Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Основные фонды – главная составная часть национального богатства страны. Они постоянно находятся в движении, обновляются, пополняются и совершенствуют...полностью>>
Финансы->Реферат
В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в це...полностью>>
Финансы->Реферат
В современных условиях одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые взаимоотношения предприятий с государством в условиях перехода к рыночному ...полностью>>
Финансы->Реферат
В Российской Федерации , где рыночная система окончательно не сформировалась , а развитие рыночных отношений происходит в условиях ресурсно-зависимой ...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА”

КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету "Статистика фінансового ринку"

ВИКОНАЛА:

студентка V курсу

заочної форми навчання

спеціальності Фінанси

ПЕРЕВІРИЛА:

м. Кіровоград

Зміст

 1. Предмет, метод, завдання та показники статистики фінансів.

 2. Статистика державного бюджету.

2.1. Основні поняття та завдання статистики державного бюджету.

2.2. Система показників статистики державного бюджету.

 1. Статистика кредиту.

3.1. Предмет кредиту та завдання його статистичного вивчення.

3.2. Основні класифікації та система показників статистики кредиту.

1. Предмет, метод, завдання та показники статистики фінансів.

Статистика фінансів – це галузь науки, що традиційно є складовою соціально – економічної статистики.

В залежності від підходу до класифікації статистичних дисциплін, що входять у соціально – економічну статистику, статистика фінансів може бути представлена і як самостійний розділ статистики, і як елемент, складова частини галузевої статистики.

Статистика фінансів вивчає закони руху фінансових, кредитних, грошових ресурсів в умовах ринкової економіки.

Статистика фінансів забезпечує також статистичне висвітлення фінансового аспекту процесу функціонування видів економічної діяльності, секторів економіки та окремих підприємств.

Без добре організованої статистики неможливо здійснити ефективний аналіз діяльності органів державного управління і оцінити їх вплив на економічні процеси, що протікають як в окремих регіонах, видах діяльності, так і в економіці в цілому.

Отже, предметом статистики фінансів є кількісна характеристика явищ та процесів, які відбуваються у фінансовій системі у зв’язку з їх якісною стороною.

Метод статистики фінансів у значній мірі відповідає методам інших розділів соціально – економічної статистики, хоча і має визначену специфіку. Статистика фінансів використовує у значній мірі методи статистичного аналізу.

Статистичний аналіз передбачає використання методу середніх величин і варіаційного аналізу, індексного методу, традиційних підходів до вивчення динаміки розвитку явищ, кореляційно – регресійного аналізу і т.п. Методологія статистичного аналізу докладно розглядається в курсі загальної теорії статистики. Особливість методу статистики фінансів полягає у необхідності широкого використання в конкретних розрахунках фінансової математики, проведення ряду стандартних розрахунків, що виходять за рамки традиційних підходів, які використовуються в інших розділах соціально – економічної статистики. Фінансово – економічні розрахунки (Фінансова математика) поряд з іншими методами статистики дають цілісну концепцію кількісного аналізу умов і результатів фінансово – кредитних і інших комерційних операцій. Значення фінансово – економічних розрахунків як специфічного методу фінансової статистики полягає в тому, що він дозволяє розглядати можливі варіанти вкладення коштів і вибирати серед них найбільш ефективні, аналізувати наслідки вже зроблених витрат. Фінансово – економічні розрахунки на практиці застосовують в банківській справі, страхуванні, у роботі фінансових організацій, інвестиційних компаній, фондових і валютних бірж і т.п. Важливе значення фінансово – економічні розрахунки мають і для встановлення взаємовигідних зовнішньоекономічних відносин. Застосування фінансово – економічних розрахунків збагачує соціально – економічну статистику.

Задачі статистики фінансів визначаються змістом і специфікою її предмету і методу.

До основних завдань статистики фінансів можна віднести:

 • розробка методів обчислення показників, які відображають особливості фінансової системи та їх аналіз;

 • вивчення процесів виробництва, розподілу, перерозподілу та використання національного продукту у фінансовому секторі;

 • вивчення характеру дії основних законів у фінансовій системі країни;

 • побудова прогнозних розрахунків, необхідних для обґрунтування напрямків фінансової політики.

