Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Контрольная работа
Принцип дифференциации предполагает разделение производственного процесса на отдельные части (процессы, операции) и их закрепление за соответствующими...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Поскольку на рынке действуют две формы туроперйтинга – инициативная (отправка россиян в зарубежные страны) и рецептивная (прием граждан на территории ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Анализ финансового состояния предприятия – одно из важнейших условий успешного управления финансами организации. Финансовое результаты характеризуется...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
Великая индустриальная революция XVII–XIX вв. оказала гораздо более существенное влияние на теорию и практику управления, чем все предшествующие револ...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.Значення управління персоналом як науки, його роль для орган-ї

Наука управління персоналом продукує нові знання про: людину як суб’єкт трудової діяльності з її фізіологічними, психологічними і діловими якостями; стратегічне і оперативне планування чисельності та структури персоналу; методи добору і розстановки кадрів задля найефективнішого використання трудового потенціалу організації; методи управління працівниками та їх групами у процесі виробничої діяльності; професійну орієнтацію і адаптацію працівників; налагоджування соціального партнерства в організаціях; оцінювання і атестування персоналу; управління розвитком персоналу; управ-я плинністю кадрів; мотивування та стимулювання працівників; організацію роботи служб персоналу. Предмет управління персоналом – це вивчення відносин працівників у процесі виробництва з точки зору найбільш повного та ефективного використання їхнього потенціалу в умовах функціонування виробничих систем. У будь-якої організації є 2 види основних ресурсів – це ресурси знань, а саме навчені працівники та гроші. На думку П.Друкера потужна фірма відрізняється від слабкої саме кваліфікації її персоналу його знаннями мотивацією і спрямованістю. Будь-яка орг-я є відкритою системою головним елементом якої є люди, дії яких взаємопов’язані. Неправильне функціонування одного з них одразу впливає або на результати всієї орга-ї, або на дії інших людей, яким доведеться взяти на себе відповідальність.

2.Роль персоналу в підвищенні ефективності та конкурентоспроможності орг-ї.

Людський чинник часто-густо є продуктивнішим за фінансовий і матеріальний. Людський капітал, а не заводи, обладнання і виробничі запаси є головним джерелом конкурентоспроможності, економічного зростання і ефективності. Тому управління персоналом має велике значення для усіх організацій. Недооцінка значення активізації та розвитку людських ресурсів, посилення мотивації призводить до зниження обсягів виробництва, зниження продуктивності праці, знецінення людського капіталу. Тому важливого значення набуває розробка загальної стратегії розвитку людських ресурсів. В цілому і організація роботи з персоналом на підприємствах.Специфіка людських ресурсів виражається в тому, що, по-перше, люди наділенні інтелектом, їх реакція на управління є емоційною, продуманою, а не механічною, а це означає, що процес взаємовідносин є двохстороннім; по-друге, люди постійно вдосконалюються і розвиваються; по-третє, відносини ґрунтуються на довготерміновій основі, оскільки трудове життя людини може продовжуватися протягом 30-50 років; люди приходять в організацію усвідомлено, з певними цілями і мотивами.

3. Управління персоналом як специфічна функ-я менеджменту

Люди в організації – це продуктивна сила, головна складова виробничого процесу. З цієї точки зору їх розглядають як об’єкт управління (виконавці, що входять в певні соціальні групи – трудові колективи). Як суб’єкт управління виступають керівники та спеціалісти, які виконують функції управління стосовно своїх підлеглих. Головна спеціальна особливість управління персоналом – це його здатність одночасно бути як суб’єктом так і об’єктом управління.

Основні цілі управління персоналом:Формування висококваліфікованого відповідного персоналу;Забезпечення соціальної ефективності колективу.Зміст управління персоналом як специфічної функції менедж-ту визначається специфікою виконуваних робіт.табл1

4. Суть понять «трудові ресурси, кадри, персонал».класиф-я персоналу.

Трудові ресурси – це людські ресурси, які містять в собі такі поняття, як рівень освіти, трудовий потенціал і професійні знання, які необхідні для суспільно-корисної діяльності. Персонал – основний потенційний штатний склад кваліфікованих працівників, який залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів. Персонал на рівні організації означає особовий склад, який працює за наймом і характеризується ознаками. Ознаки персоналу: трудові взаємовідносини з роботодавцями оформлюються як правило трудовими договорами; володіння певними якісними характеристиками; поєднання особистих цілей і цілей організації. Кадри – штатні кваліфіковані працівники, які мають певну професійну підготовку, спеціальні знання, трудові навички або досвід роботи в обраній сфері діяльності. За звичай під терміном «кадри» розуміють лише частину персоналу, а саме спеціалістів або працівників високої кваліфікації із стажем роботи на даному підприємстві. Класифікація персоналу організації: виробничий, управлінський. Виробничий поділяється на основних та допоміжних працівників. Управлінський на керівників, спеціалісти, допоміжні працівники. Виробничий персонал – робітники, які безпосередньо створюють матеріальні цінності або надають різні виробничі послуги. Управлінський персонал – працівники, які виконують або сприяють виконанню конкретних управлінських функцій. Допоміжні працівники – ті, що здійснюють технічне, інформаційне обслуговування апарату управління (збір, обробка, збереження та передача інформації). Спеціалісти – надають кваліфіковану допомогу керівникам (економісти, психологи, інженери). Лінійні та функціональні керівники. Лінійні керівники відповідають за прийняття рішень по всім функціям управління. Функціональні керівники реалізують окремі функції управляння.

