Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В настоящее время все более возрастает роль заключений об оценке имущественных прав, выполненных независимыми оценочными компаниями, при принятии собс...полностью>>
Экономика->Реферат
Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на рабочую силу как на один из ключевых ресурсов. Этот взгляд является свидетельством реал...полностью>>
Экономика->Реферат
В современных рыночных условиях выбор метода начисления амортизации очень важен для эффективности и конкурентоспособности предприятия. Ведь от выбранн...полностью>>
Экономика->Реферат
Для нормального функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Основные производственные фонды, состоящие из здан...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


Вступ

Перехід України до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищеної ефективності виробництва,конкурентоспроможної продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу,ефективних форм господарювання та управління виробництвом.

Будь-яке виробництво завжди пов’язане з витратами, оскільки це — процес використання факторів виробництва, які втілюються у створеному продукті (товарі, послузі). Останній, як відомо, характеризується споживчою вартістю (корисністю) і трудомісткістю, тобто певною кількістю затрат уречевленої та живої праці. У підсумку вони і становлять вартість товару чи послуги. Частина їх вартості, яка втілює вартість уречевленої праці (засобів виробництва), існує ще до процесу виробництва. Вона лише переноситься на виготовлений товар у вигляді вартості матеріальних витрат. Жива праця людини створює чистий продукт — понад вартості перенесених на товар матеріальних витрат. Зрозуміло, що процес виробництва має безперервно повторюватись, а це можливо лише тоді, коли його фактори відтворюються. Частка вартості, яка авансується для постійного функціонування виробництва, визначається як витрати виробництва.

1. Витрати виробництва

1.1 Витрати виробництва як політична категорія

Категорія “ витрати виробництва ” належить до загальноекономічних (тих,що відображають реалії у декількох суспільно-форми капіталістичних витрат виробництва

В політ економічному аспекті капіталістичні витрати виробництва представляють собою,передусім,відносини економічної власності між капіталістами і найманими працівниками з приводу формування та розвитку витрат постійного та змінного капіталу та привласнення при цьому додаткової вартості у товарній формі(втіленої у товарі)У кількісному аспекті –це витрати капіталу (капіталістичної власності

З боку вартісних відносин вони складаються з витрат на предмети праці,певної частки зношених засобів праці і попиту робочої сили й виражають формулою:

ВВ=с+v

Де с – вартість споживчих засобів виробництва,v-вартість необхідного продукту (необхідного для створення робочої сили працівника )

Якщо капіталісту для виробництва товарів необхідно затратити лише с+v(витрати капіталу ), то витрати суспільства-це, те у що обходиться створення товару всьому суспільству і виражається формулою

W = C + V + M,

де С — вартість спожитих засобів виробництва;

V — вартість необхідного продукту (вартісний еквівалент заробітної плати);

M — вартість додаткового продукту (приріст вартості щодо вартості необхідного продукту).

Витрати капіталістичного підприємства і витрати суспільства це - окремі економічні категорії, в основі розмежування яких лежать об’єктивні економічні процеси, властиві також речовому змісту. Так в основі виділення витрат підприємства лежать, з одного боку, процеси економічної відокремленості підприємства ( характеризує їх приналежність до відносин економічної власності на засоби виробництва і виготовлений продукт), а з другого – процеси суспільного розподілу праці. Водночас, виділення витрат виробництва капіталістичного підприємства зумовлене, певною мірою, особливостями кругообороту індивідуального капіталу та його відтворення,витратами живої та уречевленої праці на виробництво товарів на окремому підприємстві.

Виділення категорії « витрати виробництва суспільства « також зумовлена витратами живої та уречевленої праці на виготовлення товару, що здійснюється,насамперед, поза межами окремого підприємства, зокрема наявність у вартості такого товару додаткової праці у формі додаткової вартості. Складовим елементом витрат виробництва суспільства є витрати окремого підприємства. Стосовно додаткового продукту, то він створюється на підприємстві живою працею безпосереднього виробника, менеджера і підприємця, так і поза його межами внаслідок сенергічного ефекту, що виникає у процесі суспільного поділу праці в загальній та частковій формах.

