Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Система начала свою работу в 2001 г изначально делая ставку на сотрудничество с банками На первом этапе система занималась выпуском банковских предопл...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Данная работа посвящена теме правовые основы государственных доходов и расходов и государственного финансирования В этой работе мы поставили перед соб...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Официальная денежная единица (валюта) Российской Федерации — рубль Деньги это экономическая категория В экономической литературе деньги определяются к...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправлен...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА - СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Показники фінансового стану підприємства

1.2. Рейтингова оцінка підприємства

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ СОКИРЯНСЬКОГО ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1. Динаміка ділової активності підприємства

2.2. Аналіз обсягу та структура майна

РОЗДІЛ З. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ СОКИРЯНСЬКОГО ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

В останні роки на Україні в певних аспектах розвиваються ринкові відносини, і це викликає зміни у всіх сферах нашого суспільства, в функціях управління, в тому числі і в аналізі. Перехід економіки України на ринкові відносини обумовлює необхідність поповнення джерел власних засобів, що відноситься до задачі фінансової стабілізації організації в умовах ринку.

Також потрібно зауважити, що майно підприємства складається з різних об’єктів обліку – носіїв прав власності окремих суб’єктів. Права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються часткою і формою інвестованих коштів, а гарантією захищеності прав власності підприємства є власний капітал, зокрема зареєстрована його частка.

Отже, обрана тема курсової роботи дає можливість дослідити оцінку ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ ”Сокирянське газове господарство”.

У підприємства дуже часто виникає потреба не тільки в деталізованому аналізі фінансово стану підприємства за показниками оцінки його майна, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, кредитоспроможності, ділової активності, а й у комплексному експрес-аналізі за скороченою кількістю показників.

Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати з точки зору цільових потреб аналітика, тобто оцінити або прибутковість підприємства, або його майновий стан, фінансову стабільність, або його ліквідність і платоспроможність, або його становище на ринку цінних паперів. Для кожного з цих варіантів є відповідний інструментарій, методики і комплекси оціночних показників.

Для комплексної оцінки експрес-методом фінансового стану підприємства необхідно використовувати найзагальніші показники, які здебільшого є індикаторами фінансового стану підприємства і визначають можливості його беззбиткової діяльності як у найближчий, так і у віддаленішій перспективі.

Мета даної роботи - пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства необхідно систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів та методик аналізу. Це дасть можливість критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Одним з важливих елементів оцінки фінансового стану підприємства є оцінка його ділової активності та ефективності господарювання. Актуальність даної теми полягає в тому, що аналіз показників ділової активності підприємства дає змогу оцінити в динаміці оборотність усього власного капіталу, мобільних обігових коштів, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованості, фондовіддачі основних запасів.

Завдання даної роботи - провести оцінку ділової активності та ефективності господарювання підприємства на прикладі ВАТ “Сокирянське газове господарство", прослідити динаміку зміни показників ділової активності на протязі 2001-2002 рр., запропонувати на основі аналізу шляхи підвищення ділової активності та ефективності господарювання підприємства.

Питання аналізу фінансового стану підприємства і, зокрема його ділової активності та ефективності господарювання розглядається на сторінках економічних журналів ("Економіка України", " Фінанси України").Це статті Білик М.Д., Карбовник А.М., Дідик Л.М., Ізмайлової К.В. та ін.

Для аналізу роботи інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

- балансу (форма №1);

- звіту про фінансові результати ( форма №2);

- звіту про рух грошових коштів ( форма № 3);

- звіту про власний капітал ( форма № 3);

- дані статистичної звітності та оперативні дані;

- примітки до звітів.

Курсова робота складається з трьох розділів. В розділі 1 даної роботи розглядаються теоретичні аспекти ділової активності та ефективності господарювання підприємства як складової частини фінансово-економічного стану підприємства, показники оцінки фінансового стану підприємства, шляхи проведення рейтингової оцінки та аналізу руху коштів на підприємстві, аспекти управління дебіторською заборгованістю.

В розділі 2 проводиться розрахунок показників ділової активності та

ефективності господарювання ВАТ “Сокирянського газового господарства” та на їх основі зроблено оцінку ділової активності та ефективності господарювання за 2001-2002р.р., а також проведено аналіз обсягу та структури майна.

