Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем для российского общества является приведение существующей в стране системы бухгалтерского учета...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Материально-производственные запасы – это часть имущества, используемая при производстве продукции (сырья и основные материалы); предназначенная для п...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Именно от тщательного изучения процедуры формирования затрат и ее успешного практического применения будет зависеть рентабельность производства и отде...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Налоговый аудит может быть как комплексным, так и целенаправленным - аудит налогов. Аудит отдельного налога - это проверка правильности формирования н...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

ВСТУП 3

1 Фінансово-економічна характеристика ТОВ УВЦ «Галактика – С» 4

2 Організаційна структура облікового апарату і контрольно-ревізійних підрозділів підприємства 13

3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 16

ВИСНОВКИ 24

список ЛІТЕРАТУРи 26

ВСТУП

Переддипломна практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів з обліку для сучасних підприємств і організацій різних форм власності та галузей господарства.

Переддипломна практика проводиться на підприємствах, в установах і організаціях з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок з обраної тематики дослідження. Вона надає можливість набути практичних навиків за обраним фахом, адаптуватися до виробничого середовища і, таким чином, підготуватися до подальшої роботи на виробництві.

Метою проходження переддипломної практики є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок та застосування їх під час вирішення конкретних виробничих і наукових завдань; отримання практичного досвіду з аналізу результатів.

Для досягнення поставленої мети поставлені наступні завдання:

 • дати загальну характеристику підприємства;

 • дати оцінку фінансового стану підприємства – ТОВ УВЦ «Галактика – С»;

 • відобразити особливості організаційної структури облікового апарату і контрольно-ревізійних підрозділів ТОВ УВЦ «Галактика – С»;

 • дати характеристику організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

1 Фінансово-економічна характеристика ТОВ УВЦ «Галактика – С»

Видавнича діяльність ТОВ УВЦ «Галактика – С» полягає у виданні різноманітної української класичної, художньої та навчальної літератури, видавництві газет по Україні та по окремих регіонах місцевими осередками, участі в створенні та тиражуванні учбових і учбово-пізнавальних дисків.

ТОВ УВЦ «Галактика-С» складається з таких пiдроздiлiв: адмiнiстративний персонал, фiнансово-економiчний вiддiл, виробничо-технологiчний вiддiл, редакцiйно-видавничiй вiддiл, вiддiл маркетингу, юридичний вiддiл, вiддiл кадрiв, вiддiл охорони, та iншi.

За роки роботи колективом підприємства освоєно більше 200 видів продукції. Споживачами його продукції є як підприємства, так і населення.

Управління підприємством здійснюється відповідно до його Статуту на основі поєднання прав засновника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

Засновники ТОВ УВЦ «Галактика-С» самостійно вирішує всі питання, які стосуються діяльності підприємства в межах діючого законодавства України, за винятком питань, віднесених Статутом до компетенції трудового колективу.

Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з засновником підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором. Колективний договір укладається між засновником та трудовим колективом відповідно до законодавства України.

Джерелами формування майна ТОВ УВЦ «Галактика-С» є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності; безоплатні або благодійні внески, пожертвування українських та іноземних підприємств, організацій, громадян; кредити банків та інших кредиторів; інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Динаміка основних показників діяльності ТОВ УВЦ «Галактика-С» за період 2005-2008 рр. наведена на рис. 1.1. Як свідчать дані рисунка, протягом аналізованого періоду чистий прибуток підприємства помітно збільшився.

Рис. 1.1 Динаміка основних результатів показників фінансово-господарської діяльності ТОВ УВЦ «Галактика-С» в 2005-2008рр. (тис. грн.)

Так, в 2008 році порівняно з 2005 роком обсяг чистого прибутку збільшився майже в 9,7 разів або на 8648 тис. грн. на рік. Разом з тим, помітно зростають обсяги діяльності підприємства: з 11846 тис. грн. в 2005 році до 43620 тис. грн. в 2008 році (більш ніж в 3,5 рази).

Аналіз фінансового стану ТОВ УВЦ «Галактика-С» проводився на базі даних публічної звітності підприємства за період з 2005 по 2008 рр. (додатки А-Б). Головною метою цього аналізу є оцінка основних результатів фінансової діяльності підприємства, їх динаміки та ефективності. Крім того він дозволяє зробити попередні висновки щодо ступеню захищеності підприємства, його ліквідності та платоспроможності.

