Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Актуальность темы заключается в том, что семья это базовый институт воспроизводства человеческих поколений, их первичной социализации, который оказыва...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Проблема развития индивида, становление его как личности – кардинальная проблема в системе психологических знаний Как неповторимо детство человека, та...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Актуальность темы работы обусловлена тем, что психология возрастных кризисов является сегодня мало разработанной областью В возрастной психологии наиб...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Родившись, ребенок отделяется от матери физически, но биологически связан с ней еще длительное время В конце младенчества, приобретая некоторую самост...полностью>>

Главная > Реферат >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст.

Зміст. 1

Вступ. 2

Розділ 1. Теоретичні проблеми дослідження конфліктності як характерної риси підлітків, схильних до девіантної поведінки 6

1.1. Сутність конфлікту та його характерні риси 6

1.2. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту 7

1.3. Характерні ознаки прояву конфлікту 11

1.4. Об'єктивні й суб'єктивні складові конфліктної взаємодії 13

2.1. Вікові особливості підлітків 15

2.2. Девіантна поведінка сучасних підлітків в контексті соціальної ситуації. 18

2.3. Психогенні чинники і типологія конфліктів у підлітків, схильних до девіантної поведінки. 26

Розділ 2. Емпіричне дослідження конфліктності як характерної риси підлітків, схильних до девіантної поведінки. 31

Висновки. 40

Додатк 48

Вступ.

Актуальність теми дослідження. Специфічне для кожного віку співвідношення внутрішніх процесів розвитку та зовнішніх умов створює ту соціальну ситуацію, яка істотно детермінує психічний розвиток дитини.

Ще Л.С. Виготський наголошував, що основна особливість підліткового віку полягає у неузгодженості процесів статевого дозрівання, загального органічного розвитку та соціального формування. У наш час це протиріччя, зумовлене тим, що статеве дозрівання значно випереджає два інші процеси, має особливо гострий характер.

Основний зміст та специфіку всіх сторін розвитку (фізичного, розумового, морального, соціального та ін.) у підлітковому віці визначає перехід від дитинства до дорослості. По всіх напрямках, виражаючи цей процес, відбувається становлення якісних новоутворень внаслідок перебудови організму, трансформації взаємин із дорослими та однолітками, освоєння нових способів соціальної взаємодії, змісту морально-етичних норм, розвитку самосвідомості, інтересів, пізнавальної та навчальної діяльності.

Серед умов сучасного життя слід виділити такі, які сприяють становленню дорослості підлітків (акселерація фізичного та статевого дозрівання, інтенсивне спілкування з однолітками, рання самостійність через зайнятість батьків, величезний потік різноманітної за змістом інформації тощо), та такі, які гальмують цей процес (зайнятість підлітків лише навчанням за відсутності інших серйозних обов'язків, прагнення багатьох батьків надмірно опікуватися своїми дітьми тощо).

Соціальна активність підлітків спрямована насамперед на прийняття та засвоєння норм, цінностей і способів поведінки, характерних для світу дорослих та стосунків між ними.

Ламання старих психологічних структур, характерне для цього віку, призводить до справжнього вибуху непокори, зухвальства та важковиховуваності (так звана "криза тринадцяти років").

Основну причину таких бурхливих проявів одні психологи вбачають у тому, що дорослі не змінюють своєї поведінки у відповідь на появу у підлітків прагнення до нових форм взаємин із батьками та вчителями (Т.В. Драгунова, Д.Б. Ельконін). Інші розглядають "кризу тринадцяти років" як пряме відображення процесу статевого дозрівання, мало пов'язане з особливостями виховання, а треті вважають, що така криза не є загальною і в багатьох підлітків її просто не буває (Т.П. Гаврилова).

Як показують дослідження З. Фрейда і його послідовників, до 15-ти років в основному завершується формування тих рис вдачі, які надалі визначатимуть дану особистість. Не дивлячись на те, що в сучасній психології вважають інакше (особистість трансформується все життя), проте, найбільш інтенсивний характер пошукова діяльність людини носить саме в цьому віці.