Крім того,витрати виробництва окремого підприємства не збігаються з суспільно необхідними витратами на виготовлення окремого товару. Це зумовлено різкою технічною оснащеністю підприємства, неоднаковим рівнем організації виробництва,кваліфікації робітників та іншими факторами у межах однотипної форми власності. Суспільно необхідні затрати живої та уречевленої праці тяжіють до витрат на тих підприємствах, що виготовляють основну масу товарів даного виду, оскільки на них встановлюється суспільно необхідні умови виробництва ( середня продуктивність, інтенсивність праці, рівень технічної оснащеності,кваліфікації працівників,якість продукції тощо). Ці усереднені фактори сфери безпосереднього виробництва певною мірою уніфікуються внаслідок впливу ринку, знеособлення і усереднення індивідуальних витрат виробництва на виготовлення ідентичних товарів. Конкретніше вплив ринку виявляється у наявності зворотної дії попиту споживачів( у т. ч. суб’єктивної оцінки останніми якості продукції тощо) на процес ціноутворення, а останнього на виготовлення товарів. Суспільно необхідні витрати чи послуги виявляються у формі власності [1.187].

1.2 Еволюція витрат виробництва у процесі розвитку економічних систем

Витрати виробництва,як і всі інші економічні категорії, на різних етапах розвитку товарного виробництва наповнюються елементами якісно нового або істотно нового змісту.

В цілому витрати виробництва суспільства (в т ч. витрати виробництва на підприємстві ) на нижчій стадії розвитку капіталізму набувають форми витрат капіталу (постійного і змінного) у складі авансового капіталу. Авансовий капітал внаслідок часткового зношування основних фондів та їхнього переносу на новостворений товар більший за капіталістичні витрати виробництва.

На вищій стадії на монополістичних підприємствах формуються монопольні витрати виробництва,які внаслідок виготовлення на цих підприємствах основної маси продукції,зосередження найпередовішої техніки і технології,впровадження найдосконаліших форм і методів організації виробництва,закупівля сировини,матеріалів і комплектуючих виробів за заниженими цінами є тощо нижчим, ніж індивідуальних (середніх і малих ) капіталістичних підприємствах. Монопольні витрати виробництва відображають,передусім, відносини монополістичної власті щодо формування та розвитку витрат монополістичного постійного та змінного капіталу й привласнення при цьому додаткової вартості у формі монополістичного товару.

Крім того,на вищій стадії капіталізму монопольні витрати виробництва наповнюються державно-монополістичним змістом. Про це свідчить процес передачі нових технологій,інших об’єктів державної інтелектуальної власності і підприємствам різних типів капіталістичної власності,використання такої власності внаслідок здійснення спільних науково-дослідницьких робіт промислових компаній із державними лабораторіями та використання отриманих результатів

Капіталістичні витрати виробництва мають бути відшкодовані за рахунок реалізації виготовлення на підприємстві товарів. Тому витрати на виготовлення і реалізацію товару називають собівартістю продукції. У політ економічному аспекті вона відрізняється від капіталістичних витрат тим, що відображає не лише відносини економічної власності між найманими працівниками і капіталістами щодо формування витрат постійного і змінного капіталу а й привласнення додаткової власності у процесі створення товарів,але й щодо їх реалізації.

У західній економічній літературі у контексті позитивної економічної теорії концепція “факторів виробництва ” до постійних витрат виробництва відносять витрати на заробітну плату,виплату оренди,витрати на освітлення, опалення,сплату відсотків за кредит та інші. Їх відносять до постійних тому,що вони є незмінними для діючого підприємства. До змінних за такою логікою, належать сировина,матеріали,пальне,електроенергія.

Джерелом формування виробничих витрат є виробничі ресурси: природні(земля,вода, ліси тощо),праця,капітал,підприємницька діяльність. Згідно з певними функціонуванням цих ресурсів формуються і відповідні виробничі витрати. Так,використання природних ресурсів формує такі витрати,як рентна або плата за землю і орендна плата, використання праці пов’язане із заробітною платою, капітал породжує такі витрати як амортизація, процент на капітал і процент на позику, підприємницька діяльність – нормальний прибуток, що є також складовою витрат виробництва, отже витрати виробництва—це вартість виробничих факторів, використаний для створення певної кількості благ.

Отже, витрати є важливим елементом діяльності підприємства[1.189]

2. Поняття витрат та їх класифікація

Є два підходи до визначення витрат:

1.Бухгалтерський—за ним витрати тлумачать як вартість витрачених ресурсів за фактичними цінами їх придбання.

2.Економічний – витрати розуміють як вартість інших благ,які можна було б отримати при найвигіднішому з усіх можливих альтернативних напрямів використання тих самих ресурсів. Отже, йдеться про вартість втрачених можливостей, або альтернативні витрати.

