Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети, й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Розвиток індивідуальної стрілецької зброї за останні 200 років супроводжувалося періодичним, але неухильним зменшенням калібру цієї зброї, зв'язаним з...полностью>>
Астрономия->Реферат
Ринок робочої сили, що на поверхні явищ виступає як ринок праці. Друге місце, яке посідає цей вид ринку у загальній структурі ринку, зумовлено тим, що...полностью>>
Астрономия->Реферат
Слань лишайника складається з переплетених ниток грибни­ці — гіф — і розташованих між ними клітин або ниток водоростей. Розрізняють два основних типи ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота з педагогіки

Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції»)

План

Вступ

Розділ1. Психологічні особливості освіти вікової групи та їх вплив на процес навчання.

Розділ 2. Тематичний план економічної дисципліни.

Розділ 3. Науково-методична розробка економічної теми

Висновок

Список літератури

Додатки

ВСТУП

Поява Української незалежної держави спричинила рефор­мування освітньої системи. Україна дістала у спадщину радянсь­ку систему освіти, яка не відповідала її національним інтересам та тенденціям розвитку європейського і світового шкільництва.

Розбудова української держави, демократизація суспільного життя, відродження національної культури, посилення інтеграцій­них процесів з Європою, реформування економіки, впроваджен­ня ринкових відносин тощо поставили нові вимоги до освіти у XXI ст. Вона має бути пріоритетною, безперервною і різноманіт­ною, нести гуманістичні цінності, використовувати нові техно­логії навчання, бути всеохоплюючою та інформатизаційною, за­безпечувати саморозвиток особистості.

У зв'язку з цим у державі розпочато роботу зі створення нової законодавчої і нормативної бази національної освіти. Важ­ливою віхою на шляху розбудови національної системи освіти було прийняття І з'їздом освітян України 24—25 грудня 1992 р. Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI сто­ліття). Цей документ було затверджено Кабінетом Міністрів України та підписано Президентом. Він окреслив такі конкретні завдання та основні шляхи реформування освіти:

 • створення в суспільстві атмосфери загальнодержавного, всенародного сприяння розвиткові освіти, неухильної турботи про примноження інтелектуального та духовного потенціалу нації, активізація зусиль усього суспільства для виведення освіти на рівень досягнень сучасної цивілізації, залучення до розвитку освіти всіх державних, громадських, приватних інституцій, сім'ї, кожного громадянина;

 • подолання девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей та національного нігілізму, відірваності освіти від на­ціональних джерел;

 • забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресив­них концепцій, запровадження в навчально-виховний процес су­часних педагогічних технологій та науково-методичних досяг­нень;

 • відхід від засад авторитарної педагогіки, що утвердилися в тоталітарній державі і спричинили нівелювання природних задатків і можливостей, інтересів усіх учасників освітнього-про­цесу;

 • підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищен­ня їхнього професійного та загальнокультурного рівня;

 • формування нових економічних основ системи освіти, ство­рення належної матеріально-технічної бази;

 • реорганізація наявних та створення навчально-виховних закладів нового покоління, регіональних центрів та експеримен­тальних майданчиків для відпрацювання та відбору ефектив­них педагогічних інновацій та освітніх модулів;

 • радикальна перебудова управління сферою освіти шля­хом її демократизації, децентралізації, створення регіональних систем управління навчально-виховними закладами;

 • органічна інтеграція освіти і науки, активне використання наукового потенціалу вищих навчальних закладів і науково-до­слідних установ, новітніх теоретичних розробок та здобутків пе­дагогів-новаторів, громадських творчих об'єднань у навчально-виховному процесі;

 • створення нової правової та нормативної бази освіти.

Однак які б реформи і модернізації не проводилися, які б науково обґрунтовані шляхи перебудови не намічалися, усі вони в кінцевому рахунку замикаються на вчителі. Тому що не існує чудодійних систем. Існує вчитель, озброєний прогресивною системою, сформований як творча, соціально активна особистість, що вміє нешаблонно мислити, професійно діяти, створювати суспільні цінності. Школа - жива клітинка суспільного організму, а вчитель - її ядро. Його основним завданням є навчити, виховати розвинуту особистість, яка б вільно володіла предметом і могли знайти вихід із будь-якої складної ситуації.