Формування особистості – процес динамічний і неоднозначний, а тому й не відбувається без ускладнень і протиріч. У пошуках себе, в сумнівах, у подоланні того, що ще вчора здавалося досягненням, а сьогодні вже потребує корекції, вмінні конструктивно виходити з кожного нового кризового стану і пролягає нормальний шлях психічного розвитку людини.

Для того, щоб допомогти дитині подолати відхилення в поведінці і розвитку, необхідно врахувати, на якому віковому етапі вона перебуває, якими є типові складності віку. Виникнення у підлітка уявлення про себе як того, що переступив межу дитинства, визначає його переорієнтування з одних норм на інші – з „дитячих” на „дорослі”, а також появу специфічної соціальної активності, яка полягає в підвищеному інтересі до засвоєння різних норм, цінностей, способів поведінки, що існують в суспільстві саме для дорослих. Засвоєння різних зразків дорослості реалізується в практиці стосунків з дорослими і товаришами, через пряме запозичення або наслідування, шляхом самовиховання і самоосвіти. Рівняння підлітка на дорослих проявляється в прагненні бути схожим зовні, прилучитися до різних сторін їх життя і діяльності, набути їх особливості, вміння і привілеї, причому перш за все ті, в яких найяскравіше видно риси і переваги дорослих у порівнянні з дітьми.

На початку підліткового періоду складається ситуація появи суперечностей – якщо у дорослого зберігається ставлення до підлітка ще як до дитини. Таке ставлення, з одного боку, вступає в протиріччя із завданнями виховання дітей цього віку і розвитком соціальної дорослості підлітка, а з іншого боку, воно вступає в протиріччя з уявленням підлітка про ступінь власної дорослості і його претензіями на нові права. Саме це протиріччя є джерелом конфліктів і труднощів у стосунках дорослого і підлітка.

Отже, конфліктологічна активність підлітків пов’язана з постійною переоцінкою цінностей, яка відбувається в процесі спілкування з найближчим соціальним оточенням. Підліток не знаходить оптимального задоволення у спілкуванні з дорослими, зокрема батьками, вчителями. Якісні зрушення самосвідомості у формі виникнення уявлення про себе уже не як про дитину і прагнення увійти в світ дорослих є структурним центром особистості в цей період розвитку. На початку підліткового віку складається ситуація протиріч, яка надалі може ускладнитися, якщо у дорослого зберігається ставлення до підлітка ще як до дитини.

Таким чином, соціальна значущість проблеми, яка полягає в необхідності подальшого розширення теоретичних і експериментальних досліджень у цьому напрямі, і визначила вибір теми і мети нашого дослідження.

Об'єктом дослідження курсової роботи є схильність підлітків до девіантної поведінки.

Предмет дослідження – конфліктність як характерна риса підлітків, схильних до девіантної поведінки.

Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі та експериментальному дослідженні конфліктності як характерної риси підлітків, схильних до девіантної поведінки.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

1.проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі.

2.здійснити емпіричне дослідження визначеної проблеми;

3.сформулювати висновки теоретико-емпіричного дослідження.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань дослідження було використано комплекс методів дослідження: теоретичні (системний аналіз психологічної та соціологічної наукової літератури з досліджуваної проблеми, узагальнення поглядів науковців, задля вивчення реального стану проблеми в соціально-психологічній науці, конкретизації змісту поняття конфліктності підлітків, встановлення суті означення девіантної поведінки підлітків); емпіричні (анкетування, тестування, спостереження, що здійснювалось на всіх етапах дослідження і дозволило виявити особливості прояву конфліктності у підлітків); статистичні методи (вимірювання, порівняльний аналіз) для якісної та кількісної обробки результатів проведеного дослідження.

Теоретичне значення дослідження полягає у:

- з’ясуванні специфіки виникнення і аналізі основних особливостей вияву конфлікту у підлітковому віці;;

- аналізі конфліктності підлітків як феномена, що залежить від низки чинників;

- з’ясування джерела специфічної картини поведінки і емоційного стану підлітків в ситуації конфлікту від напруженості до епізодичної агресивності.

Практична значущість дослідження. Результати проведеного дослідження будуть корисними як для батьків підлітків, так і для самих підлітків, можуть бути використані вчителями у практиці навчальної взаємодії, що сприятиме покращенню стосунків в навчальних колективах, а також в роботі практичних психологів, соціальних педагогів.

