Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Исторические личности->Биография
Член РСДРП(б) с 1916 года. Один из руководителей установления советской власти во Пскове. В 1917—1918 председатель Военно-революционного комитета Пско...полностью>>
Исторические личности->Биография
Учился в гимназии в Смоленске. В 1918 году участник первого съезда РКСМ. В конце 1918 в руководстве РКСМ Западной области, затем член ЦК комсомола Бел...полностью>>
Исторические личности->Биография
Родился в Брест-Литовске в еврейской рабочей семье. С 1910 член Бунда. С 1917 член РСДРП(б). С января 1918 — сотрудник Самарской ЧК. В 1918—1919 зам. ...полностью>>
Исторические личности->Реферат
1. Всесвітній конгрес поліції, який відбувся в Австрії, 7 вересня 1923 року затвердив постійно діючу організацію – Міжнародну комісію кримінальної пол...полностью>>

Главная > Реферат >Исторические личности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Факультет електроніки

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації

АТЕСТАЦІЙНА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

на тему:

Фактори впливу та методи визначення

електромагнітної обстановки офісного приміщення

за напрямком 6.0924. Телекомунікації

Виконавець роботи

студент гр. ДЗ-81

Загоровський Андрій Володимирович

____________________

/підпис, дата/

Керівник:

Кандидат технічних наук,

професор

Пілінський Володимир Володимирович

____________________

/підпис, дата/

Київ 2002

"Затверджено"

Завідувач кафедри

Звукотехніки та реєстрації інформації

Д.т.н., професор

______________ Абакумов В. Г.

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську атестаційну роботу

Загоровського Андрія Володимировича

1. Тема роботи

Фактори впливу та методи визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення затверджена на засіданні кафедри " " 200__ р., протокол № .

2. Вихідні дані

Дослідження проводиться на базі офісного приміщення з таким обладнанням: мережа електроживлення 220 В 50 Гц, декілька робочих місць з ПЕОМ різних років випуску, один-два апарати зонового зв'язку, інше офісне обладнання та побутові прилади (принтери, сканер, електрочайник, обігрівач).

3. Основні задачі

Визначення діючих в офісному приміщенні електромагнітних завад; визначення джерел електромагнітних завад; опис методів визначення та дослідження електромагнітної обстановки; висновки по електромагнітній безпеці сучасних технологій, які застосовуються в офісах; попереднє визначення засобів покращення електромагнітної обстановки; розробка рекомендацій по забезпеченню електромагнітної безпеки в офісному приміщенні.

4. Термін подання роботи до захисту 15 червня 2002 р.

5. Дата видачі завдання 21 грудня 2001 р.

Керівник ____________

підпис

Завдання прийняв до виконання ____________

підпис

УДК 621.396.6

РЕФЕРАТ

Атестаційна бакалаврська робота: 50 сторінок, 19 рисунків, 6 таблиць, 17 джерел.

Об'єкт дослідження  електромагнітні завади, фактори впливу та засоби визначення електромагнітної обстановки офісного приміщення, засоби електромагнітного захисту, вітчизняні та міжнародні нормативні документи по електромагнітній сумісності.

Дослідження проводилось з використанням матеріалів вітчизняних та закордонних науково-дослідних інститутів і установ, провідних компаній в галузі електромагнітної сумісності.

В роботі викладено інформацію про існуючі джерела електромагнітних завад, які знаходяться в офісному приміщенні; методи визначення завад та оцінки їхнього впливу на офісне обладнання та людей, які з ним працюють; фактори, що погіршують електромагнітну обстановку у приміщенні та методи її покращення.

Результатом дослідження є висновки з сучасного стану проблеми електромагнітної обстановки в Україні та рекомендації по її вирішенню, а також прогнозування майбутнього її розвитку.

Висновки та рекомендації, які викладено в роботі, можуть застосовуватися при плануванні нових офісних приміщень, а також для покращення електромагнітної обстановки в існуючих офісах.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження  розробка програми впровадження оптимального за електромагнітною безпекою розташування офісної техніки та організація робочих місць в офісах, дослідження електромагнітної сумісності обладнання локальних обчислювальних мереж.

