Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Налоги являются одним из основных финансовых инструментов рыночной экономики, финансовой основой бюджетов разных уровней. Они оказывают существенное в...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Выполнение налогоплательщиком своей главной обязанности по уплате налогов и сборов должно осуществляться в строго установленные законом сроки. Несвоев...полностью>>
Финансы->Реферат
Сейчас они составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в ц...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Одна из самых важных и волнующих любого налогоплательщика часть налога – это его ставка. Необходимо сказать, что людей занимающихся бизнесом в наш сег...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ національний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет заочної освіти

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: Оцінка фінансового стану та шляхи його покращення у ПАФ «Винниківська» Пустомитівського району Львівської області.

Студентки Івашко Лілії Володимирівни

Керівник дипломної роботи к.е.н., в.о.доц. Верзун А.А.

ДУБЛЯНИ 2009

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи дослідження

1.1 Фінансовий стан та його роль у ефективності господарської діяльності підприємства

1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств

1.3 Особливості підходів до прогнозування фінансового стану підприємства

2. Характеристика об’єкта дослідження

2.1 Економічна характеристика господарства

2.2 Стан охорони праці та заходи щодо його покращання

2.2.1 Аналіз стану охорони праці

2.2.2 Планування заходів з покращення охорони праці та їх фінансування

2.2.3 Планування заходів з покращення охорони праці та їх фінансування

2.2.4 Захист населення у надзвичайних ситуаціях

2.3 Стан екологічної безпеки та заходи щодо його покращення

2.3.1 Аналіз стану екологічної безпеки у ПАФ «Винниківська»

2.3.2 Еколого-економічна характеристика діяльності ПАФ «Винниківська»

2.3.3 Шляхи покращення екологічної безпеки діяльності ПАФ «Винниківська» та розрахунок витрат на їх здійснення

3. Аналіз та оцінка фінансового стану ПАФ «Винниківське»

3.1 Сутність фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку

3.2 Оцінка фінансово-майнового стану ПАФ «Винниківське»

3.3 Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх розрахунку

3.4 Платоспроможність, її показники та методика їх розрахунку

3.5 Фінансова стійкість підприємства, її показники та методика їх розрахунку

3.6 Дослідження показників ділової активності

3.7 Аналіз рентабельності ПАФ “Винниківська”

4. Удосконалення методики проведення аналізу фінансового стану підприємства

Висновки та пропозиції

Бібліографічний список

ВСТУП

Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому можна вважати, що основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає. Зовнішніх користувачів фінансової інформації можна розбити на дві великі групи:

 1. особи й організації, що мають безпосередній фінансовий інтерес - засновники, акціонери, потенційні інвестори, постачальники і покупці продукції (послуг), різні кредитори, працівники підприємства, а також держава, насамперед в особі податкових органів. Так, зокрема, фінансовий стан підприємства є головним критерієм для банків при вирішенні питання про доцільність чи недоцільності видачі йому кредиту, а при позитивному рішенні цього питання - під які відсотки і на який термін;

 2. користувачі, що мають непрямий (опосередкований) фінансовий інтерес, - аудиторські і консалтингові фірми, органи державного управління, різні фінансові інститути (біржі, асоціації і т.д. ), законодавчі органи й органи статистики, преса й інформаційні агентства.

Усі ці користувачі фінансової звітності ставлять перед собою задачу провести аналіз стану підприємства і на його основі зробити висновки про напрямки своєї діяльності стосовно підприємства в найближчій чи довгостроковій перспективі. Таким чином, у переважній більшості випадків, це будуть висновки по їхніх діях у відношенні даного підприємства в майбутньому, а тому для всіх цих осіб найбільший інтерес буде представляти майбутній (прогнозний) фінансовий стан підприємства. Це пояснює надзвичайну важливість задачі визначення прогнозного фінансового стану підприємства й актуальність питань, пов'язаних з розробкою нових і поліпшенням існуючих методів такого прогнозування.

Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка його поточного стану, а також визначення того, по яких напрямках потрібно вести роботу з поліпшенню цього стану. При цьому бажаним є такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатно шляхом ефективного їхнього використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати по його розширенню і відновленню. Таким чином, внутрішніми стосовно даного підприємства користувачами фінансової інформації є працівники управління підприємством, від яких залежить його майбутній фінансовий стан.

Актуальність задач, пов'язаних із прогнозуванням фінансового стану підприємства, відбита в одному з використовуваних визначень фінансового аналізу, відповідно до якого фінансовий аналіз являє собою процес, заснований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином, головною задачею фінансового аналізу є зниження неминучої невизначеності, пов'язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих у майбутнє. При такому підході фінансовий аналіз може використовуватися як інструмент обґрунтування короткострокових і довгострокових економічних рішень, доцільності інвестицій; як засіб оцінки майстерності і якості управління; як спосіб прогнозування майбутніх фінансових результатів. Фінансове прогнозування дозволяє в значній мірі поліпшити управління підприємством за рахунок забезпечення координації усіх факторів виробництва і реалізації, взаємозв'язки діяльності всіх підрозділів, і розподілу відповідальності.

1. ТЕОРЕТИЧНІ основи дослідження

1.1 Фінансовий стан та його роль у ефективності господарської діяльності підприємства

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [20].

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства [21].

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

 • дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

 • дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

 • об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

 • оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. ОЦІНКА ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПPИЄМСТВА, ЇЇ НЕОБХIДНIСТЬ I ЗНАЧЕННЯ За ... ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оц ...
 2. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... найманою робочою силою. Оцінка фінансового стану, будучи комплексною, є ... 321] 2. Оцінка фінансового стану підприємства та її показники 2.1 Оцінка лікві ... оцінка фінансового стану підприємства Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оц ...
 3. Оцінка фінансового стану та діагностика ймовірності настання банкрутства ВАТ НАСК Оранта

  Курсовая работа >> Финансы
  ... оцінка фінансового стану в ВАТ НАСК «Оранта», визначення основних фінансово – економічних показників, аналіз і оцінка балансу ... комплексна оцінка фінансового стану в ВАТ НАСК «Оранта», визначення основних фінансово – економічних показників, аналіз і оцінка ...
 4. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... метою курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства, напрямки його ... зу насамперед є: загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його ... із загального фінансового стану та його фінансові стійкості. Загальна оцінка фінансового стані підприємства ...
 5. Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ УкрСиббанк

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Курсова робота Оцінка фінансового стану комерційного банку АКІБ « ... та індекс відмінності. Оцінка фінансового стану банку базується на анал ... і витрат банку. Розділ 2 Оцінка фінансового стану комерційного банку 2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021951198577881