Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Одним из условий функционирования налоговой системы является эффективный налоговый контроль, осуществляемый, в том числе и путем проведения налоговых ...полностью>>
Финансы->Реферат
Экономические и политические реформы, проводимые в Казахстане с начала девяностых годов, не могли не затронуть сферу государственных финансов, и, в пе...полностью>>
Финансы->Тесты
Термин «налоговые вычеты» является новеллой налогового законодательства РФ. Ранее в ряде подзаконных актов, в частности, инструкций ГНС РФ, использова...полностью>>
Финансы->Реферат
Последние десятилетия ХХ ст. определили новые направления, за которыми может развиваться мировой рынок ценных бумаг в долгосрочной перспективе. Итак, ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1. Характеристика підприємства ТОВ "Антар’ес"

1.1 Загальні відомості про товариство

1.2 Управління ТОВ "Антар’ес"

1.3 Комерційна таємниця

2. Облік та звітність товариства

2.1 Бухгалтерський облік

2.2 Облік грошових коштів в касі

2.3 Облік руху грошових коштів на поточному рахунку

2.4 Облік валових доходів та валових витрат

2.5 Оподаткування ТОВ "Антар’ес"

3. Аналіз фінансового стану ТОВ "Антар'ес"

3.1 Структура баланс

3.2 Горизонтальний аналіз активу і пасиву балансу

3.3 Горизонтальний аналіз фінансових результатів

3.4 Вертикальний аналіз активу і пасиву балансу

3.5 Аналіз фінансової стійкості

3.6 Аналіз ліквідності

Висновки

Список використаних джерел

Наукова робота

Вступ

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т. д.

Важлива роль у реалізації цього завдання відводиться аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства його підрозділів і працівників.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є дані фінансової звітності. Адже для того, щоб прийняти рішення необхідно проаналізувати забезпеченість фінансовими ресурсами доцільність і ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників, потрібна для ефективного управління фірмою. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності. Фінансова звітність є по суті "обличчям" фірми. Вона являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства. Але в Україні існує одна особливість, яка пов'язана з нестабільністю законодавчої бази і прагненням до вдосконалення та спрощення бухгалтерського обліку - методика складання та подання фінансової звітності змінюється по кілька разів на рік.

1. Характеристика ТОВ "Антар'ес"

1.1 Загальні відомості про товариство

ТОВ "Антар'ес" є товариством з обмеженою відповідальністю, створене 30.05.1996 р. згідно до Закону України "Про господарські товариства", Господарського кодексу та інших законодавчих актів України. Товариство з обмеженою відповідальністю "Антар'ес" є правонаступником Антрацитівського орендного підприємства "Комбінат побутового обслуговування".

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Антар'ес". ТОВ "Антар'ес" знаходиться за адресою Україна, 94613 м. Антрацит Луганської області, вул. Петровського, буд. №34.

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, тільки в українській національній валюті, має круглу печатку, штампи, та бланки зі своїм найменуванням, фірмовий знак та інші реквізити юридичної особи.

Товариство володіє, користується та розпоряджається відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в судах України, Арбітражному та третейському суді.

ТОВ "Антар'ес" має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі. Може створювати на Україні і за її межами філії, представництва і дочірні підприємства, бути засновником інших підприємств і господарських товариств та вступати з ними в об'єднання, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому законодавством України. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном та не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм часток у Статутному фонді. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові, виробничі та інші колективи.

Метою діяльності Товариства є здійснення господарчої діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

Основні види діяльності Товариства:

Надання побутових послуг населенню та організаціям;

Перукарські послуги;

Ремонт побутової техніки і годинників

Фото послуги;

Ремонт взуття;

Ритуальні послуги;

Послуги ксерокопіювання і машинописні роботи;

Послуги по пранню білизни;

Прокат предметів

Здача в оренду приміщень, споруд, обладнання, транспортних засобів, земельних ділянок;

Посередницькі послуги;

Операції з нерухомим майном;

Реклама, представницькі послуги.