ЕЛЕКТРОМАНІТНА ОБСТАНОВКА, ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЕННЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЗАВАДИ, ОФІСНЕ ПРИМІЩЕННЯ, ОФІСНА ТЕХНІКА, КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА, ОХОРОНА ПРАЦІ.

ABSTRACT

Certifying bachelor work: 50 pages, 19 illustrations, 6 tables, 17 sources.

An electromagnetic noise, influence factors of electromagnetic environment in office quarters and way to it evaluation, electromagnetic protection, , international and national normative documents for electromagnetic compatibility is a subject of inquiry.

Investigation carried out by using materials of foreign research institutes and leading companies in the field of electromagnetic compatibility.

There is an information in the work about existent sources of electromagnetic noise placed in typically office quarters; way to determine electromagnetic noise and evaluation its influence on office equipment and people which work with this equipment; factors which worsen the electromagnetic environment and way to make it better.

The work result is resume of present state a problem of electromagnetic environment in Ukraine and recommendations for it solving, as well as forecasting of it further evolution.

Resumes of the work could be used for planing a new office quarters, as well as to make the electromagnetic environment of existed office quarters better.

Forecasting estimates about evolution of the subject of inquiry is developing a program for implantation a disposition of the office equipment for optimal electromagnetic safety, investigation in electromagnetic compatibles of local network equipment.

ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT, ELECTROMAGNETIC RADIATION, ELECTROMAGNETIC COMPATIBLITY, ELECTROMAGNETIC NOISE, OFFICE QAURTERS, OFFICE EQUIPMENT, COMPUTERS, PROTECTION OF LABOUR.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів 6

Вступ 7

1 Електромагнітна обстановка офісного приміщення 9

1.1 Класифікація електромагнітних завад 9

1.2 Класифікація впливу ЕМЗ по ступеню ураження приладів 13

1.3 Джерела електромагнітних завад 14

1.3.1 Аварійні потенціали на елементах заземлювального пристрою 14

1.3.2 Електромагнітні завади, які створюються електропроводкою 15

1.3.3 Джерела і характеристики електромагнітних полів на робочому місті з ПЕОМ 21

1.3.4 Електромагнітні поля, що створюються радіосистемами 27

1.3.5 Інші джерела електромагнітних завад 30

2 Теоретичні методи опису електромагнітної обстановки 32

2.1 Електродинамічний метод 32

2.2 Енергетичний метод 35

2.3 Імовірнісний метод 36

3 Практичні методи визначення та оцінки електромагнітної обстановки 38

3.1 Оцінка параметрів заземлювальних пристроїв 38

3.2 Моніторинг напруги живлення 40

3.3 Контроль електромагнітних полів комп'ютерної техніки 41

3.3.1 Сертифікаційні випробування відеотерміналів та ПЕОМ 41

3.3.2 Вимірювання електромагнітних полів від комп'ютерної техніки на робочих місцях 43

3.3.3 Апаратура контролю електромагнітних полів на робочих місцях з ПЕОМ 45

Висновки 48

Рекомендації 49

Перелік посилань 50

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

FM  frequency modulation,

VHF  very high frequency,

UHF  ultra high frequency,

АМ  амплітудна модуляція,

БС  базова станція,

ВДТ  відеодисплейний термінал,

ВЧ  високі частоти,

ДБЖ  джерело безперервного живлення,

ЕМВ  електромагнітне випромінювання,

ЕМЗ  електромагнітні завади,

ЕМО  електромагнітна обстановка,

ЕМП  електромагнітне поле,

ЕМС  електромагнітна сумісність,

ЕМХ  електромагнітні хвилі,

ЕПТ  електронно-променева трубка,

ЕРС  електрорушійна сила,

ЕСР  електростатичний розряд,

ЗП  заземлювальний пристрій,

КХ  короткі хвилі,

МП  магнітне поле,

МРТ  мобільний радіотелефон,

ПЕОМ  персональна електронно-обчислювальна машина,

ПЧ  промислова частота,

РЕЗ  радіоелектронні засоби,

РМ  робоче місце,

РПП  радіопередавальний пристрій.