Економісти розглядають витрати не в ретроспективній,як бухгалтери, а у перспективі діяльності фірми. Вони цікавляться тим,якими будуть витрати в майбутньому, а також тим, як фірма може перегрупувати свій ресурси з метою зменшення витрат та збільшення прибутків. Отже, вони повинні визначити вартість втрачених альтернатив,тобто відмови від можливості ефективніше використання ресурси фірми.

На практиці, згідно з бухгалтерським підходом, витрати визначаються собівартістю фактично виробленої продукції. Тоді як за економічним підходом, вони враховують,крім собівартості,й ті, витрати,які пов’язані із залученням обмежених ресурсів з інших виробництв.

Бухгалтерські витрати тотожні явним (зовнішнім),які визначаються сумою витрат на оплату виробничих ресурсів(сировини, матеріали,паливо, робоча сила, тощо), що купуються фірмою. Якщо підприємство купує всі ресурси за вільними ринковими цінами,то бухгалтерські витрати будуть менші, ніж альтернативні витрати на величину неявних витрат.

Неявні витрати (внутрішні) визначаються вартістю ресурсів,які є власністю даного підприємства (заробітна плата підприємця-власника,яку він собі не виплачує,отримуючи дохід;можлива орендна плата за власну будівлю фірми тощо).Це грошові платежі,які б міг отримати підприємець при альтернативному використанні власних ресурсів. Підприємець використовує власні гроші,які б міг помістити в банк на депозит,він може використовувати власні приміщення, що могли б передаватися в оренду та приносити відповідний дохід тощо. Отже, використовуючи власні ресурси для організації виробництва,підприємець втрачає певну грошову вигоду, яку міг би отримати при інших варіантах використання ресурсів.

До неявних витрат належить і нормальний прибуток. Його розмір визначають рівнем доходності, що є нормальним або середнім для певної галузі. Нормальний прибуток – це плата підприємцеві за його діяльність, спрямована на виявлення рішень, впровадження інновацій, а також за ризик щодо кінцевих результатів.

Нормальний прибуток потрібен для утримання підприємця в певній сфері діяльності й виступає частиною виробничих витрат, яка повинна компенсуватися ціною за вироблену продукцію чи надані послуги.

Отже, можна стверджувати, що:

Бухгалтерські (явні, зовнішні) витрати + Неявні (внутрішні) витрати = Економічні (альтернативні )

Крім,економічних витрат, в умовах ринках є трансакційні витрати. На відмінну від виробничих, трансакційні витрати виникають у сфері обміну в процесі налагодження відносин між ринковими агентами при встановленні або передачі прав власності.

Можна виділити такі види трансакційних витрат:

 • Витрати на пошук інформації ( про потенційних постачальників і покупців, ціни, характеристика товарів та послуг).



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Витрати виробництва (2)

  Реферат >> Экономика
  Реферат з дисципліни "Мікроекономіка" "Витрати виробництва" Витрати виробництва — це вартість усіх видів ... іоді Основні терміни Витрати змінні — витрати виробництва, які залежать від випуску продукц ...
 2. Витрати виробництва і собівартість продукції в процесі формування ціни на продукцію

  Контрольная работа >> Экономика
  Витрати виробництва і собівартість продукції в ... мають місце постійно і незалежно від виробництва (витрати на утримання приміщень, управл ... і витрати" "Адміністративні витрати" "Підготовка та освоєння виробництва" "Інші виробничі витрати" "Витрати на ...
 3. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ∆ТР/∆Х. Витрати виробництва – це загальні витрати ресурсів і грошові витрати, що зд ... є динаміку короткострокових витрат виробництва. 1.4 Двофакторна виробнича функц ... ідних ізоквант. 2. Витрати виробництва 2.1 Витрати виробництва за короткостроковий період ...
 4. Формування витрат виробництва та собівартості продукції

  Курсовая работа >> Экономика
  ... 1. НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ... 1. НАУКОВО – ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1.1 ... і тенденцій зміни витрат виробництва виходять на перший план господарсько ...
 5. Групування та облік витрат виробництва за елементами

  Реферат >> Астрономия
  ... праці, які відносились на витрати виробництва. Це давало можливість розпод ... від винагород за підсумками року на витрати виробництва продукції (робіт, послуг) не ... 10 має 3 розділи: І - "Витрати виробництва", II - "Розрахунок витрат за економічними елементами" ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017950534820557