Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Рентабельность — это относительный показатель уровня доход­ности бизнеса Показатели рентабельности характеризуют эффектив­ность работы предприятия в ц...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
Современная система МО, где субъектом является государство, инструмент – договора, соглашения – эта система возникла в новое время В Средние века в ев...полностью>>
Экономика->Реферат
Социальный конфликт - это столкновение интересов различных общественныхгрупп Для начала хотелось бы в общих чертах определиться в огромноммногообразии...полностью>>
Экономика->Диссертация
Научный доклад по Диссертации на соискание учёной степени GrandPhD Специализация – 08 00 01; 08 00 05 Российско-Бельгийская докторантура Москва Всемир...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління економічним розвитком підприємств

1.1 Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств

1.2 Фактори впливу на економічний розвиток підприємства

1.3 Методичні підходи до діагностики економічного розвитку підприємства

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Діагностика проблем управління економічним розвитком підприємства ЗАТ „Піонтекс”

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.1.1 Історія ЗАТ „Піонтекс"

2.1.2 Опис продукції

2.1.3 Характеристика технології

2.1.4 Визначення основних клієнтів та конкурентів підприємства

2.2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства

2.2.1 Дослідження та аналіз ринків збуту

2.2.2 Аналіз конкурентного середовища

2.2.3 Сильні та слабкі сторони підприємства

2.3 Оцінка рівня розвитку підприємства

2.4 Визначення основних проблем економічного розвитку

Висновки до розділу 2

Розділ 3.Шляхи підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємствА

3.1 Моделювання розвитку підприємства на основі чотиривимірної моделі управління економічним розвитком

3.2 Розробка плану заходів з підвищення рівня розвитку ЗАТ "Піонтекс"

3.3 Обгунтування ефективності підвищення рівня економічного розвитку ЗАТ "Піонтекс"

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність теми. Становлення та розвиток національної економіки визначає об’єктивну необхідність набуття більш глибоких знань та вмінь практичного використання закономірностей трансформаційних перетворень. Акцентом сучасного етапу управління економікою є активізація процесів розвитку на промислових підприємствах України. Однак, майже повна відсутність комплексних наукових розробок, спрямованих на вирішення проблем управління розвитком, не дозволяє здійснювати ефективне управління економічним розвитком на базі накопиченого досвіду, сучасного стану і стратегічних цілей діяльності суб’єктів господарювання.

Теоретичною основою наукових досліджень проблематики розвитку підприємств стали роботи Л. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, Л. Лайкерта, К. Аджириса, У. Бенніса, Р. Бекхарда, Г. Лінніта, В. Френча, С. Белла, Т. Камінге, Х. Уорлея, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедуорі, Т. Норберта, М. Хаммер, Дж. Чампі.

Незважаючи на значний інтерес до окресленої проблематики з боку науковців та фахівців, система ефективного управління економічним розвитком підприємств чітко не окреслена. Крім того, відсутня загальновизнана точка зору щодо основних індикаторів економічного розвитку промислових підприємств, методології його діагностики, та вибору ефективного інструментарію управління діяльністю господарюючих суб’єктів для забезпечення активізації їх економічного розвитку.

Існуючі сьогодні методики оцінки ефективності розвитку підприємств промисловості не орієнтовані на процес управління цим складним полісистемним явищем, а виступають лише інструментом одномоментної фіксації досягнутого рівня ефективності.

У сучасній науковій літературі практично відсутні вдалі спроби розробки універсальних технологій управління розвитком підприємств, що суттєво перешкоджає підвищенню ефективності їх діяльності. Теоретичне, методологічне та практичне значення успішного розв’язання вказаних проблем, їх глибока теоретична і прикладна розробка обумовлює актуальність обраної теми, мету дипломної роботи, її завдання та напрями дослідження.

Мета і завдання атестаційної магістерської роботи. Метою дослідження є розробка засад і рекомендацій щодо підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємств на основі проблемно-діагностичного моделювання.

Для досягнення мети у магістерській роботі поставлені та вирішені такі основні завдання:

опрацювання наукових підходів і концепцій, що розкривають сутність та зміст ефективного управління економічним розвитком підприємств;

визначення системи показників та чинників оцінки економічного розвитку підприємства в ринкових умовах;

обґрунтування вихідних положень проблемно-діагностичного моделювання економічного розвитку підприємства;

здійснення проблемного діагностування економічного розвитку підприємства галузі нетканих матеріалів;

обґрунтування методичного підходу щодо розрахунку інтегрального показника динаміки та виявлення проблем ефективного розвитку підприємства;

розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємства на основі застосування проблемно діагностичного моделювання.

Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади управління процесами економічного розвитку підприємства.

Предметом дослідження є процеси управління економічним розвитком підприємства.

Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів дослідження, що містять наукову новизну та практичну цінність належать такі:

дістала подальший розвиток теорія управління розвитком підприємств, уточнено та поглиблено поняття “розвиток підприємства”, визначено його місце в системі економічних категорій, сформовано видову класифікацію його проявів, ідентифіковано найважливіші характеристики процесів розвитку (об’єкт, напрямок, швидкість, тривалість, причини та досягнутий результат);

визначено сутність та зміст економічного розвитку підприємства як управлінської категорії на основі синтезу проблемно-діагностичного аналізу розвитку та збалансованої системи показників;

обґрунтовано складові механізму проблемно-діагностичного моделювання економічного розвитку підприємства: вибір системи показників оцінки економічного розвитку підприємства

інтерпретовано чотиривимірну матрицю управління розвитком підприємства “ціль-спосіб-ресурс-час" для підприємства галузі нетканих матеріалів, що дозволило запропонувати систему двокритеріальних матриць, а також поєднати переваги двох концептуально різних підходів до управління розвитком - індексного та результатного.