ВСТУП

Розвиток науки і техніка, а також суспільного ладу, призвели до появи специфічних приміщень  офісів, де зосереджена велика кількість працівників підприємства. Відповідно, в приміщенні знаходиться безліч електричного та електронного устаткування та обладнання. Така ситуація вимагає забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) технічних та екологічних об'єктів. Завдання ускладнюється наявністю різноманітного обладнання за типом впливу, потужністю, частотним діапазоном: починаючи від первинної мережі електроживлення, системи освітлення, обігрівачів, електрочайників та кофеварок і закінчуючи сучасною інформаційною технікою, такою як комп'ютери, принтери, факси, модеми, сканери, мобільні телефони, локальні обчислювальні мережі та комп'ютерні радіомережі. Все це електричне та електронне обладнання створює вкрай складну електромагнітну обстановку (ЕМО), яка може негативно впливати як на роботу електронного обладнання так і на життєдіяльність працівників.

Дослідження ЕМО сучасного офісного приміщення є вкрай необхідним: тільки так можна дізнатись про справжні причини невірної роботи того чи іншого електронного обладнання або відповідність робочих місць нормам електромагнітної безпеки. Без цього дослідження неможливо навіть і найменше усунення проблем, пов'язаних з поганою електромагнітною обстановкою: локалізація джерел електромагнітних завад (ЕМЗ), розробка проектів по їх усуненню чи зменшенню їхнього впливу, отримання експериментальних даних, які можуть використовуватися при розробці нормативних документів по забезпеченню ЕМС та електромагнітної безпеки, стандартів та рекомендацій.

Таким чином, електромагнітні поля, що створюються одним приладом, впливають на роботу іншого обладнання як ЕМЗ. При цьому зв'язок між пристроями може бути кондуктивним або індукційним. З іншого боку ЕМО може негативно впливати на життєдіяльність живих організмів і, зокрема, на людину. Істотною є також проблема захисту інформації, оскільки ЕМО несе в собі інформацію про всі пристрої, що її формують. Проблема захисту інформації від несанкціонованого доступу була актуальної за всіх часів. Сучасні технічні засоби є настільки досконалими, що дозволяють використовувати ЕМЗ інформаційного обладнання, як джерело конфіденційної інформації. В окремих випадках останнє може бути визначним при дослідженні ЕМО.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз економічного та соціального розвитку в Україні та місті Харкові

  Дипломная работа >> Политология
  ... ологічної обстановки в міст ... визначення відповідно до закону кількісного ... , спорудження приміщень для офісів, розвитку ... Вплив факторів може оцінюватися експертним методом. Можуть використовуватися рангові та ... погодинної заробітної плати; ... іка Електромагнітне ...
 2. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... та незвичайна обстановка ... фактори. Лікувальні фізичні фактори електромагнітної природи. Це достатньо велика група фізичних метод ... встановленням тісного зв ... та відновлювальні процеси. Механічний вплив на визначен ... ї міофікації ... щені у некапітальних приміщеннях. ...
 3. Шляхи підвищення маркетингової діяльності ТОВ Нові комунікації

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... визначення та ... шня обстановка часто ... заробітної ... Фактори, що впливають на визначення ... впливу кількості фірмових магазинів на господарську діяльність методом ... вень електромагні ... офісного приміщення пошук одного постраждалого іевакуація його з задимленого приміщення ...
 4. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... визначення зосереджують увагу на факторах ... Мемфорда та ін.) у її офіці ... та просторових (арена, картярський стіл, храм, тенісний корт, приміщення ... непомітно”, та виставити ... звичну обстановку, ... вплив такого різновиду електромагні ... метод “зіставлення несумісного” ...
 5. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ? Примітивно ... заробітної плати ... іть домашня обстановка. Роздумуючи ... впливом Великих географічних від­криттів, швидкого первісного ... офіційно ... марксистського методу та на ... ціноутворення факторів виробництва та визначення участі ... нування, заміщення факторів виробництва, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014958381652832