Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Загасити палаючий одяг краще шляхом накривання потерпілого ков­дрою чи плащем (пальто) або ж во­дою. При цьому його треба поклас­ти, щоб полум'я, підн...полностью>>
Астрономия->Реферат
Однак, хоча цілющі властивості лікарських рослин загальновизнані, вивчення перспектив раціонального використання та застосування їх у медицині нерідко...полностью>>
Астрономия->Реферат
MuLisp використовує неявну форму PROGN для обчислення форм, які складають тіло функції. Окрім того, інтерпретатор muLіsp розпізнає в тілі функції неяв...полностью>>
Астрономия->Реферат
Багаторічна трав'яниста рослина із потовщеним веретеноподібним коренем, із прямим стеблом заввишки від 30 до 100 см. Прикореневі ли­стки — виїмчасті, ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Р. С. Тягур

(Плани семінарських занять і самостійна

робота в одній брошурі)

Педагогіка

(семінарські заняття, самостійна робота студентів)

Івано-Франківськ

2000 р.

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника

Кафедра теорії та методики

фізичної культури і спорту.

Плани семінарських занять

з педагогіки.

Самостійна робота студентів.

Розробив кандидат

педагогічних наук

доцент

Тягур Р. С.

Івано-Франківськ

2000 р.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.

Семінарське заняття №1.

ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

План.

 1. Педагогіка як наука про виховання.

 2. Предмет педагогіки, її основні категорії.

 3. Методологія педагогіки.

 4. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками. Завдання педагогіки.

 5. Різноманітність течії зарубіжної педагогіки.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

 1. Охарактеризуйте властивості виховання як суспільного явища.

 2. Перерахуйте стадії розвитку педагогіки.

 3. Розкрийте зміст поняття народна педагогіка. Хто і в якому році вперше ввів цей термін?

 4. Розкрийте зміст поняття “етнопедагогіка”. Хто вперше ввів цей термін?

 5. Доведіть, що педагогіка народознавства важливий напрям у сучасній педагогіці і шкільній практиці.

 6. Проаналізуйте основні завдання козацької педагогіки.

 7. Дайте характеристику ступенів козацького виховання.

 8. Доведіть, що праці Я. А. Краменського заклали основу для розгляду педагогіки як самостійної науки.

 9. Обґрунтуйте властивості духовної педагогіки.

 10. Визначіть структуру та джерела педагогіки.

 11. Спробуйте визначити предмет педагогіки.

 12. Перерахуйте категорії педагогіки, доведіть їх взаємозв’язок і взаємообумовленість?

 13. Чому справжнє виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом і характером?

 14. Поясніть сутність національного виховання.

 15. Розкрийте сутність навчання і освіти.

 16. Доведіть, що фундамент української педагогіки становлять українська народна філософія, праці та ідеї українських філософів.

 17. Перерахуйте ідеї української народної філософії.

 18. Назвіть педагогічні науки.

 19. Чому, останнім часом бурхливо стала розвиватися соціальна педагогіка? Проаналізуйте її структуру.

 20. Обґрунтуйте важливість і необхідність міжпредметних зв’язків педагогіки з філософією і анатомією людини.

 21. Визначіть об’єкти, типи та форми зв’язку педагогіки з іншими науками.

 22. Спробуйте обґрунтувати завдання педагогіки на сучасному етапі.

 23. Охарактеризуйте різноманітні течії зарубіжної педагогіки.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

“педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”, “екзистенціалізм”, “неотомізм”, “прагматизм”, “неопозитивізм”.

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

“Педагогіка як наука і мистецтво”. (4,14)

Література:

 1. Державна національна програма “Освіта” (“Україна 21 століття”) – К; 1994 р.

 2. Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.,1990 г.

 3. Закон України “Про загальну середню освіту”. – К., 1999 р.

 4. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. Навч. посібник. – К., 1993 р.

 5. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1986 р.

 6. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996 р.

Семінарське заняття №2.

ТЕМА: РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

План.

 1. Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості.

 2. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості.

 3. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості.

 4. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні особистості.

 5. Вікові етапи розвитку особистості школяра.