Практичне значення одержаних результатів полягає в застосуванні методики проблемно-діагностичного моделювання управління економічним розвитком, яка була використана на підприємствах швейної галузі ТОВ „ЛІТО" - ЛТД, ВТП „Берегиня" та ВАТ „Калина", що дало можливість визначити стратегію їх подальшого економічного розвитку та встановити відповідність між стратегічними цілями і показниками їх досягнення.

Публікації. Основні наукові положення щодо оцінки економічного розвитку промислових підприємств, які були використані для написання магістерської роботи опубліковано у Збірнику наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" обсягом 0,5 друк. арк., випуск 1 за 2008 рік.

Розділ 1. Теоретичні основи управління економічним розвитком підприємств

1.1 Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств

Сучасний етап розвитку економічної наукової думки характеризується переосмисленням традиційних підходів і методик управління соціально-економічними системами різних рівнів. Якщо в недалекому минулому вимірювання досягнень підприємств здійснювалося за допомогою таких методів управління розвитком господарюючих суб’єктів, які базувалися на управлінні фінансовими показниками діяльності, то сьогодні реалії сучасного ведення бізнесу вимагають переосмислення основних факторів економічного розвитку. Сьогодні існують багато проблем теоретичного та прикладного характеру, що заважають ефективному й якісному розвитку підприємств.

Необхідність удосконалення довгострокових механізмів управління підприємствами зумовлена глибинними структурними перетвореннями у світових економічних відносинах, які проявляються в усіх сферах суспільного життя:

динамічні зміни структури суспільних потреб, що викликають зникнення традиційних та активний розвиток нових ринків;

швидкий розвиток науково-технічної бази суспільного виробництва, що призводить до внутрішньої нестабільності виробничих систем;

зміни суспільної свідомості та відношення до економічної діяльності, як такої, зумовлюють формування соціальних стереотипів чи моделей бізнес-діяльності;

глобалізація економічних відносин різних рівнів, що якісно змінює характер функціонування самих виробничо-комерційних систем, надаючи їм як нові можливості, так і генеруючи нові ризики.

Починаючи теоретичні дослідження розвитку підприємств, слід визначитися з ключовими загальнонауковими категоріями, що формують філософську базу досліджень.

Ключовими поняттями поставленої наукової проблематики, які дозволяють її позиціонувати у понятійно-категоріальному полі економічної науки, слід вважати:

Управління. Дану категорію слід аналізувати з двох основних позицій:

1) як процес;

2) як стан динамічного функціонування. У найбільш загальному контексті, під управлінням ми будемо розуміти процеси, основною метою яких є забезпечення здатності соціально-економічних систем зберігати та, у певних межах, змінювати свою якісну та кількісну визначеність. Термін “управління" вживається стосовно усіх різновидів систем (соціальних, економічних, організаційних, біологічних, механічних, хімічних тощо) і передбачає зусилля щодо їх цілеспрямованих змін.

Розвиток. У цілому категорія визначає характер змін, які відбуваються у будь-яких предметах, системах, явищах. Розвиток, як загальнонаукове поняття, характеризується кількома змістовними властивостями, що його визначають:

1) спрямованість;

2) швидкість;

3) результат;

4) причинність. Традиційно виокремлюють дві форми розвитку будь-яких систем, явищ, процесів - прогрес (розвиток від “нижчого” до “вищого”) та регрес (розвиток від “вищого" до “нижчого”). Зазначимо, що в економічних відносинах розвиток володіє усіма перерахованими рисами.

Категорія “управління" виражає здатність підприємства, як єдності соціально-економічної, матеріально-технічної та організаційно-технологічної систем, зберігати свою визначеність, підтримуючи стан динамічної рівноваги між внутрішніми та зовнішніми чинниками діяльності. Діяльність, у даному контексті, означає таке ставлення учасників бізнесу до соціально-економічного середовища господарювання, що передбачає його перетворення і підпорядкування їхнім економічним інтересам [44].

У загальнотеоретичному аспекті категорія “розвиток" розкриває характер змін, якіРвідбуваються у системі підприємства 21. Іншими словами, це послідовність переходів соціально-економічної системи підприємства з одного стану в інший від моменту його створення до дати його ліквідації (юридичної та фізичної). Слід особливо зазначити, що підприємство, в рамках роботи трактується, як організаційно відокремлена, економічно самостійна, відкрита соціально-економічна система, яка на основі внутрішнього стану взаємодіє з зовнішнім середовищем і виготовляє продукцію (товари, роботи, послуги) 2, 3.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (3)

  Реферат >> Астрономия
  ... рішень). Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства, його передба -чуваність ... ія управління. Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства ...
 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  ... економічну сутність фінансових ресурсів підприємства; визначити основні завдання управління ... утримання техніки є важливим економічним параметром, за допомогою якого є ... досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства в умовах ринкової економіки. Веде облік і ...
 3. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... управління". У нашому випадку об'єктом управління є інтелектуальний капітал підприємства, а цілі його використання є, безумовно, економічними ... . – СПб.,2000. – 268с Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком. Навч. Посібник «Ун ...
 4. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  ... вираження вартості. Ціна виступає тим економічним інструментом, що дозволяє органі ... тика підлегла стратегічної мети розвитку підприємства, орієнтованої на тривалу ... для виконання курсового проекту “Управління продуктивністю підприємства” з дисципліни “Операці ...
 5. Управління активами та пасивами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дприємства 2. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ „КВАРК” 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства ... нансового стану підприємства. Для виживання і розвитку підприємства необхідно ... обігових коштів економічним методом здійснюється ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018010139465332