Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
У типових проектах №816–132 – 816–127 центральних ремонтних майстерень колгоспів і радгоспів такий пост передбачений технологією. В майстрових господа...полностью>>
Транспорт->Дипломная работа
Выполнение задачи ускоренного развития России - удвоения ВВП, завоевание и упрочнение ведущих позиций государства в мире как в экономике, науке, техни...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
При разработке грунтов к подготовительным работам относят предварительное рыхление прочных и мерзлых грунтов рыхлителями или зарядами взрывчатых вещес...полностью>>
Транспорт->Реферат
Среди многообразия поиска путей развития рынка средств производства, новых направлений деятельности коммерческо-посреднических организаций и предприят...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Техніко – криміналістичне дослідження підроблених документів на право водіння , володіння і користування автотранспортом”

7.060101 “Правознавство”

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

Київ-2003

ПЛАН:

Вступ ............................................................................................................. 2

 1. Поняття та класифікація документів на право водіння володіння, користуванням автотранспортом ......................................................................... 3

2. Вимоги до вітчизняного та міжнародного посвідчень відіїв

2.1 Вимоги до національного посвідчення водія типу №1 ............................... 7

2.2 Вимоги до національного посвідчення водія типу № 2 ............................... 8

2.3 Вимоги до міжнародного посвідчення водія ................................................ 9

2.4 Пакування, маркування, транспортування і зберігання ............................ 11

3. Захисні елементи даної категорії документів
3.1 Ступені захисту свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

3.1.1 Ступені захисгу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шо виготовлене ПК "Україна" у 1995 р. .................................................................. 13

3.1.2 Ступені захисту свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що виготовлене ПК "Україна" у 1996 р. ........................................................ 14

3.2 Ступені захисту посвідчення водія

3.2.1 Ступені захисту посвідчення водія, що виготовлене ПК "Україна" у 1995р. .................................................................................................................... 15

3.2.2 Ступені захисту посвідчення водія, що виготовлене ПК "Україна" у 1996 р. ................................................................................................................... 16

3.3 Ступені захисту тимчасового реєстраційного талона ................................ 17

4. Найбільш поширені способи підробки даної категорії документів та їх ознаки

4.1 Розпізнавання ознак повної підробки документів ...................................... 18

4.2 Роспізнавання ознак часткової підробки документів ................................ 21

5. Методи і технічні засоби дослідження документів на право водіння, володіння і користування автотранспортом ..................................................... 33

Висновок ...........................................................................................................76

Використана література ......................................................................................77

Додатки .....................................................................................................80

В С Т У П

Сьогодні без експертного супроводження навіть неможливо уявити процес розкриття і розслідування злочинів.

Серед традиційних досліджень криміналістичних експертиз особливе місце займає техніко - криміналістичне дослідження документів.

Досить значне місце в криміналістичній експертизі належить дослідженню документів на право водіння , володіння і користування автотранспортом. На цей вид дослідження припадає понад 2 % від загального обсягу всього спектру експертних досліджень.

Крім того, постійний розвиток техніки, застосування новітніх технологій знайшло свіє відображення у поліграфічній, комп’ютерній техніці, що значно позначилось на технології виготовлення даного виду документів.

Враховуючи зазначене вище, кримінальні елементи також “удосконалюють” способи виготовлення водійських документів, впроваджують комп’ютерні системи для підробки цих документів.

Дані факти свідчить про актуальність даного роду дослідження в експертній практиці.

Звичайно, висока ефективність проведення досліджень при техніко-криміналістичному дослідженні документів у процесі розслідування злочину не можливе без поглиблення взаємодії зі службами і підрозділами МВС.

Тому, останні два роки значні зусилля експертно-криміналістичної служби МВС України, поряд із впровадженням сучасних методів досліджень, направлені на удосконалення і розвиток фундаментальних основ експертних досліджень сучасної криміналістичної техніки та інформаційно пошукових систем. Метою цієї роботи є надання інформації про існуючі і найбільш поширені види підроблених документів на право водіння , володіння і користування автотранспортом, ознаки що відображаються у цих документах

 1. Поняття та класифікація документів на право водіння володіння, користуванням автотранспортом

Слово «документ» має іноземне походження. Н. В. Терэиев, досліджуючи його етимологію, писав, що воно є похідним від латинського "documentum", що означало в стародавньому Римі усе, що може служити свідченням, уроком, прикладом. Згодом поняття «документ» придбало більш вузьке значення. Їм стали позначати предмет, що містить інформацію в зафіксованому виді і спеціально призначений для її передачі в часі й у просторі з метою збереження і суспільного використання.