Першим етапом аналізу фінансового стану буде аналіз активів та пасивів ТОВ УВЦ «Галактика-С», їх структури та динаміки.

Основні статті активів балансу ТОВ УВЦ «Галактика-С» та їх значення за період з 2005 по 2008 роки представлені в таблиці 1.1.

Як бачимо активи підприємства демонструють зростання наростаючими темпами.

Таблиця 1.1

Абсолютні показники величини активів ТОВ УВЦ «Галактика-С» в 2005-2008рр.

Актив

2005

2006

2007

2008

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

2210.8

3404.8

4832

8074.4

первісна вартість

2997,7

4545,9

6486,0

10757,7

знос

(786,9)

(1141,1)

(1654,0)

(2683,3)

Виробничі запаси

893.1

1250.6

2536

3008.9

Незавершене виробництво

295.9

1022.6

295.7

3513.9

Готова продукція

121,0

62,7

482,5

2858,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1344.8

449.3

797

172.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1318.1

707.1

6983.3

7526.5

з бюджетом

1065

513.1

2113

4730.4

за виданими авансами

253.1

194

4870.3

2796.1

Грошові кошти та їх еквіваленти

40.8

24.5

105

113.5

Інші оборотні активи

49,1

17,9

39,4

33,1

БАЛАНС

6434.9

7169.2

18942

27294.9

Валові активи збільшились біль ніж в чотири рази в основному за рахунок збільшення обсягів готової продукції (з 121 тис. грн. до 2858 тис грн. – майже в 23 рази), незавершеного будівництва (з 295,9 тис. грн. до 3513 тис грн. більш ніж в 11 раз), основних засобів (з 2210,8 тис. грн. до 8074,4 тис грн.. майже в 4 рази) (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Динаміка ключових статей активів ТОВ УВЦ «Галактика-С» за період 2005-2008 рр.

Взагалі зменшення спостерігалось лише за однією статтею активу балансу – дебіторська заборгованість, що знизилась майже на 1200 тис грн. з 1345 тис грн. в 2005 до 172 тис. грн. в 2008 році.

Структура активу ТОВ УВЦ «Галактика-С» станом на 1.01.2008 р. представлена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Структура активів ТОВ УВЦ «Галактика-С» станом на 1.01.2008 р.

Основу активів ТОВ УВЦ «Галактика-С» складають наступні статті:

 • основні засоби (29%);

 • дебіторська заборгованість (28%);

 • незавершене будівництва (13%).

Таку структуру важко назвати оптимальною, оскільки значна доля дебіторської заборгованості свідчить про незадовільну платіжну дисципліну, а також певну обмеженість підприємства в оперативних ресурсах. Також не дуже позитивним є майже 25% доля запасів готової продукції та незавершеного виробництва.

Наступним кроком буде аналіз джерел формування активів, тобто пасиву балансу ТОВ УВЦ «Галактика-С».

Як свідчать дані балансу загальна сума капіталу підприємства, відповідно, також зросла (табл. 1.2).

Таблиця 1.2Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  Закон >> Финансы
  ... касовий ордер ПДВ – податок на додану вартість ТОВ – Товариство з обмеженою відпов ... .09 01.11.09 62 ТОВ "ТСМ" 27158,95 20.11 ... дебіторської заборгованості. Аналізуючи організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, можна зробити висновки, що тут ...
 2. Організаційно методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерн

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника ... Я.П., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Ч.1. Харків: ТОВ "Одіссей", 2001, 495 ...
 3. Облік і аналіз активів в бухгалтерському обліку

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... нансового обліку та аналізу на підприємстві Під час розгляду організації фінансового обліку на ТОВ „Лан ... із сучасного програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової ...
 4. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... підприємств у 2000 - 2001 рр. на світові Стандарти бухгалтерського обліку. ... Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно ...
 5. Організація бухгалтерського обліку

  Контрольная работа >> Экономика
  ... є як вітчизняна, так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу ... документів на машинозчитуваних носіях визначається вказівками з організації бухгалтерського обліку з ... 14. Відображено створення на підприємстві фонду на оплату відпусток 23 « ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020530223846436