Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Иностранный язык->Реферат
Коммуникативная функция Важнейшим средством человеческого общения является язык Он выступает орудием общения, осуществляя таким образом коммуникативну...полностью>>
Иностранный язык->Конспект
Язык – система знаков Язык становится языком только тогда, когда за каждым звуком, словом или предложением этого языка стоит то или иное значение, кот...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
"Будучи важнейшим средством общения, язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деят...полностью>>
Иностранный язык->Курсовая работа
Концепт «management» является, безусловно, заимствованной ментальной сущностью Следует признать, что причины заимствования этого концепта в русскоязыч...полностью>>

Главная > Другое >Иностранный язык

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Типова навчальна програма

нормативної дисципліни

Китайська мова

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Типова навчальна програма Китайська мова (далі - Програма) розроблена відповідно до освітньо-професійних програм за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (Переклад, Мова і література - китайська мова та друга іноземна, для I-IV курсів).

Типова навчальна Програма визначає цілі, завдання та організацію навчального процесу, об'єм теоретичних знань, практичних навичок і умінь з китайської мови студентів за весь чотирирічний курс і по роках навчання, а також загальні вимоги до студентів. У Програмі зазначаються мовні знання (фонетичні, ієрогліфічні, граматичні і лексикологічні) та навички (аудіювання, говоріння, читання, письмо), якими повинні оволодіти студенти.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Китайська мова» визначений ОПП, затвердженим навчальним планом становить не менше 2646 академічних годин для спеціальності «Переклад», та не менше 2754 академічних годин для спеціальності «Мова та література».

Зважаючи на багатоманітність підходів до викладання Дисципліни у типовій навчальній програмі «Китайська мова» подані тільки загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними для фахівців зазначеного напряму підготовки

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова виступає як засіб формування та виховання морально відповідальної особистості, як засіб спілкування, пізнання, осмислення та інтерпретації фактів іншої культури.

Мета вивчення дисципліни навчити студента-філолога вільно володіти усною та письмовою китайською мовою в межах вивченої службової, загальної, побутової, лінгвокраїнознавчої, суспільно-політичної, економічної, наукової, історико-філологічної тематики і виконувати функції перекладача-референта, користуючись активним запасом лексики і фразеології, активним запасом ієрогліфів, нормативними фонетичними, граматичними і лексикологічними моделями.

Завдання вивчення дисципліни передбачають сприяння активації та поглибленню знань грамати­ки, лексики, фразеології та синтаксису сучасної китайської мови, а та­кож розвиткові та удосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами розмовно-побутового, художнього, наукового та офіційно-ділового стилю в межах сфери професійного спрямування. прищеплення студентам наступних основних навичок володіння фонетикою, писемністю, граматикою, лексикою і фразеологією:

- навички розуміння усного китайського (діалогічного і монологічного) мовлення;

- навички читання і розуміння китайського письмового мовлення;

- навички листування китайською мовою;

- навички діалогічного мовлення китайською мовою (бесіда в певній ситуації);

- навички монологічного мовлення китайською мовою (повідомлення, доповіді і т.д.);

- навички усного двостороннього послідовного перекладу бесіди українця та китайця;

- навички усного перекладу повідомлень, доповідей і т.п. з китайської мови на українську і з української на китайську;

- навички письмового перекладу з китайської мови на українську і з української на китайську;

- навички усного і письмового реферування і анотування китайсько-українського текстів.

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної Дисципліни, майбутні фахівці мають бути здатними вирішувати професійні завдання пов’язані з викладанням китайської мови та перекладом, а також володіти такими основними (загальнокультурними) та професійними компетенціями:

Загальнокультурні компетенції:

 • знання найважливіших пам’яток китайської писемності;

 • всестороннє розуміння відношення між вивченням культури та мови: мова являє собою важливий компонент культури;

 • вільна орієнтація в основних тенденціях розвитку китайської мови та культури;

 • вміння використовувати різноманітні методи дослідження та аналізу історичних трансформацій мови, що застосовуються в сучасному мовознавстві;

 • знання історії становлення китайської народності, процесу становлення та розвитку єдиної національної мови;

 • знання основних теоретичних проблем та напрямків сучасного китайського мовознавства.

Професійні компетенції:

 • розуміння усного китайського (діалогічного та монологічного) мовлення;

 • читання і розуміння китайського письмового мовлення;

 • листування китайською мовою;

 • діалогічне мовлення китайською мовою (бесіда в певній ситуації);

 • монологічне мовлення китайською мовою (повідомлення, доповіді і т.д.);

 • усний двосторонній послідовний переклад бесіди українця та китайця;

 • усний переклад повідомлень, доповідей і т.п. з китайської мови на українську і з української на китайську;

 • письмовий переклад з китайської мови на українську і з української на китайську;

 • усне та письмове реферування й анотування китайсько-українських текстів.

3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці 1.

Таблиця 1. Рекомендований розподіл навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

(«Переклад» I-IV)

Бакалавр

(«Мова та література» I-IV)

Форма навчання

денна

денна

Семестр

I-VIII

I-VIII

Кількість годин, всього

2646

2754

Лекції, годин

0

0

Семінарські (практичні) заняття, годин

1398

1508

Самостійна робота студентів (СРС), годин

1248

1246

Модульна контрольна робота (МКР), семестр

1 - VIII

1 - VIII

Підсумковий контроль

Іспит

4. ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

I КУРС

Цільова установка, предметно-тематичний зміст

Вивчення китайської мови на I курсі - період первинного накопичення студентами знань, набуття ними елементарних навичок та умінь в усіх мовних аспектах і видах володіння мовою.