Шляхи підвищення ділової активності та ефективності господарювання ВАТ “Сокирянського газового господарства” розглянуто в розділі 3.

РОЗДІЛ І. ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА - СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Показники фінансового стану підприємства

Фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою успішного функціонування підприємства. Саме тому необхідно систематично проводити аналіз фінансового стану підприємства.

Стійкий фінансовий стан формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності і в забезпеченні цієї стійкості в першу чергу зацікавлене саме підприємство, оскільки від цього залежить його економічна перспектива.

Для визначення фінансового стану підприємства досліджують показники:

1. Рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

2. Ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

3. Об'єктивної оцінки динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

4. Оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісної оцінки його конкурентоспроможності;

5. Аналізу ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

6. Визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Оцінка майнового стану дає можливість визначати, наскільки ефективно використовується майно підприємства, чи все у нього гаразд із оновленням основних засобів сучаснішою технікою, чи своєчасно позбавляється підприємство фізично і морально застарілого устаткування і обладнання. Такий аналіз дасть можливість виявити конкретні резерви підвищення ефективності використання майна підприємства. Економістами розроблені показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства по кожній групі.

Для оцінки майнового стану підприємства визначають такі показники:

1. Сума господарських коштів, які є у розпорядженні підприємства;

2. Питома вага активної частини основних засобів;

3. Коефіцієнт зносу основних засобів;

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів;

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів.

Важливою складовою фінансового аналізу підприємства будь-якої сфери діяльності й форми власності має бути оцінка його прибутковості. Для цього доцільно використовувати шість показників:

Прибутковість інвестицій у звичайні акції;

Прибутковість інвестицій у фірму;

Головний показник прибутковості;

Прибутковість активів;

Оборотність матеріальних активів;

Прибутковість реалізації.

Аналіз зазначеного комплексу дає змогу оцінити прибутковість підприємства за основними її складовими і зробити висновки щодо резервів її зростання. Обов'язковою і важливою складовою фінансового аналізу має бути оцінка показників рентабельності підприємства, яка здійснюється за показниками:

Рентабельність продажу ;

Рентабельність основної діяльності;

Рентабельність основного капіталу;

Рентабельність власного капіталу;

Період окупності власного капіталу;

Рентабельність усього капіталу підприємства;

Рентабельність перманентного капіталу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану та діагностика ймовірності настання банкрутства ВАТ НАСК Оранта

  Курсовая работа >> Финансы
  ... ділової активності в економіці найбільш впливають на результат діяльності підприємства ... ВАТ НАСК «ОРАНТА» 3.1 Аналіз та оцінка балансу Аналіз фінансового стану підприємств ... й оцінка потенційного банкрутства Для успішного господарювання на ринкових засадах ...
 2. Шляхи впровадження іноземних технологій на підприємстві ВАТ Криворізький завод гірничого

  Реферат >> Экономика
  ... та створити потужну конкуренцію на зарубіжних ринках. Оцінка економічної ефективності використання інновацій на ВАТ ... на підприємстві спостерігається підвищення інноваційної активност ... суб’єктів господарювання // Актуальні ... 43-45. Корнілова І. Тенденції розвитку ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... господарювання до саморозвитку на ... ВАТ «Рошен», ВАТ «Злагода», ВАТ «Мукачівський м’ясокомбінат», ВАТ «Наш молочник» та ... дприємства, а також ділової активності й ефективност ... на підприємстві ТОВ „Світанок”, представимо в таблиці 3.1 Таблиця 3.1 Порівняльна оцінка ...
 4. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... господарювання, банками, страховими компаніями; визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ... показників ділової активності [29] ... ВАТ ... дприємств. 2. У 2 розділі проведена оцінка ефективності діяльності та фінансового планування на підприємств ...
 5. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  ... на підприємстві, так і в його виробничих цехах. З метою підвищення ефективності господарювання необхідно створити на підприємств ... на аналізі впливу рівнів ділової активності на ... іватися на те, що підпри ... стажу роботи на фірмі. Оцінка ділових та моральних якостей ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019910335540771