Вивчення складних та взаємозалежних процесів в області фінансів припускає використання системи показників.

Систему показників статистики фінансів можна представити з різних точок зору, по–перше, як ступінь показників статистики фінансів окремих територій України. По–друге, систему показників можна розглядати за тематичним принципом: статистика державних фінансів, цін, грошового обігу і нарешті, за галузевим принципом.

Найважливіші розділи

системи показників статистики фінансів

Система показників статистики фінансів охоплює практично весь механізм ринкової економіки.

 • Система показників статистики державних фінансів представлена в посібнику показниками бюджетів, статтями єдиної класифікації доходів і єдиної функціональної класифікації витрат бюджету. Показники бюджетів погоджуються з показниками системи національних рахунків. Особлива увага при побудові системи показників, що характеризують державні фінанси, приділяється класифікація бюджетів різних рівнів: державного і місцевих.

 • Статистика грошового обігу включає наступні показники: показник загальної маси грошей в обороті, грошові агрегати, грошову базу, грошовий мультиплікатор, показники купюрного складу грошової маси, оцінку швидкості обороту грошей та ін.

 • Статистика кредиту розглядає показники кредиту за функціями кредитора, за терміном надання, за формами та видами.

 • Фінансово – економічні розрахунки передбачають розрахунок номінальної ефективної ставки відсотків, облікової ставки. На території відсотків засновані методи визначення терміну позички, частоти нарахування (обліку) відсотків, величини процентної ставки, еквівалентності процентних ставок, фінансової еквівалентності зобов’язань, змін умов контракту. Особливе значення для статистики фінансів має теорія фінансових рент, що дозволяє визначити нарощену і сучасну величину ануїтетів.

 • Статистика ринку цінних паперів передбачає розрахунок показників ринку цінних паперів, фондових індексів і індексів біржових котирувань. Статистичні показники відбивають кількість емітентів цінних паперів, обсяг проведених угод, кількість проданих цінних паперів, середню суму угоди, оборотність цінних паперів та ін.

 • Статистика страхування містить насамперед систему показників таблиць смертності, що включають показники середньої тривалості життя різних груп населення, імовірності дожиття і смерті у визначеному віці як основа при розрахунках тарифних ставок за усіма видами страхування життя.

Може бути виділена в окремий напрямок статистика процентних ставок, оскільки включає групу дуже важливих в економічній практиці в умовах ринку показників. До них відносять середні ринкові процентні ставки.

 • Показники статистики фінансів підприємств відбивають фінансове положення підприємств і організацій. До них відносяться: прибуток, рентабельність, наявність оборотних коштів і їхня оборотність, сумарна заборгованість по зобов’язаннях, дебіторська та кредиторська заборгованість, ліквідність та ін.

 • Найважливішими показниками статистики банківської діяльності є число внесків, загальна сума внесків і середній розмір внеску. Значне місце в цій групі займають показники залишку внесків на душу населення і на кінець періоду; середній термін збереження вкладеної гривні, середній термін збереження внеску, коефіцієнти припливу й осідання внесків. Інтерес у цій області представляють характеристики простроченої заборгованості, середні показники терміну кредиту, числа оборотів усіх позичок за період, залишки заборгованості по всіх позичках та ін.

 • Статистика валютних курсів включає групу статистичних показників, що відбивають реальний валютний курс. У цьому розділі широко використовуються, наприклад, індекси випередження валютного курсу індексом цін, індекси реального і номінального валютного курсу і т.п. У цю групу включаються такі широко розповсюджені середні показники валютних курсів, як ЕКЮ і СПЗ, ефективний валютний курс і т.п.

2. Статистика державного бюджету.

2.1.Основні поняття та завдання статистики державного бюджету.

Державний бюджет – це економічна категорія, яка представлена грошовими відносинами між державою та юридичними та фізичними особами перерозподілу національного доходу в межах утворення та використання бюджетного фонду країни, призначеного для фінансування народного господарства, соціальних потреб, потреб оборони та державного управління. Державний бюджет – основний елемент державних фінансів, фінансовий план країни, який відображає утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій органів державної влади в інтересах суспільства.