Письмово-усний і усно-розмовний аспекти

Протягом першого року навчання студентам повідомляються основні поняття фонетики (фонетичні моделі), писемності (зокрема ієрогліфіки), граматики (граматичні структури), та лексики китайської мови, і на цій основі, за допомогою багаторазового тренування і вправ, виробляються первинні навички та уміння в галузі застосування письмової і усної китайської мови. За цей час студенти, в основному, опановують фонетичну і граматичну системи, ознайомлюються із лексичними моделями, активно засвоюють встановлену програмою кількість лексичних одиниць, фразеологізмів та ієрогліфічних знаків відповідно до програмної лексико-семантичної тематики. Вони набувають базових навичок читання, письма і усного мовлення (бесіда, повідомлення) китайською мовою, усного перекладу з "аркуша" і "на слух", а також письмового перекладу з китайської мови на українську, та з української на китайську основних моделей речень, структур, а також адаптованих текстів, що містять вивчений попередньо матеріал, відповідно до пройденої тематики.

Весь матеріал з сучасної літературної китайської мови, який подається студентам на I курсі, призначений для активного засвоєння. Встановлюється безпосередній і тісний зв'язок письмово-усного і усно-розмовного аспектів викладання китайської мови. Тексти уроків підручника китайської мови для I курсу вивчаються як в письмовій, так і в усній формах.

Фонетика

Загальні поняття фонетичної системи китайської мови. Звукова структура мови. Тонування китайської мови. Особливості розрізнення вимови складів із різними тонами. Фонетична система та її письмове транскрибування у формі «піньінь». Загальні правила вимови окремих звуків та складів. Труднощі диференціації звукових комбінацій. Загальні відомості про діалектичні фонетичні відмінності.

Писемність

Загальне поняття про ієрогліфічне письмо, його особливості. Структура ієрогліфа, правила його написання. Вивчення основних «ключів» правил їх написання у складі ієрогліфів. Складання словосполучень та речень, вираження їх у письмовому вигляді із застосуванням конкретних граматичних правил, структур та конструкцій.

Словниковий та ієрогліфічний запас, лексико-семантична тематика

Протягом I року навчання для активного засвоєння вводиться 1300-1500 лексичних одиниць і 600-700 ієрогліфічних знаків з такої тематики:

- Загальновживана та побутова лексика.

Людина. Організм людини. Біографічні відомості. Житло. Сім'я. Одяг. Їжа. Учбовий заклад. Робочий і вихідний день. Літній відпочинок (за містом, на дачі, на курорті, в селі). Спорт. Місто. Міський транспорт (метро, автобус, тролейбус, трамвай, таксі). У книжковому магазині. У продовольчому магазині. У їдальні, кафе, ресторані. Зустріч і знайомство. Час і літочислення. Особливості китайського побуту (житло, їжа і т.п.).

- Службова лексика.

- Суспільно-політична лексика.

Державний устрій України. Найвищі органи, власті України. Уряд України.

- Географічна та економічна лексика.

Земна куля. Країни і частини світу. Географічне положення Китаю. Рослинність. Тваринний світ. Рельєф. Океани і моря. Клімат і погода

  • Науково-культурна лексика.

Галузі науки. Основні наукові і культурні досягнення України та Китаю. Історичні та народні цінності Китаю, його найвідоміші місця. Свята та традиції в Україні і Китаї.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Логіка. Навчальний посібник

  Книга >> Философия
  ... матеріалу. Програма курсу „Логі ... загальнообов’язкової дисципліни, яка тривалий ... чине є її включення в нормативний акт непотрібним, чи робить ... або китайською мовами. Це - не китайська мова це японська мова. ... їни Навчальний посібник написано відповідно до типової ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... як самостійної навчальної дисципліни. Й.Г. Песталоцці ... і, розробкою нормативних документів, ... латинською мовою. Програма навчання нагадувала програму латинської ... ни світу - “Аранію”, “Царство китайське ... б) теоретичне узагальнення типового досвіду виховання ...
 3. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  ... Головні завдання дисципліни полягають у ... розміщення. Мова йде про ... існування китайські зони ... того ж нормативного методу ... в програмах його розвитку ... ілений по типах загальноосвітніх навчальних закладів і групах класів (1-й — 2-й класи, 3-й ... вважати типовою і ...
 4. Створення видавництва СІЯЧ як важливий етап видавничої справи міста Черкаси

  Дипломная работа >> Журналистика
  ... навчальні програми у вищих навчальних закладах, запроваджувалися нові дисципліни ... «Історія України» китайською мовою. У підручнику ... елементів типова й склада ... програму ... Партико З. Загальне редагування : нормативні основи : навчальний посібник / З. Партико ...
 5. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... навчальних програмах вищих навчальних закладів. У пропонованому навчальному ... В – історичні, С – нормативні, D – психологічні, ... вавилонська, китайська, “ ... досить типової ... дисципліни, як іноземна мова (грецька), риторика, правознавство. Найповніший навчальний ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014519691467285