Предмети, що у змістовному відношенні, у сучасному розумінні, можна було б віднести до документів, люди почали використовувати на зорі становлення цивілізованого суспільства. Вітчизняний дослідник виникнення і розвитку писемності, В.А. Істрін, вказував на те, що предметні способи передачі повідомлень з'явилися задовго до виникнення первісного листа, наприклад, як предмети, призначені для збереження і передачі інформації, поряд з частинами дерева і кістки зі знаками на них у виді «карбів на пам'ять», настільки ж широке й аналогічне застосування мали шнури з вузлами.

З переходом матриархально - групових відносин у родоплеменні й общинні почав формуватися більш зручний для передачі повідомлень - фразографічний лист, що складався з набору піктографічних зображень. У результаті еволюції піктографічної системи листа в ієрогліфічну, а потім в алфавітну людина одержала можливість фіксувати і передавати за допомогою писемності будь-які свої думки. В міру поширення писемність здобувала роль одного з домінуючих факторів, що визначають рівень духовної і матеріальної культури суспільства. Найважливішим досягненням людства є винахід паперу. Його використання як писемного матеріалу призвело до істотного зниження витрат на виготовлення рукописів, однак не на стільки, щоб вони стали доступними для широких кіл населення. Поширення листа і розвиток грамотності стримувався малопродуктивним рукописним способом нанесення письмових знаків. Перебороти цю перешкоду вдалося до середини XV в. Иоганну Гутенбергу за допомогою винайденого їм друкованого верстата і друкованого процесу (розмноження малюнків і текстів штемпелюванням було відоме задовго до Гутенберга, ще в стародавньому Китаї, заслуга ж останнього полягає у винаході придатного для промислового використання друкованого процесу, у розробці його основних етапів і відповідного технологічного устаткування).

Воістину судьбоносним в історії людства винахід Гутенберга з'явився не випадково. У нього, поряд з технічними передумовами, обумовленими вже досить високим рівнем цехової майстерності, наявністю дешевого писемного матеріалу — паперу, були присутні і суспільно-політичні, що визначили, говорячи сучасною мовою, соціальне замовлення на промисловий спосіб розмноження рукописів і ілюстрацій. До цих передумов відносяться: завершення на більшій частині території Західної Європи процесу утворення держав, ріст чисельності їхнього населення й обумовлена цим потреба в прискоренні темпів у всіх сферах громадського життя. Її інтенсифікація здійснювалася головним чином шляхом поширення культури, грамотності, знань і в цілому всього того, що зараз прийнято називати інформацією. Історик наукового друкарства В. И. Васильєв переконливо обґрунтовує тезу про те, що необхідність у поширенні інформації обумовила «потреба суспільства в масовому виготовленні документів і книг як засобів передачі думки і спілкування».

У Старому Світі в період середньовіччя процес об'єднання народів на основі територіальної, мовної спільності носив усеосяжний характер. Не стали тут виключенням і російські землі. Формування феодального способу виробництва, розвиток ремесел, землеробства, скотарства, промислів і торгівлі, упорядкування між князівських відносин привели в середині XVI в. до утворення Російської централізованої держави. А. Б. Венгеров, вивчаючи питання походження держави і права, вказував на те, що виниклі на основі феодальної організації виробничої діяльності нові форми власності і соціальної диференціації суспільства сприяли появі дуже могутнього шару норм, яким являлося право. У якості одного з істотних знаків права, що відрізняють його від інших соціальних регулюючих норм, автор виділяє формалізм: «Правові норми, як правило фіксуються в письмовому виді в спеціальній формі: збірники законів , прецеденти і так далі. Формалізм складає усю цінність права, захищаючи його від довільної зміни, закріплюючи необхідну суспільству стійкість цього регулятора». Для ствердження формальної сторони права в якості одного з основних, був прийнятий спосіб документування охоронюваних законом істотних відносин. Досліджуючи особливості російської правової системи, як цілісного культурно - історичного феномена В. Н. Синюков, на прикладі державно-правового обеднання Древньої Русі показав, що його становлення було сполучено з заміною звичаїв слов'янських племен письмовою юридичною формою. У результаті на документи була покладена функція речовинних носіїв охоронюваних законом суспільних відносин. Рішення багатьох життєво важливих питань державного і приватного життя безпосередньо стало залежати від факту наявності чи відсутності документів. У цих умовах вони стали предметами злочинів.

