Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Федеральное Государственное Образовательное Учреждение высшего профессионального образования «Владимирский Юридический Институт Федеральной Службы Исп...полностью>>
Государство и право->Реферат
Стремительный переход к рыночным отношениям, произошедший в России в конце прошлого века, остро поставил проблему надлежащего исполнения хозяйствующим...полностью>>
Государство и право->Реферат
Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в современных условиях развития страны, ха...полностью>>
Государство и право->Реферат
С переходом Российской Федерации к рыночным отношениям экономические преобразования привели к существенным изменениям в общественных отношениях, регул...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в міжнародній торгівлі 5

1.1 Економічна суть поняття ціноутворення в міжнародній торгівлі 5

1.2 Методи ціноутворення в міжнародній торгівлі 10

Розділ 2. Особливості ціноутворення на ринку ресурсів в аспекті міжнародної торгівлі 15

2.1 Особливе місце ринку ресурсів в міжнародних економічних відносинах 15

2.2 Світовий ринок нафти: еволюція формули ціноутворення 20

Розділ 3. Шляхи оптимізації процесу ціноутворення в міжнародній торгівлі 29

Висновок 37

Список використаної літератури 40

Додатки 42

Вступ

Для сучасного світового ринку характерна наявність великої кількості різних галузевих ринків товарів і послуг, множинність цін. На практиці ціна на конкретну продукцію того самого ринку може істотно розрізнятися. В умовах ринкової економіки ціна визначається співвідношенням попиту та пропозиції. У принциповому плані процес ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Сучасному ринку характерна множинність цін. Для вивчення і використання на практиці цінових показників необхідно знати основні джерела даних про ціни. Механізм ціноутворення аналіз попиту та пропозиції, проектування цін - виходячи із ситуації на ринку - і формування контрактної ціни.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що Україна як незалежна держава об'єктивно не може стояти осторонь міжнародних економічних відносин. На сьогоднішній день перед країною постають завдання ефективного входження у світову економіку на основі загальних принципів, вироблених світовим співтовариством, проте з обов'язковим урахуванням національної специфіки, з метою реалізації національних інтересів через взаємовигідне співробітництво з іншими країнами і не останнє місце в цьому процесі належить проблемі ціноутворення в міжнародній торгівлі.

Основна мета написання курсової роботи – вивчити особливості ціноутворення у міжнародній торгівлі.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

 • дослідити методи ціноутворення у міжнародній торгівлі;

 • вивчити особливості функціонування ринку природних ресурсів і ціноутворення на ньому;

 • розглянути можливості оптимізації процесу ціноутворення у міжнародній торгівлі.

Предметом дослідження виступають відносини між економічними суб’єктами з приводу визначення ціни на міжнародному ринку.

Об’єктом дослідження виступає світовий ринок нафти.

Інформативною базою дослідження послугували праці вітчизняних та закордонних фахівців в галузі міжнародних економічних відносин.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт та інформативна база дослідження. В основній частині досліджується поставлена проблема. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження.

Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в міжнародній торгівлі

1.1 Економічна суть поняття ціноутворення в міжнародній торгівлі

При аналізі процесів, пов'язаних з ціноутворенням на світових товарних ринках необхідно уважне вивчення усіх факторів, що завдають вплив на формування цін, як загального порядку, так і чисто прикладних. Від цін залежить, які витрати виробників будуть відшкодовані після продажу товару, які ні, який рівень доходів, прибутку і куди будуть, і чи будуть надалі спрямовані ресурси, чи виникнуть стимули для подальшого розширення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) [28, c.17].

В умовах ринкової економіки ціноутворення в зовнішній торгівлі, також як і на внутрішньому ринку, здійснюється під впливом конкретної ринкової ситуації. У принциповому плані саме поняття ціни подібно і для характеристики внутрішнього ринку, і для характеристики зовнішнього. Ціна, у тому числі в міжнародній торгівлі, - це грошова сума, яку має намір одержати продавець, пропонуючи товар чи послугу, і яку готовий заплатити за даний товар чи послугу покупець. Збіг зазначених двох вимог залежить від багатьох умов, що одержали назву "ціноутворюючих факторів". По характеру, рівню і сфері дії вони можуть бути розмежовані на п'ять нижчеперелічених груп [20, c57].

Загальноекономічні, тобто діючі незалежно від виду продукції і конкретних умов її виробництва і реалізації. До них відносяться:

 • економічний цикл;

 • стан сукупного попиту та пропозиції;

 • інфляція.