5. Групи методів управління персоналом, їх відміність і взаємозв’язок

Методи управління персоналом- це спосіб впливу на окремих працівників і колективи для здійснення координації їхньої діяльності в процесі виробництва. Адміністративні методи орієнтуються на такі мотиви поведінки людини: почуття обов’язку, прагнення людини працювати в організації. Економічні методи – базуються на використання економічного механізму. За їх допомогою матеріально стимулюються колективи і окремі працівники. Соціально-економічні методи ґрунтуються на використанні соціального механізму(соціальні потреби, взаємовідносини в колективі тощо). Адміністративні методи мають прямий вплив і діють автоматично, тобто будь-який адміністративний чи регламентуючий акт підлягає обов’язковому виконанню. Економічні і соціально-психологічні мають непрямий характер впливу. Не можна розраховувати на їх автоматичну дію. Не можливо точно визначити силу їх впливу і кінцевий ефект. Всі групи методів тісно пов’язані між собою. Табл

6. Основні складові системи управління персоналом

Система управління персоналом – це упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, які можуть мати різні функціональні цілі, діють автоматично, але спрямовані на досягнення загальної мети. Складові компоненти – це цілі, функції, організаційна структура, кадри, технічні засоби управління, методи управління людьми, інформація, управлінські рішення, технологія управління. Головними елементами системи управління є люди, які одночасно виступають об’єктом і суб’єктом управління. Система управління персоналом в організації складається з комплексу взаємопов’язаних підсистем(елементів). Підсистема-це виділені за функціональними елементами або організаційними ознаками частини системи, кожна із яких виконує певні завдання, працює автоматично, але спрямована на вирішення загальної мети. Виділяють підсистеми: загально та лінійного керівництва, планування та маркетингу, управління підбором та обліком персоналу, управління трудовими відносинами, забезпечення нормальних умов праці, управління розвитком персоналу, управ-я соціальним розвитком, правового запер-я і т.д.

7.Основні етапи управління персоналом

Управління персоналом здійснюється в процесі виконання визначених цілеспрямованих дій і передбачає наступні основні етапи:

1. Визначення мети і напрямків роботи з персоналом;

2. Постійне удосконалення системи роботи з персоналом;

3. Визначення засобів форм і методів здійснення поставленої мети;

4. Організацію роботи з виконання прийнятих рішень;

5. Координацію та контроль за виконанням запланованих заходів.

8.Виникнення та розвиток менеджменту людських ресурсів.

"Менеджмент – це процес оптимізації людських, матеріальних і фінансових ресурсів для досягнення цілей організаявність різації"

.Менеджмент є різновидом управління та означає управління людьми (працівниками, колективами працівників,

М енеджмент - це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.

Перший етап розвитку менеджменту базується на підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів та операцій. На цьому етапі менеджерів насамперед хвилюють підходи, які включають не лише машини, станки, обладнання, різні види технологій, але й управлінські знання, організаційні структури, методи виробничого планування, способи розробки робочих місць, прийоми та навички роботи, механізми забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки робочої сили. Цей етап характеризується розвитком шкіл наукового управління, "фордизму" та класичної (адміністративної) школи управління тощо.

Людські ресурси - специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів. Як фактор економічного розвитку людські ресурси - це працівники, що мають певні професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі. Вивчення людських ресурсів має велике значення для оцінки ринку праці й розробки відповідної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та його зайнятості.

Менеджмент як діяльність зародився у Сполучених Штатах Америки в останній чверті XIX ст. На той час це була єдина країна, де підприємницька діяльність людини не залежала від її походження, національності, стану чи віросповідання. Мільйони емігрантів із Європи створили величезний ринок робочої сили, на якому працелюбна людина могла досягти значного успіху.

Формування світової практики менеджменту відбувалося передусім під впливом практики управління корпораціями США. Це було наслідком того, що менеджмент зародився саме тут, не менш відчутно позначилося і провідне економічне становище США в сучасному світі. Нині у більшості країн світу відбувається процес творчого осмислення та адаптації американського менеджменту до національних особливостей, на цій основі виникають регіонально-національні моделі менеджменту.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... управління персоналом 9 1.3 Організаційний контекст управління персоналом 20 Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом ЗАТ „Діанет ” 33 2.1 Організаційно ...
 2. Управління персоналом в ООО Меркурий

  Практическая работа >> Менеджмент
  ... управління витратами в ООО «Меркурий» 2.1. Сутність управління персоналом підприємства.......................................33 2.2. Аналіз проблем управління персоналом ... оцінити поточний фінансовий стан організації, але й передбачати реакції кредиторів й і ...
 3. Шляхи удосконалення системи управління персоналом

  Реферат >> Менеджмент
  ... базується на діючій системі управління персоналом і організаційно-корпоративній культурі, з урахуванням особливостей ... ї політики і координації дій з питань управління персоналом в організації. До функцій даного відділу ...
 4. Методи управління персоналом

  Реферат >> Менеджмент
  ... іновський П.В. Управління персоналом в умовах кризи. – К.: Либідь, 2006. с. 241. Братченко В.Ф Управління персоналом організації в сучасних умовах ...
 5. Мотивація персоналу організації та методи підвищення її ефективності

  Реферат >> Менеджмент
  ... робочої сили, вдосконалення організації праці, залучення персоналу в процес управління и негрошове стимулювання. Перший ... ії персоналу організації. Ця стратегія допоможе менеджерові таким чином побудувати|спорудити| управління персоналом організації|фірма ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017979145050049