Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Наличный денежный оборот является неотъемлемой частью денежного оборота в рамках национальной экономики. Он реализуется как постоянный кругооборот нал...полностью>>
Экономика->Реферат
Государственная антимонопольная политика является одним из важнейших механизмов, обеспечивающих достижение всех социально-экономических целей общества...полностью>>
Экономика->Реферат
Прибыль, известнейшая с давних времен категория, получила новое содержание в условиях современного экономического развития страны, формирования реальн...полностью>>
Экономика->Реферат
То, насколько отдельная фирма может контролировать цены, очень часто зависит от конкурентной среды. При рыночном ценообразовании конкуренция очень выс...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра економіки

Магістерська програма

«Менеджмент підприємницької діяльності»

Спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»

ЗВІТ

з переддипломної практики

студента Катруліної Анни Олександрівни ________________________

(прізвище, ім`я, по батькові, підпис)

База практики ТОВ ПРИМА__________

(назва підприємства, установи)

Керівники практики:

від університету_____к.е.н., доц. _____________________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали, підпис

Від підприємства:________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Черкаси 2009

Зміст:

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ ПРИМА

1.1. Види і форми підприємницької діяльності.

1.2. Організаційно – управлінська структура підприємства

Розділ 2. Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності ТОВ ПРИМА

2.1 Оцінка техніко-організаційного та економічного рівня підприємства

2.2 Оцінка забезпечення ефективності використання трудових ресурсів підприємства

2.3 Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємства

Розділ 3. Напрямки впровадження ефективних методів і форм щодо покращення ефективності діяльності поліграфічного підприємства

3.1 Сучасні методи і форми активізації підприємництва

3.2 Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності для забезпечення ефективності діяльності підприємства

3.3 Оцінка ефективності впровадження економічного механізму на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості.

В сучасний період трансформації умов господарювання відбувається зміна концепцій, парадигм управління, що передбачає зміну цілей і завдань промислового підприємства, систем забезпечення прийняття ефективних рішень. Сучасне промислове підприємство є складною динамічною системою, орієнтовану на досягнення конкретних цілей, ступінь досягнення яких, в першу чергу характеризує ефективність функціонування його системи управління та всієї економічної діяльності.

Сьогодні основними призначенням організаційних механізмів у складі комплексного механізму , що впливає на ефективність діяльності будь-якого підприємства пов’язано з впливом факторів виробництва, які потрібно уникати можливим формуванням організаційного потенціалу .

Формування організаційного потенціалу досягається:

 • проектуванням структури підприємства й формуванням підприємства як цілеспрямованої виробничо-господарської соціотехнічної системи;

 • організацією діяльності підприємства відповідно до встановлених цілей діяльності;

 • організацією управління діяльністю підприємства, у тому числі плануванням та інформаційним забезпеченням діяльності;

 • розвитком мотивації раціоналізації організаційних структур і систем управління.

По природі основних параметрів організаційного процесу конкретні організаційні механізмі можуть бути:

 • організаційні – структурні, які здійснюють керуючи впливи шляхом формування організаційних структур та їхньої реструктуризації;

 • організаційно-технічний, який здійснює вплив на технічні й технологічні параметри виробничого процесу;

 • організаційно-економічний, якій здійснює вплив на економічні параметри виробничо-господарської діяльності;

 • організаційно-адміністративний вплив на діяльність персоналу;

 • комплексними, що володіють усіма або декількома названими ознаками.

Тому, цілями нашого дослідження у ході переддипломної практики і при написанні звіту є розробка шляхів підвищення ефективності організаційно–економічного механізму щодо забезпечення ефективності діяльності поліграфічного підприємства у м. Звенигородці, а саме:

- розробка рекомендацій з використання зарубіжного досвіду щодо структурних механізмів що забезпечують ефективність діяльності підприємства; - розробка системи заходів з підвищення ефективності використання праці на підприємстві;

- розробка пропозицій з підвищення ефективності економічних параметрів підприємства.

Завданнями дослідження у ході написання звіту є:

- дослідження організаційної характеристики підприємства, виду і форми підприємницької діяльності, організаційно-правової форми підприємства;

- аналізу економічної діяльності підприємства Звенигородського поліграфічного підприємства ;

- аналіз основних показників діяльності підприємства;

- аналіз фінансового стану підприємства;

- оцінка продукції підприємства та можливих ризиків його діяльності.