Конкретно економічні, тобто обумовлені особливостями даної продукції, умовами її виробництва і реалізації. До них відносяться:

 • витрати;

 • прибуток;

 • податки і збори;

 • пропозиція та попит на цей товар чи послугу з урахуванням взаємозамінності;

 • споживчі властивості: якість, надійність, зовнішній вигляд, престижність.

Специфічні, тобто діючі тільки у відношенні деяких видів товарів і послуг:

 • сезонність;

 • експлуатаційні витрати;

 • комплектність;

 • гарантії й умови сервісу.

Спеціальні, тобто пов'язані з дією особливих механізмів і економічних інструментів:

 • державне регулювання;

 • валютний курс.

Позаекономічні - політичні; військові.

Як відзначалося вище, ціни визначаються умовами конкуренції, станом і співвідношенням попиту та пропозиції. Однак на міжнародному ринку процес ціноутворення має особливості. З врахуванням цього варто розглядати і дію перерахованих вище груп ціноутворюючих факторів. Узяти для приклада попит та пропозицію. Відомо, що співвідношення попиту та пропозиції в умовах світового ринку відчуваються суб'єктами зовнішньої торгівлі набагато гостріше, ніж постачальниками продукції на внутрішньому ринку. Учасник міжнародної торгівлі зіштовхується на ринку з більшим числом конкурентів, ніж на ринку внутрішньому. Він зобов'язаний бачити перед собою світовий ринок, постійно порівнювати свої витрати виробництва не тільки з внутрішніми ринковими цінами, але і зі світовими. Виробник-продавець товару на зовнішньому ринку знаходиться в режимі постійного "цінового стресу". Значно більше на міжнародному ринку і покупців. По-друге, у рамках світового ринку фактори виробництва менш мобільні. Ніхто не буде заперечувати той факт, що свобода пересування товарів, капіталу, послуг і робочої сили значно нижче, ніж у рамках однієї конкретної держави. Їхнє переміщення стримується національними границями, відносинами у валютній сфері, що протидіє вирівнюванню витрат і прибутку. Природно, що все це не може не відбиватися на формуванні світових цін. Під світовими цінами розуміються ціни великих експортно-імпортних угод, що укладаються на світових товарних ринках, в основних центрах світової торгівлі. Поняття "світовий товарний ринок" означає сукупність стійких, повторюваних операцій по купівлі-продажу даних товарів і послуг, що мають організаційні міжнародні форми (біржі, аукціони і т.д.), чи великих фірм-постачальників, що виражаються в систематичних експортно-імпортних угодах, і покупців. І у світовій торгівлі до факторів, під впливом яких складаються ринкові ціни, насамперед природно відноситься стан попиту та пропозиції [8, c.115].

Практично на ціну пропонованого товару впливає:

 • платоспроможний попит покупця даного товару, тобто попросту говорячи, наявність грошей;

 • обсяг попиту - кількість товару, що здатний придбати покупець;

 • корисність товару і його споживчі властивості.

На стороні пропозиції складові ціноутворюючі фактори:

 • кількість товару, пропонованого продавцем на ринку;

 • витрати виробництва і обігу при реалізації товару на ринку;

 • ціни на ресурси чи на засоби виробництва, використовувані у виробництві відповідного товару.

Загальним фактором є замінність пропонованого до реалізації товару іншого, задовольняючого покупця. На рівень світових цін впливають валюта платежу, умови розрахунку і деякі інші, як економічні, так і позаекономічні фактори.

На світовому ринку можливі випадки "перекручування співвідношення попиту та пропозиції". У випадку величезного попиту на товар може виникнути ситуація, при якій на ринок буде викинутий товар, зроблений у найгірших умовах за національною ціною, що власне кажучи і буде якийсь час визначати світову ціну і яка напевно буде дуже високою. І навпаки, нерідко пропозиція значна перевищує попит. Тоді основний обсяг продажів приходиться на ті суб'єкти міжнародної торгівлі, умови виробництва в яких найкращі, а ціни нижче. (У даному контексті необхідно відзначити і такий нюанс: навіть якщо найбільший виробник товару в якійсь країні є найбільшим постачальником цього продукту на національний ринок, то це не значить, що він займе лідируюче положення і на світовому ринку. Найчастіше на міжнародному ринку велику частину товарів реалізують країни, що не є з економічної точки зору великими і могутніми державами.).