 6. Аналіз зарубіжних теорій розвитку і формування особистості.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Охарактеризуйте напрямки розвитку особистості.

 2. Перерахуйте фактори розвитку особистості.

 3. Доведіть, що індивідуальний розвиток людини – це кількісні зміни організму, що проходять у процесі життя людини як соціальної істоти.

 4. Доведіть, що формування особистості – становлення людини як соціальної істоти яке проходить у результаті розвитку і виховання. Охарактеризуйте види формування особистості.

 5. Сформулюйте, в чому полягає діалектична взаємодія між біологічним факторами, середовищем та вихованням.

 6. Розкрийте функції виховання в розвитку і формуванні особистості.

 7. Доведіть, що виховання не тільки визначає розвиток, а й само залежить від розвитку.

 8. Висловіть свої міркування, щодо вчення Л. С. Виготського про “зону ближнього розвитку”.

 9. Що ми називаємо спадковістю?

 10. Охарактеризуйте процес соціалізації. У чому мета соціалізації?

 11. Чому необхідно проводити спеціальну виховну роботу з профілактики негативних явищ суспільного життя?

 12. Назвіть рушійні сили з розвитку особистості.

 13. Визначте закономірності розвитку особистості.

 14. Охарактеризуйте види діяльності, які впливають на розвиток особистості.

 15. Проаналізуйте різні види спілкування.

 16. Чому умовою розвитку і формування особистості є прояв нею активності в цьому процесі? У яких напрямках проявляється активність?

 17. Чому границі вікових періодів є відносно рухливими?

 18. Охарактеризуйте особливості дітей молодшого шкільного віку.

 19. Дайте характеристику особливостей підліткового віку.

 20. Визначте особливості юнацького віку.

 21. Доведіть, що у кожній віковій групі є значні індивідуальні відмінності між дітьми.

 22. Розкрийте зміст гіпотез щодо виникнення явищ акселерації.

 23. Дайте характеристику зарубіжним теоріям розвитку і формування особистості.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

“розвиток людини”, “особистість”, “формування особистості”, “спадковість”, “середовище”, “соціалізація”, “макрофактори”, “мезофактори”, “мікрофактори”, “діяльність”, “спілкування”, “самовиховання”, “об’єкт виховання”, “суб’єкт виховання”, “акселерація”, “гетерозія”, “урбанізація”, “нітритивність”, “опромінювання”.

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

1.”Основні види діяльності, в яких формується творча особистість” (2,46)

2. “Міжособистісні відносини в процесі основних видів людської діяльності” (2,56)

Література:

 1. Галузинський В. М. Индивидуальный подход в воспитании учащегося. – К., 1982.

 2. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробитництва. – К., 1993.

 3. Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994.

 4. Педагогіка / За редакцією М. Д. Ярмаченка. – К., 1986.

 5. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. – К., 1997.

 6. Фіцула М. М. Педагогіка – Тернопіль, 1997.

Семінарське заняття №3Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... педагогіки вищої школи. система вищої освіти в Україні і закордонні План вивчення ... теми: Предмет, об’єкт і завдання педагогіки вищої школи. Місце педагогіки ... єння ними матеріалу семінарських занять, практики. Заліки, зазвичай, у вигляді бес­ ...
 2. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... формуючі можливості лекцій і семінарських занять у вузівській практиці викладання педагогіки у вищій школі, назвемо ... ію як в освітньому, так і у виховному плані. Під семінарським заняттям розуміють форму навчального ...
 3. Методика проведення семінарів

  Реферат >> Педагогика
  ... підготовки і проведення семінарських занять 1.2 Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять Розділ 2 Семінарське заняття на ... чи викладача кафедри педагогіки; складіть розгорнутий план-конспект проведення семінарського заняття, ретельно ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... лекційних, практичних та семінарських занять з економіки. Етапи підготовки та ... сказаного. Спробуйте зрозуміти план промови, складений виступаючим. Намагайтеся ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрізняють ...
 5. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... основа педагогіки", "Мистецтво виховання: методика і дидактика", "Семінарські обговорення та лекції з навчального плану". У цих ... організаційних форм (факультативів, семінарських занять, конференцій тощо), методики оптимального по ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015327930450439