Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Між державами і територіями світу спостерігаються природні, господарські, етнічні та інші відмінності. До того ж, важко охопити всю повноту та багато­...полностью>>
Астрономия->Реферат
Земля має кулясту форму. Внаслідок обертання навколо осі Земля сплюснута (стиснута) біля полюсів, тому полярний її радіус коротший екваторіального на ...полностью>>
Астрономия->Реферат
У Бразилії існують дві основні форми рельєфу: Амазонська низовина, що на півночі та Бразильське плоскогір‘я в центральній, східній та південній частин...полностью>>
Астрономия->Реферат
Держава на Балканському півострові. На півночі граничить з Австрією, на північному сході - з Угорщиною, на північному-сході і півдні - з Хорватією, на...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:
ПЛАН

Бухгалтерський баланс

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

3. Форма, структура і зміст балансу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

Для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємства необхідна достовірна інформація про наявні у господарстві ресурси, їхній склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану у відповідному порядку, одержують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату.

Як правило, баланс складають на останній день звітного періоду (місяця, кварталу, року).

Для роздільного відображення господарських засобів та їхніх джерел формування баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом,- джерела утворення засобів і цільове призначення їх.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:

Баланс

Актив

Пасив

Склад і розміщення господарських засобів

Сума

Джерела утворення і цільове призначення господарських засобів

Сума

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві - статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов'язання по розрахунках та ін.).

У спрощеному вигляді баланс можна подати так:

Баланс

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Основні засоби

690000

Статутний капітал

810000

Матеріали

150000

Прибуток

50000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

30000

Каса

1000

Постачальники

40000

Рахунки в банках

85000

Цільове фінансування

20000

Разом

950000

Разом

950000

Як видно з прикладу, загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісному вимірнику одні і ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі - за складом і розміщенням, в пасиві - за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, відображене в пасиві балансу. Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства завжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. На цьому і ґрунтується назва балансу, оскільки термін "баланс" означає "рівність, рівновага".

Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених в облікових записах або при складанні самого балансу.

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Для з'ясування характеру цих змін, розуміння їхнього змісту; складемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських операцій.

Баланс (початковий)

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690 000

Статутний капітал

810 000

Матеріали

150000

Прибуток

50000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

30000

Каса

1 000

Постачальники

40000

Рахунки в банках

85000

Цільове фінансування

20000

Разом

950000

Разом

950 000

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі господарські операції.

Операція 1. Оприбутковано у касу грошові кошти, одержані в банку з поточного рахунка підприємства, в сумі 15 000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15 000 грн. і сума по статті "Каса" становитиме 16 000 грн. (1000+15000). Водночас на поточному рахунку підприємства кошти на 15 000 грн. зменшилися і по статті активу балансу "Рахунки в банках" залишок становитиме 70 000 грн. (85 000-15 000).

Як бачимо, відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим. Рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушилася.

Після першої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс

(після першої операції)

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

810000

Матеріали

150000

Прибуток

50000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

360000

Каса (+ 15000)

16000

Постачальники

40000

Рахунки в банках (-15000)

70000

Цільове фінансування

20000

Разом

950000

Разом

950000

До операцій такого типу належать: відпуск матеріалів у виробництво, надходження заборгованості від дебіторів у касу або, на поточний рахунок підприємства, видача коштів із каси підзвітним особам, оприбуткування готової продукції із виробництва та ін.

Операція 2. Зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі 30000 грн.

У результаті цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума прибутку зменшилася на З0000 грн. (було 50000, залишилося 20000), а статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (було 810000, стало 840000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу також не порушилася. Баланс після другої операції матиме вигляд:

Баланс


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

  Реферат >> Астрономия
  ... бухгалтерсько­го балансу об'єкта приватизації; достовірність бухгалтерсь­кого балансу ... і бухгалтерських рахунків зіставні в бухгалтерських реєстрах, Головній книзі і бухгалтерському балансі та ... мства-клі­єнта та печаткою, бухгалтерський баланс ф. 1, звіт про ...
 2. Бухгалтерський облік. Загальна теорія

  Конспект >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... та структуру бухгалтерського балансу. І. Поняття бухгалтерського балансу План 1.1 Суть і побудова бухгалтерського балансу. 1.2 Структура балансу. 1.3 ... літератури. 1.1. Суть і побудова бухгалтерського балансу Бухгалтерський баланс – це спосіб економічного ...
 3. Бухгалтерський облік у промисловості

  Реферат >> Астрономия
  ... Основною формою бухгалтерської звітності є баланс. Бухгалтерський баланс складається ... балансу. Висновок В процесі написання реферату, я зрозуміла, що бухгалтерський ... статистика - 1994г. 3. “Теорія бухгалтерського обліку”/З.В.Кирьянова/ - Финансы и ...
 4. Баланс ВАТ Житомир-Авто за 1998 рік

  Реферат >> Маркетинг
  ... іку і звітності, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий і інший рахунки, печатку ... що аналізуються за даними бухгалтерського балансу. Співвідношення між окремими ... ніж в попередніх роках. Як видно з даних бухгалтерської звітності (див. Таблиці 2.1 – ...
 5. Методика та організація формування звітної інформації для балансу підприємства аналіз і аудит

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ідному порядку, одержують за допомогою бухгалтерського Балансу. Бухгалтерський Баланс є способом економічного групування і узагальненого ... бухгалтерського Балансу Аналіз Балансу починається з визначення зміни суми валюти Балансу, а також побудови Балансу ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020029544830322