Об`єктом дослідження в процесі виконання звіту з переддипломної практики є діяльність ТОВ ПРИМА, яке займається у відповідності законодавчих актів виготовленням друкованої продукції, в першу чергу виготовленням газетної та іншої друкованої продукції на власній поліграфічної базі, призначеної для поширення та використання і яка відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів, з дотриманням чинного законодавства України фізич­ним і юридичним особам м. Черкаси.

Методом дослідження у звіті з переддипломної практики є діалектичний метод пізнання. Від передбачає використання якісних, кількісних, описових та аналітичних прийомів дослідження. Нами були використані такі прийоми як, порівняння, групування фактичних та планових показників; середні та відносні величини; графічний, балансовий методи; метод абсолютних та відносних різниць; елімінування та інші методи економічного аналізу.

Інформаційною базою дослідження у звіті є фінансова звітність підприємства, засновницькі документи підприємства (виписки з статуту підприємства, з колективного договору підприємства), основні нормативні документи про регулюють фінансово-економічну діяльність підприємства в Україні, спеціальна періодична та наукова література з обраної теми.

Розділ 1. Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю ПРИМА

  1. Види і форми підприємницької діяльності

Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого у народному господарстві.

Сьогодні розвиток промисловості показує темпи зростання. За результатами статистики у грудні 2008 року обсяги виробленої промислової продукції зросли як до грудня 2007 року на 12%. За 2008 рік приріст виробництва у промисловості становив 6.2%, що вдвічі перевищував цей показник за 2007 рік. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами діяльності крім продуктів легкої промисловості.

Поліграфічна промисловість як галузь виробництва виготовляє різні види друкованої продукції – книги, журнали, газети, географічні карти, етикетки, квитки, зошити, бланки тощо. До неї належать універсальні і спеціалізовані поліграфічні об’єднання і комбінати, газетно-журнальні, газетно-бланкові, книжково-журнальні друкарні, допоміжні підприємства, заводи для виготовлення друкарських фарб тощо, а також підприємства для виготовлення паперових виробів.

Папером називають волокнистий листовий переважно рослинного походження матеріал, маса 1м2 якого становить 250г.

За призначення папір поділяють на групи, які складаються з окремих підгруп. Папір для друку – друкарський; писання – зошитовий, поштовий; креслярсько-рисувальний – калька; електроізоляційний – кабельний, конденсаторний; санітарно-побутовий – туалетний, гігієнічний; фільтрувальний – лабораторні фільтри, фільтри для нафтопродуктів; промислово-технічний – патронний, лугостійкий, наждачний; світлочутливий – основа для фотопаперу; перебивний – копіювальний; пакувальний – мішковий тощо.

В Україні сьогодні папір виготовляють у Львівської області м. Жидачеві, Житомирщині м. Малині, Хмельниччини м. Поніково тощо.

На сьогодні основною волокнистою сировиною є целюлоза сульфатна та сульфітна, макулатура, ганчір’я, волокна синтетичні, штучні, мінеральні, вовняні.

У процесі виробництва більшості видів паперу до волокнистих речовин додають значну кількість мінеральних речовин, які називають наповнювачами.

Наповнювачі поліпшують властивості паперу – надають йому гладкості, м’якості, непрозорості, роблять його білим тощо. Найчастіше наповнювачами використовують каолін, тальк, крейду, сульфати барію та кальцію, двооксид титану, алюмосилікати тощо.

Для виробництва паперу використовують знесолену, без запаху та кольору воду. Особливі вимоги ставлять до води, яку використовують у процесі виробництва конденсаторного та інших видів технічного паперу. На виробництво однієї тонни целюлозного паперу витрачають 150м3 води, а на одну тонну конденсаторного – понад 1000м3 .Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (3)

  Реферат >> Астрономия
  ... ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Укладачі: С. Ф. Покропивний, д-р. екон. наук, проф., Г. О. Швиданенко, канд. екон. наук, проф., О. С. Федонін, канд. екон ... Про господарські товариства» // ДІБП. — 1992. — №2. Економіка підприємства: Підручник. — У 2 т. / За ред. С.Ф. ...
 2. Економіка підприємства (1)

  Учебное пособие >> Экономика
  ... «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства», ... . - N 2. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного.-К.:КНЕУ, 2001.-526с.. Економіка підприємства: Зб ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. Посібник. – К.: ... 25. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і ... 25. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і ...
 4. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... , 2008р. Економіка виробничого підприємства. – Львів: Оскарт, 1996 р. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний пос ... Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002 р. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник ...
 5. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... економіку конкретних підприємств та організацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економ ... виробництва. Предмет «економіка підприємства» включає вивчення: теор ... аспектам вивчення дисципліни «Економіка підприємства». Параграф 1.1 3. Як ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019059181213379