При роботі з цінами ринку, у тому числі зовнішньоторговельними, варто враховувати розходження в них з урахуванням позицій окремих сторін і ринкової ситуації. По-перше, існують поняття "ціни продавця", тобто пропоновані продавцем, а виходить, відносно більш високі, і "ціни покупця", тобто прийнятна для покупця, а виходить, відносно більш низькі. По-друге, у залежності від ринкової кон'юнктури, "ринок продавця", на якому через перевагу попиту комерційні показники і ціни диктує продавець і "ринок покупця", на якому через перевагу пропозиції панує покупець і ситуація в частині цін протилежна. Але ця ринкова ситуація увесь час змінюється, що знаходить висвітлення в цінах. А це значить, що вона повинна бути предметом постійного спостереження і вивчення. У противному випадку у визначенні цін можливі дуже серйозні помилки [5, c.307].

В останні два-три десятиліття важливу роль у ціноутворенні на товари, особливо у світовій торгівлі, займають супутні послуги, що надаються виробником і постачальником будь-якого товару імпортеру чи кінцевому споживачу. Мова йде про загальноприйняті умови постачання: технічне обслуговування, гарантійний ремонт, інші специфічні види послуг, пов'язані з просуванням, реалізацією і використанням товару. Даний аспект особливо важливий в сучасних умовах, у період розвитку високих технологій, ускладнення машин і устаткування. Відомі приклади, коли вартість послуг при експорті устаткування і машин складала 60-процентну частку в ціні постачання.

Розвиток науки і технології, роблячи вплив на удосконалювання якісних характеристик товару, з іншої сторони впливає на світові ціни. Упровадження нових технологій підвищує продуктивність праці, ефективність виробництва, знижує витрати праці. В умовах НТР в абсолютному вираженні ціна росте практично для всіх груп товарів. Однак з врахуванням так званого корисного ефекту (наприклад, зростає швидкість, надійність і т.д.) відносна вартість товару, а виходить, і його ціна для споживача знижується.

При аналізі цін варто враховувати і рух економічного циклу, що в сфері міжнародних економічних відносин має визначену специфіку. Так, у стадії депресії, ціни як правило, не підвищуються. І навпаки, у стадії підйому в зв'язку з перевищенням попиту над пропозиціями ціни зростають. (Хоча і те й інше поширюється на міжнародну торгівлю уповільнено, у залежності від сфери і глибини цих явищ і тим більше на фазі кризи і підйому). Необхідно відзначити, що в залежності від виду товарів і товарних груп динаміка зміни цін відрізняється. Так, при зміні кон'юнктури найбільше різко і швидко міняються ціни практично на усі види сировини, повільніша реакція виробників і постачальників напівфабрикатів, ще слабкіша "реакція цін" на продукцію машинобудівного комплексу [5, c.108].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація розрахунків у міжнародній торгівлі

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ Поняття і види міжнародних розрахунків Способи платежу в міжнародних розрахунках ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ Ціноутворення в міжнародній торгівл ... банк[ 2 ] Міжнародні розрахунки мають ряд особливостей, які склалися історично ...
 2. Основи міжнародної економічної торгівлі

  Реферат >> Экономика
  ... 1/3 обсягу світової торгівлі. 6. Важливою характеристикою нинішньої міжнародної торгівлі є зміна в ... свого походження. Загальні принципи ціноутворення на світовому ринку виявляються ... зних підсистем світового господарства. Особливо гострою ця проблема є для бі ...
 3. Особливості міжнародних економічних відношень

  Лекция >> Экономика
  ... було конкуренції; 4) ціноутворення було централізованим. Таким ... торгівлі – одна з важливих міжнародних економічних організацій. Відігравала важливу роль у регулюванні міжнародної торгівл ... і країн-постачальників жертв торгівлі людьми (особливо жінок та дітей) ...
 4. Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення

  Реферат >> География
  Реферат з маркетингу Особливості ціноутворення на медикамент та ... під торговими марками. Роль медикаментів під міжнародними непатентованими назвами росте через переважну ... засіб, які складають близько 50% торгівлі між розвинутими іноземними країнами й ...
 5. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  ... жнародної торгівлі, була створена Комісія ООН з права міжнародної торгівл ... ноутворення на основі стандартної формули Міжнародне стратегічне ціноутворення Ціноутворення ... МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 9.1. Особливості валютно-фінансового середовища міжнародного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019659996032715