекл. і допов.-К.:Т-во "Знання", КОО, 2000.-215с.

 16. Засади формування бюджетної політики держави: Наук. Монографія / М.М. Єрмоленко, С.А. Єрокін, І.О. Пружников, Л.М. Бабіч, А.М. Соколовська, Ю.В.Чередков / За наук. Редакцією д.е.н., проф.. М.М. Ярошенка.-К.: НАУ, 2003.-284с.

 17. За редакцією Ю.Г. Козака, В.М. Спіно Міжнародне оподаткування: Навч. Посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-550с.

 18. Тропіна В.Б. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон – нові питання // Фінанси України.-2004.-№4.-С.63-67

 19. Демченко Т.М. Податкова політика як інструмент регулювання відтворювального процесу // Актуальні Проблеми Економіки.-2004.-№2(32).-С.69-75

 20. В. Базилевич, І. Мазур Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки // Економіка України.-2004 .-№4 .-С.37-39Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і діяльності на звітний рік. 2.5 Аналіз доходів, собівартості та рентабельності підприємства Розглянемо аналіз формування ... діяльності підприємства. У таблиці 2.22 наведені основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за ...
 2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

  Дипломная работа >> Экономика
  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на ...
 3. Аналіз діяльності підприємства (2)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється за даними табл.4.3. Таблиця 4.3. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2008 ...
 4. Аналіз діяльності підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... звітність промислового підприємства. Аналіз діяльності підприємства Розрахунок та аналіз показників виробництва та реал ... і підприємства є вивчення його фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства – це такий стан підприємства ...
 5. Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КФ Ольга

  Дипломная работа >> Экономика
  ... теми „Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства”, ми перейдемо безпосередньо до аналізу фінансових результатів конкретного підприємства, а саме  ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017910003662109