«Справжній учитель за всіх часів зберігав неповторність своєї особистості, збагачуючись із невичерпних джерел загальнолюдських цінностей. Вірний своєму суспільному покликанню, він виявляє високоморальний приклад практичної дії, установлює гуманістичні принципи добра і справедливості, кріпить духовний зв'язок поколінь. Ріст масштабів і динамізм соціальних перетворень постійно загострюють вимоги до вчителя, ускладнюють його задачі.

В умовах перехідного до ринкових відносин періоду все більш необхідним є вивчення і удосконалення саме економічної теорії. Країна потребує висококваліфікованих спеціалістів, новітніх розробок і досягнень. Тому введення курсу „Основ економіки” в шкільні програми безумовно підвищує можливості соціальної адаптації молоді в нашому бурхливому суспільстві.

Саме тому мною була обрана тема курсової роботи „Фінансові установи та їх функції”. Адже фінансові установи, зокрема комерційні банки, надзвичайно потрібні для нормального фінансування економічної системи. Їхньою головною функцією є забезпечення збереження вкладів, створення джерел кредитування, надання інших фінансових послуг. Національнирй же банк країни надає банківські послуги комерційним банкам і стежить за їхньою діяльністю, виконує роль банку, що обслуговує потреби уряду.

Розділ1. Психологічні особливості освіти вікової групи та їх вплив на процес навчання.

Викладання економічних дисциплін спрямоване на досягнення певної мети, виходячи з сьогодення. В загальних рисах викладання економіки повинно забезпечити найшвидше і найпростіше орієнтування людини в ринковій економіці. Викладання економічних дисциплін в загальноосвітніх школах досить важке, тому що існує обмежувальний фактор сприйняття – вік. Виділяють такі основні вікові освітні групи:

 • Дошкільна

 • Початкова школа (1 – 4 класи )

 • Основна школа ( 5 – 9 класи )

 • Старша школа ( 10 – 11 класи )

В дошкільній та початковій освітній групі економічна дисципліна, як така, не існує. Отже, заняття повинні проходити у вигляді гри, тому що їх світогляд не на стільки здатний сприймати економічні поняття в сухій, стислій, точній економічній діловій мові. Але тут повинна ставитися мета гри – сформувати у дітей економічне мислення.

В основній школі (5 – 9 класи) обрана тема повинна викладатися в спеціальному економічному курсі «Азбука економіки» або «Родинна економіка». Учні повинні зрозуміти, що існує безліч різноманітних потреб, які спонукають людей здійснювати різні діїї, щоб задовольнити ці потреби. Основною частиною занять повинні бути бесіди, дискусії, вирішення проблем економіки на прикладі своїх родин.

Учні 10 – 11 класів, які вивчають «Основи економічних знань» чи

профільний спец курс по економіці не є виробниками матеріальних благ, тому мотивація до пізнання і засвоєння економічних знань з них нижча. Понятя про заробіток в них, в основному, пов”язане із “романтичним” здобуванням коштів посередницького ( купив дешевше – продав дорожче ), а часом і кримінальною (рекет ) діяльністю .

Отже, викладаючи учням “ Основи економічних знань”, необхідно на доступних ( на рівні підлітків ) прикладах пояснювати, як заробляються гроші, що таке посиредницька діяльність, в чому її складність і необхідність, які знання та інтелект необхідно мати, які енерго - і матеріальні витрати необхідні при цьому. “ Пусковим механізмом” для проведення такого заняття може бути розповідь учнів про те, як вони займаються “бізнесом” .

Викладаючи в школі, слід врахувати рівень знань учнів, загальний словниковий запас понять ( категорій ) сама економічних. Для більшого зацікавлення і, враховуючиреально існуючий мовний “сленг” в юнацькій субкультурі, можна для початку курса для скорішої адаптації до економічних термінів вживати такі слова, наприклад, “навар” – чистий прибуток і т.д.

У підлітків також зростає здатність планувати і передбачати. Мислення на рівні формальних операцій можна охарактеризувати як процес 2-го порядку. Мислення 1-го порядку виявляє і досліджує зв'язки між об'єктами. Мислення 2-го порядку містить у собі думки про думки, пошук зв'язків між відносинами і маневрування між реальністю і можливістю (Inhelder, & Piaget. 1958). Власне, трьома істотними властивостями підліткового мислення є:

1. Здатність враховувати всі комбінації перемінних при пошуку рішення проблеми.

2. Здатність припускати, який вплив одна перемінна зробить на іншу.

3. Здатність поєднувати і розділяти перемінні гіпотетико-дедуктивним способом («Якщо є X, те відбудеться Y») (Gallagher, 1973).

