Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Дипломная работа
В условиях рыночной экономики финансовые результаты занимают центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. Финансовое состояние характери...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Устойчивое финансовое состояние предприятия действующего в рыночной экономике может быть обеспечено при условии постоянного совершенствования и развит...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Интенсивное развитие химической промышленности России и, в частности, Сибирского федерального округа, сдерживается рядом факторов, из которых следует ...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Под инвестициями или капиталовложениями в самом общем смысле понимается временный отказ экономического субъекта от потребления имеющихся у него в расп...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ЗМІСТ 1

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 4

1.1 Огляд економічних джерел 4

1.2 Нормативно-правове забезпечення 7

2.1 Економічна суть та структура державних видатків 13

2.3 Порядок фінансування окремих державних потреб 33

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ УКРАЇНИ 55

У сучасних економічних умовах держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві. Бюджет на 2009 рік приймався у вкрай складних економічних умовах. 55

ВИСНОВКИ 63

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 66

1

ДОДАТОК 2

ВСТУП


Видатки з державного бюджету України - це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням.

Значна кількість певних видів бюджетних видатків обумовлена низкою факторів: природою і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку країни, адміністративно-територіальним устроєм держави, формами надання бюджетних коштів тощо. Поєднання цих факторів породжує систему видатків державного бюджету України. Однак соціально-економічний розвиток України останніми роками кардинально змінив як систему, так і структуру та класифікацію видатків. Командно-адміністративні методи господарювання засвідчили, що бюджет був дуже перевантажений видатками, які пов'язані з економічною функцією держави. Левова частка бюджетних коштів, майже 65-70%, спрямовувалась у галузі матеріального виробництва. Соціальна функція бюджету, що поширена у розвинених країнах, і яка зорієнтована безпосередньо на забезпечення благ людини, не має свого фінансового втілення. Тому з реформою системи господарювання в Україні акценти в розподілі бюджетних коштів повинні зміститись, насамперед, у бік посилення соціальної функції держави і зміни напрямку та змісту економічної функції.

Актуальність теми. Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуються видаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.

Метою курсової роботи є дослідження видаткової частини державного бюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхи покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України.

Предметом курсової роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під час формування і реалізації державного бюджету України, зокрема його видаткової частини.

Суб’єктом дослідження і аналізу є проведення бюджетної політики держави, а об’єктом відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів.

Завданнями дослідження є:

1) визначити суть, значення державного бюджету України;

2) здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих, що стосуються видаткової частини бюджету, а також визначити проблеми, що виникають при формуванні видаткової частини бюджету;

3) запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової частини державного бюджету і бюджетної системи України в цілому.

У курсовій роботі була зроблена спроба дати відповідь на ряд запитань, зокрема: як впливають видатки на функціонування національної економіки; їх вплив на подальший розвиток держави; внести пропозиції які можна використати для покращення політики.

При написанні курсової роботи були використані законодавчо-нормативні акти України, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, а також статичні показники періодичної літератури, а саме журналів “Фінанси України”, “Економіка України”, “Статистика України”.

Джерелами вихідної інформації є: книги, аналітична література, нормативно-правова база, закони, кодекси, постанови, статистичні дані взяті з інтернет-сайтів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1 Огляд економічних джерел

Наукові уявлення щодо основних протиріч бюджетних відносин та бюджетної політики закладено вітчизняними вченими, серед яких М. Азаров, Ф. Ярошенко, В. Геєць, І. Луніна, Ц. Огонь, І. Чугунов. Вченими висловлюється думка щодо необхідності нового підходу до бюджетної політики, який "полягає в розумінні того, що державні фінанси є важливим елементом сучасної економіки, які здійснюють реальний вплив на всю систему відтворення валового внутрішнього продукту". Складність і багатоплановість проблем формування ефективної бюджетної політики обумовлена широким спектром питань, серед яких вагоме місце посідає проблема удосконалення бюджетних видатків.

У вітчизняній та зарубіжній літературі досить широко висвітлено практику взаємовідносин бюджетів різних рівнів. Такі ключові наукові положення, як оптимізація організації міжбюджетних відносин, стали предметом дослідження сучасних учених: В. Андрущенка, С Буковинського, О. Василика, В. Федосова та ін.

Огляд економічних джерел зведемо у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Огляд економічних джерел

П/П

Літературне джерело

Короткий зміст

Де

Використовується

1

2

3

4

1

Бирський В.В.«Мо-делювавння видаткової частини місцевих бюджетів» // Економміка та підприєм-ництво.-2008.-№1.-С.15-21

Формування дохідної частини державних та місцевих бюджетів здійснюється на основі визначення бази оподаткування регіонів, збалансований розділ якої створює умови для ефективного використання функцій бюджету різних рівнів

Контролює своєчас-ність сплати податків та використання да-них коштів для фі-нансування соціальних потреб населення

2

Віхров О.П. «Основні вимоги щодо виконання кошторису»

// Фінансове право.-2010.- С.112-116

Для здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах і планах асигнувань розпорядників, асигну-вавнням, затвердженим річним розписом призначень державного бюджету та помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету, органи державного казначейства здійснюють реєстрацію та ведуть облік зведених кошторисів і планів асигнувань розпорядників вищого рівня у розрізі розпорядників нижчого рівня

У сфері складання і виконання кошторису

3

Касич А. О.,« Вплив зовнішнього боргу на інвестиційну активність економічної системи».// Інвестиції: практика та досвід.-2008.-№3.-С.3-7

Динаміка зовнішніх запозичень є свідченням достатнього рівня конкурентноспроможності економіки загалом та окремих суб’єктів господарювання

У сфері визначення впливу зовнішнього боргу на інвестиційну активність економічної системи

4

Кругов Р.

« Застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету» // Державний контроль.-2009.-№4.-С.36-40

Відповідно до Бюджетного кодексу нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису

У сфері здійснення видатків

5

Лисяк Л.«Концепттуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків»// Формування ринкової еконо-міки.-2009.-№19.-С.358-364

У залежності від соціально-економічної і політичної ситуації та розробленої стратегії соціально-економічного розвитку країни бюджетна політика може передбачати різний ступінь перерозподілу валового внутрішнього продукту за допомогою бюджету, більший чи менший рівень централізації фінансових ресурсів у межах бюджетної системи

У сфері здійснення державних видатків

6

Монаєнко А. «Зако-нодавча правотворчість у галузі видатків на освіту та науку» // Наше право.-2008.-№4.-С.99-105

Єдиним суб'єктом законодавчої правотворчості в Україні є орган законодавчої гілки влади Верховна Рада України. Тому формування й організація діяльності саме цього законодавчого органу викликає особливий інтерес з погляду розробки стандартів законотворчості та особливостей законодавчої правотворчості в галузі видатків на освіту та науку

У галузі здійснення видатків на освіту та науку

7

Пельтек Л.В. «Фінансова політика у сфері видатків бюджету» // Економіка та підприємництво.-2007.-№3.-С.177-179

Джерелами наповнення бюджету розвитку та соціального бюджету виступають в основному кошти державного бюджету. Аналітичні дані свідчать, що обсяг бюджетних асигнувань у соціально-культурну сферу досить вагомим країнам, де питома вага таких витрат становить 8-10 % від ВВП

У сфері здіснення фінансової політики державних видатків

8

Петрусь Н.Б. «Модель оцінювання ефективності регіональних інвести-ційних форумів за умов невизначеності інформації» //Актуальні проблеми еко-номіки.-2009.-№10.-С.245-253

На процес формування сприятливого бізнесового клімату впливають різні чинники, серед яких є способи залучення інвестицій в економіку країни та в конкретні проекти. До механізмів залучення інвестицій включають: соціальні економічні зони, території пріорітетного розвитку, інвестиційні форми

При оцінюванні ефективності регіональних інвестиційних форумів

9

Стадніченко О. В. «Функціональне призначення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу видатків ВНЗ за захищеними статтями бюджету» Фінанси.-2009.-№2.-С.12-17

Дослідження завдань що висувається перед бухгалтерським обліком є похідними від його функціонального навантаження. Таким чином, коло завдань бухгалтерсьго обліку захищених статей видатків бюджету слід сформувати у відповідності до їх функцій: контрольна, управлінська, інформаційна

При здійсненні бухгалтерського обліку, контролю та аналізу видатків ВНЗ

10

Солощенко Л. «Регулювання цін на лікарські засоби» // Податки та бухгалтерський

Крім продовольчої, до регульованих також потрапила й лікарська сфера. Тут існують свої обмеження, про які слід пам'ятати при ціноутворенні. Причому,

При формування цін на лікарські засоби

облік.-2009.-№77.-С.21-25

ураховуючи особливу обстановку, що склалася останнім часом із зростанням цін на лікарські засоби, не дивно, що уряд періодично робить спроби стабілізувати ситуацію, що у свою чергу обертається змінами законодавства

Отже, вагомість впливу існуючих боргів економічної системи на її здатність розвиватися зумовлює досить значну увагу вітчизняних вчених, зокрема Василиши-на Р.Н., Вахненко Т.П., Лісовенко В. Рязанова Н.С., Пасічник Ю. та ін. Однак з багатьох причин (наприклад, інформацію про зовнішні запозичення України НБУ почав публікувати лише з 2004 року) наукова розробка проблеми є недостатньою.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... через підвищення податків, скорочення державних видатків чи поєднуючи обидва ... впливати на відносні рівні державних видатків і податків. Ця «вмонтована стаб ... прямого оподаткування в Україні в системі фінансового регулювання ринкових відносин 3.1 Зарубіжний ...
 2. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... установ. У фінансовому праві державні видатки виділені в окремий інститут державних видатків, який утворюється фінансово-правовими ... правового регулювання видатків бюджетів встановлені в розділі 3 Закону "Про бюджетну систему України". Кошти Державного ...
 3. Державне регулювання економіки (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Фінансово-кредитне регулювання займає чи не найважливіше місце у системі державного регулювання економіки. У системі фінансово-кредитного регулювання ... і сум надходження коштів до нього, державних видатків, шляхи покриття дефіциту називають ...
 4. Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

  Дипломная работа >> Финансы
  ... в Україні Минулий фінансовий рік Звітний фінансовий рік Наступний фінансовий рік вересень жовтень сі ... держави. Проаналізувавши діючу систему оподаткування прибутку і доходів ... — державне капітальне будівництво, благоустрій тощо. Регулювання бюджетних видатків ...
 5. Державне регулювання економіки (5)

  Учебное пособие >> Экономика
  ... Фінансово-бюджетне регулювання. Державні фінанси. Зведений баланс фінансових ресурсів. Державний бюджет. Державні позабюджетні фонди. Доходи і видатки державного бюджету ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019521713256836