Окремі види діяльності Товариства здійснюються при наявності ліцензії та сертифікату, якщо це передбачено діючим законодавством.

1.2 Управління Товариством

Вищим органом ТОВ "Антар'ес" є збори учасників. Учасник товариства має право передати свої повноваження на зборах іншому учаснику. Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх часток у статутному фонді.

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш ніж 60 відсотками голосів.

Збори учасників обирають директора. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора. Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені товариства в межах законодавства України та Статуту. Директор не може бути головою зборів учасників товариства

Директор Товариства здійснює оперативне управління діяльністю Товариства, визначає основні напрямки діяльності Товариства, розпоряджається його майном, відкриває розрахункові й інші рахунки, укладає господарські й інші договори.

Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси, має право найму і звільнення працівників, визначає структуру і штат Товариства, видає доручення, керує діяльністю служб і підрозділів Товариства.

Директор Товариства розробляє внутрішні документи Товариства обов'язкові для всіх його працівників.

Контроль за діяльністю директора здійснюється ревізійною комісією (не менше 3-х осіб). Директор Товариства не може бути членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок вищому органу товариства. Ревізійна комісія складає висновок у щорічних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Загальні збори учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори учасників скликаються головою товариства у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема якщо виникає загроза реорганізації, ліквідації, банкрутство. Про проведення загальних зборів учасники повідомляються способом інформації на дошці об'яв Товариства, а також особисто, телефонуванням, поштою за домашньою адресою і ін. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах. Допускається проведення загальних зборів по структурним підрозділам, майстерням з окремими учасниками товариства методом опитування в строк до 1 березня щорічно.

Схема 1 Організаційна структура ТОВ "Антар’ес"

1.3 Комерційна таємниця

Учасники Товариства, посадові особи та працівники Товариства повинні утримуватись від розголошення фінансової, комерційної та іншої інформації про діяльність Товариства, яка стала їм відома в зв'язку з роботою у Товаристві, співробітництва з ним або виконанням своїх обов'язків. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються Загальними зборами учасників.

Відомості, що згідно до законодавства, не є комерційною таємницею, але зберігання їх в таємниці становить необхідну умову безпечної діяльності Товариства, визнаються згідно до Закону України "Про інформацію" конфіденційною інформацією. За наказом Генерального директора Товариства можуть бути встановлені спеціальні обмеження щодо доступу та поширення цієї інформації.

За неправомірне розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

2. Облік та звітність товариства

2.1 Бухгалтерський облік

Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік, надає уповноваженим державним органам звіти про свою діяльність в строки та в обсязі, що визначені чинним законодавством України.

Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його реєстрації та завершується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним. У випадках, передбачених законодавством, достовірність обліку та звітності Товариства затверджуються незалежним аудитором. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться, із застосуванням регістрів бухгалтерського обліку:

- Журнал ордер - 1 "Облік грошових коштів" (Додаток1)

- Журнал ордер - 2 "Облік грошових коштів, реєстр виписок банку"(Додаток2)

- Журнал ордер - 7 "Облік розрахунків з підзвітними особами"(Додаток3)

- Журнал ордер - 10 "Розрахункова відомість заробітної плати"(Додаток4)

- Журнал ордер - 8 "Облік розрахунків з постачальниками" (Додаток5)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і діяльності на звітний рік. 2.5 Аналіз доходів, собівартості та рентабельності підприємства Розглянемо аналіз формування ... діяльності підприємства. У таблиці 2.22 наведені основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за ...
 2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

  Дипломная работа >> Экономика
  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на ...
 3. Аналіз діяльності підприємства (2)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється за даними табл.4.3. Таблиця 4.3. - Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2008 ...
 4. Аналіз діяльності підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... звітність промислового підприємства. Аналіз діяльності підприємства Розрахунок та аналіз показників виробництва та реал ... і підприємства є вивчення його фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства – це такий стан підприємства ...
 5. Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КФ Ольга

  Дипломная работа >> Экономика
  ... теми „Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства”, ми перейдемо безпосередньо до аналізу фінансових результатів конкретного підприємства, а саме  ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010969638824463