Отже завдання для учнів цієї вікової групи повинні бути такими, які б давали змогу, кожному виділитися і продемонструвати свій інтелект. Повинні застосовуватися активні методи навчання: аналіз конкретної ситуації, дискусія, ділова гра.

Узагальнюючи все сказане можна зробити висновок, що обрана група досить складна для викладання економічних категорій з погляду самого подання матеріалу, з причини неоднозначності сприйняття його учнями. Та потребує підготовки викладачів високої кваліфікації чого, на жаль, не має в Україні. Саме в цей момент повина формуватися основа економічного мислення, яке потрібне кожному члену суспільства в умовах ринкової економіки.

Розділ 2. Тематичний план економічної дисципліни.

2.1. Мета курсу, його задачі

Курс “Основи економічних знань” є основоположним в економічній освіті і дає уявлення про основні категорії, що вивчаются цією наукою.

Мета курсу – дати випускникам елементарні економічні знання, ознаьомити їх зі складними проблемами ринкових відносин для визначення свого місця і ролі в розбудові суверенної України.

При вивчені курсу “Основи економічних знань” існують вимоги до знань та вмінь учнів:

Учні повинні знати:

 • Що вивчає економічна теорія та яке її місце у житті суспільства вцілому;

 • Що таке процес виробництва, обміну, розподілу;

 • Економічний зміст поняття “земля”, “праця”, “капітал”, “здатність до підприємництва”;

 • Що таке обмеженість виробничих ресурсів та які їх економічні наслідки;

 • Різні економічні системи, бачити переваги та недоліки кожної з них;

 • Що таке економічна система сучасної України;

 • Загальне визначення ринку;

 • Як ринок розподіляє ресурсиі доходи, визначає спрямованість виробництва;

 • Що таке біржі, банки, служби зайнятості;

 • Що таке заробітна плата, рента, процент, підприємницький дохід;

спільні завдання та прблеми країн, що переходять від адміністративної до ринкової економіки та особливості економіки України.

Учні повинні вміти:

 • Визначити власне місце у вивчених економічних процесах;

 • Давати класифікацію потреб, виходячи з власного досвіду споживання та спілкування у суспільстві;

 • Порівнювати ресурсний потенціал України з потенціалом інших країн, обгрунтовувати необхідність його раціонального використання;

 • Пояснювати явища економічної рівноваги, дефіциту, надлишку товарів;

 • Зорієнтовуватись на ринку праці, визначитись у майбутній сфері працевлаштування;

 • Скористатись послугами ринкових установ: банку, біржі, страхової компанії, служби зайнятості тощо;

 • Керуючись знаннями про способи отримання доходів у ринковій економіці, обрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.

Курс “основи економічних знань” розрахований на 34 академічні години, з них 30 годин – на аудиторне вивчення і 4 години – на самостійне вивчення, та включає в себе 2 розділи.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості міжнародних економічних відношень

  Лекция >> Экономика
  ... жнародні валютно-фінансові відносини Тема 15. Мі ... на практику господарювання, так і на теорію, зокрема, викладання економічних дисциплін. Курс “Міжнародні економ ... технології). Прикладом багатостороннього техн ... та національні фінансово-кредитні установи). Функц ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... економічного знання є спостереження економічних явищ, особливо аналіз даних економічної історії. Як приклад ... нових економічних, політичних та соціальних функцій. Наступні праці Леніна було спрямовано на ...
 3. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... при викладанні відповідних тем ... економічних відносин ми розглянемо нижче, на прикладі внутрішнього та ... банківські та інші фінансові установи в Укра ... функцій фінансового контролю, виявлення порушень фінансової дисципл ... банках. – М.: Высшая школа, 1974. – 336 с. ...
 4. Розробка робочої програми навчальної дисципліни

  Реферат >> Астрономия
  ... економічних процесів, що допоможе їм в майбутньому при вивченні таких дисциплін, як “Фінанси ... викладання курсу оплягає в засвоєнні і розумінні студентами закономірностей дій економічних законів та функц ... темою та детальніше її розібрати, а на прикладах та за ...
 5. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... монополії на збут своїх товарів. На приклад, ... тільки цікавиться постановкою викладання економічних наук, але знайомиться з ... установах Одеси, а за сумісництвом – в університеті і комерційній школ ... та ефективності функціонування тогочасних економічних систем ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019638538360596