Розрізняють два види підробки документів: матеріальний і інтелектуальний. У ч. 3 ст. 327 КК РФ «Підробка, чи виготовлення збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків» використовується поняття «підроблений документ». Під цим мається на увазі фальшивий документ, фальсифікований, при цьому, підкреслюють И. Гричанин і Ю. Щиголев, охоплюються випадки як матеріального, так і інтелектуальної підробки. Перший з них прийнято називати підробкою. В. Е. Ляпичев і Г, А. Бєляєва визначають її як дію, у результаті якої шляхом застосування нерегламентованих матеріалів і способів здійснюється зазіхання або тільки на частину реквізитів справжнього документа, у цьому випадку говорять про його часткову підробку, або на усю форму документа в цілому, що означає його повну підробку (на необхідність виділяти серед підроблених документів частково і цілком підроблені вказували А. Л. Жижиленко і С. М. Потапов). Нагадаємо, що реквізитами документа називається сукупність принадлежностей, що визначають значеннєву, змістовну частину документа, якими він забезпечується у встановленому для даного виду документа порядку. До них відносяться: виконані різними способами написи, заголовки, записи й інші зображення, підписи, відбитки печаток і штампів, фотокартки.

Інтелектуальною підробкою називається складання документів з помилкової по змісту інформацією. Важливо, що при їхньому виготовленні використовуються способи і матеріали, регламентовані для документів даного виду. Наявність інтелектуальної підробки не може бути визначено експертним шляхом, тому що досліджуемі документи не мають матеріальних ознак незаконного виготовлення. Звичайно цей вид підробки встановлюється за результатами слідчо-оперативних заходів.

Аналіз літературних джерел, у яких відбита історія походження документів, дозволяє зробити висновок про те, що формування державних інститутів керування, розвитку економічних відносин призводить до росту загальної чисельності і видів документів, з яких на рубежі 80-х рр. минулого сторіччя Л. Н. Вікторова виділяла п'ять основних (не змінюючи назви видів, ми доповнимо їх новими групами документів, поява яких викликана суспільно-політичними й економічними перетвореннями, здійснюваними в нашій країні з початку 90-х гг. минулого сторіччя):

1) грошові документи, що відбивають різні банківські операції

по приходу, перерахуванню і виплаті коштів;

2) документи, зв'язані з оформленням руху матеріальних цінностей — товарно-транспортні накладні, доручення інші подібні з ними по призначенню документи;

3) особисті, іменні документи — паспорта, службові і водійські посвідчення, дипломи, трудові книжки, лікарняні листи, іменні і винікульовані цінні папери й інші документи на пред'явника;

4) довідково - посвідчуючі документи довідки і виписи, видані громадянам за їхньою вимогою;

5) інші документи лотерейні, залізничні, авіаційні, грошові квитки, квитки на видовищні заходи, а також касові чеки, рецепти.

Ми думаємо, що в даний час назріла необходимость виділити в самостійну групу з «інших документів» безособові документи, що містять спеціальні засоби захисту від підробки. У неї, наприклад, варто включити грошові квитки Банку росіян іноземну валюту, цінні папери на пред'явника, акцизні спеціальні марки для маркірування підакцизних товарів, водійські документи, сертифікати автентичності.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Лекції з криміналістики (1)

  Лекция >> Государство и право
  ... ході перевірки. На рекогносцировку бажано запросити техніка-криміналіста, який фіксуватиме ... важко спостерігаються, на кінцеві результати досліду. Експеримент дає ... до­слідження є сама природа, її закономірності і прояви, а в приклад­них—творіння ...
 2. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  ... ІЇ ВСТУП 1.ТЕХНІКО КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 1.1.ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ 1.2. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ 1.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 2.КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА 2.1. ПОНЯТТЯ ...
 3. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  ... кою. Субстантивізм як методологічний напрям дослідження докапіталістичних ... кримінал ... технічного обслуговування та ремонту приладів обліку води ... ння. Серед них — оформлення та реєстрація документів на право власності на ... дроблення ... ринки автотранспорту ... користування ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... користування, водіїв мотоциклів і моторолерів встановлюється, як правило ... Крим, ... виробництвах (автотранспорт, ремонтні ... стичного ... документи (державний акт на право довічного успадкованого володіння ... іл технікою, ... рис дроблений; ... стю маркетингових досліджень у цій ... нал ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019659996032715