Бюджети різних рівнів державного управління утворюють бюджетну систему країни.

Структура бюджетної системи України

Основні засади та принципи функціонування бюджетної системи України, її структура, основи бюджетного процесу, міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства визначаються Бюджетним кодексом України, який був прийнятий 21.06.2001 р. Верховною радою України. З прийняттям Бюджетного кодексу обласні бюджети, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування набули статусу у відносинах з Державним бюджетом України.

Сукупність показників державного бюджету та місцевих бюджетів називають зведеним бюджетом України. Фінансова звітність про виконання зведених бюджетів використовується:

 • Для складання статистичних даних про казначейське виконання державного і місцевих бюджетів;

 • Для підготовки статистичної інформації про доходи і видатки державного і місцевих бюджетів;

 • Для формування національних рахунків.

Зазначені статистичні матеріали готуються на базі Дани бухгалтерського обліку, який ведеться органами Державного казначейства України і використовуються для управління та контролю за використанням бюджетних коштів, а також характеристики державної бюджетної політики, її вдосконалення.

Бюджет-нетто менший за бюджет-брутто. Різниця між ними являє собою внутрішній оборот грошових коштів, який не збільшує реальних доходів і видатків Зведеного бюджету України.

Статистика державного бюджету досліджує процес планомірного утворення і використання бюджетного фонду. Об’єктом статистичного вивчення є всі елементи єдиної бюджетної системи.

До основних завдань статистики державного бюджету належать:

 • Збирання та обробка даних про доходи і витрати державного бюджету;

 • Аналіз виконання плану бюджету;

 • Аналіз динаміки доходів і витрат бюджету;

 • Забезпечення контролю за доходами та витратами щодо конкретних розділів, статей та параграфів;

 • Вивчення зв’язку доходів державного бюджету з найважливішими макроекономічними показниками;

 • Прогнозування доходів і витрат.

Для виконання цих завдань статистика державного бюджету використовує звітність про виконання державного і місцевих бюджетів, що надається бюджетними і банківськими установами, органами комітету статистики і господарськими організаціями.

Основними інформаційними джерелами для статистики державного бюджету є:

 • Дані регіональних відділень Державної податкової адміністрації, де інформація про податки збирається, нагромаджується, аналізується статистичними методами.

 • Бухгалтерська та статистична звітність окремих одиниць податкового обліку.

 • Дані бюджетного обліку та звітності Державного казначейства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України

  Дипломная работа >> Финансы
  ... є розбудови тих сегментів фінансової системи, передусім фінансового ринку і ринку фінансових послуг, котрі властиві ринковій економіці. У результат ... С.В. Статистика: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. –580 с. 39. Луцишин О.О. Кредитні спілки на ринку фінансових ...
 2. Фінансовий ринок (3)

  Курсовая работа >> Финансы
  ... поняття «фінансовий ринок» Функції фінансового ринку Характеристика функцій фінансового ринку Механізм фінансового ринку Структура ринку фінансових ресурсів. ... / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432с. Финансы предприятий: Учебник ...
 3. Регулювання діяльності учасників фінансового ринку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і засади регулювання фінансового ринку України Фінансовий ринок являє собою систему ... становленні законодавчої бази регулювання фінансового ринку. Регулювання фінансового ринку – це використання певних метод ... їни, Державний комітет статистики; - спеціалізовані ...
 4. Ринок як форма функціонування товарного господарства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... є собою необхідний компонент фінансового ринку – кредитний ринок. Кредитний ринок є системою відносин між позикодавцями і позикоодержувачами ... вітчизняних наукових шкіл ілюструє така статистика. В 2004 р. вченими НАН України ...
 5. Ринок фінансових послуг України

  Курсовая работа >> Финансы
  ... ринок фінансових послуг 1.1.Структура світового фінансового ринку та класифікація фінансових послуг Світовий фінансовий ринок ... валютно-финансовых и кредитных отношений., М.: Финансы и статистика, 2002. – 420с. Звонова Е.А. Международное внешнее ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019741058349609