База дослідження. Дослідження здійснювалось на базі НВК «Школи-ліцею» № 19 міста Рівного. У дослідженні брали участь 70 учнів сьомих класів віком 12-13 років

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів – теоретичного аналізу проблеми та експериментального дослідження конфліктності підлітків, схильних до девіантної поведінки, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Розділ 1. Теоретичні проблеми дослідження конфліктності як характерної риси підлітків, схильних до девіантної поведінки

1.1. Сутність конфлікту та його характерні риси

Конфлікт – це стосунки між суб'єктами соціальної взаємодії, які харак­теризуються протиборством за наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т.п.) [17].

Для з'ясування суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки, сформулювати умови його виникнення.

1. Конфлікт завжди виникає на основі протилежно спрямованих мотивів і суджень, які можна вважати необхідною умовою виникнення конфлікту.

Для конфлікту завжди характерно протиборство суб'єктів соціальної взаємодії, що виявляється через нанесення взаємного збитку (морального, матеріального, фізичного, психологічного і т. п.).

Необхідними й достатніми умовами виникнення конфлікту є наявність у суб'єктів соціальної взаємодії протилежно спрямованих мотивів і суджень, а також стан протиборства між ними.

Будь-який конфлікт можна розглядати у статиці (як систему взаємозалежних структурних елементів) і в динаміці (як процес).

Основними структурними елементами конфлікту є сторони конфлікту; предмет конфлікту; образ конфліктної ситуації; мотиви конфлікту; позиції сторін-конфліктерів (рис. 1.1).

Сторонами конфлікту вважають суб'єкти соціальної взаємодії, інтереси яких порушено безпосередньо, або суб'єкти, які явно (неявно) підтримують конфліктерів.

Предмет конфлікту – об'єктивно наявна чи уявна проблема, що служить причиною протиборства між сторонами (проблема влади, взаємин, першості співробітників, їхньої сумісності). Це саме та суперечність, яка є причиною виникання конфлікту [16, 35].

Відображення предмета конфлікту у свідомості суб'єктів конфліктної взаємодії визначає образ предмета конфлікту.

Мотиви конфлікту, як внутрішні спонукальні сили, підштовхують суб'єктів соціальної взаємодії до конфлікту. Мотиви виявляються у формі потреб, інтересів, цілей, переконань.

Позиції сторін-конфліктерів – це те, про що заявляють вони один одному в ході конфлікту чи в переговорному процесі.

Рис. 1.1. Структура конфлікту [17, 8]

S1 і S2 – сторони (суб'єкти) конфлікту; П – предмет конфлікту; ОК1 і ОК2 – образи конфлікту (конфліктної ситуації); Ml і М2 – мотиви конфлікту; Р1 і Р2 – позиції сторін-конфліктерівЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Межличностные отношения у подростков склонных к делинкветному поведению

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... характеристика отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Основной ... конфликтные ... характеристика особенностей подросткового возраста. Кроме того, были экспериментально изучены межличностные отношения подростков, склонных ... Т. Девиантное поведение подростков: ...
 2. Девиантное поведение как проблема социальной работы

  Курсовая работа >> Психология
  ... склонными к девиантному поведению в социальном учреждении Основными направлениями деятельности специалистов в учреждении социальной работы с лицами, склонными к отклоняющемуся поведению ...
 3. Проблема девиантного поведения

  Курсовая работа >> Психология
  ... девиантного поведения подростков в среднем образовательном учреждении. Гипотеза исследования заключается в предположении, согласно которому подростки склонны к девиантному поведению ... позволяет выделить основные психологические характеристики, присущие ...
 4. Влияние характера на девиантное поведение

  Курсовая работа >> Психология
  ... ; волевые характеристики; интеллектуальные, ... основной целью является результат – удовольствие». 1.3 Структура и типы девиантного поведения ... негативизма, конфликтности, агрессивности ... Для выявления подростков, склонных к девиантному поведению была разработана ...
 5. Девиантное поведение подростков (2)

  Курсовая работа >> Психология
  ... Девиантное поведение подростков Оглавление Введение Общая характеристика работы Глава 1. Особенности семейных взаимоотношений у девиантных подростков 1.1 Основные направления изучения девиантного поведения ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015871524810791