Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Одним из условий функционирования налоговой системы является эффективный налоговый контроль, осуществляемый, в том числе и путем проведения налоговых ...полностью>>
Финансы->Реферат
Экономические и политические реформы, проводимые в Казахстане с начала девяностых годов, не могли не затронуть сферу государственных финансов, и, в пе...полностью>>
Финансы->Тесты
Термин «налоговые вычеты» является новеллой налогового законодательства РФ. Ранее в ряде подзаконных актов, в частности, инструкций ГНС РФ, использова...полностью>>
Финансы->Реферат
Последние десятилетия ХХ ст. определили новые направления, за которыми может развиваться мировой рынок ценных бумаг в долгосрочной перспективе. Итак, ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

- Журнал ордер - 11 "Облік відвантаження та реалізації готової продукції" (Додаток6)

- Прибутковий касовий ордер (Додаток 7)

- Вибутковий касовий ордер (Додаток 8)

2.2 Облік грошових коштів в касі

Облік руху касових операцій ведеться на рахунку 30 "Каса" відповідно до Інструкції № 291. На даному підприємстві застосовується тільки субрахунок 301 "Каса в національній валюті", оскільки розрахунків в іноземній валюті ТОВ "Антар'ес" не веде.

Виручка в кінці дня здається з операційної каси в загальну касу і зберігається в ній у межах встановленого ліміту (на даному підприємстві ліміт каси встановлюється в межах 2000 грн.) Згідно Наказу № 13 від 05. 01. 2006 В даний час ліміт каси визначається і затверджується підприємством самостійно. Розрахунок ліміту каси ведеться, виходячи з середньоденної виручки за останні 3 місяці.

Надходження грошових коштів здійснюється на підставі прибуткового касового ордеру(ПКО). Виручка по касі здається в банк щодня на підставі видаткового касового ордеру № 1 (ВКО )

ПКО та ВКО виписуються в бухгалтерії з реєстрацією їх в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. На підставі ПКО та ВКО заповнюється Касова книга. Відривний листок Касової книги (Звіт касира) здається в бухгалтерію з додатками ПКО та ВКО щодня наприкінці робочого дня. Бухгалтер перевіряє оформлення ПКО та ВКО, підписи про отримання грошей, і розписується в Касовій книзі (Додаток 5) та у Звіті касира (Додаток 6), що дані документи здані касиром і прийняті бухгалтером у відповідній кількості.

Щомісяця в касі проводиться інвентаризація, суцільний перерахунок і звірка з обліковими даними. Результати раптової перевірки оформляються Актом про результати інвентаризації готівкових коштів.

2.3 Облік руху грошових коштів на поточному рахунку

Щоб відкрити поточний рахунок у банку, підприємство подає заяву на відкриття рахунку. Після того, як прийнято заяву, підписується договір на надання послуг банком, у якому обмовляються ряд умов: обов'язки сторін, права та обов'язки сторін, термін дії договору; порядок розгляду спорів; внесення змін; припинення або призупинення договору; юридичні адреси; додаток до договору про тарифи, які можуть змінюватися, регламент робіт електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів, відомості про електронні цифрові підписи клієнта, регламент отримання інформації про стан розрахунків засобами мобільного зв'язку, правила користування платіжними картками та інше.

Підприємство повинне надати картку зі зразками печатки та підписів осіб, які мають право підписувати банківські документи. Ці картки в обов'язковому порядку завіряються нотаріально.

Після того, як прийнята картка, підприємство подає Заяву на отримання грошової чекової книжки, за якою підприємство отримує з розрахункового рахунку готівку грошові кошти в касу для різних цілей (на видачу зарплати, на відрядження, на господарські потреби, на видачу лікарняних і т. д .)

Банк на підставі договору здійснює за дорученням підприємства як готівкові, так і безготівкові розрахунки.

Наприклад:

Перераховано з поточного рахунку кошти за теплопостачання в сумі 3000 грн згідно з платіжним дорученням (Додаток 16)

Дт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Кт 311 "Поточний рахунок в національній валюті"

2.4 Облік валових доходів та валових витрат

Валові доходи - сума доходів товариства від усіх видів діяльності, отримана (нарахована) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах на території України. Валові доходи включають: загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю тощо, а також доходи від здійснення банківських операцій.

Наприклад:

За даними Додатку 11 у 2009 році ТОВ "Антар’ес" мало такі доходи:

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 188,8тис. грн..

2. Інші операційні доходи 334,0 тис. грн..

3. Інші звичайні доходи 26,0тис. грн..

Отже валові доходи дорівнюють:

ВД=188,8+334,0+26,0=548,8 тис. грн..

Валові витрати - суми будь-яких витрат товариства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбані (виготовлені) ТОВ "Антар’ес" для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включають: суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного податкового періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва; продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати на придбання електроенергії.

Для узагальнення інформації про валові витрати в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку підприємства використовують рахунок бухгалтерського обліку 18 "Валові витрати", на якому відображаються витрати підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які придбаваються підприємством для використання у власній господарській діяльності

Наприклад:

За даними Додатку 11 у 2009 році ТОВ "Антар’ес" мало такі витрати:

1. Матеріальні затрати 171,8тис. грн..

2. Витрати на оплату праці 300,5 тис. грн..

3. Відрахування на соціальні заходи 80,7тис. грн..

4. Амортизація 5,2 тис. грн..

5. Інші операційні витрати 74,4 тис. грн..

Отже валові доходи витрати:

ВР=171,8 + 300,5 +80,7 +5,2 +74,4 = 632,6тис. грн..

Джерелом для формування валових доходів і валових витрат служать данні з Головної Книги, де вказані обороти по рахунках за звітний період..

2.5 Оподаткування ТОВ "Антар’ес"

Оподаткування ТОВ "Антар’ес" здійснюється на основі Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 р. № 727 в редакції від 26 червня 1999 р. № 746/99

ТОВ "Антар’ес" сплачуючи єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів);

- податку на додану вартість, крім випадку, коли діє оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 %;

- податку на прибуток підприємств;

- податку на доходи фізичних осіб;

- плати (податку) за землю;

- збору на спеціальне використання природних ресурсів;

- збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

- збору на обов'язкове соціальне страхування;

- відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

- комунального податку;

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

- внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

- внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

Чинним законодавством також затверджений Порядок ведення Книги обліку доходів і видатків ТОВ "Антар’ес". І тому воно використовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.. Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності товариство подало письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації.

При цьому підприємство зазнасило, що обрало ставку єдиного податку у розмірі 10%. І вже через 5 днів орган державної податкової служби видав безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного податку.

За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період товариство подає до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку

Наприклад:

За звітний період підприємство отримало дохід від надання побутових послуг у розмірі 37 474грн. А також дохід від сдачі пріміщень в оренду у розмірі 19737.

Отже податок дорівнюєЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і діяльності на звітний рік. 2.5 Аналіз доходів, собівартості та рентабельності підприємства Розглянемо аналіз формування ... діяльності підприємства. У таблиці 2.22 наведені основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за ...
 2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

  Дипломная работа >> Экономика
  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на ...
 3. Аналіз діяльності підприємства (2)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється за даними табл.4.3. Таблиця 4.3. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2008 ...
 4. Аналіз діяльності підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... звітність промислового підприємства. Аналіз діяльності підприємства Розрахунок та аналіз показників виробництва та реал ... і підприємства є вивчення його фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства – це такий стан підприємства ...
 5. Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КФ Ольга

  Дипломная работа >> Экономика
  ... теми „Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства”, ми перейдемо безпосередньо до аналізу фінансових результатів конкретного підприємства, а саме  ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016670227050781